Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция - Бургас
КАРТА НА САЙТА

НАЧАЛО
Зелен телефон: 056/ 813 212
предприети действия

Контакти:
гр. Бургас 8000, ул. Перущица 67, ет.3, п.к. 388
тел.:  056/ 813 205, факс: 056/ 813 200
e-mail: riosvbs@unacs.bg

Банкова сметка:
Общинска банка Бургас  
BG28SOMB91303137007401     BIC - SOMBBGSF

ГОДИШНИ ДОКЛАДИ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА

НОВИНИ
ОБЯВИ

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
Обслужване на едно гише - ул "Перущица" 67, ет 3,
Телефон за контакти: 056/ 813 208, 813 205
Работно време: 9.00 - 17.30 часа

Правилник за дейността на РИОСВ
Структура на РИОСВ
Декларации по ЗПРКИ
Достъп до обществена информация и публични регистри

ОБРАЗЦИ ЗА ЗАЯВЛЕНИЯ

КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ
План за контролната дейност за 2012 г.  Таблица обекти
Доклади от проверки на обекти с издадено комплексно рарешително
Доклади от проверки на обекти без комплексно разрешително

ПРЕВАНТИВНА ДЕЙНОСТ
Съобщения за първо уведомяване за инвестиционни предложения
Издадени решения за преценяване на необходимостта от ОВОС
Издадени решения за преценяване на необходимостта от ЕО
Издадени решения по ОВОС
Издадени становища по ЕО
Съобщения за издадени решения за преценяване вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитените зони
Решения по оценка степента на въздействие върху защитените зони
Доклади по Оценка за съвместимост
Обществени обсъждания

ОПАЗВАНЕ ЧИСТОТАТА НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ
Ежедневен бюлетин на ИАОС за състоянието на атмосферния въздух в страната
Информация за оповестяване на населението при превишаване на прага за информиране на населението за озон
Фини прахови частици

УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ
Публичен регистър на издадените разрешения за дейности с отпадъци по чл. 37 от Закона за управление на отпадъците
Списък на лица, притежаващи разрешение за транспортиране на отпадъци от лечебните заведения

ОПАЗВАНЕ НА ВОДИТЕ
ПОЧВИ И ЗЕМНИ НЕДРА

ОПАСНИ ХИМИЧНИ ВЕЩЕСТВА И УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА
Министерство на околната среда и водите - Химични вещества
Инветаризационен списък на химичните вещества и препарати за 2008 - 2009 г.
REACH Бюлетин
Регистър на издадените разрешителни по чл.104 от Закон за околната среда на предприятия или съоръжения, разположени на територията на РИОСВ -Бургас
Указания за провеждане на контролна дейност по прилагането на Регламент 1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH)

БИОЛОГИЧНО РАЗНООБРАЗИЕ
ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ
"Ропотамо", "Силкосия", "Узунбуджак", "Средока", "Орлицата",
"Атанасовско езеро", "Ардачлъка",

ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
ЕКОЛОГИЧЕН КАЛЕНДАР
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
ГАЛЕРИЯ
КОНТАКТИ:
гр. Бургас 8000
ул. Перущица 67
ет.3, п.к. 388
тел.:  056/ 813 205
факс: 056/ 813 200
e-mail: <riosvbs@unacs.bg>