В резултат на контролната дейност на РИОСВ-Бургас през октомври бяха съставени петнадесет акта и наложени седем текущи месечни санкции

9 ноември

    По повод жалби на граждани през месец октомври бяха организирани две комисии за разпространение на неприятни миризми  около площадките на "Лукойл Нефтохим Бургас" АД и мина "Черно море Бургас" ЕАД. Установено е разпространение на неприятни миризми  от производствената площадка на "Лукойл Нефтохим Бургас" АД, за което предстои налагане на санкция.
    От проведена през месец август комисия за установяване разстоянието на разпространение на неприятни миризми от производствената дейност на "Кроношпан България" ЕООД, е наложена текуща месечна санкция в размер на 5 000 лева, считано от 16.08.2012 г.
    В резултат от извършените проверки през летния сезон и констатираните превишения на индивидуалните емисионни ограничения, определени в разрешителните за заустване на отпадъчни води, са наложени текущи месечни санкции: на община Малко Търново за Септична яма 7 на село Граматиково, в размер на 60 лв., считано от 21.06.2012 г. за превишения по показатели химична потребност от кислород и биологична потребност от кислород; на "ИФ Фаворит" ООД за хотелски комплекс "Лазурно море", в размер на 360 лв.  считано от 27.06.2012 г. за превишения по показатели химична потребност от кислород и биологична потребност от кислород;  на "ГБС Инвест" ЕАД за канализация и ЛПСОВ на "Жилищна група на нос Хумата" и "Жилищни сгради за временно обитаване на Алепу Вилидж" в местности Аркутино и Алепу в размер на 35лв. , считано от 27.06.2012 г. за превишение по показател неразтворени вещества; на община Сунгурларе за канализационна система и ПСОВ на село Манолич, община Сунгурларе, в размер на 88 лв., считано от 20.06.2012 г. за превишение по показател: азот нитритен; на хотелски коплекс "Парадайз бийч" гр. Свети Влас, считано от 15.08.2012 г.  за 147 лв. за превишение по показател активна реакция. Намалена е текущата на "СИС Индустрийс" ООД за ПСОВ на Промишлен комплекс за бутилиране на алкохол   -  от 5 257 лв. на 285 лв., считано от 20.06.2012 г.
    За констатирани нарушения по Закона за защитените територии са съставени са 10 акта на физически лица - 3 бр. за нарушаване режима на Резерват Ропотамо - за навлизане с МПС и джетове,  6 бр. за навлизане с МПС в ЗМ "Устие на р. Велека", 1 бр. за извършване на дейности и строителство в частен имот в ПП "Странджа" без съгласувателни и разрешителни документи.
    През октомври продължиха проверките на пунктове за изкупуване на отпадъци от хартия, стъкло и пластмаси, включително и отпадъци от опаковки, като целта е да бъдат обхванати всички пунктове в териториалния обхват на РИОСВ-Бургас. За констатирани нарушения по време на проверките през месец октомври са съставени актове на "Алексиев груп" ЕООД, гр. Несебър за неводене на отчетните книги в съответствие с изискванията на нормативните актове за управление на отпадъците, на "Металс плюс" ЕООД, Бургас за неизпълнение на условия от издаденото разрешително за дейности с отапдъци, на "ЕЛ ЕМ Импекс" ЕООД, гр. София за неизпълнение на предписание за привеждане в съответствие с действащата нормативна уредба по управление на отпадъците и поставените условия в разрешението за дейност и съгласувана програма за управление на отпадъците и на "Чистота" ЕООД, гр. Бургас за неправилна експлоатация на депо "Братово" (не е осигурена надеждна охрана за ограничаване на свободния достъп до територията на депото, както и заключване на входовете му).
    Издадените наказателни постановления за месеца са 33 бр. в размер на 40 500 лева общо.