КОНТАКТИ:
гр. Бургас 8000
ул. Перущица 67
ет.3, п.к. 388
тел.:  056/ 813 205
факс: 056/ 813 200
e-mail: <riosvbs@unacs.bg>
Банкова сметка:
Общинска банка Бургас
BG28SOMB91303137007401
BIC - SOMBBGSF
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА 2007-2013 год.

Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция - Бургас
РИОСВ-Бургас започва работа по проект "Дейности по устойчиво управление на резервати и поддържани резервати в териториалния обхват на РИОСВ-Бургас, поддържащи и възстановителни дейности"
    Проектът се финансира по приоритетна ос 3 "Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие" по Оперативна програма "Околна среда" /ОПОС/ в размер на 3 799 900,00 лв., от които 3 229 915,00 лв. са от Европейския фонд за регионално развитие и 569 985,00 лв. - национално съфинансиране от държавния бюджет на Република България.
     Проектът включва дейности  по възстановяване и поддръжка в единадесет защитени територии в обхвата на РИОСВ-Бургас - резерватите Силкосия, Узунбуджак, Витаново, Средока, Тисовица, Ропотамо, Орлицата, поддържаните резервати Пясъчна лилия, Водните лилии /Вельов вир/, Атанасовско езеро и Ардачлъка. В рамките на проекта в тези резервати ще бъдат маркирани пътеки и маршрути за посетители и ще бъдат обозначени границите им, с обща дължина 209 433 м. Предвижда се изграждане посетителски център на територията на защитена местност "Бургаски солници", реално видеонаблюдение на птици в поддържан резерват "Атанасовско езеро", ремонт на сградите на Укритие за наблюдение на птици в Атанасовско езеро и Посетителски център в резерват Ропотамо, както и на съществуващ горски път в резерват Узунбуджак за осигуряване на охрана и противопожарна безопасност. По проекта ще бъдат изготвени Планове за управление на резервати Силкосия, Узунбуджак, Витаново, Средока, Тисовица, Ропотамо, Орлицата, поддържаните резервати Пясъчна лилия, Водните лилии /Вельов вир/ и ще бъдат актуализирани сега действащите Планове за управление на поддържани резервати "Атанасовко езеро" и "Ардачлъка".
    Крайният срок за изпълнение на дейностите по проекта е 31 декември 2014 г.

Ръководител на проекта
Инж. Таня Манолова - началник-отдел "Биологично разнообразие, защитени територии и защитени зони" в РИОСВ-Бургас
Тел. 056/ 813 207 ф. 813 200
bioriosv_bs@abv.bg


официална страница на ОПОС

Обществени поръчки - Профил на купувача