КОНТАКТИ:
гр. Бургас 8000
ул. Перущица 67
ет.3, п.к. 388
тел.:  056/ 813 205
факс: 056/ 813 200
e-mail: <riosvbs@unacs.bg>
Банкова сметка:
Общинска банка Бургас
BG28SOMB91303137007401
BIC - SOMBBGSF
Контролна дейност

План за контролна дейност 2012 г.
Таблица обекти
Отчети по програми (първо, второ, трето тримесечие 2012 г.)


Доклади от  проверки на обекти без комплексно разрешително

Доклади от  проверки на обекти с комплексно разрешително

Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция - Бургас