Поддържан резерват "Ардачлъка"


Поддържан резерват "Ардачлъка" попада в най-западния дял на Източна Стара планина - северните склонове на Котленска планина. Разположен е върху склон със северозападна експозиция, като горната му граница достига билото, а долната е по течението на р. Малката рекичка. Територията му е разкъсана от разположени сред него земеделски земи. Заобиколен е от открити пространства, използвани за пасища и земеделски земи.
Най-близко разположените до него населени места са с. Стрелци и с. Боринци. Отстои на 9 км от с. Кипилово и на 18 км по права линия от гр. Котел.
Площта на ПР "Ардачлъка" е 114.5 ха. В границите на ПР няма включени други защитени територии.
Почвите  в ПР "Ардачлъка" са сиви горски.
Преобладават горските съобщества от обикновен габър, бяла ела и мизийски бук. Габъровите съобщества заемат най-голяма част от резервата - около 80 - 85 %, тези на бялата ела - 10-12 %.
В резервата са установени 12 вида мъхове и 161 таксона висши растения от 95 рода и 55 семейства. Те съставляват 4.5% от видовете, 10.9% от родовете  и 39% от семействата в българската флора. Пет от тях имат консервационна значимост - Лудо биле /Atropa bella-donna/, Широколистен дремник /Epipactis latifolia/, Бъзова дактилориза /Dactylorhiza sambuzina/, Истинска гнездица /Neottia nidus -avis/ и двулистна платантера /Platanthera bifolia/.
Регистрирани са 4 вида ядливи гъби: лесолюбка /Collybia dryophila/, брезова манатарка /Leccinium griseum/, мрежеста манатарка /Xerocomus chrysenteron/ и кадифена манатарка /X. Subtomentosus/.
В района са установени 135 вида безгръбначни животни, широко разпространени, представени с многочислени и устойчиви популации. Срещат се 10 вида земноводни и 17 вида влечуги от 2 подразреда, което представлява 47.2 % от видовото разнообразие на тази група за страната. С висока консервационна стойност са двата вида сухоземни костенурки /Testudo hermanni/ и /Testudo graeca/, както и пъстрият смок /Elaphe quatuorlineata sauromates/, който през последните десетилетия рязко е намалил числеността си в повечето от известните си находища.
Установени са 79 вида птици от 12 разреда. Което представлява 19 % от орнитофауната за страната. От тези видове 61 се ползват с различен статус на застрашеност и защита по българското и международно законодателство, поради което са с висока консервационна значимост - ливаден дърдавец /Crex crex/, чухал /Otus scops/, бухал /Bubo bubo/, ловен сокол /Falco cherrug/, вечерна ветрушка /Falco vespertinus/ и степна ветрушка /Falco naumanni/.
Известни са 45 вида бозайници от 6 разреда, което представлява 47.8 % от видовото разнообразие за страната, а с консервационен статус са 12 вида.
Освен ПР "Ардачлъка", в Котленска планина са обявени  и природните забележителности "Злостен", пропастта "Кървавата локва", пещерите "Приказна", "Дряновска", "Билярника", "Леденика", "Орловите пещери" и др.