Банкова сметка:
Общинска банка Бургас
BG28SOMB91303137007401
BIC - SOMBBGSF
КОНТАКТИ:
гр. Бургас 8000
ул. Перущица 67
ет.3, п.к. 388
тел.:  056/ 813 207
факс: 056/ 813 200
e-mail: <riosvbs@unacs.bg>
Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция - Бургас
Биологично разнообразие

Система от режими и мерки за стопанисване на горските типове местообитания от приложение №1 от Закона за биологичното разнообразие

НОРМАТИВНИ АКТОВЕ

Закон за опазване на околната среда
Закон за биологичното разнообразие
Закон за лечебните растения
Закон за защитените територии
Закон за генетично модифицирани организми
Закон за защита на животните

НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА РАЗРАБОТВАНЕ И УТВЪРЖДАВАНЕ НА ПЛАНОВЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЗАЩИТЕНИ ЗОНИ
В сила от 27.01.2009 г. Приета с ПМС № 349 от 30.12.2008 г. Обн. ДВ. бр.7 от 27 Януари 2009г., изм. ДВ. бр.93 от 24 Ноември 2009г.

НАРЕДБА за разработване на планове за управление на защитени територии (Приета с ПМС № 7 от 8.02.2000 г., обн., ДВ, бр. 13 от 15.02.2000 г., изм. и доп., бр. 55 от 20.07.2012 г., в сила от 20.07.2012 г.)

Наредба № 4 от 8.07.2003 г. за условията и реда за издаване на разрешителни за въвеждане на неместни или повторно въвеждане на местни животински и растителни видове в природата

Наредба № 5 от 1.08.2003 г. за условията и реда за разработване на планове за действие за растителни и животински видове

Наредба № 8 от 12.12.2003 г. реда и за условията за издаване на разрешителни за изключенията от забраните, въведени със Закона за биологичното разнообразие за животинските и растителните видове от приложение № 3, за животинските видове от приложение № 4, за всички видове диви птици, извън тези от приложение № 3 и приложение № 4 и за използване на неселективните уреди, средства и методи за улавяне и убиване от приложение № 5, издадена от министъра на околната среда и водите и министъра на земеделието и горите (обн., ДВ, бр. 4 от 16.01.2004 г.)

Наредба № 1 от 9.05.2006 г. за условията и реда за лицензиране на зоологическите градини, издадена от министъра на околната среда и водите (обн., ДВ, бр. 43 от 26.05.2006 г.)

НАРЕДБА № 6 ОТ 23 ОКТОМВРИ 2003 Г. ЗА МИНИМАЛНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ И УСЛОВИЯ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА ЖИВОТНИ В ЗООЛОГИЧЕСКИ ГРАДИНИ И ЦЕНТРОВЕ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ И РАЗМНОЖАВАНЕ НА ЗАЩИТЕНИ ВИДОВЕ ЖИВОТНИ (ЗАГЛ. ДОП. - ДВ, БР. 44 ОТ 2009 Г.)

Наредба № 2 от 20.01.2004 г. за правилата и изискванията за събиране на билки и генетичен материал от лечебни растения, издадена от министъра на околната среда и водите (обн., ДВ, бр. 14 от 20.02.2004 г.)

Наредба № 5 от 19.07.2004 г. за изискванията, на които трябва да отговарят билкозаготвителните пунктове и складове за билки, издадена от министъра на здравеопазването и министъра на околната среда и водите (обн., ДВ, бр. 85 от 28.09.2004 г.)

Наредба за работа с генетично модифицирани организми в контролирани условия, приета с ПМС № 211 от 4.10.2005 г. (обн., ДВ, бр. 81 от 11.10.2005 г.)

Наредба за освобождаване на генетично модифицирани организми в околната среда и пускането им на пазара, приета с ПМС № 212 от 4.10.2005 г. (обн., ДВ, бр. 81 от 11.10.2005 г.)

НАРЕДБА № 3 ОТ 31 ОКТОМВРИ 2008 Г. ЗА МАРКИРАНЕТО И ЕТИКЕТИРАНЕТО НА ЕКЗЕМПЛЯРИ ОТ ВИДОВЕТЕ СЪГЛАСНО РЕГЛАМЕНТ 338/97 ЗА ОПАЗВАНЕ НА ВИДОВЕТЕ ОТ ДИВА ФАУНА И ФЛОРА ЧРЕЗ РЕГУЛИРАНЕ НА ТЪРГОВИЯТА С ТЯХ

НАРЕДБА № 2 ОТ 18 ДЕКЕМВРИ 2006 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪЗДАВАНЕТО И ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА НАЦИОНАЛНАТА СИСТЕМА ЗА МОНИТОРИНГ НА СЪСТОЯНИЕТО НА БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ

РЕГЛАМЕНТ ЕС № 709/2010 за изменение на Регламент № 338/1997 на Съвета относно защитата на видовете от дивата флора и фауна чрез регулиране на търговията с тях

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 865/2006 НА КОМИСИЯТА от 4 май 2006 година за установяване на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 338/97 относно защитата на видовете от дивата фауна и флора чрез регулиране на търговията с тях

Система от режими и мерки за стопанисване на горските типове местообитания от приложение №1 от Закона за биологичното разнообразие