КОНТАКТИ:
гр. Бургас 8000
ул. Перущица 67
ет.3, п.к. 388
тел.:  056/ 813 213
факс: 056/ 813 200
e-mail: <riosvbs@unacs.bg>
Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция - Бургас
Опазване чистотата на атмосферния въздух

Ежедневен бюлетин на ИАОС за състоянието на атмосферния въздух в страната

Информация за оповестяване на населението при превишаване на прага за информиране на населението за озон

Фини прахови частици

АКТУАЛНО: Приложения за попълване от операторите, употребяващи озоноразрушаващи вещества (фреони)
Приложение 3
Приложение 4
Приложение 5
Приложение 6
Приложение 7

Нормативни актове

Закон за опазване на околната среда
Закон за чистотата на атмосферния въздух

НАРЕДБА № 1 от 27.06.2005 г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии (Обн. ДВ. бр.88 от 3 Октомври 1997г., изм. ДВ. бр.46 от 18 Май 1999г., изм. ДВ. бр.8 от 22 Януари 2002г., изм. ДВ. бр.14 от 20 Февруари 2004г.)

Наредба № 6/26.03.1999 г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници (Обн. в ДВ, бр. 31/1999 г.)

Наредба № 7/ 3.05.1999 г. за оценка и управление качеството на атмосферния въздух (Обн. в ДВ, бр. 45/ 1999г.)

Наредба № 7/ 21.10.2003 г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в атмосферния въздух в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации (Обн. ДВ. бр.96 от 31 Октомври 2003г., изм. ДВ. бр.20 от 6 Март 2007г., изм. ДВ. бр.67 от 21 Август 2009г., изм. ДВ. бр.40 от 28 Май 2010г.)

Наредба за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при употребата на органични разтворители в определени бои, лакове и авторепаратурни продукти (Обн. ДВ. бр.20 от 6 Март 2007г., изм. ДВ. бр.25 от 30 Март 2010г.)

Наредба № 10/ 6.10.2003 г. за норми за допустими емисии (концентрации в отпадъчни газове) на серен диоксид, азотни оксиди и общ прах, изпускани в атмосферния въздух от големи горивни инсталации

Наредба № 12/15 юли 2010 г. за норми за серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици, олово, бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния въздух (Обн. ДВ. бр.58 от 30 Юли 2010г.)

Наредба № 14/23 септември 1997 г. за норми за пределно допустимите концентрации на вредни вещества в атмосферния въздух на населените места (Обн. ДВ. бр.88 от 3 Октомври 1997г., изм. ДВ. бр.46 от 18 Май 1999г., изм. ДВ. бр.8 от 22 Януари 2002г., изм. ДВ. бр.14 от 20 Февруари 2004г.)

Наредба № 16/ 12.08.1999 г. за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при съхранение, товарене, разтоварване и превоз на бензини (Обн. ДВ. бр.75 от 24 Август 1999 г., изм. ДВ. бр.9 от 29 Януари 2008 г.)

Наредба за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) № 842/2006 относно някои флуорирани парникови газове (Обн. ДВ. бр.3 от 13 Януари 2009г., изм. ДВ. бр.2 от 7 Януари 2011г., изм. ДВ. бр.7 от 21 Януари 2011г.)

Наредба за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) № 1005/2009 относно вещества, които нарушават озоновия слой (Обн. ДВ. бр.2 от 7 Януари 2011 г.)