Банкова сметка:
Общинска банка Бургас
BG28SOMB91303137007401
BIC - SOMBBGSF
КОНТАКТИ:
гр. Бургас 8000
ул. Перущица 67
ет.3, п.к. 388
тел.:  056/ 813 213
факс: 056/ 813 200
e-mail: <riosvbs@unacs.bg>
Превантивна дейност

Публичен регистър с данни за процедурите по ОВОС
Публичен регистър с данни за процедурите по ЕО

Съобщения за първо уведомяване за инвестиционни предложения

Издадени решения за преценяване на необходимостта от ОВОС

Издадени решения за преценяване на необходимостта от ЕО /Екологична оценка/

Издадени решения по ОВОС

Издадени становища по ЕО

Съобщения за издадени решения за преценяване вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитените зони

Решения по оценка степента на въздействие върху защитените зони

Доклади по Оценка за съвместимост

Обществени обсъждания

Писма до възложителите при съвместяване на процедури по ОВОС или ЕО с ОС /съгл. Гл. ІІІ от Наредбата/

Писма до възложителите за начина на процедиране, съгласно чл. 2, ал. 2 от НАРЕДБА за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони

ОВОС, екологична оценка /ЕО/, оценка за съвместимост /ОС/- Нормативни документи:
Закон за опазване на околната среда

Наредба за условията и реда за извършване оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии (Приета с ПМС № 59 от 07.03.2003 г., Обн. ДВ. бр.25 от 18 Март 2003г., изм. ДВ. бр.3 от 10 Януари 2006г., изм. ДВ. бр.80 от 9 Октомври 2009г., изм. ДВ. бр.29 от 16 Април 2010г., изм. ДВ. бр.3 от 11 Януари 2011г.), бр. 94 от 30.11.2012 г., в сила от 30.11.2012 г.

Указания по прилагането на чл. 4а от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) при процедурите по ОВОС.

Наредба за условията, реда и методите за извършване на екологична оценка на планове и програми  (Приета с ПМС № 139 от 24.06.2004 г., обн., ДВ, бр. 57 от 2.07.2004 г., в сила от 1.07.2004 г., изм. и доп., бр. 3 от 10.01.2006 г., бр. 29 от 16.04.2010 г., бр. 3 от 11.01.2011 г., бр. 38 от 18.05.2012 г.), бр. 94 от 30.11.2012 г., в сила от 30.11.2012 г.

Наредба за реда и условията за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (В сила от 11.09.2007 г., приета с ПМС № 201 от 31.08.2007 г., обн. ДВ. бр.73 от 11 Септември 2007г., изм. ДВ. бр.81 от 15 Октомври 2010г., изм. ДВ. бр.3 от 11 Януари 2011г.), бр. 94 от 30.11.2012 г., в сила от 30.11.2012 г.


НОРМАТИВНА УРЕДБА - КОМПЛЕКСНИ РАЗРЕШИТЕЛНИ

Закон за опазване на околната среда
Наредба за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни , Приета с ПМС № 238 от 2.10.2009 г., обн., ДВ, бр. 80 от 9.10.2009 г., попр., бр. 97 от 8.12.2009 г., изм. и доп., бр. 69 от 11.09.2012 г., в сила от 11.09.2012 г.
Методика за попълване на заявление за издаване на комплексни разрешителни
Методика за реда и начина за контрол на комплексното разрешително
Образец на годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено КР
Методика за минималните изисквания към вида, мястото и съдържанието на условията в комплексните разрешителни по чл. 117 от ЗООС

Европейски регистър за изпускане и пренос на замърсители (ЕРИПЗ)
Регламент № 166/2006 за създаване на Европейски регистър за изпускане и пренос на замърсители (ЕРИПЗ), приет на 18 януари 2006 г., изисква операторите, извършващи дейности, попадащи в обхвата на Приложение І от него, да докладват годишното изпускане и пренос на замърсители до Европейската комисия (ЕК).
ЕРИПЗ цели подобряване на достъпа на обществеността до информация за околната среда чрез прилагането на интегриран регистър, като по този начин допринася за предотвратяване и намаляване на замърсяването, предоставя данни за разработване на политики и подпомага участието на обществеността при взимането на решения.
Страните-членки на Европейския съюз са задължени да докладват изпусканията от всички дейности, попадащи в Приложение І на Регламента. Приложението включва 65 дейности, групирани в 9 сектора:
1. Енергиен сектор,
2. Производство и обработка на метали,
3. Минерална промишленост,
4. Химическа промишленост,
5. Управление на отпадъците и отпадъчните води,
6. Производство и преработка на хартия и дървесина,
7. Интензивно животновъдство и аквакултури,
8. Животински и растителни продукти от сектора на храни и напитки,
9. Други дейности.
Ако оператор извършва дейност, посочена в Приложение І, за която прагът на капацитета (където е приложимо) е надвишен, то този оператор има задължението да докладва изпускането и преноса на замърсителите, изброени в Приложение ІІ на Регламента. Допълнително условие да бъдат докладвани емисиите, е те да надвишават граничните стойности, посочени в Приложение ІІ.
Приложение ІІ на Регламента включва 91 замърсителя, които са определени със съответен пореден номер, CAS номер, където е наличен, и име на замърсителя. За изпускането на замърсители във въздуха, водата и почвата, както и за преноса им извън площадката, за всеки замърсител от Приложение ІІ на Регламента е определена гранична стойност (праг). За преноса на отпадъци извън площадката са определени следните прагове: 2 т/г. за опасни отпадъци и 2000 т/г. за неопасни отпадъци.
Изискването за докладване по ЕРИПЗ е залегнало в Закона за опазване на околната среда (ЗООС). Чл. 22а от ЗООС определя задължението за докладване на операторите, попадащи в Приложение I на Регламент № 166/2006, както и сроковете за това.
Чл. 22б от ЗООС определя Изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) да обобщава данните от докладването по ЕРИПЗ и да поддържа публичен регистър на изпускането и преноса на замърсители на национално ниво, както и да осигурява достъп до него чрез интернет страницата на ИАОС.
За целта като част от Интегрираната информационна система за докладване (ИИСД), функционира Национална информационна система за докладване по ЕРИПЗ в съответствие с изискванията на Регламент № 166/2006 и ЗООС. Системата осигурява докладване през интернет от операторите (първични звена), верифициране и потвърждаване на докладите от РИОСВ (междинни звена) и изготвяне на докладите до ЕК от ИАОС (крайно звено). Част от интегрираната система е и публичният регистър, осигуряващ възможност за извършване на справки от данните в системата.

ЗАКОН за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети

НАРЕДБА за публичния регистър на операторите, които извършват дейностите по приложение № 1 към чл. 3, т. 1 от Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети.

НАРЕДБА № 1 от 29 октомври 2008 г. за вида на превантивните и оздравителните мерки в предвидените случаи от Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети и за минималния размер на разходите за тяхното изпълнение.
(Обн., ДВ, бр. 96 от 07.11.2008 г.)


Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция - Бургас