Банкова сметка:
Общинска банка Бургас
BG28SOMB91303137007401
BIC - SOMBBGSF
КОНТАКТИ:
гр. Бургас 8000
ул. Перущица 67
ет.3, п.к. 388
тел.:  056/ 813 205
факс: 056/ 813 200
e-mail: <riosvbs@unacs.bg>
Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция - Бургас
Управление на отпадъците
Разрешения за дейности с отпадъци 
Образец № 1 на заявление по чл. 68, ал. 1  от ЗУО за издаване на разрешение за извършване на дейности по третиране на отпадъци по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗУО
Образец № 2  на заявление по  чл. 72, ал. 3, т. 2 от ЗУО за издаване на решение за прекратяване действието на разрешение по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗУО
Образец № 3 на заявление по  чл. 73, ал. 2 и 3 от ЗУО за изменение и/или допълнение на разрешение по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗУО
Регистрационни документи за дейности с отпадъци
Образец № 1 на заявление за извършване на регистрация и издаване на регистрационен документ по чл. 78, ал. 3 от ЗУО за извършване дейности по третиране на отпадъци по чл. 35, ал. 3 от ЗУО
Образец № 2 на заявление за извършване на регистрация и издаване на регистрационен документ по чл. 78, ал. 3 от ЗУО за извършване дейности по събиране и транспортиране на отпадъци по чл. 35, ал. 5 от ЗУО
Образец № 3 на заявление за изменение и/или допълнение на регистрационен документ по чл. 79, ал. 1 от ЗУО за извършване дейности по третиране на отпадъци по чл. 35, ал. 3 от ЗУО
Образец № 4 на заявление за изменение и/или допълнение на регистрационен документ по чл. 79, ал. 1 от ЗУО за извършване дейности по събиране и транспортиране на отпадъци по чл. 35, ал. 5 от ЗУО
Образец № 5 на заявление за прекратяване на действие на регистрационен документ по чл. 80, ал. 1 от ЗУО за извършване на дейности по третиране/събиране и транспортиране на отпадъци
Процедури по Оценка за въздействие върху околната среда, Екологична оценка, Оценка за съвместимост
Уведомяване за инвестиционно предложение
Искане за преценяване необходимостта от ОВОС
Искане за издаване на решение по ОВОС
Искане за издаване на становище по ЕО
Искане за издаване на преценка необходимостта от ЕО
Уведомление по Оценка за съвместимост на план-програма

Уведомление по Оценка за съвместимост на инвестиционно предложение

Биоразнообразие
Уведомление за организиран билкозаготвителен пункт и/или склад за билки
Уведомление за изкупуване на неподложени на първична обработка билки за нуждите на производството
Справка за изкупените, реализираните и наличните количества билки за предходна година
Заявление за издаване на рег. карта - защитен вид по CITES
Заявление за уникален номер за маркировка
Уведомление за маркиране
Служебна бележка за отстранена маркировка
Достъп до обществена информация
Заявление по ЗДОИ
Тарифа за таксите за услуги в системата на МОСВ
Административно обслужване
Обслужване на едно гише - ул. "Перущица" 67, ет 3,
Телефон за контакти: 056/ 813 206
Работно време: 9.00 - 17.30 часа

Наредба за административното обслужване                                          Харта на клиента
Достъп до обществена информация 
Правилник за дейността на РИОСВ 
Структура на РИОСВ                                                                                                            
Декларации по ЗПРКИ

Уважаеми потребители на административни услуги,
със заповед на директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите-Бургас, от 1 септември 2010 г. внасянето на дължими такси по сметка на РИОСВ-Бургас, които не надхвърлят 20 лв. /двадесет лева/ може да бъде осъществено освен по банков път и на каса в сградата на инспекцията на ул. Перущица 67, ет.3, стая № 306.


Заявления - образци