КОНТАКТИ:
гр. Бургас 8000
ул. Перущица 67
ет.3, п.к. 388
тел.:  056/ 813 205
факс: 056/ 813 200
e-mail: <riosvbs@unacs.bg>
Банкова сметка:
Общинска банка Бургас
BG28SOMB91303137007401
BIC - SOMBBGSF
Доклади от проверки на обекти с издадено комплексно разрешително


2012 г.
Доклад от проверка на обект "Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Созопол, Приморско и Царево" в земл. на с. Равадиново
Доклад от проверка на обект "Свинекомплекс Крумово Градище" АД, с. Крумово Градище
Доклад от проверка на обект "Лукойл Енергия и Газ България" ЕООД
Доклад от проверка на обект "Лукойл Нефтохим Бургас" АД
Доклад от проверка на обект "Промет стийл" АД
Доклад от проверка на обект "Бургаски захарен завод" ЕАД, гр. Камено
Доклад от проверка на обект  "Керамика Бургас" АД, гр. Бургас

Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция - Бургас