Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция - Бургас

ОПАСНИ ХИМИЧНИ ВЕЩЕСТВА

АКТУАЛНО:
Важна информация от значение за предприятия, които са извършили регистрация на вещества в  Европейската агенция по химикали (ECHA):  
Съгласно чл.119 (2) на Регламент REACH и в съответствие с решение на Управителния съвет на ECHA от 2011 г., през месец ноември т.г.  ECHA ще публикува на интернет страницата си допълнителна информация от регистрационните досиета на веществата, която включва  наименованието на регистранта и регистрационния номер на веществото по REACH, както и допълнителна информация от информационните листи за безопасност на регистрираните вещества. В тази връзка регистрантите могат да подадат искане към Агенцията за поверителност на обявената за публикуване информация, като подадат актуализация на досиетата си до 31 октомври 2012 г. Напомняме, че за всяко предявено искане за поверителност на информацията, регистрантът е длъжен да заплати такса по реда на чл.5 (2) от Регламент (ЕО) относно таксите и плащанията, дължими на Европейската агенция по химикали в съотвествие с REACH, в зависимост от размера на предприятието.

Европейската агенция по химикали (ECHA) приканва регистрантите на междинни продукти да подобрят качеството на регистрационните си досиета.  повече информация

МОСВ, в сътрудничество с Българска стопанска камара (БСК) и участието на лектор от Европейската агенция по химикали (ECHA) организира семинар на тема "REACH 2013 - обучение на малки и средни предприятия - регистранти и потребители по веригата". Мероприятието ще се проведе на 4 септември 2012 г. в  сградата на БСК  на улица "Алабин" 16-20, от  9.00 до 17.30 ч.
На семинара ще бъдат представени практически примери и разяснения по въпроси относно обмена на данни за целите на съвместното подаване, подготовката и подаването на регистрационно досие, информационни листове за безопасност и сценарии на експозиция, актуализации на ръководствата за индустрията в помощ на изпълнението на задълженията и по Регламент REACH във връзка с регистрацията.  Допълнителна информация относно регистрацията за участие на страницата на БСК.

Министерство на околната среда и водите - Химични вещества
Европейска Агенция по химикали

Нормативни актове
Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси
Закон за опазване на околната среда


Регистрация, оценка, разрешаване и ограничаване на химикали 
Регламент (EО) 1907/2006 на Европейския Парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH)

Указания за провеждане на контролна дейност по прилагането на Регламент 1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH).

Таблици по Приложение 1 от Указания за провеждане на контролна дейност по Регламент REACH

НОВО: Списък на вещества със заличени предварителни регистрации

Информационни листи за безопасност и сценарии за експозиция

Ръководство към Приложение V на Регламент ( ЕО) 1907/ 2006 год.- Изключение от задължението за регистриране
Междинни продукти
Ръководство за отпадъци и възстановени вещества
Въпроси и отговори в HelpNet относно регистрацията на: сажди, биодизел и желатин
Информация за първите две предложения за ограничаване по REACH

НОВО:  Актуализиран списък с вещества включени в процедура по разрешаване (приложение  XIV) по REACH


Класифициране, етикетиране и опаковане на химични вещества и смеси
Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 декември 2008 година относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси /CLP/
Ръководство относно Регламент CLP

НОВО: Указания за извършване и документиране на оценка на безопасността на съхранението на опасни химични вещества и смеси
НОВО:  Наредба за реда и начина за съхранение на опасни химически вещества и смеси
(Приета с ПМС № 152 от 30.05.2011 г., Обн. ДВ. бр.43 от 7 Юни 2011г.)

Важна информация за потребителите надолу по веригатаДИРЕКТИВА СЕВЕЗО II 96/82/ЕС за контрол на риска от големи аварии
Наредба за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на последствията от тях (Обн. ДВ. бр.39 от 12 Май 2006г., изм. ДВ. бр.5 от 19 Януари 2010г., изм. ДВ. бр.25 от 30 Март 2010г.)
Регистър на издадените разрешителни по чл.104 от Закон за околната среда на предприятия или съоръжения, разположени на територията на РИОСВ -Бургас
Документи за издаване на разрешително по чл. 104 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС)


ДЕТЕРГЕНТИ
Регламент ЕО 648/2004 относно детергентите
Ръководство за прилагане на Регламент ЕО 648/2004 относно детергентите
НОВО: Указания за провеждане на контролна дейност по прилагане на Регламент ЕО 648/2004 относно детергентите


ВНОС И ИЗНОС НА ХИМИЧНИ ВЕЩЕСТВА
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 689/2008 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА
от 17 юни 2008 година относно износа и вноса на опасни химикали
Регламент ЕО 196/2010 относно внос и износ на опасни химикали


УСТОЙЧИВИ ОРГАНИЧНИ ЗАМЪРСИТЕЛИ
Стокхолмска конвенция
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 756/2010 НА КОМИСИЯТА от 24 август 2010 година за изменение на приложения IV и V към Регламент (ЕО) № 850/2004 на Европейския парламент и на Съвета относно устойчивите органични замърсители
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 757/2010 НА КОМИСИЯТА от 24 август 2010 година за изменение на Регламент (ЕО) № 850/2004 на Европейския парламент и на Съвета относно устойчивите органични замърсители по отношение на приложения I и III
НОВО: ВЪПРОСНИК за предоставяне на информация относно употреби и алтернативи за употреби на полибромирани дифенил етери (PBDE): (тетрабромодифенил етер и пентабромодифенил етер), OctaBDE (хептабромодифенил етер и хексабромодифенил етер) и DecaBDE (декабромодифенил етер)  в различни приложения
НОВО: ВЪПРОСНИК за предоставяне на информация относно употреби и алтернативи за употреби на перфлуороктан сулфонова киселина и нейните деривати (PFOS)   в различни приложенияКОНТАКТИ:
гр. Бургас 8000
ул. Перущица 67
ет.3, п.к. 388
тел.:  056/ 813 213
факс: 056/ 813 200
e-mail: <riosvbs@unacs.bg>
Банкова сметка:
Общинска банка Бургас
BG28SOMB91303137007401
BIC - SOMBBGSF