Предстоящи обществени обсъждания

16 януари
Възложителят "Набуко Газ Пайплайн България" ЕООД  със седалище гр. София, ул. "Аксаков" № 11 А, етаж 3, офис 5 и "Набуко Газ Пайплайн Интернешънъл ГмбХ" - със седалище, Флоридсдорфер Хауптщрасе 1, 1210 Виена Австрия,
На основание чл. 97, ал. 3 във връзка с чл. 81, ал. 1, т. 2 от Закона за опазване на околната среда УВЕДОМЯВА всички заинтересувани физически и юридически лица, че е организирана среща за обществено обсъждане на доклад за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с всички приложения към него за инвестиционно предложение:
"Изграждане на преносен газопровод Набуко на територията на Република България"
Срещите ще се проведат в следния ред:
1.    За Община Средец срещата ще се проведe на 05.02.2013 г. от 15.00 часа в гр. Средец, пл. "България" №8, в заседателната зала на общината.
2.    За Община Сунгурларе срещата ще се проведe на 06.02.2013 г. от 15.00 часа в гр. Сунгурларе, ул. "Г. Димитров" № 2, Ритуална зала.
3.    За Община Котел срещата ще се проведe на 07.02.2013 г. от 10.00 часа в гр. Котел, пл. "Възраждане" № 1, в залата на общината.
Докладът за ОВОС и приложенията към него, в т.ч. доклад за оценка на степента на въздействие е на разположение на интересуващите се всеки работен ден в рамките на работното време на следните места:
-    Сградата на МОСВ - гр. София 1000, ул. "Уилям Гладстон" 67
-    Офисът на възложителя "Набуко Газ Пайплайн България" ЕООД - гр. София, ул. Аксакoв № 11 А, етаж 5, офис 3 както и на официалния интернет сайт на следния електронен адрес:
http://portal.nabucco-pipeline.com/portal/page/portal/en/safety/Downloads
-    Сградата на РИОСВ БУРГАС - гр. Бургас 8000, ул. Перущица 67, ет.3
-    Сградата на община Средец, пл. "България" №8, ет.2, стая 208.
-    Сградата на община Сунгурларе, ул. "Г. Димитров" № 10, ет.2
-    Сградата на община Котел, пл. "Възраждане" № 1, ет.1, стая 11
Докладът за оценка на степента на въздействие - приложение към доклада за ОВОС, е достъпен и на интернет страницата на компетентния орган по околна среда на адрес:
http://portal.nabucco-pipeline.com/portal/page/portal/en/safety/Downloads
Писмени становища могат да се предоставят в офиса на Възложителя - гр. София, ул. "Аксаков" №11А, етаж 5, офис 3, както и във всяка една от посочените общини на мястото за предоставяне на достъп, обявено по-горе или на срещите за обществено обсъждане.
За контакти по общественото обсъждане от страна на възложителя:
Радослава Костадинова - (2) 9025490  +359 (2) 4219833 Fax:    +359 (2) 9025491 +359 889 410448; електронен адрес за кореспонденция - radoslava.kostadinova@nabucco-pipeline.com

8 януари
На основание чл.17,ал.1,т.3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда в РИОСВ-Бургас е получено уведомление за организирана среща за обществено обсъждане на доклад за ОВОС за инвестиционно предложение "Изграждане на вилни сгради в поземлени имоти №№ 48619.48.53 и 48619.48.54 в местността "Ск. Фонд-Липата", землището на гр.Царево, Община Царево" с възложител "Царвила" ООД

Срещата за обществено обсъждане ще се проведе на:
04.02.2013г., от 10,30ч. в сградата на Община Царево - гр.Царево, ул. "Хан Крум" №36

Докладът за ОВОС и приложенията към него са на разположение на интересуващите се всеки работен ден от 9.00 до 17.00 ч. в сградата на Община Царево, в сградата на РИОСВ-Бургас, както и на адреса на възложителя: гр.Бургас, ул. "Хан Аспарух" №24, ет.2.
Обявата за датата и часа на общественото обсъждане е публикувана във вестник "Черноморски фар", бр.248 от 27-30.12.2012 г.
Писмени становища могат да се предоставят в Община Царево, РИОСВ-Бургас или на срещата за обществено обсъждане.
За контакти по общественото обсъждане - тел. 0885 136 585 - Явор Димитров - пълномощник


20 декември
На основание чл.17,ал.1,т.3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда в РИОСВ-Бургас е получено уведомление за организирана среща за обществено обсъждане на доклад за ОВОС за инвестиционно предложение "Изграждане на стрелкови комплекс-село Извор в поземлени имоти №№ 012080 и 012081 в местността "Каваците", землището на с.Извор, Община Бургас" с възложител: Община Бургас

Срещата за обществено обсъждане ще се проведе на:
30.01.2013г., от 10,30ч. в сградата на Кметство с.Извор

Докладът за ОВОС и приложенията към него са на разположение на интересуващите се всеки работен ден от 9.00 до 17.00 ч. в сградата на  Община Бургас, както и в сградата на РИОСВ-Бургас.
Обявата за датата и часа на общественото обсъждане е публикувана на 17.12.2012г. на интернет страницата на Община Бургас на адрес: www.burgas.bg,раздел Обяви,поставена е на информационното табло на Дирекция Околна среда към Община Бургас и в Кметство на с.Извор.
Писмени становища могат да се предоставят в Община Бургас,Кметство с.Извор, РИОСВ-Бургас или на срещата за обществено обсъждане.
За контакти по общественото обсъждане - тел. 056/84-14-03 - Й.Костадинов.

25 октомври
На основание чл.17,ал.1,т.3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда в РИОСВ-Бургас е получено уведомление за организирани срещи за обществено обсъждане на доклад за ОВОС за инвестиционно предложение "Изграждане на хотели и курортни сгради в ПИ №№ 58356.67.6; 58356.67.8; 58356.73.23;58356.73.6 в местността "Беглик Таш", землището на гр. Приморско, Община Приморско" с възложител: "ПЕРЛА Г"ЕАД

Срещата за обществено обсъждане ще се проведе на:  
28.11.2012г., от 11,00ч. в сградата на Община Приморско

Докладът за ОВОС и приложенията към него са на разположение на интересуващите се всеки работен ден от 9.00 до 17.00 ч. в сградата на а Община Приморско, както и в сградата на РИОСВ-Бургас.
Докладът за оценка за степента на въздействието върху защитени зони - приложение към Доклада по ОВОС е достъпен и в интернет страницата на компетентния орган - РИОСВ-Бургас на адрес: www.riosvbs.eu
Писмени становища могат да се предоставят в Община Приморско, РИОСВ-Бургас или на срещата за обществено обсъждане.
Обявата е публикувана във в-к "Земя" на 23.10.2012 г.
За контакти по общественото обсъждане - тел. 0898 533 862 - Пламен Тумбаков.

16 октомври
На основание чл.17,ал.1,т.3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда в РИОСВ-Бургас е получено уведомление за организирани срещи за обществено обсъждане на доклад за ОВОС за инвестиционно предложение "Път 1-9 "Слънчев бряг - Бургас" - изграждане на обход на гр. Ахелой от км 207+500 до км 212+233.06", с възложител Агенция "Пътна инфраструктура"
Срещите за обществено обсъждане ще се проведат на:  
15.11.2012г., от 13,30ч. в сградата на Кметството с.Равда, Община Несебър
15.11.2012г., от 15,00ч. в сградата на Община Несебър
16.11.2012 г., от 09:30 часа в сградата на Кметство гр.Ахелой, Община Поморие
16.11.2012 г., от 11:00 часа в сградата на  Община Поморие.
Докладът за ОВОС и приложенията към него са на разположение на интересуващите се всеки работен ден от 9.00 до 17.00 ч. в сградите на Кметството с.Равда, Община Несебър, Кметство гр.Ахелой и Община Поморие, както и в сградата на РИОСВ-Бургас.
Писмени становища могат да се предоставят в Кметството с.Равда, Община Несебър, Кметство гр.Ахелой, Община Поморие, РИОСВ-Бургас или на срещата за обществено обсъждане.
Обявата е публикувана във в-к "КАПИТАЛ Daily" на 10.10.2012 г.
За контакти по общественото обсъждане - тел. 02/9173 295 - отдел "ОВОС и ОС".


01 октомври
Организирана среща за обществено обсъждане на доклад за ОВОС за инвестиционно предложение "Добив на скално-облицовъчни материали (аркозни пясъчници) от площ "Празнопрът - Изток", намираща се в землищата на селата Градец и Медвен, Община Котел, Област Сливен - Източна Стара планина", с възложител "МИНЕРАЛ" ООД.

На основание чл.17,ал.1,т. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда в РИОСВ-Бургас е получено уведомление за организирани срещи за обществено обсъждане на доклад за ОВОС за инвестиционно предложение "Добив на скално-облицовъчни материали (аркозни пясъчници) от площ "Празнопрът - Изток", намираща се в землищата на селата Градец и Медвен, Община Котел, Област Сливен - Източна Стара планина", с възложител "МИНЕРАЛ" ООД.
Срещите за обществено обсъждане ще се проведат на 30.10.2012 г. /вторник/ от 11.30 ч. в Читалището на с.Градец и от 13.00 ч. в Читалището на с.Медвен, Община Котел.
Докладът за ОВОС и приложенията към него са на разположение на интересуващите се всеки работен ден от 9.00 до 16.00 ч. в сградата на Община Котел, Кметство с.Градец, Кметство с.Медвен, сградата на РИОСВ-Бургас, в офиса на възложителя - гр.Бургас, бул. "Сан Стефано" №8, офиси 6 и 7, както и в офиса на "Биоинформ Консулт" ООД на адрес гр.Бургас, ул. "Успенска" №3
Писмени становища могат да се предоставят в РИОСВ-Бургас, Община Котел, Кметство с.Градец, Кметство с.Медвен, или на срещите за обществено обсъждане.
Обявата е публикуван в притурката на в-к "24 часа" за Бургас, Ямбол и Сливен -  "Твоят ден", бр.264 от 28.09.2012 г.
Телефон за връзка - 0888966366

01 октомври
Организирана среща за обществено обсъждане на доклад за ОВОС за инвестиционно предложение "Изграждане на съоръжения за производство на електроенергия посредством силата на вятъра в поземлени имоти №№ 121030, 000358, 085004, 085039, 000361, 000374, 000623, 000083, 000066, 000062, 000141, землището на гр.Българово, Община Бургас" с възложител: "Електрауиндс България" ЕАД.

На основание чл.17,ал.1,т. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда в РИОСВ-Бургас е получено уведомление за организирани срещи за обществено обсъждане на доклад за ОВОС за инвестиционно предложение "Изграждане на съоръжения за производство на електроенергия посредством силата на вятъра в поземлени имоти №№ 121030, 000358, 085004, 085039, 000361, 000374, 000623, 000083, 000066, 000062, 000141, землището на гр.Българово, Община Бургас" с възложител: "Електрауиндс България" ЕАД.
Срещите за обществено обсъждане ще се проведат на 31.10.2012 г. /сряда/ от 11.00 ч. в сградата на Кметство гр.Българово, община Бургас; на 01.11.2012 г. /четвъртък/ от 11.00 ч. в сградата на Кметство с.Дрянковец, община Айтос и от 14.00 ч. в сградата на Кметство с.Съдиево, община Айтос.

Докладът за ОВОС и приложенията към него са на разположение на интересуващите се всеки работен ден от 9.00 до 17.00 ч. в сградата на Община Бургас и Кметство гр.Българово; сградите на Община Айтос, Кметство с.Съдиево и Кметство с.Дрянковец, сградата на РИОСВ-Бургас, както и в офиса на представител на възложителя - гр.Бургас, ул. "Климент Охридски" №33, ет.1, ап.2.
Писмени становища могат да се предоставят в РИОСВ-Бургас, деловодството на Община Бургас, деловодството на Община Айтос, Кметствата на гр.Българово, с.Дрянковец и с.Съдиево или на срещите за обществено обсъждане.
Обявата е публикуван във в-к "Бургас днес и утре", бр.5066 от 28-29.09.2012 г.
Телефон за връзка - 0899/957602


18 септември
Организирана среща за обществено обсъждане на доклад за ОВОС за инвестиционно предложение "Удължаване и реконструиране на пистата на летателна площадка "Приморско", изграждане на втори перон и изграждане на Еър парк", с възложител "Приморско клуб" ЕАД.

На основание чл.17,ал.1,т. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда в РИОСВ-Бургас е получено уведомление за организирани срещи за обществено обсъждане на доклад за ОВОС за инвестиционно предложение "Удължаване и реконструиране на пистата на летателна площадка "Приморско", изграждане на втори перон и изграждане на Еър парк", с възложител "Приморско клуб" ЕАД.
Срещата за обществено обсъждане ще се проведе на 19.10.2012 г. /петък/ от 10 ч. в стая №116 на ОЕСУТ на Община Приморско.
Докладът за ОВОС и приложенията към него са на разположение на интересуващите се всеки работен ден от 9.00 до 17.00 ч. в сградата на Община Приморско, гр.Приморско, ул. "Трети март" 56, Дирекция "Опазване на околната среда", сградата на РИОСВ-Бургас, както и на адреса на възложителя - гр.Приморско, ММЦ Приморско, Административна сграда, ет. 2.
Писмени становища могат да се предоставят в РИОСВ-Бургас, Община Приморско и на адреса на възложителя, или на срещата за обществено обсъждане.
Обявата е публикуван във в-к "Черноморски фар" от 17.09.2012 г.
Телефон за връзка - 0885136585

Доклад по оценка за съвместимост

28 август
Организирани срещи за обществено обсъждане на доклад за ОВОС за инвестиционно предложение "Изграждане на съоръжения за производство на електроенергия посредством силата на вятъра в УПИ №№ I-2, III-5, IV-7, V-11, VI-14, VII-16, всички в кад.район 102, местност "Керезлик Келеме", землището на с.Карагеоргиево, Община Айтос" с възложител Консорциум "Енерджи КГ" ЕООД

На основание чл.17,ал.1,т.3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда в РИОСВ-Бургас е получено уведомление за организирани срещи за обществено обсъждане на доклад за ОВОС за инвестиционно предложение "Изграждане на съоръжения за производство на електроенергия посредством силата на вятъра в УПИ №№ I-2, III-5, IV-7, V-11, VI-14, VII-16, всички в кад.район 102, местност "Керезлик Келеме", землището на с.Карагеоргиево, Община Айтос" с възложител Консорциум "Енерджи КГ" ЕООД.
Срещите за обществено обсъждане ще се проведат на 27.09.2012 г. /четвъртък/ от 8.30 ч. на адрес гр. Айтос, община Айтос, ул. "Цар Освободител" №3 и на 28.09.2012 г. /петък/ от 8.30 ч. в с.Карагеоргиево в сградата на Кметство Карагеоргиево.
Докладът за ОВОС и приложенията към него са на разположение на интересуващите се всеки работен ден от 9.00 до 17.00 ч. в сградите на Община Айтос, Кметство Карагеоргиево, на адрес гр.Айтос, ул. "Васил Левски" №2, ет.2, офис 2 /Бизнес център/, както и в сградата на РИОСВ-Бургас.
Писмени становища могат да се предоставят в Община Айтос, Кметство Карагеоргиево, РИОСВ-Бургас или на срещата за обществено обсъждане.
Обявата е публикуван във в-к "Бургас днес и утре" от 27.08.2012 г. и в-к "Твоят ден Бургас, Ямбол, Сливен" от 27.08.2012 г.
Телефон за връзка - 0889733230

Доклад по оценка за съвместимост