193 обекта бяха проверени от РИОСВ-Бургас през ноември,
съставени са 12 акта за административни нарушения

10 декември

    През ноември РИОСВ-Бургас започна масови проверки на търговските обекти и задължените лица, пускащи на пазара полимерни торбички във връзка с влязлото в сила изменение на Наредба за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса на продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци. До края  на месеца бяха извършени проверки на 65 обекта, като са обхванати общините Бургас, Поморие, Царево, Сунгурларе, Котел, Приморско, Средец, Камено, Айтос, Созопол, Карнобат, Бяла. Установено е едно нарушение на търговски обект в Бургас за предлагане на полимерни торбички без заплатена продуктова такса, за което ще бъде съставен акт.
    В резултат от извършените проверки през предходните месеци и констатираните превишения на индивидуалните емисионни ограничения, определени в разрешителните за заустване на отпадъчни води, са наложени две еднократни санкции и четири текущи месечни санкции. Еднократни са санкциите на на "Бургаски захарен завод" ЕАД гр. Камено в размер на 14 242 лв. и 282 лева на "Ависпал" ЕООД за обект птицекланица в с. Чубра. Наложените текущи месечни санкции  са на "Франко" ЕООД гр. Айтос  в размер на 877 лева,  на физ. лице за канализационна система на вилна сграда за сезонно обитаване  в землището на с. Черноморец в размер на 107 лева, на ПСОВ Царево - 11 595 лева, на "М ИНВЕСТ БГ" ЕООД за обект консервна фабрика с. Гълъбец, в размер на 27 лева.
    При извършен контрол на основната площадка на "Лукойл Нефтохим Бургас" АД, е констатирано неизпълнение на условия в издаденото комплексно разрешително, за което е съставен акт по Закона за опазване на околната среда. Общо през номеври са съставени 12 акта, три от тях за неизпълнение на дадени предписания, два акта са по Закона за водите за заустване на отпадъчни води без разрешително, четири - по Закона за управление на отпадъците за представяне на невярна отчетност, неизпълнение на условия от разрешително и изхърляне на битови отпадъци на неразрешено за това място. Два акта са съставени на физ. лица по Закона за защитените територии  - за строителство без съгласуване в ПП "Странджа" и  за навлизане с МПС в ЗМ "Устие на р. Велека".
    Издадени са три наказателни постановления на физически лица - за излагане на маймуна като атракция в к.к. Слънчев бряг в размер на 2 000 лева и за две нарушения за изкупуване на зелена шипка без издадено позволително и без регистрирана книга за изкупените количества билки, в размер на 500 лева всяко.