Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция - Бургас
КОНТАКТИ:
гр. Бургас 8000
ул. Перущица 67
ет.3, п.к. 388
тел.:  056/ 813 205
факс: 056/ 813 200
e-mail: <riosvbs@unacs.bg>
Банкова сметка:
Общинска банка Бургас
BG28SOMB91303137007401
BIC - SOMBBGSF

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Публикувано:  сряда, 29 август 2012, 17:00                                                 Уникален номер в регистъра на АОП: 9005676

Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет "Извършване на независим одит на дейностите и финансовото изпълнение на проект - "Дейности по устойчиво управление на резервати и поддържани резервати в териториалния обхват на РИОСВ-Бургас, поддържащи и възстановителни дейности", финансиран по Оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г.", Заповед № РД-524/02.07.2012г. на Министъра на околната среда и водите Нона Караджова.

Валидност на поканата 5.09.2012г.

Файлове и ресурси:
Документация за участие