Банкова сметка:
Общинска банка Бургас
BG28SOMB91303137007401
BIC - SOMBBGSF
КОНТАКТИ:
гр. Бургас 8000
ул. Перущица 67
ет.3, п.к. 388
тел.:  056/ 813 213
факс: 056/ 813 200
e-mail: <riosvbs@unacs.bg>
О Б Я В И
19.12.2012 г.
За обществено обсъждане са предоставени изготвени проекти на заповеди съгласно разпоредбите на чл.16, ал.1, т.4 от Закона за биологичното разнообразие за промяна в забраните на дейности на 5 броя заповеди за обявяване на защитени зони за опазване на дивите птици, както следва:
BG0002029 "Котленска планина";
BG0002040 "Странджа";
BG0002043 "Емине";
BG0002044 "Камчийска планина";
BG0002066 "Западна Странджа".
В едномесечен срок могат да се подават в РИОСВ-Бургас и МОСВ писмени становища, възражения и предложения по посочените във проектите на заповедите забрани и ограничения на дейности.3 октомври

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА  ВЪЗЛАГАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКА ДЕЙНОСТ  С ПРЕДМЕТ
             "РАЗХОДКА С ЛОДКА ПО РЕКА РОПОТАМО В РЕЗЕРВАТ РОПОТАМО"

         1.Регионална инспекция за околна среда и води, гр.Бургас, ул."Перущица" №67, тел.813-205/факс 813-200, e-mail: riosvbs@unacs.bg, лице за контакти  Димитър Трошев - Директор дирекция "КОС" в РИОСВ-Бургас, тел: 0885 777 347.
    2. Предмет на дейността по чл.58, т.2, б."в" от Правилника - "Разходка с лодка по река Ропотамо в резерват Ропотамо".
    3. Място и срок за изпълнение на дейността - Резерват Ропотамо, 5 /пет/ години считано от 01.01.2013 г.
    4. Изисквания, на които трябва да отговарят кандидатите или техните подизпълнители:
    4.1. Да нямат парични задължения към държавата, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, или задължения към осигурителни фондове, освен ако компетентният орган е допуснал разсрочване или отсрочване на задължението;
    4.2. Да не са обявени в несъстоятелност или да са в производство по обявяване в несъстоятелност;
    4.3. Да не са в производство по ликвидация;
    4.4. Да не са лишени от право да осъществява търговска дейност;
    4.5. Да нямат неизпълнени клаузи и просрочени задължения по сключени с РИОСВ-Бургас договори, както и да не са били в съдебна процедура или във висящ съдебен процес с РИОСВ-Бургас;
    4.6. Да притежават собствени плавателни съдове, които да отговарят на посочените изисквания в документацията, регистрирани по съответния ред в Изпълнителна агенция "Морска администрация";
    5. Начална конкурсна цена на туристическата дейност за година - 46 200 лв. (четиридесет и шест хиляди и двеста лева) с включен ДДС. Размер на гаранцията за участие - 4620 лв. (четири хиляди шестстотин и двадесет лева) преведена по сметка на РИОСВ-Бургас IBAN  BG19 SOMB 9130 3337 0074 01, открита в ОБЩИНСКА БАНКА АД, клон-Бургас.
    6. Критерий за оценка на предложенията - Оценяването и класирането на допуснатите предложения на кандидатите се извършва по критерий: "най-висока предложена цена".
    7. Срок, място и начин за получаване на документацията за участие в конкурса: документацията е налична на интернет страницата на РИОСВ-Бургас www.riosvbs.eu в раздел обяви и може да бъде получена (изтеглена) в срок до 8 (осем) календарни дни от публикуване на поканата.
    8. Срок и място за подаване на предложенията - 15 календарни дни от публикуване на поканата в интернет страницата на РИОСВ-Бургас, предложенията се подават лично или от упълномощен от кандидата представител в деловодството на РИОСВ-Бургас с адрес: гр.Бургас, ул."Перущица" № 67, ет.3, ст.307 до 17.30 часа на петнадесетия ден от публикуване на поканата.
    9. Срок на валидност на предложенията - 60 дни от датата на влизане в сила на Решението за избор на изпълнител.
  10. Място, дата и час на разглеждане на предложенията - Предложенията ще се разглеждат от 14 часа на следващия работен ден, след крайния срок за подаване на предложенията, в заседателната зала на РИОСВ-Бургас с адрес: гр.Бургас, ул."Перущица" № 67, ет.3.
    
Поканата е публикувана във в. "Бургас днес и утре", бр. 5069/03.10.2012 г.
Приложения за изтегляне /Срокът за изтегляне на документацията за участие е изтекъл/


3 октомври

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА  ВЪЗЛАГАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКА ДЕЙНОСТ  С ПРЕДМЕТ
"ПОЛЗВАНЕ НА ОБЕКТ БАР - ГРИЛ РОПОТАМО"

        1. Регионална инспекция за околна среда и води, гр.Бургас, ул."Перущица" №67, тел.813-205/факс 813-200, e-mail: riosvbs@unacs.bg, лице за контакти Димитър Трошев - Директор дирекция "КОС" в РИОСВ-Бургас, тел: 0885 777 347.
2. Предмет на дейността по чл.58, т.2, б."г" от Правилника: "Ползване на обект бар-грил  Ропотамо", представляващ сграда за обществено хранене, находяща се в резерват "Ропотамо" с цел популяризиране и създаване на условия за развитие на еко-туризма в резервата.
  3. Място и срок за изпълнение на дейността - Резерват Ропотамо, 5 /пет/ години считано от 01.01.2013 г.
    4. Изисквания, на които трябва да отговарят кандидатите:
    4.1. Да нямат парични задължения към държавата, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, или задължения към осигурителни фондове, освен ако компетентният орган е допуснал разсрочване или отсрочване на задължението;
    4.2. Да не са обявени в несъстоятелност или да са в производство по обявяване в несъстоятелност;
    4.3. Да не са в производство по ликвидация;
    4.4. Да не са лишени от право да осъществява търговска дейност;
    4.5. Да нямат неизпълнени клаузи и просрочени задължения по сключени с РИОСВ-Бургас договори, както и да не са били в съдебна процедура или във висящ съдебен процес с РИОСВ-Бургас;
    5. Начална конкурсна цена на туристическата дейност за година - 8250 лв. (осем хиляди двеста и петдесет лева) с включен ДДС. Размер на гаранция за участие - 825 лв. (осемстотин  двадесет и пет лева) с включен ДДС преведена по сметка на РИОСВ-Бургас IBAN  BG19 SOMB 9130 3337 0074 01, открита в ОБЩИНСКА БАНКА АД, клон-Бургас.
    6. Критерий за оценка на предложенията - Оценяването и класирането на допуснатите предложения на кандидатите се извършва по критерии: "най-висока предложена цена"
    7. Срок, място и начин за получаване на документацията за участие в конкурса:  документацията е налична на интернет страницата на РИОСВ-Бургас www.riosvbs.eu в раздел обяви и може да бъде получена (изтеглена) в срок до 8 (осем) календарни дни от публикуване на поканата.
    8. Срок и място за подаване на предложенията - 15 календарни дни от публикуване на поканата в интернет страницата на РИОСВ-Бургас и във в-к "Бургас днес и утре", предложенията се подават лично или от упълномощен от кандидата представител в деловодството на РИОСВ-Бургас с адрес: гр.Бургас, ул."Перущица" № 67, ет.3, ст.307 до 17.30 часа на петнадесетия ден от публикуване на поканата.
    9. Срок на валидност на предложенията - 60 дни от датата на влизане в сила на Решението за избор на изпълнител.
10. Място, дата и час на разглеждане на предложенията - Предложенията ще се разглеждат от 15 часа на следващия работен ден, след крайния срок за подаване на предложенията, в заседателната зала на РИОСВ-Бургас с адрес: гр.Бургас, ул."Перущица"  № 67, ет.3.
    
  
Поканата е публикувана във в. "Бургас днес и утре", бр. 5069/03.10.2012 г.
Приложения за изтегляне /Срокът за изтегляне на документацията за участие е изтекъл/Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция - Бургас