Банкова сметка:
Общинска банка Бургас
BG28SOMB91303137007401
BIC - SOMBBGSF

Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция - Бургас
Закони

Закон за опазване на околната среда
Закон за чистотата на атмосферния въздух
Закон за управление на отпадъците
Закон за подземните богатства
Закон за почвите
Закон за защита от вредното въздействие на химични вещества и смеси
Закон за водите
Закон за биологичното разнообразие
Закон за лечебните растения
Закон за защитените територии
Закон за защита от шума в околната среда
Закон за генетично модифицирани организми
Закон за защита на животните
Закон за достъп до обществена информация

Наредби

Наредба за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни , Приета с ПМС № 238 от 2.10.2009 г., обн., ДВ, бр. 80 от 9.10.2009 г., попр., бр. 97 от 8.12.2009 г., изм. и доп., бр. 69 от 11.09.2012 г., в сила от 11.09.2012 г.

Наредба за условията и реда за извършване оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии (Приета с ПМС № 59 от 07.03.2003 г., Обн. ДВ. бр.25 от 18 Март 2003г., изм. ДВ. бр.3 от 10 Януари 2006г., изм. ДВ. бр.80 от 9 Октомври 2009г., изм. ДВ. бр.29 от 16 Април 2010г., изм. ДВ. бр.3 от 11 Януари 2011г.), бр. 94 от 30.11.2012 г., в сила от 30.11.2012 г.

Указания по прилагането на чл. 4а от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) при процедурите по ОВОС.

Наредба за условията, реда и методите за извършване на екологична оценка на планове и програми  (Приета с ПМС № 139 от 24.06.2004 г., обн., ДВ, бр. 57 от 2.07.2004 г., в сила от 1.07.2004 г., изм. и доп., бр. 3 от 10.01.2006 г., бр. 29 от 16.04.2010 г., бр. 3 от 11.01.2011 г., бр. 38 от 18.05.2012 г.), бр. 94 от 30.11.2012 г., в сила от 30.11.2012 г.

Наредба за реда и условията за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (В сила от 11.09.2007 г., приета с ПМС № 201 от 31.08.2007 г., обн. ДВ. бр.73 от 11 Септември 2007г., изм. ДВ. бр.81 от 15 Октомври 2010г., изм. ДВ. бр.3 от 11 Януари 2011г.), бр. 94 от 30.11.2012 г., в сила от 30.11.2012 г.

НАРЕДБА № 1 от 11 април 2011 г. за мониторинг на водите (Обн. ДВ. бр.34 от 29 Април 2011г.)

НАРЕДБА № 2 от 8.06.2011 г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване (обн., ДВ, бр. 47 от 21.06.2011 г.)

Наредба № 6 / 9.11.2000г. на МОСВ, МРРБ, МЗ, МИ за емисионни норми за допустимото съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във водни обекти на МОСВ, МРРБ, МЗ, МИ / ДВ, брой 97 / 28.11.2000 г./;

Наредба No 7 от 8 август 1986 г. за показатели и норми за определяне качеството на течащите повърхностни води 

Наредба No 7 от 14 ноември 2000 г. за условията и реда за заустване на производствени отпадъчни води в канализационните системи на населените места

Наредба № 8/ 25.01.2001 г. за качеството на крайбрежните морски води (Обн. в ДВ, бр. 10/ 2001 г.)

Наредба № 3 за класификация на отпадъците (изд. от Министъра на околната среда и водите и Министъра на здравеопазването, обн. в ДВ, бр. 44/ 25.05.2004 г.)

Наредба за опаковките и отпадъците от опаковки (Обн. в ДВ, бр. 19/ 19.03.2004 г.)

Наредба № 7 за изискванията, на които трябва да отговарят площадките за разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци (изд. от Министъра на околната среда и водите, Министъра на регионалното развитие и благоустройството, Министъра на земеделието и горите и Министъра на здравеопазването, обн. в ДВ, бр. 81/ 17.09.2004 г.)

Наредба № 8/24.08.2004 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци (Обн. ДВ. бр.83 от 24 Септември 2004г., изм. ДВ. бр.87 от 30 Октомври 2007г., изм. ДВ. бр.27 от 1 Април 2011г.)

Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци, приета с ПМС № 53/ 1999 г. (Обн. в ДВ, бр. 29/ 1999 г.)

Наредба за изискванията за третиране на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти, приета с ПМС № 131/ 2000 г. (Обн. в ДВ, бр. 59/ 2000 г.)

Наредба за изискванията за производство и пускане на пазара на батерии и акумулатори и за третиране и транспортиране на отпадъци от батерии и акумулатори (Обн. в ДВ, бр. 61/ 2000 г.)

Наредба за изискванията за пускане на пазара на луминесцентни и други лампи, съдържащи живак и за третиране и транспортиране на излезли от употреба луминесцентни и други лампи, съдържащи живак (Обн. в ДВ, бр. 101/ 2000 г.)

Наредба за реда и начина за оползотворяване на утайки от пречистването на отпадъчни води чрез употребата им в земеделието, приета с ПМС № 339/ 14.12.2004 г. (Пбн. в ДВ, бр. 112/ 23.12.2004 г.)

Наредба за изискванията за третиране на отпадъците от моторни превозни средства (В сила от 01.01.2005г. Приета с ПМС №311 от 17.11.2004г. Обн.ДВ бр.104 от 26 Ноември 2004г.,изм. ДВ бр.53 от 10 Юни 2008г., изм. ДВ бр.5от 20 Януари 2009г., изм. ДВ бр.45от 16 Юни 2009г., изм.ДВ бр.29от 8 Април2011г.)

Наредба за изискванията за третиране на излезли от употреба гуми (Приета с ПМС № 221 от 14.09.2012 г., обн. ДВ. бр.73 от 25.09.2012 г.)

НАРЕДБА № 1 от 27.06.2005 г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии (Обн. ДВ. бр.88 от 3 Октомври 1997г., изм. ДВ. бр.46 от 18 Май 1999г., изм. ДВ. бр.8 от 22 Януари 2002г., изм. ДВ. бр.14 от 20 Февруари 2004г.)

Наредба № 6/26.03.1999 г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници (Обн. в ДВ, бр. 31/1999 г.)

Наредба № 7/ 3.05.1999 г. за оценка и управление качеството на атмосферния въздух (Обн. в ДВ, бр. 45/ 1999 г.)

Наредба № 7/ 21.10.2003 г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в атмосферния въздух в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации

Наредба за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при употребата на органични разтворители в определени бои, лакове и авторепаратурни продукти (Обн. ДВ. бр.20 от 6 Март 2007г., изм. ДВ. бр.25 от 30 Март 2010г.)

Наредба № 10/ 6.10.2003 г. за норми за допустими емисии (концентрации в отпадъчни газове) на серен диоксид, азотни оксиди и общ прах, изпускани в атмосферния въздух от големи горивни инсталации

Наредба № 12/15 юли 2010 г. за норми за серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици, олово, бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния въздух (Обн. ДВ. бр.58 от 30 Юли 2010г.)

Наредба № 14/23 септември 1997 г. за норми за пределно допустимите концентрации на вредни вещества в атмосферния въздух на населените места (Обн. ДВ. бр.88 от 3 Октомври 1997г., изм. ДВ. бр.46 от 18 Май 1999г., изм. ДВ. бр.8 от 22 Януари 2002г., изм. ДВ. бр.14 от 20 Февруари 2004г.)

Наредба № 16/ 12.08.1999 г. за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при съхранение, товарене, разтоварване и превоз на бензини (Обн. ДВ. бр.75 от 24 Август 1999 г., изм. ДВ. бр.9 от 29 Януари 2008 г.)

Наредба за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) № 842/2006 относно някои флуорирани парникови газове (Обн. ДВ. бр.3 от 13 Януари 2009г., изм. ДВ. бр.2 от 7 Януари 2011г., изм. ДВ. бр.7 от 21 Януари 2011г.)

Наредба за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) № 1005/2009 относно вещества, които нарушават озоновия слой (Обн. ДВ. бр.2 от 7 Януари 2011 г.)

Наредба № 18/ 7.01.2000 г. за условията и реда за съгласуване на годишни проекти за търсене и/ или проучване, добив и първична преработка на подземни богатства, на проекти за ликвидация и консервация на геологопроучвателни и миннодобивни обекти и на техните изменения и допълнения (Обн. в ДВ, бр. 6/ 21.01.2000 г.)

НАРЕДБА № 54 от 13.12.2010 г. за дейността на националната система за мониторинг на шума в околната среда и за изискванията за провеждане на собствен мониторинг и предоставяне на информация от промишлените източници на шум в околната среда, издадена от министъра на здравеопазването и министъра на околната среда и водите, обн., ДВ, бр. 3/11.01.2011 г., в сила от 12.02.2011 г.,

НАРЕДБА № 6 от 26.06.2006 г. за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението, издадена от министъра на здравеопазването и министъра на околната среда и водите, обн., ДВ, бр. 58 от 18.07.2006 г.

Методика за определяне на общата звукова мощност, излъчвана в околната среда от промишлено предприятие и определяне нивото на шума в мястото на въздействие

НАРЕДБА за вида, размера и реда за налагане на санкции при увреждане или при замърсяване на околната среда над допустимите норми и/или при неспазване на определените емисионни норми и ограничения
(Приета с ПМС № 247 от 30.08.2011 г., обн., ДВ, бр. 70 от 9.09.2011 г., в сила от 10.11.2011 г.)


Други актове

Постановление 136 от 13 Май 2011 г. за приемане на Тарифа за таксите (Приета с ПМС № 136 от 13.05.2011 г., обн., ДВ, бр. 39 от 20.05.2011 г., в сила от 20.05.2011 г., изм. и доп., бр. 73 от 25.09.2012 г., в сила от 25.09.2012 г., бр. 94 от 30.11.2012 г., в сила от 30.11.2012 г.), които се събират в системата на Министерство на околната среда и водите.

ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ, ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ВОДЕН ОБЕКТ И ЗА ЗАМЪРСЯВАНЕ
В сила от 01.01.2012 г. Приета с ПМС № 177 от 24.06.2011 г. (Обн. ДВ. бр.50 от 1 Юли 2011г.)
КОНТАКТИ:
гр. Бургас 8000
ул. Перущица 67
ет.3, п.к. 388
тел.:  056/ 813 213
факс: 056/ 813 200
e-mail: <riosvbs@unacs.bg>