Съобщения за първо уведомяване за инвестиционни предложения

Публикувано на 28 февруари 2013 г.
Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената от "УНИСТРОЙ БГ" ООД документация за инвестиционно предложение: "Изграждане на смесена многофункционална сграда "Ултима" в УПИ № VI2459, VI2460 кв 147, (ПИ №07079.612.168) в ЦГЧ на гр. Бургас, Община Бургас" с възложител: "УНИСТРОЙ БГ" ООД, което попада в обхвата на Приложение № 2 (в конкретния случай т.10, буква "б") към чл.93 от Закона за опазване на околната среда и е предмет на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда.
Теренът, предвиден за реализация на инвестиционното предложение не попада в защитена територия по смисъла на Закона за защитени територии и в защитена зона по смисъла на Закона за биологично разнообразие. Най-близко разположена е ЗЗ"Бургаско езеро" BG 0000273 за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна и съхранение на дивите птици.
Копие от писмото с изх. № 1021/26.02.2013г. е изпратено до Община Бургас.

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената от "Топлофикация-Бургас" ЕАД документация за инвестиционно предложение: "Изграждане и инсталиране на водогреен котел за производство на топлинна енергия, чрез оползотворяване на биомаса във вид на дървесен чипс и спомагателни съоръжения към него в поземлен имот с идентификатор 07079.605.460, по плана на Промишлена зона "Север", гр.Бургас, община Бургас", с възложител "Топлофикация-Бургас" ЕАД. Цитираното инвестиционно предложение попада в т. 3, буква "а" от Приложение № 2 към чл. 93 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда.
Дейностите по реализирането на инвестиционното предложение не попадат в защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположени са защитена зона BG0000273 "Бургаско езеро" за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-769/28.10.2008 г. на министъра на околната среда и водите, и защитена зона BG0000273 "Бургаско езеро" за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна, приета с РМС №122/2007 г. (ДВ, бр. 21/09.03.2007 г.).
Копие от писмо с изх. № 1078/26.02.2013 г. е изпратено до община Бургас.

Публикувано на 25 февруари 2013 г.
Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за План: "Изменение на ПУП-план за застрояване на УПИ I, кв. 7 на в.з. "Минерални бани", кв. Ветрен, гр Бургас", с възложител: община Бургас. На основание чл. 2, ал. 2, т. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми /Приета с ПМС №139/2004 г., обн. ДВ бр. 57/2004 г., изм. и доп. ДВ бр. 3/2006 г., изм. ДВ. Бр. 29 от 16.04.2010 г., изм. ДВ. бр. 3 от 11.01.2011 г., изм. ДВ. бр. 94 от 30.11.2012 г./ за цитирания план е необходимо провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка.
Теренът, предмет на плана не попада в защитена територия по смисъла на Закона за защитени територии и в защитена зона по смисъла на Закона за биологично разнообразие. Най-близко разположени защитени зони са: ЗЗ"Атанасовско езеро" с код BG 0000270 за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с РМС №122/2007 г.  (ДВ, бр. 21/09.03.2007 г.) и ЗЗ "Атанасовско езеро" BG 0000270 за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-839/17.11.2008 г . на Министъра на околната среда и водите.

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение: "Изграждане на склад за втечнени въглеводородни газове, включващ 2 бр. хоризонтални резервоари с общ обем 620 куб. м. и система за разтоварване/товарене кораб-бряг и бряг-кораб в поземлен имот с идентификатор 07079/618.202, гр. Бургас, община Бургас". Цитираното инвестиционно предложение в неговата цялост представлява разширение на обекти, попадащи в обхвата на Приложение №2 (в конкретния случай т. 3, буква "д") на Закона за опазване на околната среда и съгласно чл. 93, ал. 1, т. 2 от същия закон подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда.
Теренът, предмет на плана не попада в защитена територия по смисъла на Закона за защитени територии и в защитена зона по смисъла на Закона за биологично разнообразие. Най-близко разположени защитени зони са: ЗЗ"Мандра Пода" с код BG 0000271 за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с РМС №802/2007 г.  (ДВ, бр. 107/2007 г.) и ЗЗ "Мандра Пода" BG 0000271 за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-131/10.02.2012 г . на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 23/2012 г./. Копие от писмото с изх. №901/20.02.2013 г. е изпратено до община Бургас.

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение: "Изграждане на площадка за събиране и третиране на отпадъци от черни и цветни метали, излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), негодни за употреба батерии (НУБА), метални опаковки, хартия, стъкло и пластмаса в УПИ I-112, кв. 21/част/, Промишлена зона "Север", землище гр. Бургас, община Бургас", с възложител: "ЮНИВЪРС-2010" ЕООД. Цитираното инвестиционно предложение в попада в обхвата на Приложение №2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС т. 11, буква "д" и подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда
Теренът, предмет на плана не попада в защитена територия по смисъла на Закона за защитени територии и в защитена зона по смисъла на Закона за биологично разнообразие. Най-близко разположена защитена  зона е: ЗЗ"Бургаско езеро" с код BG 0000273 за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и съхранение на дивите птици. Копие от писмото с изх. №994/22.02.2013 г. е изпратено до община Бургас.

Публикувано на 22 февруари 2013 г.
Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената от "Трафоелектроинвест", НЕК ЕАД документация за инвестиционно предложение: "Въздушна линия /ВЛ/ 110 kV за присъединяване на подстанция "Слънчев бряг-запад" 110/20 kV и подстанция "Обзор 110/20 kV към система 110 kV", с възложител "Трафоелектроинвест", НЕК ЕАД. За инвестиционното предложение Директорът на РИОСВ-Бургас е издал Решение № БС-380-ПР/04.10.2006 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда със заключение да не се извършва ОВОС, което е изгубило правно действие съгласно чл.93, ал.7 от Закона за опазване на околната среда. Цитираното инвестиционно предложение попада в обхвата на Приложение № 2, т. 3, буква "б" на Закона за опазване на околната среда и подлежи на нова процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда.
Дейностите по реализирането на инвестиционното предложение не попадат в защитени територии по смисъла на Закона за защитените територи, но част от трасето в землището на гр.Обзор и цялото трасе в землището на с.Приселци попадат в защитена зона BG0002043 "Емине" за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-560/21.08.2009 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 69/2009 г.).
Копие от писмото с изх. № 604/20.02.2013 г. е изпратено до Община Несебър.

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената от документация за план/програма: "ПУП-ПРЗ за изграждане на жилищни сгради за сезонно ползване в УПИ ХХХVІІ-121, 122, 155, 168 в кв. 241, местност "Чайка", землище гр. Бяла, Община Бяла", с възложител: "777" ООД. За цитираният план е необходимо провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от екологична оценка. Теренът, предвиден за реализация на разглеждания план не попада в защитена територия по смисъла на Закона за защитени територии, но попада в защитена зона по смисъла на Закона за биологично разнообразие "Камчийска планина", с код BG0002044, за съхранение на дивите птици, обявена със Заповед № РД-132/10.02.2012 г. (ДВ, бр. 23/2012г.) на Министъра на околната среда и водите.
Копие от писмото с изх. № 432/22.02.2013 г. е изпратено до община Бяла.

Публикувано на 21 февруари 2013 г.
Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение: "Разширение на ЦДГ "Чайка" с басейн в УПИ II, кв. 134, ж.к. "Меден Рудник", гр. Бургас, община Бургас", с възложител: Община Бургас. Цитираното инвестиционно предложение в неговата цялост представлява разширение на обекти, попадащи в обхвата на Приложение № 2 (в конкретния случай т. 10, буква "б") от Закона за опазване на околната среда и съгласно чл. 93, ал. 1, т. 2 от същия закон подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда.               
Теренът, предвиден за реализация на разглежданото инвестиционно предложение не попада в защитена територия по смисъла на Закона за защитени територии и в защитена зона по смисъла на Закона за биологично разнообразие. Най-близко разположени защитени зони са: "Бургаско езеро" с код BG 0000273 за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с РМС №122/2007 г.  (ДВ, бр. 21/2007 г.) и ЗЗ "Бургаско езеро" BG 0000273 за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-769/28.10.2008 г. на Министъра на околната среда и водите.

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение: "Изграждане на сграда за курортен отдих в поземлен имот №008045, местност "Аклади", землище гр. Черноморец, община Созопол", с възложител: "Бултравел" ООД. Цитираното инвестиционно предложение попада в обхвата на  т. 12, буква "в" от Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 от Закона за опазване на околната среда и подлежи на нова процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда.               
Теренът, предвиден за реализация на разглежданото инвестиционно предложение не попада в защитена територия по смисъла на Закона за защитени територии, но попада в границите на защитена зона от мрежата НАТУРА 2000 - ЗЗ "Бакърлъка" с код BG 0002077 за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-530/26.05.2010 г. на Министъра на околната среда и водите. Копие от писмото с изх. № 803/20.02.2013 г. е изпратено до община Созопол.

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение: "Изграждане на винарска изба с производствена част, изба за отлежаване на продукцията и дегустационна част, и изграждане на собствен водоизточник в поземлен имот №003048, местност "Парниците", землище с. Александрово, община Поморие", с възложител: "Фиван" ООД. Цитираното инвестиционно предложение попада в обхвата на  т. 2, буква "г" от Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 от Закона за опазване на околната среда и подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда.
Теренът, предвиден за реализация на разглежданото инвестиционно предложение не попада в защитена територия по смисъла на Закона за защитени територии, но попада в границите на защитена зона от мрежата НАТУРА 2000 - ЗЗ "Емине" с код BG 0002043 за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-560/21.08.2009 г. на Министъра на околната среда и водите. Копие от писмото с изх. № 762/20.02.2013 г. е изпратено до община Поморие, Басейнова Дирекция за управление на водите в Черноморски регион гр. Варна.

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение: "Извършване на дейности по събиране и транспортиране, съхранение и предварително третиране на отпадъци от черни и цветни метали, негодни за употреба батерии и акумулатори /НУБА/, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване /ИУЕЕО/ и отпадъци от опаковки, вкл. отпадъци от метални опаковки, пластмаса, каучук, хартия, картон, стъкло, дървесни материали и текстилни материали в УПИ XL VIII-260, масив 260 по плана на с. Рудник, община Бургас", с възложител: "Феникс Инвест" ООД. Цитираното инвестиционно предложение в неговата цялост представлява разширение на обекти, попадащи в обхвата на Приложение № 2 (в конкретния случай т. 11, буква "д") на Закона за опазване на околната среда и съгласно чл. 93, ал. 1, т. 2 от същия закон подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда.               
Теренът, предвиден за реализация на разглежданото инвестиционно предложение не попада в защитена територия по смисъла на Закона за защитени територии и в Защитен зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо разположена е ЗЗ "Айтоска планина" BG 0000151 за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с РМС №122/2007 г. (ДВ, бр. 21/09.03.2007 г.) Копие от писмото с изх. № 742/18.02.2013 г. е изпратено до община Бургас.

Публикувано на 19 февруари 2013 г.
Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение: "Поставяне на пет броя каравани в ПИ №48619.9.579, местност "Дядо Ильова бахча", землище гр. Царево, община Царево". Цитираното инвестиционно предложение попада в обхвата на  т. 12, буква "г" от Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 от Закона за опазване на околната среда и подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействие върху околната среда.               
Теренът, предвиден за реализация на разглежданото инвестиционно предложение не попада в защитена територия по смисъла на Закона за защитени територии и в защитена зона по смисъла на Закона за биологично разнообразие. Най-близко разположената защитена зона е "Босна" с код BG 0000208 за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с РМС №661/16.10.2007 (ДВ бр. 85/2007 г.) Копие от писмото с изх. № 7835/15.02.2013 г. е изпратено до община Царево.

Публикувано на 18 февруари 2013 г.
Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение: "Извършване на рибостопанска дейност в язовир "Ябълчево" в поземлен имот №000094, рибовъдни басейни в поземлени имоти №105 и №106 и поземлен имот №000093 и изграждане на временни стопански постройки - складове за фураж и рибостопански инвентар в поземлен имот №072002, землище с. Ябълчево, община Руен". Цитираното инвестиционно предложение попада в обхвата на  т. 1, буква "е" от Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 от Закона за опазване на околната среда и подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействие върху околната среда.               
Теренът, предвиден за реализация на разглежданото инвестиционно предложение не попада в защитена територия по смисъла на Закона за защитени територии и в защитена зона по смисъла на Закона за биологично разнообразие. Най-близко разположената защитена зона е "Екокоридор Камчия-Емине" BG 0000393 за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с РМС №661/16.10.2007 г. Копие от писмото с изх. № 598/15.02.2013 г. е изпратено до община Руен, Басейнова Дирекция за управление на водите в Черноморски район гр. Варна.

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за План/програма: "Частично изменение на ПУП-ПРЗ за ПИ №48619.4.478, местност "Арапя", землище гр. Царево, община Царево - Изграждане на 4 вилни сгради и поставяна на 24 бр. дървени бунгала". Цитиранияt План е предмет на преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка.               
Теренът, предвиден за реализация на разглежданото инвестиционно предложение не попада в защитена територия по смисъла на Закона за защитени територии и в защитена зона по смисъла на Закона за биологично разнообразие. Най-близко разположената защитена зона е "Странджа" с код BG 0002040 за опазване на дивите птици, определена по чл. 6, ал. 1, т. 1, т. 3 и т. 4 от Закона за биологичното разнообразие. Копие от писмото с изх. № 765/12.02.2013 г. е изпратено до община Царево.

Публикувано на 15 февруари 2013 г.
Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение: "Изграждане на склад за съхранение и търговия с торове и препарати за растителна защита,агроцентър и изграждане на нова техническа инфраструктура,ел.захранване,водопровод и пътна връзка за имот № 276002, местност "Ханджи Бекир",землище гр.айтос,Община Айтос", с възложител: "АЕТОС 74" ООД. Цитираното инвестиционно предложение попада в т. 11, буква "л" - от Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 от Закона за опазване на околната среда и е предмет на преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда.
Теренът, предвиден за реализация на разглежданото инвестиционно предложение не попада в защитена територия по смисъла на Закона за защитени територии и в защитена зона по смисъла на Закона за биологично разнообразие. Най-близко разположената защитена зона е "Трите братя", с код BG0000119, за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с РМС №122/2007. Копие от писмото с изх. № 893,894/14.02.2013 г. е изпратено до община Айтос.

Публикувано на 14 февруари 2013 г.
Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение: "Изграждане на апартаментен хотел в поземлен имот № 224002,224001, местност "Топрак тарла", землище гр.Обзор, Община Несебър" с възложител: "АМБА ГРУП" ООД". Цитираното инвестиционно предложение попада в т. 12, буква "в" - от Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 от Закона за опазване на околната среда и е предмет на преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда.
Теренът, предвиден за реализация на разглежданото инвестиционно предложение, не попада в защитена територия по смисъла на Закона за защитени територии,но попада в  защитена зона по смисъла на Закона за биологично разнообразие- "Камчийска планина" с идентификационен код BG 0002044 за опазване на дивите птици,обявена със Заповед № РД- 132/10.02.2012г.  на министъра на околната среда и водите. Копие от писмото с изх. № 7644/08.02.2013 г. е изпратено до община Несебър.

Публикувано на 12 февруари 2013 г.
Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение: "Изграждане на водовземно съоръжение - каптиран извор в поземлен имот №000124 и изграждане на система за капково напояване на лозови насаждения в поземлен имот №025111, местност "Сърнева могила", землище с. Аспарухово, община Карнобат", с възложител: "Винекс Славянци"АД. Цитираното инвестиционно предложение попада в т. 2, буква "г" и т. 10, буква "н" от Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 от Закона за опазване на околната среда и подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействие върху околната среда.               
Теренът, предвиден за реализация на разглежданото инвестиционно предложение не попада в защитена територия по смисъла на Закона за защитени територии и в защитена зона по смисъла на Закона за биологично разнообразие. Най-близко разположените защитени зони са: ЗЗ"Бургаско езеро" BG 0000273 за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, ЗЗ "Река Мочурица" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с РМС №122/2007 г. (ДВ, бр. 21/2007 г.) и ЗЗ "Бургаско езеро" BG 0000273 за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-769/28.10.2008 г. на Министъра на околната среда и водите. Копие от писмото с изх. №567/11.02.2013 г. е изпратено до община Карнобат, Басейнова дирекция за управлениие на водите в Черноморски регион гр. Варна.

Публикувано на 11 февруари 2013 г.
Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение: "Изграждане на православен храм и обреден дом за публични религиозни обреди и служби със сградни ел. и ВиК отклонения към православния храм  в УПИ І,кв.13 по плана на кв.Крайморие, община Бургас", с възложител: ЦЪРКОВНО НАСТОЯТЕЛСТВО "СВ.ПИМЕН ЗОГРАФСКИ". Цитираното инвестиционно предложение попада в т. 10, буква "б" - от Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 от Закона за опазване на околната среда и е предмет на преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда.
Теренът, предвиден за реализация на разглежданото инвестиционно предложение не попада в защитена територия по смисъла на Закона за защитени територии и в защитена зона по смисъла на Закона за биологично разнообразие. Най-близко разположената защитена зона е "Мандра Пода" с идентификационен код BG 0000271,защитена зона за опазване на дивите птици,обявена със Заповед № РД- 131/10.02.2012г.  на министъра на околната среда и водите. Копие от писмото с изх. № 351/06.02.2013 г. е изпратено до община Бургас.

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за план: "ПУП-ПРЗ за изграждане на 4 броя  жилищни сгради в поземлени имоти № 003127 и № 003128 , местност "Болгара", землище с.Бата, община Поморие". За цитирания план е необходимо провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извъшване на екологична оценка. Теренът, предвиден за реализация на разглеждания план, не попада в защитена територия по смисъла на Закона за защитени територии,но попада  в защитена зона по смисъла на Закона за биологично разнообразие- "Айтоска планина", с код BG0000151, за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с РМС №122/2007 г.
Копие от писмото с изх. № 568/08.02.2013 г. е изпратено до община Поморие.

Публикувано на 8 февруари 2013 г.
Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение: "Брегоукрепване на Дяволска река в поземлени имоти №58356.503.422 и №58356.506.449 по кадастрална карта на гр. Приморско, община Приморско", с възложител: община Приморско. Цитираното инвестиционно предложение попада в обхвата на Приложение №2  т. 10, буква "м" от Закона за опазване на околната среда и подлежи на процедура по преценяване на неоходимостта от извъшване на оценка на въздействието върху околната среда.
Теренът, предвиден за реализация на разглежданото инвестиционно предложение не попада в защитена територия по смисъла на Закона за защитени територии и в защитена зона по смисъла на Закона за биологично разнообразие. Най-близко разположени са: Природна забележителност "Пясъчни дюни в района на ММЦ", обявена със Заповед №2109/20.12.1984 г. на КОПС при МС. Природната забележителност отстои на 35 м. от поземлен имот №58356.503.422 и на 30 м. от поземлен имот №58356.506.449; Защитена зона "Комплекс Ропотамо" с код BG 0002041 за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-82/03.02.2009 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 14/2009 г.). Копие от писмото с изх. № 276/06.02.2013 г. е изпратено до Басейнова Дирекция за управление на водите в Черноморски район.

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената от Община Бургас документация за инвестиционно предложение: "Надлез над товарна ж.п. гара Бургас, гр.Бургас", с възложител Община Бургас. За инвестиционното предложение Директорът на РИОСВ-Бургас е издал Решение № БС-219-ПР/27.04.2007 г. със заключение да не се извършва ОВОС, което е изгубило правно действие съгласно чл.93, ал.7 от Закона за опазване на околната среда. Цитираното инвестиционно предложение попада в обхвата на Приложение № 2, т. 10, буква "д" на Закона за опазване на околната среда и подлежи на нова процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда.
    Дейностите по реализирането на инвестиционното предложение не попадат в защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположени са: защитена зона BG0000273 "Бургаско езеро" за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-769/28.10.2008 г. на министъра на околната среда и водите, и защитена зона BG0000273 "Бургаско езеро" за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна, приета с РМС №122/2007 г. (ДВ, бр. 21/09.03.2007 г.).

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената от Община Бургас документация за инвестиционно предложение: "Изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води /ПСОВ/ в имот № 004013 /УПИ III-40044, кв.47/, местност "Край село", землище на с.Маринка, община Бургас", с възложител Община Бургас. За инвестиционното предложение Директорът на РИОСВ-Бургас е издал Решение № БС-21-ПР/17.01.2006 г. със заключение да не се извършва ОВОС, което е изгубило правно действие съгласно чл.93, ал.7 от Закона за опазване на околната среда. Цитираното инвестиционно предложение попада в обхвата на Приложение № 2, т. 11, буква "в" на Закона за опазване на околната среда и подлежи на нова процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда.
    Дейностите по реализирането на инвестиционното предложение не попадат в защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.
Най-близко разположени са: защитена зона BG0000273 "Залив Ченгеле скеле" за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-513/22.08.2009 г. на министъра на околната среда и водите, защитена зона "Мандра Пода", с код BG 0000271 за съхранение на дивите птици, обявена със Заповед №РД-131/10.02.2012 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр.23/2012 г.), и защитена зона "Мандра-Пода" код BG 0000271 за опазване на природните местообитания на дивата флора и фауна, приета с РМС № 802/2007 г. (ДВ, бр. 107/2007 г.).

Публикувано на 7 февруари 2013 г.
Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение: "Изграждане на овчарник за 200 овце в поземлен имот №025002, местност "Сърт Екинник", землище с. Соколарци, община Котел". Цитираното инвестиционно предложение попада в т. 1, буква "д" - от Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 от Закона за опазване на околната среда и е предмет на преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда.               
Теренът, предвиден за реализация на разглежданото инвестиционно предложение не попада в защитена територия по смисъла на Закона за защитени територии и в защитена зона по смисъла на Закона за биологично разнообразие. Най-близко разположената защитена зона е "Котленска планина" BG 0002029 за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-910/11.12.2008 г. (ДВ, бр. 15/2009 г.) на министъра на околната среда и водите. Копие от писмото с изх. № 444/04.02.2013 г. е изпратено до община Котел.

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение: "Експозиционен център за провеждане на постоянни изложения и експозиции за цветя, строителство, техника и др. на територията на УПИ I - Приморски парк, кв. 1 по Плана на Приморски парк, гр. Бургас, община Бургас" с възложител община Бургас. Цитираното инвестиционно предложение попада в обхвата на т. 10, буква "б" - от Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 от Закона за опазване на околната среда и е предмет на преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда.               
Теренът, предвиден за реализация на разглежданото инвестиционно предложение не попада в защитена територия по смисъла на Закона за защитени територии и в защитена зона по смисъла на Закона за биологично разнообразие. Най-близко разположената защитена зона е "Атанасовско езеро" с код BG 0000270, за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с РМС №122 (ДВ, бр. 21/2007 г.), ЗЗ "Атанасовско езеро" с код BG 0000270, за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-839/17.11.2008 г. (ДВ, бр. 108/2008 г.) и акваториалната част на ЗЗ "Бакърлъка" с код BG0002077, обявена със Заповед №РД-530/26.05.2010 г. (ДВ, бр. 49/2010 г.) ,на Министъра на околната среда и водите.

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение: "Изграждане на спортен комплекс - мини игрище в УПИ III-общ. от кв. 6 по плана на гр. Обзор/ПИ с идентификатор 53045.502.35 по КК/, община Несебър" с възложител община Несебър. Цитираното инвестиционно предложение попада в обхвата на Приложение № 2 (в конкретния случай т. 10, буква "б") на  Закона за опазване на околната среда и съгласно чл. 93, ал. 1, т. 2 от същия закон и е предмет на преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда.               
Теренът, предвиден за реализация на разглежданото инвестиционно предложение не попада в защитена територия по смисъла на Закона за защитени територии и в защитена зона по смисъла на Закона за биологично разнообразие. Най-близко разположената защитена зона е "Камчийска планина" BG 0002044 за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-132/10.02.2012 г. (ДВ, бр. 23/2012 г.) на Министъра на околната среда и водите.

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение: "Изграждане на осем броя вилни сгради за отдих и курорт, както следва: една сграда в ПИ №67800.10.379; три сгради в ПИ №67800.10.366 и четири сгради в ПИ №67800.10.358, местност "Ачмалъци", землище гр. Созопол, община Созопол", с възложител: "ИЗИ ШОП"АД. Цитираното инвестиционно предложение попада в Приложение № 2, т. 12, буква "в" към чл. 93, ал. 1, т. 1 от Закона за опазване на околната среда и е предмет на преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда.               
Теренът, предвиден за реализация на разглежданото инвестиционно предложение не попада в защитена територия по смисъла на Закона за защитени територии, но попада в границите на защитена зона от мрежата "НАТУРА 2000", а именно: ЗЗ "Бакърлъка" с код. BG 0002077 за опазване на дивите птици, обявена със Заповед  №РД-530/2010 г. на Министъра на околната среда и водите. Копие от писмото с изх. № 8001, 8002, 8003(2012 г.)/05.02.2013 г. е изпратено до община Созопол.

Публикувано на 4 февруари 2013 г.
Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за план: "ПУП-ПРЗ за изграждане на седем броя вилни сгради в поземлен имот № 48619.2.441 /номер по предходен план № 2441/, местност "Диньов гьол", землище гр. Царево, община Царево", с възложител "Сърфърс парадайс клуб" АД. За цитирания план е необходимо провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от  извъшване на екологична оценка. Теренът, предвиден за реализация на разглеждания план, не попада в защитена територия по смисъла на Закона за защитени територии и в защитена зона по смисъла на Закона за биологично разнообразие. Най-близко разположените защитени зони са "Странджа", с код BG0002040, за съхранение на дивите птици, обявена със Заповед № РД-802/04.11.2008 г. (ДВ, бр. 106/2008г.) на Министъра на околната среда и водите и ЗЗ "Босна", с код BG0000208, за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с РМС №661/16.10.2007 г.
Копие от писмото с изх. № 216/31.01.2013 г. е изпратено до община Царево.

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение: "Изграждане на водовземно съоръжение (тръбен кладенец) за напояване на орехови насаждения в поземлен имот № 40381.013121, землище с. Кръстина,  община Камено". Цитираното инвестиционно предложение попада в т. 2, буква "г" - от Приложение № 2 към чл. 93 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда. Теренът, предвиден за реализация на разглежданото инвестиционно предложение, не попада в защитена територия по смисъла на Закона за защитени територии и в защитена зона по смисъла на Закона за биологично разнообразие. Най-близко разположените защитени зони са ЗЗ "Бургаско езеро" BG 0000273 и ЗЗ "Айтоска планина" BG 0000151 за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с РМС № 122/2007 г. (ДВ, бр. 21/2007г.) и ЗЗ "Бургаско езеро" BG 0000273 за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-769/28.10.2008 г. на Министъра на околната среда и водите.
Копие от писмото с изх. № 257/31.01.2013 г. е изпратено до община Бургас.

Публикувано на 29 януари 2013 г.
Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение: "Изграждане на площадка за дейности по третиране и транспортиране на отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ), излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА), масла и нефтопродукти, отпадъци от опаковки, вкл. отпадъци от метални опаковки, пластмаса и каучук, хартия и картон, стъкло, дървесни материали, текстилни материали в УПИ VIII и УПИ IX, кв. 257, землище гр. Айтос, община Айтос", с възложител: "ВНД Пропъртис" ЕООД.
Цитираното инвестиционно предложение попада в т. 11, буква "д" - от Приложение № 2 към чл. 93 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда.                
Теренът, предвиден за реализация на разглежданото инвестиционно предложение не попада в защитена територия по смисъла на Закона за защитени територии и в защитена зона по смисъла на Закона за биологично разнообразие. Най-близко разположените защитени зони са "Айтоска планина" BG 0000151 и ЗЗ "Трите братя" BG 0000119 за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приети с РМС № 122/2007 г. (ДВ, бр. 21/2007г.). Копие от писмото с изх. № 207/23.01.2013 г. е изпратено до община Айтос.

Публикувано на 28 януари 2013 г.
Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за план/програма: "ПУП-ПРЗ за изграждане на ваканционно селище в УПИ ХІІ, кв. 26, землище с. Велика, община Царево", с възложител: "Такома Парк" ЕООД. За цитирания план е необходимо провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от  извъшване на екологична оценка. Теренът, предвиден за реализация на разглеждания план не попада в защитена територия по смисъла на Закона за защитени територии и в защитена зона по смисъла на Закона за биологично разнообразие. Най-близко разположената защитена зона е "Босна" BG 0000206 за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с РМС № 661/16.10.2007 г.
Копие от писмото с изх. № 271/25.01.2013 г. е изпратено до община Царево.

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за план/програма: "ПУП-ПРЗ за изграждане на пет броя вилни сгради в поземлен имот № 48619.2.800 /номер  по предходен план № 002459, кв. 101, парцел ІІ/, местност "Диньов гьол", землище гр. Царево, община Царево", с възложител " Сърфърс парадайс клуб" АД. За цитираният план е необходимо провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от  извъшване на екологична оценка. Теренът, предвиден за реализация на разглеждания план не попада в защитена територия по смисъла на Закона за защитени територии и в защитена зона по смисъла на Закона за биологично разнообразие. Най-близко разположените защитени зони са "Странджа", с код BG0002040, за съхранение на дивите птици, обявена със Заповед № РД-802/04.11.2008 г. (ДВ, бр. 106/2008г.) на Министъра на околната среда и водите и ЗЗ "Комплекс Ропотамо", с код BG0002041, за съхранение на дивите птици, обявена със Заповед № РД-82/03.02.2009 г. (ДВ, бр. 14/2009 г.) на Министъра на околната среда и водите.
Копие от писмото с изх. № 277/25.01.2013 г. е изпратено до община Царево.

Публикувано на 23 януари 2013 г.
Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение: "Изграждане на склад за метални изделия с шоурум и офиси в имот УПИ I-73, кв. 7 по плана на ПЗ "Юг-Запад", землище гр. Бургас, община Бургас". Цитираното инвестиционно предложение попада в т. 10, буква "б" - от Приложение № 2 към чл. 93 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда.Теренът, предвиден за реализация на разглежданото инвестиционно предложение не попада в защитена територия по смисъла на Закона за защитени територии и в защитена зона по смисъла на Закона за биологично разнообразие. Най-близко разположените защитени зони са ЗЗ "Бургаско езеро" BG 0000273 за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с РМС № 122/2007 г. (ДВ, бр. 21/2007г.) и ЗЗ "Бургаско езеро" BG 0000273 за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-769/28.10.2008 г. на Министъра на околната среда и водите.
Копие от писмото с изх. № 105/22.01.2013 г. е изпратено до община Бургас.

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената от ЕТ "Стефан Горинов-Комерс", ЕТ "Десислава Пешева-Комерс", ЕТ "Грозд-Белун Хазърбасанов" и ЕТ "Златен грозд-Георги Йорданов" документация за инвестиционно предложение: "Изграждане на капково напояване на винени лозя в Обект II - "Венец-Запад", в землищата на с.Венец, с.Огнен и с.Искра, община Карнобат, област Бургас", с възложители: ЕТ "Стефан Горинов-Комерс", ЕТ "Десислава Пешева-Комерс", ЕТ "Грозд-Белун Хазърбасанов" и ЕТ "Златен грозд-Георги Йорданов". Цитираното инвестиционно предложение попада в т. 1, буква "в" от Приложение № 2 към чл. 93 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда.
Дейностите по реализирането на инвестиционното предложение не попадат в защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположени са защитена зона "Комплекс Стралджа" с код ВG0002028 за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД 550/05.09.2008 г. на министъра на околната среда и водите и защитена зона "Река Мочурица" с код ВG0000196 за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с РМС №122, ДВ, бр.21 от 09.03.2007 г., като имоти №№161001, 161065, 162001, 162079, 163084, 168006, 168008, 168011, 168012, 168013, 168014, 168015, 168016 и 168017, всички в землището на с.Искра, граничат със защитена зона "Река Мочурица" с код ВG0000196 за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.
Копие от писмото с изх. № 7846/21.01.2013 г. е изпратено до община Карнобат.

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената от ЕТ "Миню Стайков-Комерс" и ЕТ "Грозд-Нася Няголова" документация за инвестиционно предложение: "Изграждане на капково напояване на винени лозя в Обект III - "Терзийско", в землището на с.Терзийско, община Сунгурларе, област Бургас", с възложители: ЕТ "Миню Стайков-Комерс" и ЕТ "Грозд-Нася Няголова". Цитираното инвестиционно предложение попада в т. 1, буква "в" от Приложение № 2 към чл. 93 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда.
Дейностите по реализирането на инвестиционното предложение не попадат в защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположена е защитена зона "Река Мочурица" с код ВG0000196 за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с РМС №122, ДВ, бр.21 от 09.03.2007 г. (на повече от 3 км.).
Копие от писмото с изх. № 7847/21.01.2013 г. е изпратено до община Сунгурларе.

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената от ЕТ "Яна Стайкова-Комерс", ЕТ "Топаз-Димитър Балджиев", ЕТ "Рени Стайкова-Комерс" и ЕТ "Грозд-Георги Няголов" документация за инвестиционно предложение: "Изграждане на капково напояване на винени лозя в Обект IV - "Деветак", в землището на с.Деветак, община Карнобат, област Бургас", с възложители: ЕТ "Яна Стайкова-Комерс", ЕТ "Топаз-Димитър Балджиев", ЕТ "Рени Стайкова-Комерс" и ЕТ "Грозд-Георги Няголов". Цитираното инвестиционно предложение попада в т. 1, буква "в" от Приложение № 2 към чл. 93 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда.
Дейностите по реализирането на инвестиционното предложение не попадат в защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположени са защитена зона "Комплекс Стралджа" с код ВG0002028 за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД 550/05.09.2008 г. на министъра на околната среда и водите (на около 2,5 км.) и защитена зона "Река Мочурица" с код ВG0000196 за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с РМС №122, ДВ, бр.21 от 09.03.2007 г. (на около 650 м.).
Копие от писмото с изх. № 7848/21.01.2013 г. е изпратено до община Карнобат.

Публикувано на 22 януари 2013 г.
Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за план/програма: "Изменение на ПУП-ПРЗ, от УПИ І-45 да се обособят 11 броя нови самостоятелни УПИ, местност "Тръстиков дол" (бивша "Съзлъ дере"), землище кв. Банево, гр. Бургас, Община Бургас". За цитирания план е необходимо провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от  извъшване на екологична оценка. Теренът, предвиден за реализация на разглеждания план попада защитена зона "Айтоска планина" BG 0000151 за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с РМС №122 (ДВ,бр.21/2007г.). Копие от писмото с изх. № 4275/18.01.2013 г. е изпратено до община Бургас.

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение: "Изграждане на седем вилни сгради за собствени нужди в поземлени имоти №№10094.502.40, 10094.502.41, 10094.502.42 и 10094.502.46, местност "Гробищата", землище с.Варвара, община Царево". Цитираното инвестиционно предложение в неговата цялост представлява разширение на обекти, попадащи в обхвата на Приложение №2 (в конкретния случай т.12, буква "в") на Закона за околната среда и съгласно чл. 93, ал.1, т.2 от същия закон подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда.
Дейностите по реализирането на инвестиционното предложение попадат на територията на защитена зона "Странджа" BG 0002040, обявена със Заповед №РД-802 от 04.11.2008г. на министъра на околната среда и водите, защитена зона "Странджа" BG 0001007 за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна, приета с РМС №122/2007г. /ДВ, бр.107/2007г./ и в границите на Природен парк "Странджа", обявен със Заповед №РД-30/24.01.1995 г. на министъра на околната среда като народен, и прекатегоризиран в природен парк със Заповед №РД-350/14.07.2000г. на министъра на околната среда и водите.
Копие от писмо с изх. № 7172/15.01.2013 г. е изпратено до община Царево.

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената от Община Бургас документация за инвестиционно предложение: "Пречиствателна станция за отпадъчни води - кв.Меден Рудник, гр.Бургас - 2-ри етап: разширение", с възложител Община Бургас. Цитираното инвестиционно предложение се счита за изменение по смисъла на чл. 93, ал. 1, т. 2 от Закона за опазване на околната среда, което може да доведе до значително отрицателно въздействие върху околната среда и подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда.
Теренът, предвиден за реализация на предложението не попада в защитена територия определена по смисъла на Закона за защитени територии и в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. УПИ I-56, 43, 20, 15, 27, масив 100, местност "Брястите", община Бургас граничи със защитена зона "Мандра Пода", с код BG 0000271 за съхранение на дивите птици, обявена със Заповед №РД-131/10.02.2012 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр.23/2012 г.), и ЗЗ "Мандра-Пода" код BG 0000271 за опазване на природните местообитания на дивата флора и фауна, приета с РМС № 802/2007 г. (ДВ, бр. 107/2007 г.). На 150 м. от терена, предвиден за реализация на инвестиционното предложение са разположени защитена зона "Бургаско езеро" с код BG0000273 за съхранение на дивите птици, обявена със Заповед №РД-769 от 28.10.2008 г. на Министъра на околната среда и водите и "Бургаско езеро" с код BG0000273 за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с РМС №122/2007 (ДВ, бр.21/2007 г.).

Публикувано на 15 януари 2013 г.
Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение: "Изграждане на ферма за риба и раци в поземлен имот № 000039, землище с. Светлина, община Средец", с възложител: "Агро Свет" ЕООД. Цитираното инвестиционно предложение в неговата цялост представлява разширение на обекти, попадащи в обхвата на Приложение №2 (в конкретния случай т.1, буква "e") на Закона за околната среда и съгласно чл. 93, ал.1, т.2 от същия закон подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Теренът, предвиден за реализация на разглежданото инвестиционно предложение не попада в защитена територия по смисъла на Закона за защитени територии и в защитена зона по смисъла на Закона за биологично разнообразие. Най-близко разположената защитена зона е "Средецка река" BG 0000198 за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с РМС № 122/09.03.2007 г./ДВ бр.21/2007г./. Копие от писмото с изх. № 8116/11.01.2013 г. е изпратено до община Средец.

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение: "Изграждане на смесена сграда с обществено обслужване и жилища в имот № 07079.8.833, местност "Кара баир", кв.Меден рудник, Община Бургас". Цитираното инвестиционно предложение в неговата цялост представлява разширение на обекти, попадащи в обхвата на Приложение №2 (в конкретния случай т.10, буква "б") на Закона за околната среда и съгласно чл. 93, ал.1, т.2 от същия закон подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Теренът, предвиден за реализация на разглежданото инвестиционно предложение не попада в защитена територия по смисъла на Закона за защитени територии и в защитена зона по смисъла на Закона за биологично разнообразие. Най-близко разположените защитени зони са "Бургаско езеро " BG 0000273 за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-769/28.10.2008 г. (ДВ, бр. 102/2008г.) на Министъра на околната среда и водите и  ЗЗ "Мандра-Пода " BG 0000271 за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-131/10.02.2012 г. (ДВ, бр. 23/2012г.) на Министъра на околната среда и водите.
Копие от писмото с изх. № 7977/14.01.2013 г. е изпратено до община Бургас.

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за план/програма: "Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ- 8532 (ПИ № 67800.8.532), местност "Буджака", землище на гр. Созопол, община Созопол", с възложител: "Аполония сийсайд" ЕООД. За цитирания план е необходимо провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от екологична оценка. Теренът, предвиден за реализация на разглеждания план попада в защитена територия по смисъла на Закона за защитени територии (ЗЗТ) - защитена местност (ЗМ) "Колокита", обявена със Заповед № РД-1754/16.06.1970 г. на Министъра на горите и горската промишленост (ДВ бр. 53/1970 г.), представлява част от многофункционална зона 2 на ЗМ "Колокита", съгласно действащия План за управление на защитената територия. Имотът попада и в защитена зона по смисъла на Закона за биологично разнообразие "Бакърлъка" BG 0002077 за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-530/26.05.2010 г. на Министъра на околната среда и водите. Копие от писмото с изх. № 5485/14.01.2013 г. е изпратено до община Созопол.

Публикувано на 9 януари 2013 г.
Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената от Тончо Драгнев документация за инвестиционно предложение: "Изграждане на хидромелиоративни съоръжения-система за капково напояване на лозе с площ 35,008 дка в поземлен имот №0112010, землище с.Славянци, община Сунгурларе". Цитираното инвестиционно предложение попада в т. 1, буква "в" от Приложение № 2 към чл. 93 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда.
Дейностите по реализирането на инвестиционното предложение не попадат в защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположени са: защитена зона "Луда Камчия" ВG0000139 за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с РМС №122 (ДВ, бр.21 от 09.03.2007 г.), и защитена зона "Котленска планина" ВG0002029 за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-910/11.12.2008г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 15/2009г.).
Копие от писмо с изх. № 7378/07.01.2013 г. е изпратено до община Сунгурларе.

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената от Община Царево документация за план: "ПУП-план за регулация и застрояване на местност "Коросята", землище гр.Ахтопол, община Царево", с възложител Община Царево. За цитираният план е необходимо провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка.
Цялата територия, обект на разглеждане попада в защитена зона "Странджа" BG 0002040 за съхранение на дивите птици, обявена със Заповед №РД-802/04.11.2008г. (ДВ,бр.106/2008г.). Част от територията, предмет на ПУП-ПРЗ попада и в защитена зона "Странджа" BG 0001007 за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с РМС №122 (ДВ,бр.21/2007г.).

Публикувано на 8 януари 2013 г.
Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение: "Изграждане на тръбен кладенец в поземлен имот № 07079.601.194, гр. Бургас, община Бургас", с възложител: "РМ" ООД. Теренът, предвиден за реализация на разглежданото инвестиционно предложение не попада в защитена територия по смисъла на Закона за защитени територии и в защитена зона по смисъла на Закона за биологично разнообразие. Най-близко разположените защитени зони са "Атанасовско езеро" BG 0000270 за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с РМС № 122/2007 г. (ДВ, бр. 21/2007г.) и  "Атанасовско езеро" BG 0000270  за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-839/17.11.2008 г. на Министъра на околната среда и водите.
Копие от писмото с изх. № 7940/08.01.2013 г. е изпратено до община Бургас.

Публикувано на 3 януари 2013 г.
Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение: "Изграждане на складови селскостопански сгради и площадки, фотоволтаична централа върху покривната конструкция и сондажни проучвания за водоснабдяване в ПИ № 73571.9.80, местност "Дренака", землище с.Тънково, Община Несебър", което попада в обхвата на Приложение № 2 (в конкретния случай т.10, буква "н") към чл.93 от Закона за опазване на околната среда и е предмет на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда.
Теренът, предвиден за реализация на инвестиционното предложение не попада в защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, но попада в защитена зона по смисъла на Закона за биологично разнообразие, а именно: ЗЗ"Емине" BG 0002043 за съхранение на дивите птици, обявена със Заповед № РД-560/2009г.
Копие от писмото с изх. № 6771/20.12.2012г. е изпратено до Община Несебър.

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение: "Изграждане на складови селскостопански сгради и площадки, фотоволтаична централа върху покривната конструкция и сондажни проучвания за водоснабдяване в ПИ № 73571.9.1, местност "Дренака", землище с.Тънково, Община Несебър", което попада в обхвата на Приложение № 2 (в конкретния случай т.10, буква "н") към чл.93 от Закона за опазване на околната среда и е предмет на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда.
Теренът, предвиден за реализация на инвестиционното предложение не попада в защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, но попада в защитена зона по смисъла на Закона за биологично разнообразие, а именно: ЗЗ"Емине" BG 0002043 за съхранение на дивите птици, обявена със Заповед № РД-560/2009г.
Копие от писмото с изх. № 6772/20.12.2012г. е изпратено до Община Несебър.

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената от "БУРГАСЦВЕТ-90-ТАНЕВ"ЕООД документация за инвестиционно предложение: "Изграждане на складови селскостопански сгради и площадки, фотоволтаична централа върху покривната конструкция и сондажни проучвания за водоснабдяване в ПИ № 73571.9.147 и ПИ № 73571.9.146, местност "Корията", землище с.Тънково, Община Несебър" с възложител: "БУРГАСЦВЕТ-90-ТАНЕВ"ЕООД, което попада в обхвата на Приложение № 2 (в конкретния случай т.10, буква "н") към чл.93 от Закона за опазване на околната среда и е предмет на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда.
Теренът, предвиден за реализация на инвестиционното предложение не попада в защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, но попада в защитена зона по смисъла на Закона за биологично разнообразие, а именно: ЗЗ"Емине" BG 0002043 за съхранение на дивите птици, обявена със Заповед № РД-560/2009г.
Копие от писмото с изх. № 6773/20.12.2012г. е изпратено до Община Несебър.

Публикувано на 2 януари 2013 г.
Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение: "Площадка за събиране, съхраняване и сортиране на отпадъци от черни и цветни метали, хартия, пластмаса, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО) в поземлен имот № 07079.8.825, землище гр. Бургас, община Бургас", с възложител: "Трансметал Индъстри" ЕООД. Теренът, предвиден за реализация на разглежданото инвестиционно предложение не попада в защитена територия по смисъла на Закона за защитени територии и в защитена зона по смисъла на Закона за биологично разнообразие. Най-близко разположените защитени зони са "Бургаско езеро " BG 0000273 за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-769/28.10.2008 г. (ДВ, бр. 102/2008г.) на Министъра на околната среда и водите и  ЗЗ "Мандра-Пода " BG 0000271 за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-131/10.02.2012 г. (ДВ, бр. 23/2012г.) на Министъра на околната среда и водите.
Копие от писмото с изх. № 8052/28.12.2012 г. е изпратено до община Бургас.

Публикувано на 18 декември 2012 г.
Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената от Кметство Обзор документация за инвестиционно предложение: "Корекция, укрепване и доизграждане на подпорни стени и диги в границите на последните 2900 м. на р. "Двойница" до вливането и в Черно море", с възложител Кметство Обзор. Цитираното инвестиционно предложение попада в т. 10, буква "м" от Приложение № 2 към чл. 93 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда.
Дейностите по реализирането на инвестиционното предложение не попадат в защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, но попадат в защитена зона "Камчийска планина" с код ВG0002044 за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-132/10.02.2012г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 23/2012г.).
Копие от писмо с изх. № 7514/13.12.2012 г. е изпратено до община Несебър.

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената от Стоянов Ойл" ЕООД документация за инвестиционно предложение: "Извършване на дейности по събиране и съхранение на отпадъци от вторични суровини и дейности по третиране и транспортиране на отпадъци от черни и цветни метали, негодни за употреба батерии и акумулатори /НУБА/, излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване /ИУЕЕО/ в имот № 57491.516.9, местност "Хонят", землище гр.Поморие, община Поморие" с възложител "Стоянов Ойл" ЕООД. Цитираното инвестиционно предложение в неговата цялост представлява разширение на обекти, попадащи в обхвата на Приложение №2 (в конкретния случай т.11, буква "д") на Закона за околната среда и съгласно чл. 93, ал.1, т.2 от същия закон подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда.
Теренът, предвиден за реализация на инвестиционното предложение не попада в защитена територия по смисъла на Закона за защитени територии и в защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо разположени са: ЗЗ "Поморие" с код ВG0000620, за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с РМС №122 (ДВ,бр.21/2007г.) и ЗЗ "Поморийско езеро" с код ВG0000152, за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-78/03.02.2009г. (ДВ, бр.14/2009г.) на министъра на околната среда и водите.
Копие от писмо с изх. № 3607/13.12.2012 г. е изпратено до община Поморие.

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената от ЕТ "Емо 78-Емил Дюлгерски" документация за инвестиционно предложение: "Отглеждане и угояване на шаран, толстолоб и бяла риба в язовир с.Сан Стефано, находящ се в имот №031008, с.Сан Стефано, община Карнобат" с възложител ЕТ "Емо 78-Емил Дюлгерски". Цитираното инвестиционно предложение в неговата цялост представлява разширение на обекти, попадащи в обхвата на Приложение №2 (в конкретния случай т.1, буква "е") на Закона за околната среда и съгласно чл. 93, ал.1, т.2 от същия закон подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда.
Дейностите по реализирането на инвестиционното предложение не попадат в защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположена е защитена зона "Река Мочурица" ВG0000196 за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, определена по чл.6, ал.1, т.1 и т.2 от Закона за биологичното разнообразие.
Копие от писмо с изх. № 7504/17.12.2012 г. е изпратено до община Карнобат.

Публикувано на 15 декември 2012 г.
Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената от "Платиниум инвестмън" ООД документация за инвестиционно предложение: "Изграждане на ферма за риба и складове в поземлен имот № 139022, местност "До казармите", землище гр. Айтос, община Айтос", с възложител: "Платиниум инвестмън" ООД.
Теренът, предвиден за реализация на разглежданото инвестиционно предложение не попада в защитена територия по смисъла на Закона за защитени територии и в защитена зона по смисъла на Закона за биологично разнообразие. Най-близко разположената защитена зона е "Айтоска планина" BG 0000151 за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с РМС № 122/2007 г. Копие от писмото с изх. № 7337/14.12.2012 г. е изпратено до община Айтос.

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената от ЕТ "Диаманта-Диан Ангелов"документация за инвестиционно предложение: "Отглеждане и угояване на шаран, толстолоб и бяла риба в язовир "Под селото", поземлен имот № 000047, землище с. Драгово, община Карнобат", с възложител: ЕТ "Диаманта-Диан Ангелов".
Теренът, предвиден за реализация на разглежданото инвестиционно предложение не попада в защитена територия по смисъла на Закона за защитени територии и в защитена зона по смисъла на Закона за биологично разнообразие. Най-близко разположената защитена зона е "Река Мочурица" BG 0000196 за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с РМС № 122/2007 г.
Копие от писмото с изх. № 7451/13.12.2012 г. е изпратено до община Карнобат.

Публикувано на 14 декември 2012 г.
Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената от "АВТО ЮНИОН ПРОПЪРТИС"ЕООД документация за инвестиционно предложение: "Изграждане на шоурум, складова и административна база, сервиз, паркинг и бетонен комплектен трансформаторен пост (БКТП) в ПИ №07079.3.895, местност "Курт тепе", землище гр. Бургас Община Бургас" с възложител: "АВТО ЮНИОН ПРОПЪРТИС"ЕООД, което попада в обхвата на Приложение № 2 (в конкретния случай т.10, буква "б") към чл.93 от Закона за опазване на околната среда и е предмет на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда.
Теренът на инвестиционното предложение не попада в защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии и в защитена зона от мрежата Натура 2000. Най-близко разположени са: ЗЗ"Атанасовско езеро" BG 0000270 за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с РМС № 122/2007г. и ЗЗ" Атанасовско езеро" BG 0000270 за съхранение на дивите птици, обявена със Заповед № РД-839/2008г.
Копие от писмото с изх. № 7395/07.12.2012г. е изпратено до Община Бургас.

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената от "КОМЕРС ТОНИ" ЕООД документация за инвестиционно предложение: "Изграждане на изложбена сграда, хотел, заведение за обществено хранене, магазини, офиси, фитнес, сауна и паркинг в ПИ 07079.2.2006 и ПИ 07079.2.2007, местност "Под шосето", землище на гр. Бургас, Община Бургас" с възложител: "КОМЕРС ТОНИ" ЕООД, което попада в обхвата на Приложение № 2 (в конкретния случай т.10, буква "б") към чл.93 от Закона за опазване на околната среда и е предмет на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда.
Теренът на инвестиционното предложение не попада в защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии и в защитена зона от мрежата Натура 2000. Най-близко разположени са: ЗЗ"Атанасовско езеро" BG 0000270 за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с РМС № 122/2007г. и ЗЗ" Атанасовско езеро" BG 0000270 за съхранение на дивите птици, обявена със Заповед № РД-839/2008г.
Копие от писмото с изх. № 7534/11.12.2012г. е изпратено до Община Бургас.

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената от АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА" документация за инвестиционно предложение: "Път І-9 "Слънчев бряг - Бургас" от км 212+233.06 до км 222+849.41 - реконструкция и изграждане на второ пътно платно и обход на гр.Поморие, Община Поморие" с възложител: АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА", представлява изменение на обект от Приложение № 1 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС), което самостоятелно попада в т.22.3 на същото Приложение и съгласно т.38 е предмет на задължителна оценка на въздействието върху околната среда.
Теренът на инвестиционното предложение не попада в защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии и в защитена зона от мрежата Натура 2000. Най-близко разположени са: ЗЗ"Атанасовско езеро" BG 0000270 за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с РМС № 122/2007г. и ЗЗ" Атанасовско езеро" BG 0000270 за съхранение на дивите птици, обявена със Заповед № РД-839/2008г.
Копие от писмото с изх. № 6548/11.12.2012г. е изпратено до Община Поморие.

Публикувано на 13 декември 2012 г.
Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената от ЕТ "Яхонт-С - Станчо Станков" документация за инвестиционно предложение: "Създаване на ферма за отглеждане на риба и аквакултури в язовир "Черково", землище Черково, община Карнобат", с възложител: ЕТ "Яхонт-С - Станчо Станков".
Теренът, предвиден за реализация на разглежданото инвестиционно предложение не попада в защитена територия по смисъла на Закона за защитени територии и в защитена зона по смисъла на Закона за биологично разнообразие. Най-близко разположената защитена зона е "Река Мочурица" BG 0000196 за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с РМС № 122/09.03.2007 г./ДВ бр.21/2007г./
Копие от писмото с изх. № 7401/10.12.2012 г. е изпратено до община Карнобат.

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената от ЕТ "Дианов 33-Петър Ангелов" документация за инвестиционно предложение: "Отглеждане и угояване на шаран, толстолоб и бяла риба в яз. "Башалийски път", находящ се в имот №000178, с.Добриново, община Карнобат" с възложител ЕТ "Дианов 33-Петър Ангелов". Цитираното инвестиционно предложение попада в т. 1, буква "е" от Приложение № 2 към чл. 93 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда.
Дейностите по реализирането на инвестиционното предложение не попадат в защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположена е защитена зона "Войнишки Бакаджик" ВG0000513 за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, определена по чл.6, ал.1, т.1 и т.2 от Закона за биологичното разнообразие.
Копие от писмото с изх. № 7452/10.12.2012 г. е изпратено до община Карнобат.

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената от ЕТ "Дианов 33-Петър Ангелов" документация за инвестиционно предложение: "Отглеждане и угояване на шаран, толстолоб и бяла риба в яз. "Отглеждане и угояване на шаран, толстолоб и бяла риба в яз. "Под селото", находящ се в имот №000041, местност "Сусам Тарла", с.Железник, община Карнобат" с възложител ЕТ "Дианов 33-Петър Ангелов". Цитираното инвестиционно предложение попада в т. 1, буква "е" от Приложение № 2 към чл. 93 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда.
Дейностите по реализирането на инвестиционното предложение не попадат в защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположена е защитена зона "Река Мочурица" ВG0000196 за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, определена по чл.6, ал.1, т.1 и т.2 от Закона за биологичното разнообразие.
Копие от писмото с изх. № 7449/10.12.2012 г. е изпратено до община Карнобат.

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената от "Диаманта" ЕООД документация за инвестиционно предложение: "Отглеждане и угояване на шаран, толстолоб и бяла риба в яз. "Отглеждане и угояване на шаран, толстолоб и бяла риба в яз. "Будак Дере", находящ се в имот №000368, местност "Бозалъците", с.Деветак, община Карнобат" с възложител "Диаманта" ЕООД. Цитираното инвестиционно предложение попада в т. 1, буква "е" от Приложение № 2 към чл. 93 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда.
Дейностите по реализирането на инвестиционното предложение не попадат в защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположена е защитена зона "Река Мочурица" ВG0000196 за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, определена по чл.6, ал.1, т.1 и т.2 от Закона за биологичното разнообразие.
Копие от писмото с изх. № 7450/10.12.2012 г. е изпратено до община Карнобат.

Публикувано на 12 декември 2012 г.
Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената   документация за инвестиционно предложение: "Изграждане на 5 вилни сгради в поземлен имот № 48619.2.907, местност "Диньов гьол", землище гр. Царево, община Царево".
Теренът, предвиден за реализация на разглежданото инвестиционно предложение не попада в защитена територия по смисъла на Закона за защитени територии и в защитена зона по смисъла на Закона за биологично разнообразие. Най-близко разположената защитена зона е "Босна" BG 0000208 за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с РМС № 661/2007 г. Копие от писмото с изх. № 7456/10.12.2012 г. е изпратено до община Царево.

Публикувано на 12 декември 2012 г.
Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената от "Феър Плей Пропъртис" АДСИЦ документация за инвестиционно предложение"Изграждане на локално пречиствателно съоръжение за битови отпадъчни води (50 е.ж.) в УПИ XXI35016, местност "Света Марина", землище гр.Созопол, община Созопол" с възложител "Феър Плей Пропъртис" АДСИЦ, което в неговата цялост представлява разширение на обекти, попадащи в обхвата на Приложение №2 (в конкретния случай т.11, буква "в") на Закона за околната среда и съгласно чл. 93, ал.1, т.2 от същия закон подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда.
Теренът, предвиден за реализация на инвестиционното предложение не попада в защитена територия по смисъла на Закона за защитени територии, но попада в ЗЗ "Бакърлъка" с код BG0002077 за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-530/26.05.2010 г. (ДВ, бр. 49/2010 г.) на Министъра на околната среда и водите.
Копие от писмото с изх. № 7226/10.12.2012г. е изпратено до Община Созопол.

Публикувано на 7 декември 2012 г.
Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената от "КГДВ"ЕООД документация за инвестиционно предложение: "Изграждане на жилищни сгради, басейн, тръбен кладенец, сондажи за термопомпи, слънчеви колектори и ограда в ПИ № 11538.15.196, местност "Юрта", землище гр.Свети Влас, Община Несебър" с възложител: "КГДВ"ЕООД, което попада в обхвата на Приложение № 2 (в конкретния случай т.10, буква "н") към чл.93 от Закона за опазване на околната среда и е предмет на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда.
Теренът на инвестиционното предложение не попада в защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, но попада в защитена зона от мрежата Натура 2000 - ЗЗ"Емине" с код BG0002044 за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-560/21.08.2009г. на Министъра на околната среда и водите.
Копие от писмото с изх. № 6476/28.11.2012г. е изпратено до Община Несебър.

Публикувано на 29 ноември 2012 г.
Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената от "ЮНИВЪРС-2010" ЕООД документация за инвестиционно предложение: "Обособяване на площадка за дейности с излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) и отпадъци от черни и цветни метали в УПИ II-53, ПИ с идентификатор №07079.9.278, местност "Сулу дере", землище гр.Бургас, Община Бургас" с възложител: "ЮНИВЪРС-2010" ЕООД, което попада в обхвата на Приложение № 2 (в конкретния случай т.11, буква "д") към чл.93 от Закона за опазване на околната среда и е предмет на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда.
Теренът, предвиден за реализация на горецитираното инвестиционно предложение, не попада в защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии и в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположена е ЗЗ"Мандра-Пода" с код ВG 0000271 за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна.
Копие от писмото с изх. № 7189/26.11.2012 г. е изпратено до Община Бургас.

Публикувано на 27 ноември 2012 г.
Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената от "Зора Феникс" ЕООД документация за инвестиционно предложение: "Изграждане на жилищни сгради и собствена локална пречиствателна станция за биологично пречистване на битови отпадъчни води в имот №11538.13.50, местност " Юрта", землище на гр. Свети Влас, община Несебър" с възложител "Зора Феникс" ЕООД. Цитираното инвестиционно предложение попада в в т. 11, буква "в" от Приложение № 2 към чл. 93 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда.
Теренът, предвиден за реализация на инвестиционното предложение не попада в защитена територия по смисъла на Закона за защитени територии, но попада в ЗЗ "Емине" с код BG0002043 за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-560/21.08.2009г. (ДВ, бр.69/2009г.) на Министъра на околната среда и водите и ЗЗ "Емине-Иракли" с код BG0001004 за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.
Копие от писмото с изх. № 6931/26.11.2012 г. е изпратено до Община Несебър.

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената от "Форт Нокс" ООД документация за инвестиционно предложение: "Водовземане от подземни води чрез ново водовземно съоръжение в поземлен имот № 11538.12.170, землище гр. Свети Влас, община Несебър", с възложител: "Форт Нокс" ООД.
Цитираното инвестиционно предложение попада в т. 2, буква "г" - от Приложение № 2 към чл. 93 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда. Теренът, предвиден за реализация на горецитираното инвестиционно предложение не попада в защитена територия по смисъла на Закона за защитени територии, но попада в защитена зона ЗЗ "Емине" с код ВG0002043, за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-560/21.08.2009г. (ДВ, бр.69/2009г.) на Министъра на околната среда и водите.
Копие от писмото с изх. № 7046/23.11.2012 г. е изпратено до община Несебър.

Публикувано на 26 ноември 2012 г.
Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената от "Ривона" ЕООД документация за инвестиционно предложение: "Зарибяване на язовир в поземлен имот № 000429, землище с. Зорница, община Средец, с възложител: "Ривона" ЕООД.
Цитираното инвестиционно предложение попада в т. 1, буква "е" - от Приложение № 2 към чл. 93 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда. Теренът, предвиден за реализация на разглежданото инвестиционно предложение не попада в защитена територия по смисъла на Закона за защитени територии и в защитена зона по смисъла на Закона за биологично разнообразие. Най-близко разположената защитена зона е "Средецка река" BG0000198 за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с РМС № 122 (ДВ, бр. 21/2007г.).  Копие от писмото с изх. № 7043/22.11.2012 г. е изпратено до община Средец.

Публикувано на 23 ноември 2012 г.
Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената от Община Поморие документация за инвестиционно предложение: "Изграждане на Обединено детско заведение в УПИ II, кв.32 по плана на с.Гълъбец, община Поморие", с възложител Община Поморие. Цитираното инвестиционно предложение попада в т. 10, буква "б" от Приложение № 2 към чл. 93 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда.
    Теренът, предвиден за реализация на инвестиционното предложение не попада в защитена територия по смисъла на Закона за защитени територии и в защитена зона по смисъла на Закона за биологично разнообразие. Най-близко разположената защитена зона е "Айтоска планина" с код BG 0000151 за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената от Община Поморие документация за инвестиционно предложение: "Реконструкция на рибарско пристанище-Поморие, в УПИ V459, 465, 466, 467, 545, 555, 556, кв.19А, гр.Поморие, община Поморие", с възложител Община Поморие. Цитираното инвестиционно предложение в неговата цялост представлява разширение на обекти, попадащи в обхвата на Приложение №2 (в конкретния случай т.10, буква "е") на Закона за околната среда и съгласно чл. 93, ал.1, т.2 от същия закон подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда.
Теренът, предвиден за реализация на инвестиционното предложение не попада в защитена територия по смисъла на Закона за защитени територии и в защитена зона по смисъла на Закона за биологично разнообразие. Най-близко разположената защитена зона е ЗЗ "Бакърлъка" с код BG 0002077 за съхранение на дивите птици, обявена със Заповед № РД-530/2010 г. на Министъра на околната среда и водите /ДВ бр.49/2010 г.

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената от “Феникс Инвест” ООД документация за инвестиционно предложение: „Изграждане на площадка за търговска дейност с отпадъци от електрическо и електронно оборудване, негодни за употреба батерии и акумулатори в ПИ с идентификатор №07079.605.276 по КК на гр. Бургас, /база Лозово/, Промишлена зона “Север”, землище гр. Бургас, Община Бургас, Област Бургас”, с възложител “Феникс Инвест” ООД Цитираното инвестиционно предложение попада в обхвата на Приложение № 2 към чл.93, ал.1, т.1 от ЗООС, т.11, буква “д”, и подлежи на преценяване необходимостта от извършване на оценка за въздействието върху околната среда.
Теренът, предвиден за реализация на инвестиционното предложение не попада в защитена територия по смисъла на Закона за защитени територии и в защитена зона по смисъла на Закона за биологично разнообразие. Най-близко разположените защитени зони, върху които инвестиционното предложение би могло да окаже въздействие са: ЗЗ “Бургаско езеро” с код BG0000273 за съхранение на дивите птици, обявена със Заповед №РД-769 от 28.10.2008 г. на Министъра на околната среда и водите и ЗЗ “Бургаско езеро” с код BG0000273 за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с РМС №122/2007г. /ДВ, бр.21/09.03.2007г./.
Копие от писмото с изх. №6830/21.11.2012 г. е изпратено до община Бургас.

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение: „Изграждане на тръбен кладенец в ПИ с идентификатор №51500.502.850, землище гр. Несебър, Община Несебър, Област Бургас”. Цитираното инвестиционно предложение попада в обхвата на Приложение № 2, т.10, буква “н”, и подлежи на преценяване необходимостта от извършване на оценка за въздействието върху околната среда.
Теренът, предвиден за реализация на инвестиционното предложение не попада в защитена територия по смисъла на Закона за защитени територии и в защитена зона по смисъла на Закона за биологично разнообразие. Най-близко разположена защитена зона, върху които инвестиционното предложение би могло да окаже въздействие е ЗЗ  “Ахелой - Равда - Несебър” с код BG0000273 за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с РМС №122/2007г. /ДВ, бр.21/09.03.2007г./.
Копие от писмото с изх. №6176/20.11.2012 г. е изпратено до община Несебър.

Публикувано на 22 ноември 2012 г.
Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената от "ФЕНИКС ИНВЕСТ" ООД документация за инвестиционно предложение: "Изкупуване на отпадъци от черни и цветни метали, извършване на дейности по третиране и транспортиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване, негодни за употреба батерии и акумулатори, отпадъци от опаковки, вкл. отпадъци от метални опаковки, пластмаса и каучук, хартия и картон, стъкло, дървесни материали и текстилни материали в имот УПИ XVI 63-101, кв.16, Промишлена зона Север, землището на гр. Карнобат, Община Карнобат, Област Бургас" с възложител: "ФЕНИКС ИНВЕСТ" ООД, което попада в обхвата на Приложение № 2 (в конкретния случай т.11, буква "д") към чл.93 от Закона за опазване на околната среда и е предмет на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда.
Теренът, предвиден за реализация на горецитираното инвестиционно предложение, не попада в защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии и в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположена е ЗЗ"Река Мочурица" с код ВG 0000196 за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна.
Копие от писмото с изх. № 6832/19.11.2012 г. е изпратено до Община Карнобат.

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената от "ФЕНИКС ИНВЕСТ" ООД документация за инвестиционно предложение: "Извършване на дейности по третиране и транспортиране на отпадъци от черни и цветни метали, електрическо и електронно оборудване, негодни за употреба батерии и акумулатори, отпадъци от опаковки, вкл. отпадъци от метални опаковки, пластмаса и каучук, хартия и картон, стъкло, дървесни материали и текстилни материали в ПИ № 48619.505.13 землището на гр.Царево, Община Царево, Област Бургас" с възложител: "ФЕНИКС ИНВЕСТ" ООД, което попада в обхвата на Приложение № 2 (в конкретния случай т.11, буква "д") към чл.93 от Закона за опазване на околната среда и е предмет на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда.
Теренът, предвиден за реализация на горецитираното инвестиционно предложение, не попада в защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии и в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположена е ЗЗ"Босна" с код ВG 0000208 за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна.
Копие от писмото с изх. № 6831/19.11.2012 г. е изпратено до Община Карнобат.


Публикувано на 20 ноември 2012 г.
Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената от "Георгиев 88" ЕООД документация за инвестиционно предложение: "Зарибяване и отглеждане на сладководна риба - шаран и толстолоб в язовир "Ръжица", община Руен", с възложител: в поземлен имот № 61056.55.9, местност "Хендек тарла", землище с. Равда, община Несебър", с възложител: "Георгиев 88" ЕООД.
Цитираното инвестиционно предложение попада в т. 1, буква "е" - от Приложение № 2 към чл. 93 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда. Теренът, предвиден за реализация на разглежданото инвестиционно предложение не попада в защитена територия по смисъла на Закона за защитени територии и в защитена зона по смисъла на Закона за биологично разнообразие. Най-близко разположената защитена зона е "Айтоска планина" BG0000151 за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с РМС № 122/2007 (ДВ, бр. 21/09.03.2007г.). и ЗЗ "Камчийска планина" BG 0002044 за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-132/10.02.2012 г. (ДВ, бр. 23/2012 г.) на Министъра на околната среда и водите.
Копие от писмото с изх. № 6839/16.11.2012 г. е изпратено до община Руен.


Публикувано на 19 ноември 2012 г.
Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената  документация за инвестиционно предложение: "Изграждане на 5 броя вилни сгради за отдих в поземлен имот № 006217, местност "Тодорови колиби", землище с. Маринка, община Бургас".
Цитираното инвестиционно предложение попада в т. 12, буква "в" - от Приложение № 2 към чл. 93 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда. Теренът, предвиден за реализация на разглежданото инвестиционно предложение не попада в защитена територия по смисъла на Закона за защитени територии и в защитена зона по смисъла на Закона за биологично разнообразие. Най-близко разположените защитени зони са "Мандра-Пода" BG 0000271 за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с РМС № 802/04.12.2007 г. (ДВ, бр. 107/2007г.) и "Комплекс Мандра-Пода" BG 0000271 за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-131/10.02.2012 г. на Министъра на околната среда и водите.
Копие от писмото с изх. № 7088/16.11.2012 г. е изпратено до община Бургас.

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение: "Изграждане на 9 броя вилни сгради за отдих в поземлен имот № 007137, местност "Лъките", землище с. Маринка, община Бургас".
Цитираното инвестиционно предложение попада в т. 12, буква "в" - от Приложение № 2 към чл. 93 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда. Теренът, предвиден за реализация на разглежданото инвестиционно предложение не попада в защитена територия по смисъла на Закона за защитени територии и в защитена зона по смисъла на Закона за биологично разнообразие. Най-близко разположените защитени зони са "Мандра-Пода" BG 0000271 за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с РМС № 802/04.12.2007 г. (ДВ, бр. 107/2007г.) и "Комплекс Мандра-Пода" BG 0000271 за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-131/10.02.2012 г. на Министъра на околната среда и водите.
Копие от писмото с изх. № 7090/16.11.2012 г. е изпратено до община Бургас.


Публикувано на 12 ноември 2012 г.
Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената от "Знак" ЕООД документация за инвестиционно предложение: "Изграждане на водовземно съоръжение - тръбен кладенец за поливане в поземлен имот № 61056.55.9, местност "Хендек тарла", землище с. Равда, община Несебър", с възложител: "Знак" ЕООД.
Цитираното инвестиционно предложение попада в т. 2, буква "г" - от Приложение № 2 към чл. 93 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда. Теренът, предвиден за реализация на разглежданото инвестиционно предложение не попада в защитена територия по смисъла на Закона за защитени територии и в защитена зона по смисъла на Закона за биологично разнообразие. Най-близко разположената защитена зона е "Емине" BG 0002043 за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-560/21.08.2009 г. на Министъра на околната среда и водите. 
Копие от писмото с изх. № 6677/09.11.2012 г. е изпратено до община Несебър.

Публикувано на 6 ноември 2012 г.
Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената от "Регион България" ЕООД документация за инвестиционно предложение: "Изграждане на тръбен кладенец в поземлен имот с идентификатор №39164.15.97, местност "Йовче дере", с.Кошарица, община Несебър, с възложител "Регион България" ЕООД. Цитираното инвестиционно предложение попада в т. 2, буква "г" от Приложение № 2 към чл. 93 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда.
Теренът, предвиден за реализация на инвестиционното предложение не попада в защитена територия по смисъла на Закона за защитени територии, но попада в ЗЗ "Емине" с код BG0002043 за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-560/21.08.2009г. (ДВ, бр.69/2009г.) на Министъра на околната среда и водите.
Копие от писмото с изх. № 6643/05.11.2012 г. е изпратено до община Несебър.

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената от Община Поморие документация за инвестиционно предложение: "Изграждане на колектор за дълбоководно заустване от ПСОВ-Поморие, община Поморие", с възложител Община Поморие. Цитираното инвестиционно предложение в неговата цялост представлява разширение на обекти, попадащи в обхвата на Приложение №2 на Закона за околната среда и съгласно чл. 93, ал.1, т.2 от същия закон подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда.
Теренът, предвиден за реализация на предложението не попада в защитена територия определена по смисъла на Закона за защитени територии, но попада ЗЗ "Бакърлъка" с код BG 0002077 за съхранение на дивите птици, обявена със Заповед № РД-530/2010 г. на Министъра на околната среда и водите /ДВ бр.49/2010 г.

Публикувано на 5 ноември 2012 г.
Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената от "ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС"АД документация за инвестиционно предложение: "Изграждане на два броя резервоари: един за нефт 50 000м3 и един за нискооктанов бензин 30 000м3 в ПИ № 07079.831.1, местност Отманли, лесопарк Росенец, землище гр.Бургас, Община Бургас" с възложител: "ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС"АД, което попада в обхвата на Приложение № 2 (в конкретния случай т.3, буква "д") към чл.93 от Закона за опазване на околната среда и е предмет на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда.
Теренът, предвиден за реализация на горецитираното инвестиционно предложение, не попада в защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, но попада в границите на защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие, а именно: ЗЗ"Бакърлъка" с код ВG 0002077 за опазване на дивите птици.
Копие от писмото с изх. № 6739/31.10.2012 г. е изпратено до Община Бургас.

Публикувано на 2 ноември 2012 г.
Във връзка с представеното уведомление за инвестиционно предложение за „Отглеждане на сладководна риба с цел любителски риболов в язовир в имот № 000094,местност „Сухата река“, землище с.Дюлево, Община Средец” и на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС, приета с ПМС № 59/2003., посл. изм. ДВ бр. 3/2011 г.) РИОСВ-Бургас информира за следното:
Цитираното инвестиционно предложение попада в обхвата на т. 1, буква “е” от Приложение № 2 към чл.93, ал.1, т.1 от  Закона за опазване на околната среда и подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда. Компетентен за произнасяне с Решение по преценяване необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда е Директорът на РИОСВ-Бургас.
Теренът, предвиден за реализация на горецитираното инвестиционно предложение, не попада в защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии и в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположената до площадката на инвестиционното предложение е ЗЗ „Средецка река“ с идентификационен код BG0000198, приета с Решение на Министерски съвет № 122/02.03.2007г./обн. ДВ бр.21/2007г./.
Горното инвестиционно предложение подлежи и на процедура по оценка на съвместимостта съгласно разпоредбите на чл. 2, ал.1, т. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ, бр.73/2007 г., изм. и доп., бр.3/2011 г.). Съгласно изискванията на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие, процедурата по оценка за съвместимостта се извършва чрез изискващата се процедура по реда на глава шеста от ЗООС, в конкретния случай – чрез процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.
Копие от писмото с изх. №6358/29.10.2012 г. е изпратено до община Средец, Басейнова дирекция за управление на водите в черноморски район.


Във връзка с представеното уведомление за инвестиционно предложение за „Отглеждане на сладководна риба и езерни раци за спортен риболов в язовир „Кору-гьол“, представляващ имот № 000089, землище с.Мокрен, Община Котел” и на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС, приета с ПМС № 59/2003., посл. изм. ДВ бр. 3/2011 г.) РИОСВ-Бургас информира за следното:
Цитираното инвестиционно предложение попада в обхвата на т. 1, буква “е” от Приложение № 2 към чл.93, ал.1, т.1 от  Закона за опазване на околната среда и подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда. Компетентен за произнасяне с Решение по преценяване необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда е Директорът на РИОСВ-Бургас.
Теренът, предвиден за реализация на горецитираното инвестиционно предложение, не попада в защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии и в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположената до площадката на инвестиционното предложение е ЗЗ „Река Мочурица“ с идентификационен код BG0000196, приета с Решение на Министерски съвет № 811/16.11.2007г./обн. ДВ бр.96/2010г./.
Горното инвестиционно предложение подлежи и на процедура по оценка на съвместимостта съгласно разпоредбите на чл. 2, ал.1, т. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ, бр.73/2007 г., изм. и доп., бр.3/2011 г.). Съгласно изискванията на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие, процедурата по оценка за съвместимостта се извършва чрез изискващата се процедура по реда на глава шеста от ЗООС, в конкретния случай – чрез процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.
Копие от писмото с изх. №6400/29.10.2012 г. е изпратено до община Котел, Басейнова дирекция за управление на водите в източнобеломорски район с център Пловдив.

23.10.2012 г.
Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение: "Изграждане на водовземно съоръжение от повърхностен воден обект (монтиране на помпен агрегат и обвързващи тръбопроводи) в имот № 008017, инсталация за капково напояване на 123,152дка овощна градина (ябълки, праскови и круши) и обновяване на част от плодните дървета в ПИ №№ 008010, 008060, 008061, 008012, 008017, 008039, 008040, 008070, 008051, 008052 и 008016, местност "Ябълките", землище на с. Страцин, Община Поморие, Област Бургас", което попада в обхвата на Приложение № 2 (в конкретния случай т.1, буква "в") към чл.93 от Закона за опазване на околната среда и е предмет на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда.
Теренът, предвиден за реализация на горецитираното инвестиционно предложение, не попада в защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии и в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположена е ЗЗ"Айтоска планина" BG 0000151 за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна.
Копие от писмото с изх. № 6108/22.10.2012 г. е изпратено до Община Поморие.

22.10.2012 г.
Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената от Община Бургас документация за инвестиционно предложение: "Водовземане от подземни води чрез ново съоръжение за подземни води с цел напояване в поземлен имот № 39164.15.252, местност "Сулуджана", землище с. Кошарица, община Несебър", с възложител: "Болкан-Рус Груп" ООД.
Цитираното инвестиционно предложение попада в т. 1, буква "в" и  т. 10, буква "н" - от Приложение № 2 към чл. 93 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда. Теренът, предвиден за реализация на горецитираното инвестиционно предложение не попада в защитена територия по смисъла на Закона за защитени територии, но попада в защитена зона ЗЗ "Емине" с код ВG0002043, за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-560/21.08.2009г. (ДВ, бр.69/2009г.) на Министъра на околната среда и водите.
Копие от писмото с изх. № 6146/19.10.2012 г. е изпратено до община Несебър.

18.10.2012 г.
Във връзка с представеното от “БИЛДИНГ-ЗАХ” ЕООД уведомление за инвестиционно предложение за „Разработване на кариера за добив на пясъци и чакъли в находище „Дъскотна“, участъци „Северен“ и „Южен“, землище с.Вишна и с. Дъскотна, Община Руен, Област Бургас” с възложител – “БИЛДИНГ-ЗАХ” ЕООД“ и на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС, приета с ПМС № 59/2003., посл. изм. ДВ бр. 3/2011 г.) РИОСВ-Бургас информира за следното:
Цитираното инвестиционно предложение попада в обхвата на т. 2, буква “а” от Приложение № 2 към чл.93, ал.1, т.1 от  Закона за опазване на околната среда и подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда. Компетентен за произнасяне с Решение по преценяване необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда е Директорът на РИОСВ-Бургас.
Теренът, предвиден за реализация на горецитираното инвестиционно предложение, не попада в защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, но попада в следните  защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие:
-целият участък „Северен“, землище с.Вишна попада в ЗЗ „Река Долна Луда Камчия“ с идентификационен код BG0000137, приета с Решение на Министерски съвет № 802/04.12.2007г./обн. ДВ бр.107/2007г./, имот № 000054 попада и в „Камчийска планина“ с идентификационен код BG00002044,обявена със Заповед № РД-132 от 10 февруари 2012 г. на Министъра на околната среда и водите/ДВ бр.23/2012г./,
-участък „Южен“, землище с.Дъскотна попада в ЗЗ „Екокоридор Камчия-Емине“ с идентификационен код BG0000611, приета с Решение на Министерски съвет № 611/16.10.2007г./обн. ДВ бр.85/2007г./
Горното инвестиционно предложение подлежи и на процедура по оценка на съвместимостта съгласно разпоредбите на чл. 2, ал.1, т. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ, бр.73/2007 г., изм. и доп., бр.3/2011 г.). Съгласно изискванията на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие, процедурата по оценка за съвместимостта се извършва чрез изискващата се процедура по реда на глава шеста от ЗООС, в конкретния случай – чрез процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.
Копие от писмото с изх. №6009/16.10.2012 г. е изпратено до община Руен, Министерство на икономиката, енергетиката и туризма, Басейнова дирекция за управление на водите в черноморски район.

16.10.2012 г.
Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената от „ФИШИНГ ГРУП 09”ЕООД документация за инвестиционно предложение “Изграждане на ферма за аквакултури в язовир „Картелка”, поземлен имот №000185, землище с.Екзарх Антимово, община Карнобат, с възложител:  „Фишинг Груп 09”ЕООД
Цитираното инвестиционно предложение попада в т. 1, буква "e" - от Приложение № 2 към чл. 93 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда Теренът, предвиден за реализация на инвестиционното предложение не попада в защитена територия по смисъла на Закона за защитени територии и в защитена зона по смисъла на Закона за биологично разнообразие. Най-близко разположената защитена зона, върху която инвестиционното предложение би могло да окаже въздействие е ЗЗ “Река Мочурица” с код BG 0000196 за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна..
Копие от писмото с изх. №6127/15.10.2012 г. е изпратено до община Карнобат.

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената от „ФИШИНГ ГРУП 09” ЕООД документация за инвестиционно предложение "Изграждане на ферма за аквакултури в язовир „Детелина”, община Карнобат, поземлени имоти № 043005, 043004, 043001 в землището на с.Детелина – 26,10 дка и с.Козаре – 119,20 дка /ПИ №,№ 000081, 000155, 000154, 000080, 000152, 000167, 000078, 000095, 000090, 174005, 174006, 174007/, община Карнобат, област Бургас  с възложител:  „ФИШИНГ ГРУП 09”ЕООД
Цитираното инвестиционно предложение попада в т. 1, буква "e" - от Приложение № 2 към чл. 93 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда Теренът, предвиден за реализация на инвестиционното предложение не попада в защитена територия по смисъла на Закона за защитени територии и в защитена зона по смисъла на Закона за биологично разнообразие. Най-близко разположената защитена зона, върху която инвестиционното предложение би могло да окаже въздействие е ЗЗ “Река Мочурица” с код BG 0000196 за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна..
Копие от писмото с изх. №6128/15.10.2012 г. е изпратено до община Карнобат.

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената от "Фишинг груп 09" ЕООД документация за инвестиционно предложение: "Изграждане на ферма за аквакултури в язовир "Барган", поземлен имот № 000103, землище с. Детелина, община Карнобат", с възложител: "Фишинг груп 09" ЕООД.
Цитираното инвестиционно предложение попада в т. 1, буква "e" - от Приложение № 2 към чл. 93 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда.           
Теренът, предвиден за реализация на разглежданото инвестиционно предложение не попада в защитена територия по смисъла на Закона за защитени територии и в защитена зона по смисъла на Закона за биологично разнообразие. Най-близко разположената защитена зона е "Река Мочурица" BG0000196 за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с РМС № 122 (ДВ, бр. 21/2007г.).  
Копие от писмото с изх. № 6129/15.10.2012 г. е изпратено до община Карнобат.

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената от "Фишинг груп 09" ЕООД документация за инвестиционно предложение: "Изграждане на ферма за аквакултури в язовир "Крушево", поземлени имоти № 000162, № 000035, № 009033 и № 009034, землищата на с. Детелина, с. Черково и с. Екзарх Антимово, община Карнобат, с възложител: "Фишинг Груп 09" ЕООД.
Цитираното инвестиционно предложение попада в т. 1, буква "e" - от Приложение № 2 към чл. 93 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда.           
Теренът, предвиден за реализация на разглежданото инвестиционно предложение не попада в защитена територия по смисъла на Закона за защитени територии и в защитена зона по смисъла на Закона за биологично разнообразие. Най-близко разположената защитена зона е "Река Мочурица" BG0000196 за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с РМС № 122 (ДВ, бр. 21/2007г.).  
Копие от писмото с изх. № 6130/15.10.2012 г. е изпратено до община Карнобат.

9.10.2012 г.
Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената от "Чистота" ЕООД документация за инвестиционно предложение: "Изграждане на инсталация за сепариране и инсталация за третиране на сметищен газ в имот №000039, землището на с.Полски Извор, община Камено", с възложител "Чистота" ЕООД. Цитираното инвестиционно предложение в неговата цялост представлява разширение на обекти, попадащи в обхвата на Приложение №2 (в конкретния случай т.3, буква "а") на Закона за околната среда и съгласно чл. 93, ал.1, т.2 от същия закон подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда.
Теренът, предвиден за реализация на инвестиционното предложение не попада в защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположени защитени зони са: "Бургаско езеро" с код BG0000273 за съхранение на дивите птици, обявена със Заповед №РД-769 от 28.10.2008 г. на Министъра на околната среда и водите и "Бургаско езеро" с код BG0000273 за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с РМС №122/2007 (ДВ, бр.21/2007 г.).
Копие от писмото с изх. № 6164/05.10.2012 г. е изпратено до община Камено.

4.10.2012 г.
Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената от ОБЩИНА БУРГАС документация за инвестиционно предложение: "Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ І и ІІ в кв. 1 по плана на Зона Изток - Парк Езеро, гр. Бургас, землище гр.Бургас, Община Бургас" с възложител: ОБЩИНА БУРГАС, което попада в обхвата на Приложение № 2 (в конкретния случай т.10, буква "б") към чл.93 от Закона за опазване на околната среда и е предмет на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда.
Теренът, предвиден за реализация на горецитираното инвестиционно предложение, не попада в защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии и в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие, а именно: ЗЗ"Атанасовско езеро" с код ВG0000270 за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и съхранение на дивите птици.

2.10.2012 г.
Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената от "ФЛОРАЛ РОУДС" ЕООД документация за инвестиционно предложение: "Изграждане на собствена Локална пречиствателна станция за биологично пречистване на битови отпадъчни води в имот № 005252, местност "Давалии", землище гр.Каблешково, Община Поморие" с възложител: "ФЛОРАЛ РОУДС" ЕООД, което попада в обхвата на Приложение № 2 (в конкретния случай т.11, буква "в") към чл.93 от Закона за опазване на околната среда и е предмет на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда.
Теренът, предвиден за реализация на горецитираното инвестиционно предложение, не попада в защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, но попада в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие, а именно: ЗЗ"Емине" с код ВG0002043 за опазване на дивите птици.
Копие от писмото с изх. № 5611/02.10.2012 г. е изпратено до Община Поморие.

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената от НАЙТ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" ЕООД документация за инвестиционно предложение: "Изграждане на собствена Локална пречиствателна станция за биологично пречистване на битови отпадъчни води в имот № 008447, местност "Рекица", землище гр.Каблешково, Община Поморие" с възложител: "НАЙТ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" ЕООД, което попада в обхвата на Приложение № 2 (в конкретния случай т.11, буква "в") към чл.93 от Закона за опазване на околната среда и е предмет на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда.
Теренът, предвиден за реализация на горецитираното инвестиционно предложение, не попада в защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, но попада в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие, а именно: ЗЗ"Емине" с код ВG0002043 за опазване на дивите птици.
Копие от писмото с изх. № 5612/02.10.2012 г. е изпратено до Община Поморие.

1.10.2012 г.
Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената от "Зиела" ООД документация за инвестиционно предложение: "Изграждане на цех за сглобяване на контейнери за смет и офиси, и изграждане на собствен водоизточник в поземлен имот № 095005, местност "Азмака", землище с. Съдиево, община Айтос", с възложител: "Зиела" ООД.    Цитираното инвестиционно предложение попада в т. 2, буква "г" - от Приложение № 2 към чл. 93 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда.                                                      
Теренът, предвиден за реализация на разглежданото инвестиционно предложение не попада в защитена територия по смисъла на Закона за защитени територии и в защитена зона по смисъла на Закона за биологично разнообразие. Най-близко разположената защитена зона е "Айтоска планина" BG0000151 за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с РМС № 122 (ДВ, бр. 21/2007г.).
Копие от писмото с изх. № 5754/29.09.2012 г. е изпратено до община Айтос.

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената от "Комплексен онкологичен център - Бургас" ЕООД документация за инвестиционно предложение: "Изграждане на нов Диагностично-консултативен блок към Комплексен онкологичен център - Бургас (КОЦ) в УПИ, кв. 135Б,  землище гр. Бургас, община Бургас", с възложител: "Комплексен онкологичен център - Бургас" ЕООД. Цитираното инвестиционно предложение попада в т. 10, буква "б" - от Приложение № 2 към чл. 93 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда.                                                      
Теренът, предвиден за реализация на разглежданото инвестиционно предложение не попада в защитена територия по смисъла на Закона за защитени територии и в защитена зона по смисъла на Закона за биологично разнообразие. Най-близко разположените защитени зони са "Атанасовско езеро" BG 0000270 за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с РМС № 122 (ДВ, бр. 21/2007г.) и  "Атанасовско езеро " BG 0000270 за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-839/2008 г. (ДВ, бр. 108/2008г.) на Министъра на околната среда и водите.
Копие от писмото с изх. № 6031/29.09.2012 г. е изпратено до община Бургас.

27.09.2012 г.
Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената от "Краус Винярд" ЕООД и ЕТ "Плеона-Неделчо Георгиев" документация за инвестиционно предложение: "Изграждане на система за капково напояване на лозови насаждения на площ от 216,270 дка винени сортове, в землищата на гр Поморие и с.Каменар, община Поморие", с възложители: "Краус Винярд" ЕООД и ЕТ "Плеона-Неделчо Георгиев". Цитираното инвестиционно предложение попада в т. 1, буква "в" от Приложение № 2 към чл. 93 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда.
Теренът, предвиден за реализация на предложението не попада в защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в защитени зони по смисъла на Закона за биологично разнообразие. Най-близко разположени защитени зони са: защитена зона "Емине", код BG0002043 за съхранение на дивите птици обявена със Заповед № РД-560/21.08.2009 г. на Министъра на околната среда и водите и защитена зона "Айтоска планина" с код BG0000151 за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна, приета с РМС №122/2007 г. (ДВ, бр. 21/09.03.2007 г.).
Копие от писмото с изх. № 5988, 5989/26.09.2012 г. е изпратено до община Поморие.

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение: "Изграждане на 8 бр. вилни сгради в имот с идентификатор №48619.506.594, местност "Бургаски път", гр.Царево, община Царево". Цитираното инвестиционно предложение попада в т. 12, буква "в" от Приложение № 2 към чл. 93 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда.
Теренът, предвиден за реализация на инвестиционното предложение не попада в защитена територия по смисъла на Закона за защитени територии и в защитена зона по смисъла на Закона за биологично разнообразие. Най-близко разположените защитени зони, върху които инвестиционното предложение би могло да окаже въздействие са: защитена зона "Странджа" BG 0002040 за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-802/04.11.2008г. (ДВ,бр.106/2008г.) и защитена зона "Странджа" BG 0001007 за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с РМС №122 (ДВ,бр.21/2007г.).
Копие от писмото с изх. № 5095/26.09.2012 г. е изпратено до община Царево.

25.09.2012 г.
Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената от “Инти-Черноморие” ООД документация за инвестиционно предложение: “Изграждане на рибовъдно стопанство за отглеждане на риба в язовир “Габър 1”, находящ се в имот № 000294, землище на с. Равадиново, община Созопол”, с възложител  “Инти-Черноморие” ООД.
Цитираното инвестиционно предложение попада в т. 10, буква "e" - от Приложение № 2 към чл. 93 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда Теренът, предвиден за реализация на инвестиционното предложение не попада в защитена територия по смисъла на Закона за защитени територии, но попада в ЗЗ ЗЗ “Бакърлъка” с код ВG0002077, за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-530/26.05.2010г. (ДВ, бр.69/2009г.) на Министъра на околната среда и водите.
Копие от писмото с изх. № 5623/24.09.2012 г. е изпратено до община Созопол.

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената от “Инти-Черноморие” ООД документация за инвестиционно предложение: “Изграждане на рибовъдно стопанство за отглеждане на риба в язовир “Синя вода”, находящ се в имот № 000441, землище на с. Равадиново, община Созопол”, с възложител  “Инти-Черноморие” ООД.
Цитираното инвестиционно предложение попада в т. 10, буква "e" - от Приложение № 2 към чл. 93 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда Теренът, предвиден за реализация на инвестиционното предложение не попада в защитена територия по смисъла на Закона за защитени територии, но попада в ЗЗ ЗЗ “Бакърлъка” с код ВG0002077, за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-530/26.05.2010г. (ДВ, бр.69/2009г.) на Министъра на околната среда и водите.
Копие от писмото с изх. № 5622/24.09.2012 г. е изпратено до община Созопол.

21.09.2012 г.
Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената от ЕТ "Яхонт - Станчо Станков" документация за инвестиционно предложение: "Създаване на насаждения от сливи на площ от 62 дка и покупка на поливна инсталация в поземлени имоти № 030031, № 030032, №  030033, № 030040, № 030050 и № 030070, местност "Картела", землище с. Черково, община Карнобат", с възложител: ЕТ "Яхонт - Станчо Станков".
Цитираното инвестиционно предложение попада в т. 1, буква "в" - от Приложение № 2 към чл. 93 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда. Теренът, предвиден за реализация на разглежданото инвестиционно предложение не попада в защитена територия по смисъла на Закона за защитени територии и в защитена зона по смисъла на Закона за биологично разнообразие. Най-близко разположената защитена зона е "Средецка река" BG0000198 за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с РМС № 122 (ДВ, бр. 21/2007г.).
Копие от писмото с изх. № 4756/19.09.2012 г. е изпратено до община Карнобат.

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената  документация за инвестиционно предложение: "Изграждане на овцеферма за 140 майки овце в поземлен имот № 031199, землище гр. Средец, община Средец".
Цитираното инвестиционно предложение попада в т. 1, буква "д" - от Приложение № 2 към чл. 93 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда. Теренът, предвиден за реализация на разглежданото инвестиционно предложение не  попада в защитена територия по смисъла на Закона за защитени територии и в защитена зона по смисъла на Закона за биологично разнообразие. Най-близко разположената защитена зона е "Средецка река" BG0000198 за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с РМС № 122 (ДВ, бр. 21/2007г.).
Копие от писмото с изх. № 5842/20.09.2012 г. е изпратено до община Средец.

19.09.2012 г.
Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената от ВЗК "Христо Ботев" документация за инвестиционно предложение: "Изграждане на сграда за обществено обслужване (магазини) и паркинги в поземлен имот № 07079.2.2153, местност "Хайнлъка", землище гр. Бургас, община Бургас", с възложител: ВЗК "Христо Ботев".
Цитираното инвестиционно предложение попада в т. 10, буква "б" - от Приложение № 2 към чл. 93 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда. Теренът, предвиден за реализация на разглежданото инвестиционно предложение не попада в защитена територия по смисъла на Закона за защитени територии и в защитена зона по смисъла на Закона за биологично разнообразие. Най-близко разположените защитени зони са "Атанасовско езеро" BG 0000270 за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с РМС № 122 (ДВ, бр. 21/2007г.) и  "Атанасовско езеро " BG 0000270 за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-839/2008 г. (ДВ, бр. 108/2008г.) на Министъра на околната среда и водите.  
Копие от писмото с изх. № 5734/18.09.2012 г. е изпратено до община Бургас.

18.09.2012 г.
Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената от АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА" документация за инвестиционно предложение: "Реконструкция с изграждане на второ пътно платно на път І-9 "Слънчев бряг - Бургас" от км 222+849,41 до км 225+522,39, землища на Община Бургас и Община Поморие" с възложител: АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА", което попада в обхвата на Приложение № 2 (в конкретния случай т.10, буква "д") към чл.93 от Закона за опазване на околната среда и е предмет на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда.
Теренът, предвиден за реализация на горецитираното инвестиционно предложение, не попада в защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии и в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположено е: ЗЗ"Поморийско езеро" с код ВG0000152 за опазване на дивите птици.
Копия от писмото с изх. № 5777/17.09.2012 г. е изпратено до Община Бургас и Община Поморие.

14.09.2012 г.
Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената от "Диаманта" ЕООД документация за инвестиционно предложение: "Отглеждане и угояване на шаран, толстолоб, бяла риба и езерни раци в яз. "Скала 1", община Сунгурларе" с възложител "Диаманта" ЕООД, което попада в обхвата на Приложение № 2 (в конкретния случай т.1, буква "е") към чл.93 от Закона за опазване на околната среда и е предмет на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда.
Теренът, предвиден за реализация на горецитираното инвестиционно предложение, не попада в защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, но попада в ЗЗ"Луда Камчия" с код ВG0000139 за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.
Копие от писмото с изх. № 5385/13.09.2012 г. е изпратено до Община Сунгурларе.

11.09.2012 г.
Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената от "СИТИ ЕСТЕЙТС" ЕООД документация за инвестиционно предложение: "Изграждане на бензиностанция, търговски обект за промишлени стоки, стоки за бита, заведение за обществено хранене и други елементи на комплексното обществено обслужване в ПИ № 07079.3.174 и ПИ № 07079.3.175, местност "Дванадесетте" (бивша "Оникилика"), землище гр. Бургас, Община Бургас" с възложител: "СИТИ ЕСТЕЙТС" ЕООД, което попада в обхвата на Приложение № 2 (в конкретния случай т.10, буква "б") към чл.93 от Закона за опазване на околната среда и е предмет на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда.
Теренът, предвиден за реализация на горецитираното инвестиционно предложение, не попада в защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии и в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположени са: ЗЗ"Атанасовско езеро" с код ВG0000270 за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна, приета с РМС №122/2007г. и ЗЗ"Атанасовско езеро" с код ВG0000270 за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-839/17.11.2008г. на Министъра на околната среда и водите.
Копие от писмото с изх. № 5501/05.09.2012 г. е изпратено до Община Бургас.

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената от "РАСТ ГРУП"ООД документация за инвестиционно предложение: "Изграждане на спортен комплекс "Парк "Езеро" в ПИ № 07079.622.15, "Парк "Езеро", землище гр.Бургас, Община Бургас" с възложител: "РАСТ ГРУП"ООД, което попада в обхвата на Приложение № 2 (в конкретния случай т.10, буква "б") към чл.93 от Закона за опазване на околната среда и е предмет на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда.
Теренът, предвиден за реализация на горецитираното инвестиционно предложение, не попада в защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии и в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположени са: ЗЗ"Атанасовско езеро" с код ВG0000270 за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна, приета с РМС №122/2007г. и ЗЗ"Атанасовско езеро" с код ВG0000270 за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-839/17.11.2008г. на Министъра на околната среда и водите.
Копие от писмото с изх. № 5009/04.09.2012 г. е изпратено до Община Бургас.

3 септември 2012 г.
Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение: "Възстановителни строително-монтажни работи на съществуваща сграда (бивш краварник) в сграда за отглеждане на млекодайни овце в имот № 014004, местност "Срещу село", землище с.Гранитец, Община Средец", което попада в обхвата на Приложение № 2 (в конкретния случай т.1, буква "д" и т.11, буква "в") към чл.93 от Закона за опазване на околната среда и е предмет на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда.
Теренът, предвиден за реализация на горецитираното инвестиционно предложение не попада в защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, но попада  в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие - ЗЗ"Западна Странджа" BG 0002066 за съхранение на дивите птици.
Копие от писмото с изх. № 5441/03.09.2012 г. е изпратено до Община Средец.

30 август 2012 г.
Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената от "ЛИДЛ БЪЛГАРИЯ" ЕООД енд КО.КД документация за инвестиционно предложение: "Изграждане на търговски обект "DM" и паркинг в ПИ 07079.651.286, к/с "Меден рудник", землище гр. Бургас, Община Бургас" с възложител: "ЛИДЛ БЪЛГАРИЯ" ЕООД енд КО.КД, което попада в обхвата на Приложение № 2 (в конкретния случай т.10, буква "б") към чл.93 от Закона за опазване на околната среда и е предмет на задължителна оценка на въздействието върху околната среда.
Теренът, предвиден за реализация на горецитираното инвестиционно предложение не попада в защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии и в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположена е ЗЗ"Мандра-Пода" BG 0000271 за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и съхранение на дивите птици
Копие от писмото с изх. № 5225/28.08.2012 г. е изпратено до Община Бургас.

28 август 2012 г.
Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената от "БОН-Визия и Развитие" ООД документация за инвестиционно предложение: "Изграждане на морска ферма за отглеждане на риба в акваторията на Черно море, община Приморско" с възложител "БОН-Визия и Развитие" ООД. Цитираното инвестиционно предложение попада в т. 1, буква "e" от Приложение № 2 към чл. 93 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда.
Теренът, предвиден за реализация на инвестиционното предложение не попада в защитена територия по смисъла на Закона за защитени територии и в защитена зона по смисъла на Закона за биологично разнообразие.
Копие от писмото с изх. № 5098/27.08.2012 г. е изпратено до община Приморско.

27 август 2012 г.
Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената от "Винарско имение Санта Сара" АД документация за инвестиционно предложение: "Изграждане на жилищни сгради и сгради за обществено обслужване в ПИ №011054, местност "Бадемите", с.Горица, община Поморие", с възложител "Винарско имение Санта Сара" АД. Цитираното инвестиционно предложение попада в т. 10, буква "б" от Приложение № 2 към чл. 93 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда.
Теренът, предвиден за реализация на инвестиционното предложение не попада в защитена територия по смисъла на Закона за защитени територии и в защитена зона по смисъла на Закона за биологично разнообразие.
Копие от писмото с изх. № 4929/23.08.2012 г. е изпратено до община Поморие.

20 август 2012 г.
Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената от Народно читалище „Васил Левски 1927” документация за инвестиционно предложение: “Изграждане на ново Народно читалище „Васил Левски 1927”, с. Попович, община Бяла”, с възложител: Народно читалище „Васил Левски 1927”.
Цитираното инвестиционно предложение попада в т. 10, буква "б" - от Приложение № 2 към чл. 93 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда.                          
Теренът, предвиден за реализация на разглежданото инвестиционно предложение не попада в защитена територия по смисъла на Закона за защитени територии, но попада в защитена зона „Камчийска планина” BG0002044 за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-132/10.02.2008 г. (ДВ, бр. 23/2012 г.) на Министъра на околната среда и водите. 
Копие от писмото с изх. № 5104/17.08.2012 г. е изпратено до община Бяла.

10 август 2012 г.
Регионалната инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за план/програма: "ПУП-Парцеларен план за обособяване на улична регулация на улица с о.т. 2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-15-14 за осигуряване достъп до ПИ №63015.504.158, в местност "Ново селище", с.Атия, землище гр.Черноморец, Община Созопол". За цитирания план е необходимо провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от екологична оценка.
Теренът, предвиден за реализацията на план,а попада в ЗЗ"Бакърлъка" BG0002044 за опазване на дивите птици.
Копие от писмото с изх. № 4749/06.08.2012 г. е изпратено до Община Созопол.

1 август 2012 г.
Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената от Община Бяла документация за инвестиционно предложение: „Разнообразяване на атракциите и съоръженията за посетителите чрез изграждане на спортен център в УПИ № VI , кв. 21,  землище с. Дюлино, Община Бяла”, с възложител  Община Бяла
Цитираното инвестиционно предложение попада в т. 10, буква "б" - от Приложение № 2 към чл. 93 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда.
Теренът, предвиден за реализация на инвестиционното предложение не попада в защитена територия по смисъла на Закона за защитени територии, но попада в ЗЗ “Камчийска планина” с код BG0002044 за съхранение на дивите птици, обявена със Заповед №РД-132 от 10.02.2012 г. на Министъра на околната среда и водите.
Копие от писмото с изх. № 4703/31.07.2012 г. е изпратено до община Бяла.

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената от Община Бяла документация за инвестиционно предложение: „Разнообразяване на атракциите и съоръженията за посетителите чрез изграждане на спортен център в УПИ № XXVII , кв. 5,  землище с. Господиново, Община Бяла”, с възложител  Община Бяла
Цитираното инвестиционно предложение попада в т. 10, буква "б" - от Приложение № 2 към чл. 93 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда.
Теренът, предвиден за реализация на инвестиционното предложение не попада в защитена територия по смисъла на Закона за защитени територии, но попада в ЗЗ “Камчийска планина” с код BG0002044 за съхранение на дивите птици, обявена със Заповед №РД-132 от 10.02.2012 г. на Министъра на околната среда и водите.
Копие от писмото с изх. № 4702/31.07.2012 г. е изпратено до община Бяла.

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената от ЗЗД "Евробул-БФБ" документация за инвестиционно предложение: "Изграждане на спортно-развлекателен комплекс в УПИ І, кв. 56, к-с "Славейков", землище гр. Бургас, община Бургас", с възложител: ЗЗД "Евробул  - БФБ".
Цитираното инвестиционно предложение попада в т. 10, буква "б" - от Приложение № 2 към чл. 93 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда.          
Теренът, предвиден за реализация на горецитираното инвестиционно предложение не попада в защитена територия по смисъла на Закона за защитени територии и в защитена зона по смисъла на Закона за биологично разнообразие. Най-близко разположената защитена зона е "Бургаско езеро", с код BG0000273 за съхранение на дивите птици, обявена със Заповед № РД-769/28.10.2008 г. (ДВ, бр.102/2008 г.) на Министъра на околната среда. Копие от писмото с изх. № 4680/31.07.2012 г. е изпратено до община Бургас.

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената от "Нов Хоризонт-София" АД документация за инвестиционно предложение: "Изграждане на една сграда за отдих и курорт със собствен водоизточник, в поземлени имоти № 67800.10.255 и № 67800.10.445, местност "Мапи", землище гр. Созопол, община Созопол", с възложител: "Нов Хоризонт-София" АД.
Цитираното инвестиционно предложение попада в т. 2, буква "г" - от Приложение № 2 към чл. 93 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда.          
Теренът, предвиден за реализация на горецитираното инвестиционно предложение не попада в защитена територия по смисъла на Закона за защитени територии, но попада в защитена зона "Бакърлъка", с код BG0002077 за съхранение на дивите птици, обявена със Заповед № РД-530/26.05.2010 г. (ДВ,бр.49/2010 г.) на Министъра на околната среда и водите. Копие от писмото с изх. № 3312/30.07.2012 г. е изпратено до община Созопол.

30 юли 2012 г.
Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената от "ЦАРВИЛА" ООД документация за инвестиционно предложение: "Изграждане на 16 броя вилни сгради в ПИ № 48619.48.53 и ПИ № 48619.48.54, местност "Ск.фонд - Липата", землище на гр.Царево, Община Царево, Област Бургас" с възложител: "ЦАРВИЛА" ООД, което попада в обхвата на Приложение № 1 (в конкретния случай т.35, буква "а") към чл.93 от Закона за опазване на околната среда и е предмет на задължителна оценка на въздействието върху околната среда.
Теренът, предвиден за реализация на горецитираното инвестиционно предложение не попада в защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии и в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близки са ЗЗ"Странджа", код ВG 0001007 за опазване природните местообитания на дивата флора и фауна и ЗЗ"Странджа", код ВG 0002049 за съхранение на дивите птици.
Копие от писмото с изх. № 4347/26.07.2012 г. е изпратено до Община Царево.

27 юли 2012 г.
Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената от "ЗАХАРЕН КОМБИНАТ ПЛОВДИВ"АД документация за инвестиционно предложение: "Локална пречиствателна станция и площадкова канализация" за подобекти: "Ваканционни жилищни сгради" в УПИ V-1250, ІV-1035, 1108, 1234 по плана на местност "Герени", землище гр.Созопол, Община Созопол" с възложител: "ЗАХАРЕН КОМБИНАТ ПЛОВДИВ"АД, което попада в обхвата на Приложение № 2 (в конкретния случай т.11, буква "в") към чл.93 от Закона за опазване на околната среда и е предмет на преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда.
Теренът, предвиден за реализация на инвестиционното предложение не попада в защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, но попада в две защитени зони по смисъла на Закона за биологично разнообразие: ЗЗ"Бакърлъка" BG 0002077 за съхранение на дивите птици и ЗЗ"Плаж Градина-Златна рибка" BG 0000146 за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна.
Копие от писмото с изх. № 3963/25.07.2012 г. е изпратено до Община Созопол.

23 юли 2012 г.
Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената от СДРУЖЕНИЕ "КАРИТАС" СОФИЯ документация за инвестиционно предложение: "Изграждане на Обществена сграда "Звено майка и бебе" - УПИ Х-999, кв.61, зона "Г" к/с "Меден рудник", землище гр. Бургас, Община Бургас" с възложител: СДРУЖЕНИЕ "КАРИТАС" СОФИЯ, което попада в обхвата на Приложение № 2 (в конкретния случай т.10, буква "б") към чл. 93 от Закона за опазване на околната среда и е предмет на преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда.
Теренът, предвиден за реализация на инвестиционното предложение не попада в защитена територия по смисъла на Закона за защитени територии и в защитена зона по смисъла на Закона за биологично разнообразие.
Копие от писмото с изх. № 4213/19.07.2012 г. е изпратено до Община Бургас.

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената от Община Царево документация за инвестиционно предложение: "Изграждане на многофункционална спортна зала в поземлен имот № 48619.503.1, землище гр. Царево, Община Царево", с възложител: Община Царево.
Цитираното инвестиционно предложение попада в т. 10, буква "б" - от Приложение № 2 към чл. 93 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда.          
Теренът, предвиден за реализация на горецитираното инвестиционно предложение не попада в защитена територия по смисъла на Закона за защитени територии и в защитена зона по смисъла на Закона за биологично разнообразие. Най-близко разположените защитени зони са "Босна" BG 0000208 за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с РМС № 122 (ДВ, бр. 21/2007г.) и ЗЗ "Странджа" BG 0002040 за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-802/04.11.2008 г. (ДВ, бр. 106/2008г.) на Министъра на околната среда и водите. Копие от писмото с изх. № 4499/20.07.2012 г. е изпратено до община Царево.

11 юли 2012 г.
Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената от “Еко Метал Груп” ЕООД документация за инвестиционно предложение: „Изграждане на площадка за дейности по третиране и транспортиране на отпадъци от: черни и цветни метали (ТДОЧЦМ), Излезли от употреба Моторни превозни средства (ИУМПС), Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА), Масла и нефтопродукти, отпадъци от опаковки, вкл. отпадъци от метални опаковки, пластмаса и каучук, хартия и картон, стъкло, дървесни материали, текстилни материали в ПИ с идентификатор №07079.2.1781 по КК на гр. Бургас, м. „Гичита”, Община Бургас, Област Бургас”, с възложител “Еко Метал Груп” ЕООД.
Цитираното инвестиционно предложение попада в обхвата на Приложение № 2, т.11, буква “д”, и подлежи на преценяване необходимостта от извършване на оценка за въздействието върху околната среда.
Теренът, предвиден за реализация на инвестиционното предложение не попада в защитена територия по смисъла на Закона за защитени територии и в защитена зона по смисъла на Закона за биологично разнообразие. Най-близко разположените защитени зони, върху които инвестиционното предложение би могло да окаже въздействие са: ЗЗ “Атанасовско езеро” с код BG0000270 за съхранение на дивите птици, обявена със Заповед №РД-839/2008 г. на Министъра на околната среда и водите и ЗЗ “Атанасовско езеро” с код BG0000270 за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, определена по чл.6, ал. 1, т.1 и т.2 от Закона за биологичното разнообразие.
Копие от писмото с изх. №4017/06.07.2012 г. е изпратено до община Бургас.

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената от “Бека Интер” ООД документация за инвестиционно предложение: “Обособяване на площадка за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали, събиране, временно съхранение и транспортиране на отпадъци от хартия, картон, пластмаси и стъкло и събиране и временно съхранение на ИУЕЕО и НУБА в ПИ №200010, местност “Дюс Келеме”, землище с.Ябълчево, Община Руен с възложител : “Бека Интер” ООД
Цитираното инвестиционно предложение попада в обхвата на Приложение № 2, т. 11, буква “д” и подлежи на преценяване необходимостта от извършване на оценка за въздействието върху околната среда.
Теренът, предвиден за реализация на инвестиционното предложение не попада в защитена територия по смисъла на Закона за защитени територии и в защитена зона по смисъла на Закона за биологично разнообразие. Най-близко разположена защитена зона, върху които инвестиционното предложение би могло да окаже въздействие са: ЗЗ ЗЗ “Екокоридор Камчия-Емине” с код BG0000393 за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, определена по чл.6, ал. 1, т.1 и т.2 от Закона за биологичното разнообразие.
Копие от писмото с изх. №3987/05.07.2012 г. е изпратено до община Руен.

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение: "ПУП-ПУР за обслужваща улица в местност "Дермен оджа", землище на с.Твърдица, в обхват о.т.1 - до о.т.13  и ПУП-ПП на довеждаща инфраструктура до ПИ 016080 и 016082", което попада в обхвата на Приложение № 2 (в конкретния случай т.10, буква "д") към чл. 93 от Закона за опазване на околната среда и е предмет на преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда.
Теренът, предвиден за реализация на инвестиционното предложение не попада в защитена територия по смисъла на Закона за защитени територии и в защитена зона по смисъла на Закона за биологично разнообразие.
Копие от писмото с изх. № 3449/09.07.2012 г. е изпратено до Община Бургас.

25 юни 2012 г.
Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената от "Бургас Метал" ЕООД  документация за инвестиционно предложение: "Изграждане на площадка за извършване на дейности с отпадъци от черни и цветни метали, събиране на излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване /ИУЕЕО/, негодни за употреба батерии и акумулатори /НУБА/ и други неопасни отпадъци като хартия, картон, пластмаса, стъкло, излезли от употреба и др. в УПИ І-35 от кв. 7 по Плана на Промишлена зона "Север", землище гр. Карнобат, община Карнобат", с възложител: "Бургас Метал" ЕООД .
Цитираното инвестиционно предложение попада в т. 11, буква "д" - от Приложение № 2 към чл. 93 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда.          
Теренът, предвиден за реализация на горецитираното инвестиционно предложение не попада в защитена територия по смисъла на Закона за защитени територии и в защитена зона по смисъла на Закона за биологично разнообразие. Най-близко разположената защитена зона е ЗЗ "Река мочурица" BG 0000196 за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т.1 и 2 от Закона за биологичното разнообразие.  Копие от писмото с изх. № 2754/22.06.2012 г. е изпратено до община Карнобат.

15 юни 2012 г.
Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената от Община Бургас документация за инвестиционно предложение: "Спортен комплекс в УПИ ХІ, кв. 143 по плана на РЦ "Меден Рудник",  гр. Бургас", с възложител Община Бургас. Цитираното инвестиционно предложение попада в обхвата на Приложение № 2, т.10, буква "б", и подлежи на преценяване необходимостта от извършване на оценка за въздействието върху околната среда.
Теренът, предвиден за реализация на инвестиционното предложение не попада в защитена територия по смисъла на Закона за защитени територии и в защитена зона по смисъла на Закона за биологично разнообразие. Най-близко разположените защитени зони, върху които инвестиционното предложение би могло да окаже въздействие са: ЗЗ "Мандра-пода " с код BG0000271 за съхранение на дивите птици, обявена със Заповед №РД-131 от 10.02.2012 г. на Министъра на околната среда и водите и ЗЗ "Мандра пода" с код BG0000271 за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, определена по чл.6, ал. 1, т.1 и т.2 от Закона за биологичното разнообразие.

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената от Община Созопол документация за инвестиционно предложение: "Инвестиции в съществуващо рибарско пристанище в ПИ 81178.3.210, гр. Черноморец, община Созопол", обект: "Комплексен проект за инвестиционна инициатива инвестиции в съществуващо рибарско пристанище, гр. Черноморец, община Созопол", с възложител Община Созопол. Цитираното инвестиционно предложение в неговата цялост представлява разширение на обекти, попадащи в обхвата на Приложение №2 на Закона за околната среда и съгласно чл. 93,  ал.1, т.2 от същия закон подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда.
Теренът, предвиден за реализация на инвестиционното предложение не попада в защитена територия по смисъла на Закона за защитени територии и в защитена зона по смисъла на Закона за биологично разнообразие, но попада в ЗЗ "Бакърлъка" с код BG 0002077 за съхранение на дивите птици, обявена със Заповед № РД-530/2010 г. на Министъра на околната среда и водите /ДВ бр.49/2010 г./.

12 юни 2012 г.
Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената от "БЕЛИЦА"ЕООД документация за инвестиционно предложение: "Преустройство на съществуваща сграда (овчарник) в сграда за отглеждане на месодайни крави и изграждане на торохранилище в имот № 217001, местност "Караганица", землище с.Момина Църква, Община Средец" с възложител: "БЕЛИЦА"ЕООД, което попада в обхвата на Приложение № 2 (в конкретния случай т.1, буква "д") към чл. 93 от Закона за опазване на околната среда и е предмет на преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда.
Теренът, предвиден за реализация на инвестиционното предложение не попада в защитена територия по смисъла на Закона за защитени територии, но попада в две защитени зони по смисъла на Закона за биологично разнообразие - ЗЗ"Западна Странджа" BG 0002066 за съхранение на дивите птици и ЗЗ"Дервенски възвишения" BG 0000219 за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна, определени по чл.6 от ЗБР.
Копие от писмото с изх. № 3327/05.06.2012 г. е изпратено до Община Бургас.

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената от Община Бургас документация за инвестиционно предложение: "Изграждане на хидромелиоративни съоръжения - система за капково напояване, поземлен имот № 007141, местност, "Спирка лозя", землище с. Каменар, община Поморие", с възложител: "Краус Винярд" ЕООД.
Цитираното инвестиционно предложение попада в т. 1, буква "в" - от Приложение № 2 към чл. 93 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда.         
Теренът, предвиден за реализация на горецитираното инвестиционно предложение не попада в защитена територия по смисъла на Закона за защитени територии, но попада в защитена зона ЗЗ "Емине" с код ВG0002043, за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-560/21.08.2009г. (ДВ, бр.69/2009г.) на Министъра на околната среда и водите.
Копие от писмото с изх. № 3567/12.06.2012 г. е изпратено до община Поморие.

11 юни 2012 г.
Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената от "ВИН.С. ИНДУСТРИЙС" ООД документация за инвестиционно предложение: "Инсталация за производство на пара от слама 12 MW, землище с. Церковски, община Карнобат", с възложител: "ВИН.С. ИНДУСТРИЙС" ООД. Цитираното инвестиционно предложение попада в т. 3, буква "a" - от Приложение № 2 към чл. 93 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда. Теренът, предвиден за реализация на горецитираното инвестиционно предложение не попада в защитена територия по смисъла на Закона за защитени територии и в защитена зона по смисъла на Закона за биологично разнообразие.  Най-близко разположените защитени зони са ЗЗ "Стралджа" BG 0000205 за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т.1 и 2 от Закона за биологичното разнообразие и ЗЗ "Комплекс Стралджа" BG 0002028 за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-550/05.09.2008г. (ДВ,бр.83/2008г.) на Министъра на околната среда и водите.   
Копие от писмо с изх. № 3560/08.06.2012 г. е изпратено до община Карнобат.

8 юни 2012 г.
Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената от Община Несебър документация за инвестиционно предложение: "Възстановяване и пускане в експлоатация на ферма за отглеждане на риба на територията на съществуващ рибарник, предназначена за промишлен и спортен риболов в ПИ №07079.6.1422, местност "Герена", землище гр. Бургас, община Бургас", с възложител "Планета 89" ЕООД. Цитираното инвестиционно предложение в неговата цялост представлява разширение на обекти, попадащи в обхвата на Приложение №2 на Закона за околната среда и съгласно чл. 93,  ал.1, т.2 от същия закон подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда.
Теренът, предвиден за реализация на инвестиционното предложение попада на територията на защитена зона "Бургаско езеро" с код BG0000273 за съхранение на дивите птици, обявена със Заповед №РД-769 от 28.10.2008 г. на Министъра на околната среда и водите, защитена зона "Бургаско езеро" с код BG0000273 за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с РМС №122/02.03.2007 г., и защитена местност "Вая", обявена със Заповед №РД-405/04.12.1997 г. на Министъра на околната среда и водите.
Копие от писмото с изх. № 3001/06.06.2012 г. е изпратено до община Бургас.

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената от "ПРЕМИУМ МЕТАЛ" ЕООД документация за инвестиционно предложение: "Изграждане на площадка за търговска дейност (третиране и транспортиране) с отпадъци от черни и цветни метали в ПИ с идентификатор 07079.660.434 по КК на гр. Бургас, имот с пл. №1200 по плана на Промишлена зона "Победа" на гр. Бургас, Община Бургас, Област Бургас" с възложител: "ПРЕМИУМ МЕТАЛ" ЕООД, което попада в обхвата на Приложение № 2 (в конкретния случай т.11, буква "д") към чл. 93 от Закона за опазване на околната среда и е предмет на преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда.
Теренът, предвиден за реализация на инвестиционното предложение не попада в защитена територия по смисъла на Закона за защитени територии и в защитена зона по смисъла на Закона за биологично разнообразие. Най-близко разположени са ЗЗ"Бургаско езеро" BG 0000273 за съхранение на дивите птици и ЗЗ"Бургаско езеро" BG 0000273 за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна.
Копие от писмото с изх. № 3330/07.06.2012 г. е изпратено до Община Бургас.

6 юни 2012 г.
Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената от Община Камено документация за инвестиционно предложение: "Изграждане на довеждащ колектор и ПСОВ - гр. Камено в ПИ №033006, местност "Герена" землище на гр. Камено, община Камено, обл. Бургас", с възложител Община Камено. Цитираното инвестиционно предложение попада в т. 11, буква "в" от Приложение № 2 към чл. 93 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда.
Теренът, предвиден за реализация на инвестиционното предложение не попада в защитена територия по смисъла на Закона за защитени територии и в защитена зона по смисъла на Закона за биологично разнообразие.

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената от Община Несебър документация за инвестиционно предложение: "Събиране, пречистване и отвеждане на пречистени отпадъчни води от агломерация Несебър-Слънчев бряг-Равда и селищата гр.Ахелой, с.Каблешково и с.Тънково, вкл. реконструкция и модернизация на ПСОВ - Равда с капацитет до 222 000 ЕЖ, изграждане на дълбоководно заустване на пречистените отпадъчни води и изграждане на външни канализационни колектори", възложител Община Несебър. Цитираното инвестиционно предложение в неговата цялост представлява разширение на обекти, попадащи в обхвата на Приложение №2 на Закона за околната среда и съгласно чл. 93,  ал.1, т.2 от същия закон подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда.
Дейностите по реализирането на инвестиционното предложение не попадат в защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, но напорното тръбно дълбоководно заустване, КПС №15 и трасето на новопроектираните тръбопроводи към изливна шахта 2 и част от трасето към изливна шахта 3 попадат в защитена зона "Емине", с код BG 0002043 за съхранение на дивите птици, обявена със Заповед № РД-560/21.08.2009 г на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр.69/2009 г.), а напорното тръбно дълбоководно заустване попада и в защитена зона "Ахелой-Равда-Несебър" с код BG 0000574 за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

5 юни 2012 г.
Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената от "Диана комерс-1" ЕООД документация за инвестиционно предложение: "Ползване на воден обект за изграждане на тръбен кладенец, с условен номер с ТК-1, поземлен имот № 44094.18.878, землище с. Лозенец, община Царево", с възложител:  "Диана комерс-1" ЕООД.
Цитираното инвестиционно предложение попада в т. 10, буква "н" - от Приложение № 2 към чл. 93 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда. Теренът, предвиден за реализация на горецитираното инвестицинно предложение не попада в защитена територия по смисъла на Закона за защитени територии и в защитена зона по смисъла на Закона за биологично разнообразие.  Най-близко разположените защитени зони са ЗЗ "Караагач" BG 0000143 за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т.1 и 2 от Закона за биологичното разнообразие.   
Копие от писмо с изх. № 3250/04.06.2012 г. е изпратено до община Царево.

1 юни 2012 г.
Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената от "Андонови" ООД документация за инвестиционно предложение: "Изграждане на автомивка със собствен водоизточник, УПИ ХХІ-8, кв. 142, к-с "Меден Рудник", община Бургас", с възложител: "Андонови" ООД.
Цитираното инвестиционно предложение попада в т. 10, буква "н" - от Приложение № 2 към чл. 93 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда.                  Теренът, предвиден за реализация на горецитираното инвестиционно предложение не попада в защитена територия по смисъла на Закона за защитени територии и в защитена зона по смисъла на Закона за биологично разнообразие.  Най-близко разположените защитени зони са ЗЗ "Мандра-Пода" BG 0000271 за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т.1 и 2 от Закона за биологичното разнообразие и ЗЗ "Комплекс Мандра-Пода" BG 0000271 за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-131 от 10.02.2012г. на Министъра на околната среда и водите.
Копие от писмото с изх. № 3196/30.05.2012 г. е изпратено до община Бургас.

31 май 2012 г.
Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената от Агенция "Пътна инфраструктура" документация за инвестиционно предложение: "Етапна връзка “Обход на гр. Малко Търново” от км 2+732,37 до включването в път І-9 при 364+331.10 /съвпадащ с км 3+381.06 – край на етапната връзка/, с възложител: Агенция “Пътна инфраструктура".
Цитираното инвестиционно предложение може да се счита като разширение и/или изменение на обект от Приложение №2 на ЗООС и по смисъла на чл.93, ал.1, т.2 от Закона подлежи на преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда.
Трасето, предвидено за реализация на инвестиционното предложение, попада в границите на две защитени зони от екологичната мрежа "Натура 2000" – защитена зона “Странджа” BG 0002040, обявена със Заповед №РД-802 от 04.11.2008г. на Министъра на околната среда и водите и защитена зона “Странджа” BG 0001007, приета с РМС №122/2007г. /ДВ, бр.107/2007г./. Предложението е допустимо спрямо забранителния режим на ЗЗ “Странджа” BG 0002040 за съхранение на дивите птици.
Трасето на разглеждания път попада и в границите на природен парк “Странджа”, обявен със Заповед№РД-30/24.01.1995г. на Министъра на околната среда и водите. Предвидените дейности не противоречат на режимите, въведени със Закона за защитените територии и заповедта за обявяването на парка. Копие от писмото с изх. № 3122/30.05.2012 г. е изпратено до община Малко Търново.

21 май 2012 г.
Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение: "Изграждане на: 4 водовземни съоръжения в имоти №№ 005261, 005297, 005233 и 005206, капково напояване на 55,1 дка овощна градина, намираща се в имот № 005261, местност "Бадемите", землище с.Порой, община Поморие, селскостопанска сграда и поставяне на покривна фотоволтаична система до 5 kW", инвестиционно предложение попада в т. 1, буква "в" и т.10, буква "н"- от Приложение № 2 към чл. 93 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда.
Теренът, предвиден за реализация на инвестиционното предложение, не попада в защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии но попада в защитена зона "Емине", код BG0002043 за съхранение на дивите птици обявена със Заповед № РД-560/21.08.2009 г. на Министъра на околната среда и водите
Копие от писмото с изх. № 2083/19.05.2012 г. е изпратено до община Поморие.

19 май 2012 г.
Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената от "СТОК ТУРС"ЕООД документация за инвестиционното предложение: "Изграждане на пет броя вилни сгради в поземлен имот № 67800.8.150, местност "Буджака", землище гр-Созопол, Община Созопол" с възложител: "СТОК ТУРС"ЕООД, което попада в обхвата на Приложение № 2 (в конкретния случай т.12, буква "в") към чл. 93 от Закона за опазване на околната среда и е предмет на преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда.
Теренът, предвиден за реализация на горецитираното инвестиционно предложение не попада в защитена територия по смисъла на Закона за защитени територии, но попада в защитена местност (ЗМ) "Колокита" и в защитена зона по смисъла на Закона за биологично разнообразие - ЗЗ "Бакърлъка" с код BG0002043 за съхранение на дивите птици, определена по чл.6, ал.1 от ЗБР.
Копие от писмото с изх. № 3230/19.05.2012 г. е изпратено до Община Бургас.

16 май 2012 г.
Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената от “Метал плюс” ЕООД документация за инвестиционно предложение: “Обособяване на площадка за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали в ПИ №07079.665.207, местност “Върли бряг” в землището на гр.Бургас, Община Бургас, Област Бургас”, с възложител” “Метал плюс” ЕООД. Цитираното инвестиционно предложение попада в обхвата на Приложение № 2, т. 11, буква “д” и подлежи на преценяване необходимостта от извършване на оценка за въздействието върху околната среда.
Теренът, предвиден за реализация на инвестиционното предложение не попада в защитена територия по смисъла на Закона за защитени територии и в защитена зона по смисъла на Закона за биологично разнообразие. Най-близко разположените защитени зони, върху които инвестиционното предложение би могло да окаже въздействие са: ЗЗ “Мандра-пода ” с код BG0000271 за съхранение на дивите птици, обявена със Заповед №РД-131 от 10.02.2012 г. на Министъра на околната среда и водите и ЗЗ “Мандра пода” с код BG0000271 за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, определена по чл.6, ал. 1, т.1 и т.2 от Закона за биологичното разнообразие.
Копие от писмото с изх. №3112/16.05.2012 г. е изпратено до община Бургас.

15 май 2012 г.
Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената от “Стрейтлайн” ЕАД документация за план: План: „ПУП-ПРЗ за изграждане на курортен хотел, почивен дом  в поземлени имоти №07079.831.35, № 07079.831.86, № 07079.831.87, 070079.831.88 и за “Водна спортна база” в имот № 07079.831.43, местност “Росенец” /бивша “Отманли”/, землище кв.Крайморие, гр. Бургас, община Бургас”, с възложител  “Стрейтлайн” ЕАД.
За цитираният план е необходимо провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от екологична оценка.
Теренът, предвиден за реализация на плана не попада в защитена територия по смисъла на Закона за защитени територии но попада в защитена зона ЗЗ “Бакърлъка” с код BG0002077 за съхранение на дивите птици, обявена със Заповед № РД-530/26.05.2010 г. на Министъра на околната среда и водите /ДВ, бр.69/2009/.
Копие от писмото с изх. № 3104/15.05.2012 г. е изпратено до община Бургас.

11 май 2012 г.
Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената от "Роузуъркс България" ЕООД документация за инвестиционно предложение: "Изграждане на шест вилни сгради в поземлен имот №023016, местност "Кошарите", землище гр.Каблешково, община Поморие", с възложител "Роузуъркс България" ЕООД инвестиционно предложение попада в т. 12, буква "в" - от Приложение № 2 към чл. 93 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда.
Теренът, предвиден за реализация на инвестиционното предложение не попада в защитена територия по смисъла на Закона за защитени територии, но попада в защитена зона ЗЗ "Айтоска планина" код BG 0000151 за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с РМС №122 (ДВ,бр.21/2007г.). Копие от писмото с изх. № 2026/10.05.2012 г. е изпратено до община Поморие.

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената от "Роузуъркс България" ЕООД документация за инвестиционно предложение: "Изграждане на шест вилни сгради в поземлен имот №022153, местност "Банята", землище гр.Каблешково, община Поморие", с възложител "Роузуъркс България" ЕООД инвестиционно предложение попада в т. 12, буква "в" - от Приложение № 2 към чл. 93 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда.
Теренът, предвиден за реализация на инвестиционното предложение не попада в защитена територия по смисъла на Закона за защитени територии, но попада в защитена зона ЗЗ "Айтоска планина" код BG 0000151 за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с РМС №122 (ДВ,бр.21/2007г.). Копие от писмото с изх. № 2027/10.05.2012 г. е изпратено до община Поморие.

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената от "Роузуъркс България" ЕООД документация за инвестиционно предложение: "Изграждане на шест вилни сгради в поземлен имот №023164, местност "Кошарите", землище гр.Каблешково, община Поморие", с възложител "Роузуъркс България" ЕООД инвестиционно предложение попада в т. 12, буква "в" - от Приложение № 2 към чл. 93 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда.
Теренът, предвиден за реализация на инвестиционното предложение не попада в защитена територия по смисъла на Закона за защитени територии, но попада в защитена зона ЗЗ "Айтоска планина" код BG 0000151 за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с РМС №122 (ДВ,бр.21/2007г.). Копие от писмото с изх. № 2028/10.05.2012 г. е изпратено до община Поморие.

4 май 2012 г.
Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената от "Енерджи 5" АД и "Електрауиндс България" ЕАД документация за план: "ПУП-ПП на пътища и кабели 33 kV в землищата на с.Дрянковец и с.Мъглен, Община Айтос", с възложители: "Енерджи 5" АД и "Електрауиндс България" ЕАД. За цитираният план е необходимо провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от екологична оценка.
Имотите, предвидени за реализация на горецитирания план не попадат в защитена територия по смисъла на Закона за защитени територии, но попадат в защитена зона "Айтоска планина" с код BG 0000151 за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т.1 и 2 от Закона за биологичното разнообразие.
Копие от писмото с изх. № 2771/02.05.2012 г. е изпратено до община Айтос.

3 май 2012 г.
Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената от СН “Язлата” документация за инвестиционно предложение: “Напояване на 819, 388 дка земеделска земя  и зарибяване на язовир “Язлата”, намиращ се в местност “Язлата”, землището на с. Ново Паничарево, община Приморско”, с възложител СН “Язлата”
Цитираното инвестиционно предложение попада в т. 1, буква "в" - от Приложение № 2 към чл. 93 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда. Теренът, предвиден за реализация на горецитираното инвестиционно предложение не попада в защитена територия и в защитена зона по смисъла на Закона за биологично разнообразие. Най-близко разположената защитена зона, върху която инвестиционното предложение би могло да окаже въздействие е ЗЗ “Ропотамо” с код BG 0001001 за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, определена по чл.6, ал. 1, т.1 и т.2 от Закона за биологичното разнообразие
Копие от писмото с изх. №1345/02.05.2012 г. е изпратено до община Приморско.

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената от СН "Златна праскова" документация за инвестиционно предложение: "Напояване на земеделска земя от повърхностен воден обект, намиращ се в поземлен имот №000013, землището на с. Драганци, община Карнобат", с възложител СН "Златна праскова" инвестиционно предложение попада в т. 1, буква "в" - от Приложение № 2 към чл. 93 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда.
    Теренът, предвиден за реализация на инвестиционното предложение не попада в защитена територия по смисъла на Закона за защитени територии и в защитена зона по смисъла на Закона за биологично разнообразие. Най-близко разположената защитена зона, върху която инвестиционното предложение би могло да окаже въздействие е ЗЗ "Река Мочурица" с код BG 0000196 за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, определена по чл.6, ал. 1, т.1 и т.2 от Закона за биологичното разнообразие.
Копие от писмото с изх. № 1477/27.04.2012 г. е изпратено до община Карнобат.

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение: „Изграждане на улична регулация за поземлени имоти №117, 118 и 119 в с.о. “Черниците-Училищното”, землище с.Маринка, Община Бургас".
Цитираното инвестиционно предложение попада в т. 10, буква "д" - от Приложение № 2 към чл. 93 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда. Теренът, предвиден за реализация на горецитираното инвестиционно предложение не попада в защитена територия и в защитена зона по смисъла на Закона за биологично разнообразие. Най-близко разположената защитена зона, върху която инвестиционното предложение би могло да окаже въздействие е „Ченгене скеле” код BG 0000242 за опазване на дивите птици, одобрен със Заповед №РД-513 от 22.08.2009 год. на Министъра на околната среда и водите.
Копие от писмото с изх. № 2655/03.05.2012 г. е изпратено до община Бургас.

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената от “Мега груп 7” ЕООД документация за инвестиционно предложение: “Изграждане и експлоатация на ветрогенератор за производство на ел. енергия и трафопост с обща инсталирана мощност до 190 MW и изграждане на фотоволтаична електроцентрала с инсталирана мощност до 190 MW” в имоти № 090010 и №090011, местност “Керез гиди”, землище с. Пещерско,  община Айтос", с възложител “Мега груп 7” ЕООД инвестиционно предложение попада в т. 3, буква "и" - от Приложение № 2 към чл. 93 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда.
Теренът, предвиден за реализация на инвестиционното предложение не попада в защитена територия по смисъла на Закона за защитени територии, но попада в защитена зона ЗЗ "Айтоска планина" код BG 0000151 за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с РМС №122 (ДВ,бр.21/2007г.). Копие от писмото с изх. № 2612,2616/02.05.2012 г. е изпратено до община Айтос.

27 април 2012 г.
Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение: "Изграждане и кравеферма за 50 броя крави (с около 10 броя работници) в поземлен имот №29283.50.4, местност "Гръмовец", в землищата на с.Жеравна, община Котел". Цитираното инвестиционно предложение попада в в т. 1, буква "д" от Приложение № 2 към чл. 93 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействие върху околната среда.
Теренът, предвиден за реализация на инвестиционното предложение не попада в защитена територия по смисъла на Закона за защитени територии, но попада в ЗЗ "Котленска планина" с код BG 0002029 за съхранение на дивите птици, обявена със Заповед №РД-910 от 11.12.2008 г. на Министъра на околната среда и водите, и ЗЗ "Котленска планина" с код BG 0000117 за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, определена съгласно чл.6, ал.1, т.1 и 2 от Закона за биологичното разнообразие.
Копие от писмото с изх. № 2568/25.04.2012 г. е изпратено до община Котел.

24 април 2012 г.
Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената от Община Созопол документация за инвестиционно предложение: "Изграждане на енергиен обект за производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници чрез автоматизирана сепарационна инсталация за неопасни отпадъци в Регионално депо за неопасни отпадъци (РДНО) - Созопол, намиращо се в поземлен имот №000379, местност "Чоплака" в землището на с.Равадиново, община Созопол", с възложител Община Созопол. Цитираното инвестиционно предложение в неговата цялост представлява разширение на обекти, попадащи в обхвата на Приложение №2 на Закона за околната среда и съгласно чл. 93,  ал.1, т.2 от същия закон подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда.
Теренът, предвиден за реализация на инвестиционното предложение не попада в защитена територия по смисъла на Закона за защитени територии и в защитена зона по смисъла на Закона за биологично разнообразие, но попада в ЗЗ "Бакърлъка" с код BG 0002077 за съхранение на дивите птици, обявена със Заповед № РД-530/2010 г. на Министъра на околната среда и водите /ДВ бр.49/2010 г./

23 април 2012 г.
Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционното предложение: "Изграждане на шест сгради за отдих и курорт в ПИ № 016082, местност "Дермен оджа", землище с.Твърдица, Община Бургас", което попада в обхвата на Приложение № 2 (в конкретния случай т.12, буква "в") към чл. 93 от Закона за опазване на околната среда и е предмет на преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда.
Теренът, предвиден за реализация на горецитираното инвестиционно предложение, не попада в защитена територия по смисъла на Закона за защитени територии и в защитена зона по смисъла на Закона за биологично разнообразие. Най-близко разположена е ЗЗ"Мандра-Пода" BG0000271 за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна и съхранение на дивите птици.
Копие от писмото с изх. №747/19.04.2012 г. е изпратено до Община Бургас.

21 април 2012 г.
Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената от "ПЪТСТРОЙ БУРГАС" ЕООД документация за инвестиционното предложение: "Добив и първична преработка на строителни материали - подземни богатства по чл.2, ал.1, т.5 от Закона за подземните богатства в находище "ФУТУЛА", землище с.Железник и с.Смолник, Община Карнобат, Област Бургас" с възложител - "ПЪТСТРОЙ БУРГАС" ЕООД, което попада в обхвата на Приложение № 2 (в конкретния случай т.2, буква "а") към чл. 93 от Закона за опазване на околната среда и е предмет на преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда.
Теренът, предвиден за реализация на горецитираното инвестиционно предложение, не попада в защитена територия по смисъла на Закона за защитени територии и в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположена е ЗЗ"Река Мочурица" с код ВG0000196 за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна, приета с РМС №122/2007г.
Копие от писмото с изх. №2473/11.04.2012 г. е изпратено до Министерството на икономиката, енергетиката и туризма и Община Карнобат.

19 април 2012 г.
Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената от "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ" ЕООД документация за инвестиционното предложение: "Изграждане на инсталация за оползотворяване на биогаз от утайките на ПСОВ-Бургас и производство на ел.енергия в ПИ № 71, Промишлена зона "Север", землище гр. Бургас, Община Бургас" с възложител: "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ" ЕООД, което попада в обхвата на Приложение №2 (в конкретния случай т.3, буква "а") към чл. 93 от Закона за опазване на околната среда и е предмет на преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда.
Теренът, предвиден за реализация на горецитираното инвестиционно предложение, не попада в защитена територия по смисъла на Закона за защитени територии и в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположена е ЗЗ"Бургаско езеро", с код BG0000273 за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна и съхранение на дивите птици.
Копие от писмото с изх. №2314/19.04.2012 г. е изпратено до Община Бургас.

17 април 2012 г.
Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената от ЕТ "Грозд-Белун Хазърбасанов" документация за инвестиционно предложение: "Риборазвъждане в язовир, в поземлен имот № 000228, землище с. Терзийско,  община Сунгурларе", с възложител: ЕТ "Грозд-Белун Хазърбасанов" .
Цитираното инвестиционно предложение попада в т. 1, буква "e" - от Приложение № 2 към чл. 93 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда.       
Теренът, предвиден за реализация на горецитираното инвестиционно предложение не попада в защитена територия по смисъла на Закона за защитени територии и в защитена зона по смисъла на Закона за биологично разнообразие.  Най-близко разположената защитена зона е ЗЗ "Комплекс Стралджа" BG 0002028 за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-550 от 05.09.2008г. на Министъра на околната среда и водите. 
Копие от писмо с изх. № 481/14.04.2012 г. е изпратено до община Сунгурларе.

12 април 2012 г.
Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената от "КОМПАНИТА" ЕООД документация за план/програма: "ПУП-ПУР в местност "Мадика", землище на гр.Бургас, обхващащ улици о.т.63а, 63б, 63в, 63г, 63д, 63ж, 63з, о.т.63б-о.т.63а-о.т.66. За цитираният план е необходимо провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от екологична оценка. Теренът, предвиден за реализация на плана, не попада в границите на защитена територия, определена по смисъла на Закона за защитени територии и не попада в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположените защитени зони са: "Атанасовско езеро"  с код BG 0000270 за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-839/17.11.2008г. на министъра на околната среда и водите и "Атанасовско езеро"  с код BG 0000271, за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, определени по чл. 6, ал.1,т.1,т.2, т.3 и т. 4 от ЗБР.
Копие от писмото с изх. №2076/09.04.2012 г. е изпратено до Община Бургас.

10  април 2012 г.
Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената от "СЕОЛ" ООД документация за инвестиционното предложение: "Зарибяване на язовир в имот № 009011, местност "Жълъда" ("Домуз орман"), землище с.Миролюбово, Община Бургас" с възложител: "СЕОЛ" ООД, което попада в обхвата на Приложение №2 (в конкретния случай т.1, буква "е") към чл. 93 от Закона за опазване на околната среда и е предмет на преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда.
Теренът, предвиден за реализация на горецитираното инвестиционно предложение, не попада в защитена територия по смисъла на Закона за защитени територии, но попада в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие - ЗЗ"Айтоска планина" с код ВG0000151 за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна.
Копие от писмото с изх. №1876/09.04.2012 г. е изпратено до Община Бургас.

9  април 2012 г.
Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената от Община Бяла документация за инвестиционно предложение: "Изграждане и реконструкция на инженерна ВиК инфраструктура на гр.Бяла, ЗВКО "Чайка" и местност "Глико", с възложител Община Бяла. Цитираното инвестиционно предложение в неговата цялост представлява разширение на обекти, попадащи в обхвата на Приложение №2 на Закона за околната среда и съгласно чл. 93,  ал.1, т.2 от същия закон подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда.
Теренът, предвиден за реализация на предложението не попада в защитени територии определени по смисъла на Закона за защитени територии, но граничи с ПЗ "Белите скали" и попада в защитена зона "Камчийска планина" с код BG0002044 за съхранението на дивите птици, обявена със Заповед № РД-132 от 10 февруари 2012 г. на Министъра на околната среда и водите/обн. В ДВ, бр. брой: 23, от дата 20.3.2012 г./

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената от "Електрауиндс България" ЕАД документация за инвестиционно предложение: "Изграждане и експлоатация на ветроенергиен парк "Бургас 400" с обща инсталирана мощност до 147 MW, състоящ се от 49 бр. генератора с номинална мощност до 3 MW в землищата на с.Дрянковец, с.Съдиево и с.Мъглен, община Айтос, и с.Изворище и с.Брястовец, община Бургас и изграждане на необходимата инфраструктура", с възложител "Електрауиндс България" ЕАД. Цитираното инвестиционно предложение попада в в т. 3, буква "б" - от Приложение № 2 към чл. 93 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействие върху околната среда.
Теренът, предвиден за реализация на инвестиционното предложение не попада защитена територия по смисъла на Закона за защитени територии, но попада в ЗЗ "Айтоска планина" с код BG 0000151 за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с РМС №122 (ДВ,бр.21/2007г.). Най-близко разположените защитени зони за съхранение на дивите птици са: "Атанасовско езеро" с код BG0000270, обявена със Заповед №РД-839 от 17.11.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (на 1850 м.) и ЗЗ "Емине" с код BG 0002043, обявена със Заповед № РД-560/21.08.2009 г. на Министъра на околната среда и водите (на 1750 м.).
Копие от писмото с изх. № 1926/05.04.2012 г. е изпратено до община Бургас.

3  април 2012 г.
Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената от "СИТИ ЕСТЕЙТС" ЕООД документация за инвестиционното предложение: "Изграждане на бензиностанция, търговски обект за промишлени стоки, стоки за бита, заведение за обществено хранене и други елементи на комплексното обществено обслужване в ПИ № 07079.3.174 и ПИ № 07079.3.175, местност "Дванадесетте" (бивша "Оникилика"), землище гр. Бургас, Община Бургас" с възложител: "СИТИ ЕСТЕЙТС" ЕООД, което в неговата цялост представлява разширение на обекти, попадащи в обхвата на Приложение №2 (в конкретния случай т.10, буква "б") към чл. 93 от Закона за опазване на околната среда и е предмет на преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда. Теренът, предвиден за реализация на горецитираното инвестиционно предложение, не попада в защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии и в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположени са: ЗЗ"Атанасовско езеро" с код ВG0000270 за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна, приета с РМС №122/2007г. и ЗЗ"Атанасовско езеро" с код ВG0000270 за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-839/17.11.2008г. на Министъра на околната среда и водите.
Копие от писмото с изх. №2063/03.04.2012 г. е изпратено до Община Бургас.

30 март 2012 г.
Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената от “Интербилд” ЕООД документация за инвестиционно предложение: “Изграждане на три тенис корта, едно многофункционално игрище и обслужваща сграда в поземлен имот №48619.1.740, местност “Вергути”,  по кадастралната карта на гр. Царево, община Царево”, с възложител “Интербилд” ЕООД.
Цитираното инвестиционно предложение попада в т. 10, буква "б" - от Приложение № 2 към чл. 93 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда. Теренът, предвиден за реализация на горецитираното инвестиционно предложение, не попада в защитена територия и в защитена зона по смисъла на Закона за биологично разнообразие. Най-близко разположената защитена зона, върху която инвестиционното предложение би могло да окаже въздействие е ЗЗ “Босна” с код BG0000208 за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с РМС №122 (ДВ, бр.21/2007 г.).
Копие от писмото с изх. № 1827/29.03.2012 г. е изпратено до община Царево.

28 март 2012 г.
Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената от "Комерс Тони - 91" ЕООД документация за инвестиционно предложение: "Изграждане на спортна база, включваща зала с две тенис игрища, открита площадка с 5 игрища за тенис, едно игрище за баскетбол и обслужващи помещения в поземлен имот №07079.2.1716, местност "Келева нива", землището на гр. Бургас, община Бургас", с възложител "Комерс Тони - 91" ЕООД. Цитираното инвестиционно предложение попада в в т. 10, буква "б" - от Приложение № 2 към чл. 93 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействие върху околната среда.
Теренът, предвиден за реализация на инвестиционното предложение не попада в защитена територия по смисъла на Закона за защитени територии, но попада в ЗЗ "Атанасовско езеро" с код BG0000270 за съхранение на дивите птици, обявена със Заповед №РД-839 от 17.11.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр.108/2008 г.) и ЗЗ "Атанасовско езеро" с код BG0000270 за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с РМС №122 (ДВ, бр.21/2007 г.).
Копие от писмото с изх. № 1504/28.03.2012 г. е изпратено до община Бургас.

23 март 2012 г.
Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената от ОБЩИНА ПОМОРИЕ документация за инвестиционното предложение: "Изграждане на канализационна мрежа, главен канализационен колектор и рехабилитация на съпътствуваща водопроводна мрежа в гр.Каблешково, Община Поморие, Област Бургас", с възложител: ОБЩИНА ПОМОРИЕ, което в неговата цялост представлява разширение на обекти, попадащи в обхвата на Приложение №2 (в конкретния случай т.11, буква "в") към чл. 93 от Закона за опазване на околната среда и е предмет на преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда. Теренът, предвиден за реализация на инвестиционното предложение не попада в защитена територия, съгласно Закона за защитените, но попада в границите на две защитени зони по смисъла на Закона за биологично разнообразие: ЗЗ"Емине" BG0002043 за опазване на дивите птици и ЗЗ"Ахелой-Равда-Несебър" BG0000574 за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна
Копие от писмото с изх. №1165/22.03.2012 г. е изпратено до Община Поморие.

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената от ОБЩИНА ПОМОРИЕ документация за инвестиционното предложение: "Доизграждане на канализационна мрежа, реконструкция на канална помпена станция към ПСОВ "Несебър - Слънчев бряг - Равда" и рехабилитация на съпътстваща водопроводна мрежа в гр. Ахелой, Община Поморие, Област Бургас", с възложител: ОБЩИНА ПОМОРИЕ с възложител: ОБЩИНА ПОМОРИЕ, което в неговата цялост представлява разширение на обекти, попадащи в обхвата на Приложение №2 (в конкретния случай т.11, буква "в") към чл. 93 от Закона за опазване на околната среда и е предмет на преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда. Теренът, предвиден за реализация на инвестиционното предложение не попада в защитена територия, съгласно Закона за защитените територии, но попада в защитена зона по смисъла на Закона за биологично разнообразие - ЗЗ"Ахелой-Равда-Несебър" BG0000574 за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна.
Копие от писмото с изх. №1166/22.03.2012 г. е изпратено до Община Поморие.

21 март 2012 г.
Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената от "Надин-Комерс" ЕООД документация за инвестиционно предложение: "Обособяване на площадка за извършване на търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали в ПИ №07079.605.268 по КК на гр.Бургас - УПИ III-311 741 в кв.24 по плана на Промишлена зона "Север" на гр.Бургас, община Бургас", с възложител "Надин-Комерс" ЕООД. Цитираното инвестиционно предложение попада в в т. 11, буква "д" - от Приложение № 2 към чл. 93 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда.
Теренът, предвиден за реализация на инвестиционното предложение, не попада в защитена територия по смисъла на Закона за защитени територии и в защитена зона по смисъла на Закона за биологично разнообразие. Най-близко разположените защитени зони, върху които инвестиционното предложение би могло да окаже въздействие са: ЗЗ "Бургаско езеро" с код BG0000273 за съхранение на дивите птици, обявена със Заповед №РД-769 от 28.10.2008 г. на Министъра на околната среда и водите и ЗЗ "Бургаско езеро" с код BG0000273 за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, определена по чл.6, ал. 1, т.1 и т.2 от Закона за биологичното разнообразие.
Копие от писмото с изх. № 1605/21.03.2012 г. е изпратено до община Бургас.

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената от Община Бургас документация за план: "ПУП-ПП на напорен тръбопровод (тласкател) от КПС-Крайморие до шахта от съществуваща канализационна мрежа на гр.Бургас, изграждане на КПС-Крайморие в УПИ V, кв.34, кв.Крайморие, гр.Бургас, реконструкция на съществуваща КПС "Вая" и реконструкция на съществуващ напорен водопровод от КПС "Вая" до съществуваща ревизионна шахта от канализационната мрежа на гр.Бургас до главен колектор към ПСОВ-Бургас", с възложител Община Бургас. За цитираният план е необходимо провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от екологична оценка.
Напорният тръбопровод (тласкател) от КПС-Крайморие, граничи със защитена местност "Пода", като в частта на моста над канала, свързващ ез.Мандра с Черно море преминава в границите на защитената местност, и попада в защитена зона "Мандра Пода", с код BG 0000271 за съхранение на дивите птици, определена съглесно чл.6, ал.1, т.3 и 4 от Закона за биологичното разнообразие и ЗЗ "Мандра-Пода" код BG 0000271 за опазване на природните местообитания на дивата флора и фауна, определена съгласно чл.6, ал.1, т.1 и 2 от Закона за биологичното разнообразие. Теренът, предвиден за изграждане на КПС-Крайморие, реконструкция на съществуваща КПС "Вая" и реконструкция на съществуващ напорен водопровод с диаметър DN355 от КПС "Вая", не попада в защитени територии по смисъла на Закона за защитени територии и в защитени зони по смисъла на Закона за биологично разнообразие.

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционното предложение: "Създаване на хидромелиоративна система за напояване на площ от 39,599 дка за насаждения винени лозя в ПИ № 140031, ПИ № 140032, местност "Алената пръст", землище с.Страцин, Община Поморие'', което попада в обхвата на т. 1, буква "в" от Приложение № 2 към чл. 93 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда. Теренът, предвиден за реализация на инвестиционното предложение не попада в защитена територия, съгласно Закона за защитените територии и в защитена зона, съгласно Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположена е ЗЗ"Айтоска планина" BG 0000151 за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна
Копие от писмото с изх. №1426/19.03.2012 г. е изпратено до Община Поморие.

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената от документация за инвестиционното предложение: "Създаване на хидромелиоративна система за напояване на площ от 58,824 дка за насаждения винени лозя в ПИ № 57491.11.81- местност "Гигант", ПИ № 57491.11.352 - местност "Гигант", ПИ № 57491.17.45 - местност "Чаира", ПИ № 57491.4.52 - местност "Бата" и ПИ № 57491.5.20 - местност "Крушите", землище гр.Поморие, Община Поморие", което попада в обхвата на т. 1, буква "в" от Приложение № 2 към чл. 93 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда. Теренът, предвиден за реализация на инвестиционното предложение не попада в защитена територия, съгласно Закона за защитените територии и в защитена зона, съгласно Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположена е ЗЗ"Емине" BG0002043 за опазване на дивите птици.
Копие от писмото с изх. №1427/19.03.2012 г. е изпратено до Община Поморие.


20 март 2012 г.
Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената от Община Руен документация за план: "ПУП-ПП на външен магистрален водопровод от деривация "Камчия" до резервоар №2 на с.Люляково, Община Руен", с възложител Община Руен. За цитирания план е необходимо провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от екологична оценка.
Теренът, предвиден за реализация на горецитираното инвестиционно предложение, не попада в защитена територия по смисъла на Закона за защитени територии и в защитена зона по смисъла на Закона за биологично разнообразие. Най-близката защитена зона е "Екокоридор Камчия-Емине" BG 0000393 за опазване на природните местообитания и на дивата флора, определена по чл.6, ал.1, т.1 и 2 от Закона за биологичното разнообразие.

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената от Община Руен документация за план: "ПУП-ПП на външен довеждащ колектор към ПСОВ на с.Люляково, община Руен", с възложител Община Руен. За цитирания план е необходимо провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от екологична оценка.
Теренът, предвиден за реализация на горецитираното инвестиционно предложение, не попада в защитена територия по смисъла на Закона за защитени територии и в защитена зона по смисъла на Закона за биологично разнообразие. Най-близката защитена зона е "Екокоридор Камчия-Емине" BG 0000393 за опазване на природните местообитания и на дивата флора, определена по чл.6, ал.1, т.1 и 2 от Закона за биологичното разнообразие.

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената от “Дюни” АД  документация за план/програма: “ПУП-ПРЗ за изграждане на четири броя сгради за отдих и курорт в ПИ №81178.8.133 в землището гр.Черноморец, община Созопол”, с възложител  “Дюни” АД . За цитираният план е необходимо провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от екологична оценка.  Теренът, предвиден за реализация на плана, не попада в защитена територия по смисъла на Закона за защитени територии но попада в защитена зона ЗЗ “Бакърлъка” с код BG0002077 за съхранение на дивите птици, обявена със Заповед № РД-530/26.05.2010 г. на Министъра на околната среда и водите /ДВ, бр.69/2009/.
Копие от писмото с изх. № 1662/19.03.2012 г. е изпратено до община Созопол.

19 март 2012 г.
Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената от ОБЩИНА ПОМОРИЕ документация за инвестиционното предложение: "Изграждане на Мотополигон в ПИ № 000050, землище с. Порой, Община Поморие, Област Бургас", с възложител: ОБЩИНА ПОМОРИЕ, което попада в обхвата на т. 11, буква "а" от Приложение № 2 към чл. 93 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда. Теренът, предвиден за реализация на инвестиционното предложение, не попада в защитена територия, съгласно Закона за защитените територии и в защитена зона, съгласно Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположена е ЗЗ"Емине" BG0002043 за опазване на дивите птици.

15 март 2012 г.
Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената от "Южно вино" АД  документация за инвестиционно предложение: "Изграждане на система за капково напояване на 634,018 дка лозови насаждения, местност "Кара бювет", землище с. Разбойна и местност "Канлъ меше", землище с. Ръжица, община Руен", с възложител "Южно вино" АД .
Цитираното инвестиционно предложение попада в т. 1, буква "в" - от Приложение № 2 към чл. 93 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда.  Теренът, предвиден за реализация на горецитираното инвестиционно предложение не попада в защитена територия по смисъла на Закона за защитени територии и в защитена зона по смисъла на Закона за биологично разнообразие.  Най-близко разположените защитени зони са ЗЗ "Камчийска и Еменска планина" BG 0000133 и ЗЗ "Айтоска планина" BG 0000151 за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т.1 и 2 от Закона за биологичното разнообразие, и ЗЗ "Камчийска планина" BG 0002044 за опазване на дивите птици, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т.3 и 4 от Закона за биологичното разнообразие..
Копие от писмо с изх. № 1307/14.03.2012 г. е изпратено до община Руен.

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената от "Атиа Резорт" ЕАД документация за план/програма: "Изменение на ПУП-ПРЗ за изграждане на база за отдих в ПИ №7, масив 9, местност "Отманли", землище на кв.Крайморие, гр.Бургас, община Бургас, с възложител "Атиа Резорт" ЕАД. За цитирания план е необходимо провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от екологична оценка.
Имотът, предвиден за реализация на горецитирания план, не попада в защитена територия по смисъла на Закона за защитени територии, но попада в границата на защитена зона "Бакърлъка" с код BG 0002077 за съхранение на дивите птици, приета със Заповед № РД-530/26.05.2010 г. на Министъра на околната среда и водите /ДВ бр.49/2010 г./
Копие от писмото с изх. № 981/13.03.2012 г. е изпратено до община Бургас.