Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция - Бургас
АКТУАЛНО:
До 28 Февруари тече гласуването в конкурса за "Европейско дърво на годината 2013". Подкрепете българските финалисти - орехи и черница от сливенското с. Глушник.

МОСВ и ПУДООС  обявяват конкурс "ЗА ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА - 2013г."
Краен срок за подаване на документите е 18.02.2013г. Подават се Заявления в свободна форма, като се следва последователността по съдържанието на проекта, указана в поканите за кандидатстване за съответните групи бенефициенти.
Покана за участие за общини и кметове 
Покана за участие за училища, детски градини, обединени детски комплекси 

Нов ред за предоставяне на годишните отчети за дейностите по отпадъците  
Съгласно чл. 44, ал 6 от Закона за управление на отпадъците (Обн., ДВ, бр.53 от 13.07.2012г.) годишните отчети за отпадъци се предоставят в Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС), а не в Регионалните инспекции по околна среда и водите (РИОСВ) и в общината, на чиято територия се намират площадките, на които се извършва дейността. Срокът за предоставяне на годишните отчети за отчетната 2012 г. е 31 март на 2013г.   пълният текст

ПУДООС е включено в системата за единно банково разплащане СЕБРА с нова банкова сметка: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01 при БНБ - Централно управление  пълният текст

Най-често задавани въпроси за полимерни торбички, включени в обхвата и прилагането на Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова таксa за продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци (изм., ДВ, бр. 75 от 02.10.2012 г.)

Система от режими и мерки за стопанисване на горските типове местообитания от приложение №1 от Закона за биологичното разнообразие

Инструкции по прилагане изискванията на § 18 от ПЗР към Закона за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците

Сметка за превеждане на отчисленията по чл. 71 а и 71 е от ЗУО:
РИОСВ-Бургас BG19SOMB91303337007401 BIC SOMBBGSF Общинска банка Бургас
Банкова сметка:
Общинска банка Бургас
BG28SOMB91303137007401
BIC - SOMBBGSF
КОНТАКТИ:
гр. Бургас 8000
ул. Перущица 67
ет.3, п.к. 388
тел.:  056/ 813 205
факс: 056/ 813 200
e-mail: <riosvbs@unacs.bg>
Карта на сайта
Зелен телефон: 056/ 813 212 
предприети действия
Регионалната инспекция по околната среда и водите - гр. Бургас обхваща територията на Бургаска област, част от Сливенска - община Котел и част от Варненска - община Бяла.  В обхвата на инспекцията влизат 15 общини с територия 8 121 кв.км и население приблизително 472 000 жители.

Носите ли си торбичка, за да отнесете покупките си?
още зелени съвети
Национална кампания
на Министерство на околната среда и водите
"ОБИЧАМ ПРИРОДАТА - И АЗ УЧАСТВАМ!"g