Доклади за оценка за степента на въздействие на програми, проекти, планове и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони

Публикувано на 7 декември 2012 г.
РИОСВ-Бургас уведомява, че в хода на съвместената процедура по оценка на въздействието върху околната среда и оценка за съвместимост за инвестиционно предложение: "Изграждане на хотели и курортни сгради в поземлени имоти №№ 58356.67.6; 58356.67.8; 58356.73.23 и 58356.73.6, местност "Беглик Таш", землище гр.Приморско, община Приморско" с възложител: "ПЕРЛА Г"ЕАД пред компетентния орган е депозирано мотивирано становище от Асоциация на парковете в България.
Становище на Асоциация на парковете в България
На основание чл.17, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, РИОСВ-Бургас помества на Интернет страницата си отговора на Възложителя "ПЕРЛА Г"ЕАД.
отговор на "ПЕРЛА Г"ЕАД

Публикувано на 16 ноември 2012 г.
На основание чл.25, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба за ОС), в петдневен срок от уведомлението на компетентния орган до възложителя за положителна оценка на качеството на доклада /съгл. чл.24, ал.7 от Наредбата/.
В срок от 30 дни, считано от 13.11.2012 г., всички заинтересувани лица могат да депозират писмени мотивирани становища по доклада за оценка на степента на въздействие на план/програма "ПУП-ПРЗ за изграждане на два броя вилни сгради, в поземлен имот № 00878.503.259, местност "Лозята", землище гр. Ахтопол, община Царево",  като приложение към доклад по ЕО.
Доклад за оценка за съвместимост (ОС)


Публикувано на 14 ноември 2012 г.
Приложения към Доклад за оценка за степента на въздействието върху защитени зони на инвестиционно предложение "Изграждане на хотели и курортни сгради в ПИ №№ 58356.67.6; 58356.67.8; 58356.73.23 и 58356.73.6 в местността "Беглик Таш", землището на гр. Приморско, Община Приморско" с възложител: "ПЕРЛА Г" АД с предмета и целите на опазване на ЗЗ "Комплекс Ропотамо" BG 0002041 за опазване на дивите птици и ЗЗ "Ропотамо" BG 0001001 за съхранение на природните местообитания и на дивата флора и фауна.
Приложения към Доклад за оценка за съвместимост (ОС)


Публикувано на 16 октомври 2012 г.
Доклад за оценка за степента на въздействието върху защитени зони на инвестиционно предложение "Път 1-9 "Слънчев бряг - Бургас" - изграждане на обход на гр. Ахелой от км 207+500 до км 212+233.06", с възложител Агенция "Пътна инфраструктура" с предмета и целите на опазване на ЗЗ "Ахелой-Равда-Несебър" BG 0000574 за съхранение на природните местообитания и на дивата флора и фауна и ЗЗ "Емине" BG 0002043 за опазване на дивите птици.
В срок до 15.11.2012 г. всички заинтересувани лица могат да депозират писмени мотивирани становища по доклада за оценка на степента на въздействие върху защитени зони в: РИОСВ-Бургас, Община Несебър, Община Поморие, Кметство гр.Ахелой, Кметство с.Равда, или на срещите за обществено обсъждане.
Доклад за оценка за съвместимост (ОС)


Публикувано на 2 октомври 2012 г.
Доклад за оценка за степента на въздействието върху защитени зони на инвестиционно предложение "Изграждане на хотели и курортни сгради в ПИ №№ 58356.67.6; 58356.67.8; 58356.73.23 и 58356.73.6 в местността "Беглик Таш", землището на гр. Приморско, Община Приморско" с възложител: "ПЕРЛА Г" АД с предмета и целите на опазване на ЗЗ "Комплекс Ропотамо" BG 0002041 за опазване на дивите птици и ЗЗ "Ропотамо" BG 0001001 за съхранение на природните местообитания и на дивата флора и фауна.
Доклад за оценка за съвместимост (ОС)

Публикувано на 1 октомври 2012 г.
Доклад за оценка за степента на въздействието върху защитени зони на инвестиционно предложение "Добив на скално-облицовъчни материали (аркозни пясъчници) от площ "Празнопрът - Изток", намираща се в землищата на селата Градец и Медвен, Община Котел, Област Сливен - Източна Стара планина", с възложител "МИНЕРАЛ" ООД с предмета и целите на опазване на ЗЗ "Котленска планина" BG 0000117 за съхранение на природните местообитания и на дивата флора и фауна и ЗЗ "Котленска планина" BG 0002029 за опазване на дивите птици.
В срок до 30.10.2012 г. всички заинтересувани лица могат да депозират писмени мотивирани становища по доклада за оценка на степента на въздействие в: РИОСВ-Бургас, Община Котел, Кметство с.Градец, Кметство с.Медвен, или на срещите за обществено обсъждане, които ще се проведат на 30.10.2012 г. от 11.30 ч. в Читалището на с.Градец и от 13.00 ч. в Читалището на с.Медвен, Община Котел.
Доклад за оценка за съвместимост (ОС)

Публикувано на 1 октомври 2012 г.
Доклад за оценка за степента на въздействието върху защитени зони на инвестиционно предложение "Изграждане на съоръжения за производство на електроенергия посредством силата на вятъра в поземлени имоти №№ 121030, 000358, 085004, 085039, 000361, 000374, 000623, 000083, 000066, 000062, 000141, землището на гр.Българово, Община Бургас" с възложител: "Електрауиндс България" ЕАД с предмета и целите на опазване на ЗЗ "Айтоска планина" BG 0000151 за опазване на природните местообитания и на дивата флора; ЗЗ "Атанасовско езеро" BG 0000270 за опазване на природните местообитания и на дивата флора и ЗЗ "Бургаско езеро" BG 0000273 за опазване на природните местообитания и на дивата флора и за опазване на дивите птици.
В срок до 31.10.2012 г., всички заинтересувани лица могат да депозират писмени мотивирани становища по доклада за оценка на степента на въздействие в РИОСВ-Бургас, деловодството на Община Бургас, деловодството на Община Айтос, Кметствата на гр.Българово, с.Дрянковец и с.Съдиево или на срещиате за обществено обсъждане, които ще се проведат на 31.10.2012 г. /сряда/ от 11.00 ч. в сградата на Кметство гр.Българово, община Бургас; на 01.11.2012 г. /четвъртък/ от 11.00 ч. в сградата на Кметство с.Дрянковец, община Айтос и от 14.00 ч. в сградата на Кметство с.Съдиево, община Айтос.
Доклад за оценка за съвместимост (ОС)