Резерват "Орлицата"

Площ - 566.5 ха, обособен през 1984 г. с цел охраната на първични екосистеми от мизийски бук, местообитания на редки грабливи птици и уникален по своя характер карстов комплекс с многобройни пещери, пропасти, извори и др. в Котленската планина. В "Орлица" влизат съществуващият преди резерват "Бели бряг" и природните забележителности "Медвенски извори" и "Орлица". За да се смекчи антропогенното въздействие върху защитената територия, е обособена и буферна зона.
Защитената територия е покрита с първични широколистни гори, главно от мизийски бук, на места примесени с обикновен габър. С по-ограничено разпространение са горуновите насаждения, с участието на обикновен и келяв габър и смесените дъбови гори от цер и благун. Вторичните гори и храсталаци от келяв габър са с ограничено разпространение. В пасищата преобладават три типа древни съобщества - мезофитни, ксеромезофитни и ксеротермни.
Резерватът "Орлица", заедно с намиращият се наблизо поддържан резерват "Ардачлъка" и природните забележителности "Злостен" (358 ха), "Орлови пещери" (5 ха) и "Урушки скали" (10 ха) представляват важен орнитологически обект. На цялата територия на Котленска планина са установени 176 вида птици, от които 50 са включени в ЧКБ. От срещащите се тук птици 87 са видовете с европейско природозащитно значение. Това са територии със световно значение за гнезденето на ливадния дърдавец /Crex crex/ и е едно от петте най-значими места в страната, където гнездят много на брой птици от видовете черен щъркел, орел-змияр, белоопашат мишелов, малък креслив орел, скален орел, бухал, сив кълвач и среден пъстър кълвач /Dendrocopos medius/.