Писма до възложителите за начина на процедиране, съгласно чл. 2, ал. 2
от НАРЕДБА за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта
на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони


Публикувано на 28.02.2013 г.
РИОСВ-Бургас съобщава за изпратено писмо с изх. №1225/27.02.2013 г., с което компетентният орган по околна среда изразява становище по: "Горскостопанска програма за имот №067010, подотдел 487 "н" по ЛУП от 2011 г. на ТП "ДГС Средец", землище с. Белеврен, община Средец".

РИОСВ-Бургас съобщава за изпратено писмо с изх. №1224/27.02.2013 г., с което компетентният орган по околна среда изразява становище по: "Горскостопанска програма за имот №030006, част от отдел 443 "и", "е" и "з" по ЛУП от 2011 г. на ТП "ДГС Средец", землище с. Белеврен, община Средец".

РИОСВ-Бургас съобщава за изпратено писмо с изх. №1133/27.02.2013 г., с което компетентният орган по околна среда изразява становище по: "Горскостопанска програма за имот №085002, част от отдел 406 "к" и част от отдел 407 "б" по ЛУП от 2011 г. на ТП "ДГС Средец", землище с. Граничар, община Средец".

РИОСВ-Бургас съобщава за изпратено писмо с изх. №1132/27.02.2013 г., с което компетентният орган по околна среда изразява становище по: "Горскостопанска програма за имот №092009, част от отдел 413 "г", част от отдел 412 "а" и "б" по ЛУП от 2011 г. на ТП "ДГС Средец", землище с. Граничар, община Средец".

РИОСВ-Бургас съобщава за изпратено писмо с изх. №1091/27.02.2013 г., с което компетентният орган по околна среда изразява становище по инвестиционно предложение: "Изграждане на една жилищна сграда в УПИ VIII-516, кв. 57б (поземлен имот с идентификатор 61056.501.370) по плана на с. Равда, община Несебър", с възложител: "ВЕРЛОН" ООД.

РИОСВ-Бургас съобщава за изпратено писмо с изх. №949/26.02.2013 г., с което компетентният орган по околна среда изразява становище по инвестиционно предложение: "Изгражане на една жилищна сграда за собствени нужди в поземлен имот с идентификатор №66528.501.560 по кадастралната карта на с. Синеморец, община Царево".

РИОСВ-Бургас съобщава за изпратено писмо с изх. №939/26.02.2013 г., с което компетентният орган по околна среда изразява становище по инвестиционно предложение: "Изграждане на жилищна сграда в ПИ №48619.503.313, гр. Царево, община Царево".

РИОСВ-Бургас съобщава за изпратено писмо с изх. №910/26.02.2013 г., с което компетентният орган по околна среда изразява становище по инвестиционно предложение: "Изграждане на една жилищна сграда за собствени нужди в УПИ II, кв. 4 по плана на с. Изгрев, община Царево".

Публикувано на 27.02.2013 г.
РИОСВ-Бургас съобщава за изпратено писмо с изх. №5829/22.02.2013 г., с което компетентният орган по околна среда изразява становище по план: "Изменение на ПУП-ПЗ на УПИ I-464, кв. 25 по плана на Промишлена зона "Север", гр. Бургас, община Бургас", с възложител: "Трансвагон" АД .

РИОСВ-Бургас съобщава за изпратено писмо с изх. №4975/22.02.2013 г., с което компетентният орган по околна среда изразява становище по инвестиционно предложение: "Прилагане на ефективни инструменти за превенция на горските пожари в Община Несебър", с възложител: Община Несебър .

РИОСВ-Бургас съобщава за изпратено писмо с изх. №4491/20.02.2013 г., с което компетентният орган по околна среда изразява становище по инвестиционно предложение: "Изграждане на инфраструктура за питейни и отпадъчни води на кв. "Крайморие", гр. Бургас", за подобект "проектиране на допълнителен втори тласкател от КПС "Крайморие" към РШ на канализационната  мрежа на гр . Бургас -  II етап", с възложител: община Бургас.

РИОСВ-Бургас съобщава за изпратено писмо с изх. №950/26.02.2013 г., с което компетентният орган по околна среда изразява становище по инвестиционно предложение: "Изграждане на масивна каменна ограда и навес в УПИ XIV-286, кв. 3 (ПИ №67800.501.248), гр. Созопол, община Созопол", с възложител: "СЛАВЯНКА"АД гр. Бургас.

РИОСВ-Бургас съобщава за изпратено писмо с изх. №879/26.02.2013 г., с което компетентният орган по околна среда изразява становище по инвестиционно предложение: "Изграждане на магазин за хранителни стоки в ПИ №48619.503.177, гр. Царево, община Царево", с възложител: ПК "ПЕРЛА" - гр. Царево.

РИОСВ-Бургас съобщава за изпратено писмо с изх. №869/21.02.2013 г., с което компетентният орган по околна среда изразява становище по инвестиционно предложение: "Инсталиране на приемно предавателна станция за глас и/или данни към съществуваща GSM станция BS 3282 (EMONA-road),  намиращ се в поземлен имот с идентификатор №5304.186.16, местност "Ираклия Нераки", землище гр. Обзор, община Несебър", с възложител: "БТК"АД.

РИОСВ-Бургас съобщава за изпратено писмо с изх. №580/22.02.2013 г., с което компетентният орган по околна среда изразява становище относно промяна в инвестиционно предложение: "Изграждане на продължение на ул. "Янко Комитов" до ул. "Струга" от о.т. 232 по плана на ПЗ "Север" в гр. Бургас, I-ви етап", с възложител: Община Бургас.

РИОСВ-Бургас съобщава за изпратено писмо с изх. №530/26.02.2013 г., с което компетентният орган по околна среда изразява становище по инвестиционно предложение: "Изграждане на еднофамилна жилищна сграда в УПИ XIII 89, кв 4, землището на кв. Банево, община Бургас".

РИОСВ-Бургас съобщава за изпратено писмо с изх. №298/20.02.2013 г., с което компетентният орган по околна среда изразява становище относно изменение на  инвестиционно предложение: "Изграждане на сграда със складове, търговски площи и офиси в имот  №081010, местност "Лъджа Йолу", землище гр. Бургас, община Бургас".

Публикувано на 25.02.2013 г.
РИОСВ-Бургас съобщава за изпратено писмо с изх. №1097/22.02.2013 г., с което компетентният орган по околна среда изразява становище по инвестиционно предложение: "Изграждане на автомивка в УПИ IV-5а, кв. 36 по плана на зона "В", к-с "Меден рудник", землище гр. Бургас, община гр. Бургас" .

РИОСВ-Бургас съобщава за изпратено писмо с изх. №1131/22.02.2013 г., с което компетентният орган по околна среда изразява становище по: "Горскостопанска програма за имот №077013, землище с. Граничар, община Средец, представляващ  част от отдел 394 "л", 394 "м", 395 "з" и 395 "и" и издънково насаждение в отдел 394 "и" по таксационни данни от 2011 на  "ДГС-Средец" .

РИОСВ-Бургас съобщава за изпратено писмо с изх. №1130 /22.02.2013 г., с което компетентният орган по околна среда изразява становище по: "Горскостопанска програма за имот №057023, землище с. Белеврен, община Средец, представляващ част от отдел 481 "н" - иглолистна култура от черен бор, по таксационни данни от 2011 на "ДГС-Средец".

РИОСВ-Бургас съобщава за изпратено писмо с изх. №1129/22.02.2013 г., с което компетентният орган по околна среда изразява становище по: "Горскостопанска програма за имот №085004, землище с. Граничар, община Средец, представляващ част от отдел 406 "к", 407 "б" по таксационни данни от 2011 на "ДГС-Средец".

РИОСВ-Бургас съобщава за изпратено писмо с изх. №1127/22.02.2013 г., с което компетентният орган по околна среда изразява становище по: "Горскостопанска програма за имот №050013, землище с. Белеврен, община Средец, с обща площ 15, 000 дка, площно разпределение: 5, 921 дка попадат в отдел 467 "м" - бялборова култура, 8, 846 дка в отдел 468 "г" - бялборова култура, 0, 164 дка в отдел 467 "4" - камионен път и 0, 070 дка в отдел 468 "9" също камионен път, по таксационни данни от 2011 на "ДГС-Средец".

РИОСВ-Бургас съобщава за изпратено писмо с изх. №1037/22.02.2013 г., с което компетентният орган по околна среда изразява становище по инвестиционно предложение: "Изграждане на външно кабелно ел. захранване за обект жилищна сграда за сезонно ползване с бистро и ателие за почистващи услуги в поземлен имот №00878.501.150, землище гр. Ахтопол, община Царево", с възложител: "ЕВН България Електроразпределение"  ЕАД - КЕЦ Приморско.

РИОСВ-Бургас съобщава за изпратено писмо с изх. №1036/22.02.2013 г., с което компетентният орган по околна среда изразява становище по инвестиционно предложение: "Изграждане на външно кабелно ел. захранване за обект жилищна сграда в поземлен имот №00878.502.55, землище гр. Ахтопол, община Царево", с възложител: "ЕВН България Електроразпределение"  ЕАД - КЕЦ Приморско.

РИОСВ-Бургас съобщава за изпратено писмо с изх. №1031/22.02.2013 г., с което компетентният орган по околна среда изразява становище по инвестиционно предложение: "Изграждане на външно кабелно ел. захранване за обект еднофамилна жилищна сграда в поземлен имот №44094.1.40, местност "Тарфа", с. Лозенец, община Царево", с възложител: "ЕВН България Електроразпределение"  ЕАД - КЕЦ Приморско.

РИОСВ-Бургас съобщава за изпратено писмо с изх. №1030/22.02.2013 г., с което компетентният орган по околна среда изразява становище по инвестиционно предложение: "Изграждане на външно кабелно ел. захранване за обект смесена сграда в поземлен имот №00878.502.138, землище гр. Ахтопол, община Царево", с възложител: "ЕВН България Електроразпределение"  ЕАД - КЕЦ Приморско.

РИОСВ-Бургас съобщава за изпратено писмо с изх. №1028/22.02.2013 г., с което компетентният орган по околна среда изразява становище по инвестиционно предложение: "Изграждане на външно кабелно ел. захранване за обект вилна сграда в поземлен имот №10094.502.19, местност "Гробищата", землище с. Варвара, община Царево", с възложител: "ЕВН България Електроразпределение"  ЕАД - КЕЦ Приморско. 

РИОСВ-Бургас съобщава за изпратено писмо с изх. №1027/22.02.2013 г., с което компетентният орган по околна среда изразява становище по инвестиционно предложение: "Изграждане на външно кабелно ел. захранване за обект вилни сгради 1, 2, 3, 4 и 5 в УПИ XIII-8064, кв. 80, местност "Буджака", землище гр. Созопол, община Созопол", с възложител: "ЕВН България Електроразпределение"  ЕАД - КЕЦ Приморско. Писмото се намира в РИОСВ-Бургас, Дирекция "Превантивна дейност".

РИОСВ-Бургас съобщава за изпратено писмо с изх. №1026/22.02.2013 г., с което компетентният орган по околна среда изразява становище по инвестиционно предложение: "Изграждане на външно кабелно ел. захранване за обект вилна сграда в УПИ LIII-8047, кв. 80, местност "Буджака", землище гр. Созопол, община Созопол", с възложител: "ЕВН България Електроразпределение"  ЕАД - КЕЦ Приморско. Писмото се намира в РИОСВ-Бургас, Дирекция "Превантивна дейност".

РИОСВ-Бургас съобщава за изпратено писмо с изх. №1025/22.02.2013 г., с което компетентният орган по околна среда изразява становище по инвестиционно предложение: "Изграждане на външно кабелно ел. захранване за обект жилищни сгради в УПИ V-5074 I VI-5074,  местност "Буджака", землище гр. Созопол, община Созопол", с възложител: "ЕВН България Електроразпределение"  ЕАД - КЕЦ Приморско. Писмото се намира в РИОСВ-Бургас, Дирекция "Превантивна дейност".

РИОСВ-Бургас съобщава за изпратено писмо с изх. №1024/22.02.2013 г., с което компетентният орган по околна среда изразява становище по инвестиционно предложение: "Изграждане на външно кабелно ел. захранване за обект вилна сградa с ограда, басейн и пергола в УПИ XVI-7111,  местност "Буджака", землище гр. Созопол, община Созопол", с възложител: "ЕВН България Електроразпределение"  ЕАД - КЕЦ Приморско. Писмото се намира в РИОСВ-Бургас, Дирекция "Превантивна дейност".

РИОСВ-Бургас съобщава за изпратено писмо с изх. №967/22.02.2013 г., с което компетентният орган по околна среда изразява становище по инвестиционно предложение: "Изграждане на базова станция "BGS 0091 Нефтохим" в поземлен имот №07079.6.1382.25, кв. Долно езерово", гр. Бургас, община Бургас", с възложител: "БТК" АД. Писмото се намира в РИОСВ-Бургас, Дирекция "Превантивна дейност".

РИОСВ-Бургас съобщава за изпратено писмо с изх. №873/20.02.2013 г., с което компетентният орган по околна среда изразява становище по инвестиционно предложение: "Изграждане на външен басейн към съществуващ семеен хотел в УПИ I-7106 /ПИ №67800.7.106/, местност "Буджака", землище гр. Созопол, община Созопол", с възложител: "Дивайс Тур" ЕООД. Писмото се намира в РИОСВ-Бургас, Дирекция "Превантивна дейност".

РИОСВ-Бургас съобщава за изпратено писмо с изх. №858/20.02.2013 г., с което компетентният орган по околна среда изразява становище по План-извлечение за промяна вида и интензивността на сечта в подотдели 79 "в", 81 "а", "б", "в", 82 "б", 89 "а", "б", 91 "з", 180 "б", 207 "д", "з", 234 "а", "б", 266 "а", 267 "б", 269 "а", 506 "з", 186 "г", 205 "д", 254 "а", "б", "д", "е", "ж", "з", 255 "а", "в", "г", "д", "е", 392 "ж", 34 "о", 53 "к" гори собственост на държавата в териториалния обхват на действие на ТП "ДГС Котел". Писмото се намира в РИОСВ-Бургас, Дирекция "Превантивна дейност".

РИОСВ-Бургас съобщава за изпратено писмо с изх. №824/20.02.2013 г., с което компетентният орган по околна среда изразява становище по инвестиционно предложение: "Площадка за събиране, сортиране и балиране на производствени неопасни  отпадъци от пластмаса (полиетилен, полипропилен и полистирол) в имот №175021, землище с. Съдиево, община Айтос", с възложител: "Бенковски 2004" ЕООД. Писмото се намира в РИОСВ-Бургас, Дирекция "Превантивна дейност".

РИОСВ-Бургас съобщава за изпратено писмо с изх. №504/22.02.2013 г., с което компетентният орган по околна среда изразява становище по инвестиционно предложение: "Обособяване на площадка за дейности с отпадъци  от хартия, картон и пласмаси и отпадъци от опаковки в ПИ №07079.6.1101, местност "Герен бунар" по плана на гр. Бургас, община Бургас", с възложител: "Нийл-харт" ЕООД. Писмото се намира в РИОСВ-Бургас, Дирекция "Превантивна дейност".

Публикувано на 22.02.2013 г.
РИОСВ-Бургас съобщава за изпратено писмо с изх. №1035/22.02.2013 г., с което компетентният орган по околна среда изразява становище по инвестиционно предложение: "Изграждане на външно кабелно ел. захранване за обект жилищна сграда в поземлен имот №44094.12.1025, местност "Иванова Колиба", с. Лозенец, община Царево", с възложител: "ЕВН България Електроразпределение"  ЕАД - КЕЦ Приморско. Писмото се намира в РИОСВ-Бургас, Дирекция "Превантивна дейност".

РИОСВ-Бургас съобщава за изпратено писмо с изх. №1034 /22.02.2013 г., с което компетентният орган по околна среда изразява становище по инвестиционно предложение: "Изграждане на външно кабелно ел. захранване за обект жилищна сграда в УПИ II-2449, кв. 74, гр. Царево, община Царево", с възложител: "ЕВН България Електроразпределение"  ЕАД - КЕЦ Приморско. Писмото се намира в РИОСВ-Бургас, Дирекция "Превантивна дейност".

РИОСВ-Бургас съобщава за изпратено писмо с изх. №1033/22.02.2013 г., с което компетентният орган по околна среда изразява становище по инвестиционно предложение: "Изграждане на външно кабелно ел. захранване за обект жилищна сграда в поземлен имот №48619.502.414, гр. Царево, община Царево", с възложител: "ЕВН България Електроразпределение"  ЕАД - КЕЦ Приморско. Писмото се намира в РИОСВ-Бургас, Дирекция "Превантивна дейност".

РИОСВ-Бургас съобщава за изпратено писмо с изх. №1032/22.02.2013 г., с което компетентният орган по околна среда изразява становище по инвестиционно предложение: "Изграждане на външно кабелно ел. захранване за обект жилищна сграда в поземлен имот №48619.501.186, гр. Царево, община Царево", с възложител: "ЕВН България Електроразпределение"  ЕАД - КЕЦ Приморско. Писмото се намира в РИОСВ-Бургас, Дирекция "Превантивна дейност".

Публикувано на 21.02.2013 г.
РИОСВ-Бургас съобщава за изпратено писмо с изх. №3870/18.02.2013 г., с което компетентният орган по околна среда изразява становище по инвестиционно предложение: "Изграждане на две сгради за отдих и курорт в поземлен имот №81178.8.55, местност "Аклади", землище на гр. Созопол, община Созопол" . Писмото се намира в РИОСВ-Бургас, Дирекция "Превантивна дейност".

РИОСВ-Бургас съобщава за изпратено писмо с изх. №1029/20.02.2013 г., с което компетентният орган по околна среда изразява становище по инвестиционно предложение: "Изграждане на външно кабелно ел. захранване за обект жилищна сграда с апартаменти и офиси в партерния етаж в поземлен имот  №48619.502.219, гр. Царево, община Царево", с възложител: " ЕВН България Електроразпределение"  ЕАД - КЕЦ Приморско. Писмото се намира в РИОСВ-Бургас, Дирекция "Превантивна дейност".

РИОСВ-Бургас съобщава за изпратено писмо с изх. №955/20.02.2013 г., с което компетентният орган по околна среда изразява становище по план/програма: "Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Бургас на територията на гр. Бургас, община Бургас, с възложител: Община Бургас. Писмото се намира в РИОСВ-Бургас, Дирекция "Превантивна дейност".

РИОСВ-Бургас съобщава за изпратено писмо с изх. №875/20.02.2013 г., с което компетентният орган по околна среда изразява становище по план-извлечение: "План-извлечение за промяна вида на сечта в отдели 219 "и", 220 "д,е,ж,и,к,о", 221 "в,г,д", 222 "а,в,д,ж" попада в землището на с. Топчийско, а 228 "а,б,в,д,ж,з,к", 229 "д,е,к,л,м,н", 234 "и,м,н,о,п и 235 "е.з" в землището на с. Заимчево по ЛУП на ТП ДГС-Айтос, собственост на ТП ДГС "Айтос". Писмото се намира в РИОСВ-Бургас, Дирекция "Превантивна дейност".

РИОСВ-Бургас съобщава за изпратено писмо с изх. №872//20.02.2013 г., с което компетентният орган по околна среда изразява становище по проект на парцеларен план: "Уличен водопровод за водоснабдяване на имот №81178.32.433, местност "Кайряка", землище на гр. Черноморец, община Созопол, с възложител: "АГРО ТРЕЙД" ЕООД. Писмото се намира в РИОСВ-Бургас, Дирекция "Превантивна дейност".

РИОСВ-Бургас съобщава за изпратено писмо с изх. №498//20.02.2013 г., с което компетентният орган по околна среда изразява становище по план: "Изменение на ПУП-ПЗ за изграждане на жилищна сграда за собствени нужди в поземлен имот №085007, местност "Кокалу", землище гр. Несебър, община Несебър. Писмото се намира в РИОСВ-Бургас, Дирекция "Превантивна дейност".

РИОСВ-Бургас съобщава за изпратено писмо с изх. №1044/20.02.2013 г., с което компетентният орган по околна среда изразява становище по инвестиционно предложение: "Вътрешно преустройство за възстановяване на функцията на сграда като детска градина и изграждане на ново тяло с топла връзка към нея на филиал на ЦДГ "Вълшебство" №6 в ПИ с идентификатор 07079.607.359 по КККР на гр. Бургас - УПИ I, кв. 31 по плана на к-с "Лазур", гр. Бургас, община Бургас", с възложител: Община Бургас. Писмото се намира в РИОСВ-Бургас, Дирекция "Превантивна дейност".

РИОСВ-Бургас съобщава за изпратено писмо с изх. №993/20.02.2013 г., с което компетентният орган по околна среда изразява становище по инвестиционно предложение: "Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградите на ПГТ "Проф. Асен Златаров", ГЧЕ "Васил Левски", СОУ "Добри Чинтулов" и ОУ "Пейо Яворов, гр. Бургас, община Бургас", с възложител: Община Бургас. Писмото се намира в РИОСВ-Бургас, Дирекция "Превантивна дейност".

РИОСВ-Бургас съобщава за изпратено писмо с изх. №992/20.02.2013 г., с което компетентният орган по околна среда изразява становище по инвестиционно предложение: "Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградите на СОУ "Константин Петканов", ОДЗ "Брезичка", ДМСГД "Вяра, Надежда, Любов", гр. Бургас, ОУ "Иван Вазов", кв. Банево, гр. Бургас и Читалище "Съгласие 1905, гр. Българово, община Бургас", с възложител: Община Бургас. Писмото се намира в РИОСВ-Бургас, Дирекция "Превантивна дейност".

РИОСВ-Бургас съобщава за изпратено писмо с изх. №991/20.02.2013 г., с което компетентният орган по околна среда изразява становище по инвестиционно предложение: "Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградите на СОУ "Димчо Дебелянов", к-с "Славйков", гр. Бургас, община Бургас", с възложител: Община Бургас. Писмото се намира в РИОСВ-Бургас, Дирекция "Превантивна дейност".

РИОСВ-Бургас съобщава за изпратено писмо с изх. №794//18.02.2013 г., с което компетентният орган по околна среда изразява становище по инвестиционно предложение: "Изграждане на складови площи за пакетирани стоки и офиси в ПИ №000797, Стопански двор, землище на гр. Айтос, община Айтос, обл. Бургас". Писмото се намира в РИОСВ-Бургас, Дирекция "Превантивна дейност".

РИОСВ-Бургас съобщава за изпратено писмо с изх. №766//15.02.2013 г., с което компетентният орган по околна среда изразява становище по инвестиционно предложение: "Изграждане на външно кабелно електрозахранване и два броя нови ел табла в УПИ I - 8204, местност "Буджака", землище гр. Созопол, община Созопол", с възложител: "ЕВН България Електроразпределение"  ЕАД - КЕЦ Приморско . Писмото се намира в РИОСВ-Бургас, Дирекция "Превантивна дейност".

Публикувано на 19.02.2013 г.
РИОСВ-Бургас съобщава за изпратено писмо с изх. №531/15.02.2013 г., с което компетентният орган по околна среда изразява становище по инвестиционно предложение: "Изграждане на складова база и цех за изработка на тенти и ТИР брезенти в УПИ XV-202, кв. 2 по плана на ПЗ "Меден рудник" (идентификатор №07079.665.202, землище гр. Бургас, община Бургас" . Писмото се намира в РИОСВ-Бургас, Дирекция "Превантивна дейност".

РИОСВ-Бургас съобщава за изпратено писмо с изх. №529/18.02.2013 г., с което компетентният орган по околна среда изразява становище по инвестиционно предложение: "Изграждане на база със смесено предназначение в УПИ XVI, кв. 32 по плана на кв. Сарафово",  ул. "Ангел Димитров" №73В (идентификатор №07079.820.448, землище гр. Бургас, община Бургас", с възложител: "КАСТЕЛО БИЛД" ООД. Писмото се намира в РИОСВ-Бургас, Дирекция "Превантивна дейност".

Публикувано на 18.02.2013 г.
РИОСВ-Бургас съобщава за изпратено писмо с изх. №7820/15.02.2013 г., с което компетентният орган по околна среда изразява становище по инвестиционно предложение: "Изграждане на плаващи понтонен плаж и понтонен кей, гр. Поморие, община Поморие", с възложител: община Поморие. Писмото се намира в РИОСВ-Бургас, Дирекция "Превантивна дейност".

РИОСВ-Бургас съобщава за изпратено писмо с изх. №954/15.02.2013 г., с което компетентният орган по околна среда изразява становище по инвестиционно предложение: "Многофамилни жилищни сгради за настаняване на социално уязвими лица и семейства в ПИ с идентификатор 07079.671.33, УПИ VIII, кв. 151, по плана на Зона "Д" на к-с "Меден рудник", гр. Бургас - I-ви етап", с възложител: Община Бургас . Писмото се намира в РИОСВ-Бургас, Дирекция "Превантивна дейност".

РИОСВ-Бургас съобщава за изпратено писмо с изх. №749/13.02.2013 г., с което компетентният орган по околна среда изразява становище по инвестиционно предложение: "Събаряне на съществуваща жилищна сграда в УПИ VII 510, кв. 50, ул. "Елин Пелин" №5, гр. Черноморец, община Созопол, област Бургас и построяване на нова жилищна сграда в същия имот. Писмото се намира в РИОСВ-Бургас, Дирекция "Превантивна дейност".

РИОСВ-Бургас съобщава за изпратено писмо с изх. №686/13.02.2013 г., с което компетентният орган по околна среда изразява становище по инвестиционно предложение: "Изграждане на пристройка и надстройка на част от съществуващата жилищна сграда, намираща се в УПИ VI-24, кв. 20 по плана на с. Равадиново, община Созопол". Писмото се намира в РИОСВ-Бургас, Дирекция "Превантивна дейност".

РИОСВ-Бургас съобщава за изпратено писмо с изх. №685/13.02.2013 г., с което компетентният орган по околна среда изразява становище по инвестиционно предложение: "Изграждане на въздушна кабелна разпределителна мрежа за пренос на данни на територията на с. Снягово, община Руен", с възложител: "Речица 2012" ООД. Писмото се намира в РИОСВ-Бургас, Дирекция "Превантивна дейност".

РИОСВ-Бургас съобщава за изпратено писмо с изх. №674/12.02.2013 г., с което компетентният орган по околна среда изразява становище по инвестиционно предложение: "Изграждане на жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор №48619.504.35 по плана на гр. Царево, община Царево, с възложител: "Васмар Груп" ООД. Писмото се намира в РИОСВ-Бургас, Дирекция "Превантивна дейност".

РИОСВ-Бургас съобщава за изпратено писмо с изх. №660/12.02.2013 г., с което компетентният орган по околна среда изразява становище по инвестиционно предложение: "Външно кабелно електрозахранване 0,4 kV от ТП №5 до кабелен шкаф тип ШК-4А пред УПИ II-291, кв. 117-1  поземлен имот №07598.8307.24 по плана на гр. Бяла, община Бяла, с възложител: "ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ" АД. Писмото се намира в РИОСВ-Бургас, Дирекция "Превантивна дейност".

РИОСВ-Бургас съобщава за изпратено писмо с изх. №659/12.02.2013 г., с което компетентният орган по околна среда изразява становище по инвестиционно предложение: "Външно кабелно електрозахранване 0,4 kV до ШК-4 пред УПИ I-1223, кв. 116, чрез удължаване на резервен кабел за ШК-4 пред поземлен имот №07598.305.72 захранена от ТП9 гр. Бяла и резервна връзка между двете касети и от ШК-4 до ТЕПО по плана на гр. Бяла, община Бяла, с възложител: "ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ" АД. Писмото се намира в РИОСВ-Бургас, Дирекция "Превантивна дейност".

РИОСВ-Бургас съобщава за изпратено писмо с изх. №657/12.02.2013 г., с което компетентният орган по околна среда изразява становище по инвестиционно предложение: "Бетонен комплектен трансформаторен пост /БКТП/ в поземлен имот №07598.216.15 (УПИ VIII, кв. 150, местност "Глико"), 2 бр. кабелни линии средно напрежение от ТП35 до ТП58 до нов БКТП, кабелни линии ниско напрежение от нов БКТП до кабелен шкаф ШК пред поземлен имот №07598.84.103 (УПИ IV-84019, кв. 150), местност "Глико",  гр. Бяла, община Бяла, с възложител: "ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ" АД. Писмото се намира в РИОСВ-Бургас, Дирекция "Превантивна дейност".

Публикувано на 15 февруари  2013 г.
РИОСВ-Бургас съобщава за изпратено писмо с изх. №782, 783/14.02.2013 г., с което компетентният орган по околна среда изразява становище по инвестиционно предложение: "Изграждане на вилна сграда в УПИ II-114, кв. 10 и изграждане на уличен водопровод до имота, землище с. Изгрев, община Царево, с възложител: "ПЛЕСКОВ" ООД. Писмото се намира в РИОСВ-Бургас, Дирекция "Превантивна дейност".

РИОСВ-Бургас съобщава за изпратено писмо с изх. №713/13.02.2013 г., с което компетентният орган по околна среда изразява становище по инвестиционно предложение: "Изграждане на открит басейн и летен бар в поземлен имот с идентификатор №00878.501.614 /УПИ V, кв. 1/ по плана на гр. Ахтопол, община Царево", с възложител: "Ескада Инвест" ООД. Писмото се намира в РИОСВ-Бургас, Дирекция "Превантивна дейност".

РИОСВ-Бургас съобщава за изпратено писмо с изх. №658/12.02.2013 г., с което компетентният орган по околна среда изразява становище по инвестиционно предложение: "Външно кабелно електрозахранване 0,4 kV от бетонен комплектен трансворматорен пост /БКТП/ №49 до кабелен шкаф ШК-4А в УПИ Xобщ. информ. център, кв 230 /захранване на антично село ПИ №07598.823.13 и №07598.830.12/, гр. Бяла, община Бяла", с възложител: "ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ" АД. Писмото се намира в РИОСВ-Бургас, Дирекция "Превантивна дейност".

РИОСВ-Бургас съобщава за изпратено писмо с изх. №656/12.02.2013 г., с което компетентният орган по околна среда изразява становище по инвестиционно предложение: "Външно кабелно електрозахранване 0,4 kV от шкаф кабелен тип ШК-4А пред ПИ №07598.848.18 /УПИ XVIII-25, кв. 248/, гр. Бяла, община Бяла", с възложител: "ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ" АД. Писмото се намира в РИОСВ-Бургас, Дирекция "Превантивна дейност".

РИОСВ-Бургас съобщава за изпратено писмо с изх. №655/12.02.2013 г., с което компетентният орган по околна среда изразява становище по инвестиционно предложение: "Външно кабелно електрозахранване 0,4 kV от съществуващ кабелен шкаф тип ШК-4А пред ПИ №07598.303.273 до ТЕПО пред ПИ №07598.303.258 /УПИ IX-1079, кв. 133/, по плана на гр. Бяла, община Бяла", с възложител: "ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ" АД. Писмото се намира в РИОСВ-Бургас, Дирекция "Превантивна дейност".

РИОСВ-Бургас съобщава за изпратено писмо с изх. №654/12.02.2013 г., с което компетентният орган по околна среда изразява становище по инвестиционно предложение: "Външно кабелно електрозахранване 0,4 kV от ТП9 до ТЕПО пред УПИ XVIII-1178 /ПИ 07598.305.452/, кв. 137 по плана на гр. Бяла, община Бяла", с възложител: "ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ" АД. Писмото се намира в РИОСВ-Бургас, Дирекция "Превантивна дейност".

РИОСВ-Бургас съобщава за изпратено писмо с изх. №653/12.02.2013 г., с което компетентният орган по околна среда изразява становище по инвестиционно предложение: "Външно кабелно електрозахранване 0,4 kV от ТП3 до нов кабелен шкаф ШК-4А пред ПИ 07598.305.512 /УПИ XVIII-1643, 1645, кв. 79/ по плана на гр. Бяла, община Бяла", с възложител: "ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ" АД. Писмото се намира в РИОСВ-Бургас, Дирекция "Превантивна дейност".

РИОСВ-Бургас съобщава за изпратено писмо с изх. №652/12.02.2013 г., с което компетентният орган по околна среда изразява становище по инвестиционно предложение: "Външно кабелно електрозахранване 0,4 kV от ТП9 до нов кабелен шкаф ШК-4А пред УПИ V-1201, ПИ 07598.305.72, кв. 111 "Лагерите", гр. Бяла, община Бяла", с възложител: "ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ" АД. Писмото се намира в РИОСВ-Бургас, Дирекция "Превантивна дейност".

Публикувано на 14 февруари  2013 г.
РИОСВ-Бургас съобщава за изпратено писмо с изх. №7677/12.02.2013 г., с което компетентният орган по околна среда изразява становище по инвестиционно предложение: "Изграждане на два броя вилни сгради в УПИ №44094.14.854, местност "Чакърова каба", землище с Лозенец, община Царево". Писмото се намира в РИОСВ-Бургас, Дирекция "Превантивна дейност".
   
РИОСВ-Бургас съобщава за изпратено писмо с изх. №729/13.02.2013 г., с което компетентният орган по околна среда изразява становище по инвестиционно предложение: "Преустройство на цех за опаковки в обществена пералня в УПИ II-91, кв. 7 (идентификатор 07079.660.595.2), ул. "Индустриална" №33, землище гр. Бургас, община Бургас с възложител: "МИДИЯ" АД. Писмото се намира в РИОСВ-Бургас, Дирекция "Превантивна дейност".

РИОСВ-Бургас съобщава за изпратено писмо с изх. №499/13.02.2013 г., с което компетентният орган по околна среда изразява становище по план: "ПУП-Парцеларен план за външен водопровод и външна битово-фекална канализация". Писмото се намира в РИОСВ-Бургас, Дирекция "Превантивна дейност".

РИОСВ-Бургас съобщава за изпратено писмо с изх. №899/12.02.2013 г., с което компетентният орган по околна среда изразява становище по инвестиционно предложение: "Изграждане на мерки за енергийна ефективност". Писмото се намира в РИОСВ-Бургас, Дирекция "Превантивна дейност".

Публикувано на 13 февруари  2013 г.
РИОСВ-Бургас съобщава за изпратено писмо с изх. №467/12.02.2013 г., с което компетентният орган по околна среда изразява становище по инвестиционно предложение: "Частично преустройство на съществуваща жилищна сграда ". Писмото се намира в РИОСВ-Бургас, Дирекция "Превантивна дейност".

РИОСВ-Бургас съобщава за изпратено писмо с изх. №682/12.02.2013 г., с което компетентният орган по околна среда изразява становище по инвестиционно предложение: "Изграждане на сграда със смесено предназначение ". Писмото се намира в РИОСВ-Бургас, Дирекция "Превантивна дейност".

РИОСВ-Бургас съобщава за изпратено писмо с изх. №636/12.02.2013 г., с което компетентният орган по околна среда изразява становище по план: "ПУП-ПП за водоснабдяване и кабелно ел. захранване ". Писмото се намира в РИОСВ-Бургас, Дирекция "Превантивна дейност".

РИОСВ-Бургас съобщава за изпратено писмо с изх. №644/12.02.2013 г., с което компетентният орган по околна среда изразява становище по инвестиционно предложение: "Изграждане на нов трафопост". Писмото се намира в РИОСВ-Бургас, Дирекция "Превантивна дейност".

РИОСВ-Бургас съобщава за изпратено писмо с изх. №898/12.02.2013 г., с което компетентният орган по околна среда изразява становище по инвестиционно предложение: "Изграждане на мерки за енергийна ефективност". Писмото се намира в РИОСВ-Бургас, Дирекция "Превантивна дейност".

РИОСВ-Бургас съобщава за изпратено писмо с изх. №897/12.02.2013 г., с което компетентният орган по околна среда изразява становище по инвестиционно предложение: "Изграждане на мерки за енергийна ефективност". Писмото се намира в РИОСВ-Бургас, Дирекция "Превантивна дейност".

РИОСВ-Бургас съобщава за изпратено писмо с изх. №896/12.02.2013 г., с което компетентният орган по околна среда изразява становище по инвестиционно предложение: "Изграждане на мерки за енергийна ефективност". Писмото се намира в РИОСВ-Бургас, Дирекция "Превантивна дейност".

Публикувано на 12 февруари  2013 г.
РИОСВ-Бургас съобщава за изпратено писмо с изх. №768/11.02.2013 г., с което компетентният орган по околна среда изразява становище по План: "ПУП-Парцеларен план за изграждане на пътна връзка, външен водопровод и ел. инсталация за три жилищни сгради в поземлен имот №020510, местност "Показателя", землище гр. Каблешково, община Поморие", с възложител: "Еко Продукшън Партнершип"ЕООД.Писмото се намира в РИОСВ-Бургас, Дирекция "Превантивна дейност".

РИОСВ-Бургас съобщава за изпратено писмо с изх. №8014/11.02.2013 г., с което компетентният орган по околна среда изразява становище по План: "ПУП-Парцеларен план за обект на техническата инфраструктура, извън границите на населените места "Напорна канализация от КПС1 до РШ1 на довеждащ колектор "Созопол", местност "Света Марина", землище гр. Созопол, община Созопол", с възложител: община Созопол. Писмото се намира в РИОСВ-Бургас, Дирекция "Превантивна дейност".

РИОСВ-Бургас съобщава за изпратено писмо с изх. №573/08.02.2013 г., с което компетентният орган по околна среда изразява становище по инвестиционно предложение: "Изграждане на жилищна сграда в поземлен имот  №043032, местност "Авулук", землище на село Филаретово, община Котел, област Сливен". Писмото се намира в РИОСВ-Бургас, Дирекция "Превантивна дейност".

Публикувано на 11 февруари  2013 г.
РИОСВ-Бургас съобщава за изпратено писмо с изх. №746/08.02.2013 г., с което компетентният орган по околна среда изразява становище по План: "Външно кабелно електрозахранване за обект жилищна сграда в УПИ XXV-1023, кв. 144 /поземлен имот №67800.504.267/, гр. Созопол, община Созопол", с възложител: "ЕВН България Електроразпределение" ЕАД - КЕЦ Приморско. Писмото се намира в РИОСВ-Бургас, Дирекция "Превантивна дейност".

Публикувано на 8 февруари  2013 г.
РИОСВ-Бургас съобщава за изпратено писмо с изх. №630/06.02.2013 г., с което компетентният орган по околна среда изразява становище по: "Горскостопанска програма за имот №053047, землище с. Долно Ябълково, община Средец, представляващ част от отдел 470, подотдел "в1" по ГП от 2011 на "ДГС-Средец". Писмото се намира в РИОСВ-Бургас, Дирекция "Превантивна дейност".

РИОСВ-Бургас съобщава за изпратено писмо с изх. №629/06.02.2013 г., с което компетентният орган по околна среда изразява становище по: "Горскостопанска програма за имот №051010, землище с. Белеврен, община Средец, представляващ част от отдел 467, подотдел "в" по таксационни данни от 2011 на "ДГС-Средец". Писмото се намира в РИОСВ-Бургас, Дирекция "Превантивна дейност".

РИОСВ-Бургас съобщава за изпратено писмо с изх. №628/07.02.2013 г., с което компетентният орган по околна среда изразява становище по: "Горскостопанска програма за имот №044037, отдел 366, подотдел "т" по ЛУП от 2011 г. на ТП "ДГС-Средец", землище на с. Долно Ябълково, община Средец". Писмото се намира в РИОСВ-Бургас, Дирекция "Превантивна дейност".

РИОСВ-Бургас съобщава за изпратено писмо с изх. №627/06.02.2013 г., с което компетентният орган по околна среда изразява становище по: "Горскостопанска програма за имот №055015, землище с. Белеврен, община Средец, представляващ част от отдел 466, подотдел "з" по таксационни данни от 2011 на "ДГС-Средец". Писмото се намира в РИОСВ-Бургас, Дирекция "Превантивна дейност".

РИОСВ-Бургас съобщава за изпратено писмо с изх. №626/06.02.2013 г., с което компетентният орган по околна среда изразява становище по: "Горскостопанска програма за имот №040017, землище с. Белеврен, община Средец, представляващ част от отдел 426, подотдел "б" по таксационни данни от 2011 на "ДГС-Средец". Писмото се намира в РИОСВ-Бургас, Дирекция "Превантивна дейност".

РИОСВ-Бургас съобщава за изпратено писмо с изх. №625/06.02.2013 г., с което компетентният орган по околна среда изразява становище по: "Горскостопанска програма за имот №041010, землище с. Белеврен, община Средец, представляващ част от отдел 438, подотдел "т" по таксационни данни от 2011 на "ДГС-Средец". Писмото се намира в РИОСВ-Бургас, Дирекция "Превантивна дейност".

РИОСВ-Бургас съобщава за изпратено писмо с изх. №624/07.02.2013 г., с което компетентният орган по околна среда изразява становище по: "Горскостопанска програма за имот №043020, част от отдел 439, подотдел "а" по ЛУП от 2011 г. на ТП "ДГС-Средец", землище на с. Белеврен, община Средец". Писмото се намира в РИОСВ-Бургас, Дирекция "Превантивна дейност".

РИОСВ-Бургас съобщава за изпратено писмо с изх. №623/07.02.2013 г., с което компетентният орган по околна среда изразява становище по: "Горскостопанска програма за имот №041006, част от отдел 438, подотдел "о" и "п" по ЛУП от 2011 г. на ТП "ДГС-Средец", землище на с. Белеврен, община Средец". Писмото се намира в РИОСВ-Бургас, Дирекция "Превантивна дейност".

РИОСВ-Бургас съобщава за изпратено писмо с изх. №622/06.02.2013 г., с което компетентният орган по околна среда изразява становище по: "Горскостопанска програма за имот №043021, землище с. Белеврен, община Средец, представляващ част от отдел 439, подотдел "а" по таксационни данни от 2011 на "ДГС-Средец". Писмото се намира в РИОСВ-Бургас, Дирекция "Превантивна дейност".

РИОСВ-Бургас съобщава за изпратено писмо с изх. №621/07.02.2013 г., с което компетентният орган по околна среда изразява становище по: "Горскостопанска програма за имот №043019, част от отдел 439, подотдел "а" по ЛУП от 2011 г. на ТП "ДГС-Средец", землище на с. Белеврен, община Средец". Писмото се намира в РИОСВ-Бургас, Дирекция "Превантивна дейност".

РИОСВ-Бургас съобщава за изпратено писмо с изх. №528/06.02.2013 г., с което компетентният орган по околна среда изразява становище по инвестиционно предложение: "Изграждане на жилищна сграда с домови отклонения в УПИ XVI-795, кв. 1 (ПИ с идентификатор 07079.820.43) по плана на кв. Сарафово, гр. Бургас, община Бургас". Писмото се намира в РИОСВ-Бургас, Дирекция "Превантивна дейност".

РИОСВ-Бургас съобщава за изпратено писмо с изх. №495/07.02.2013 г., с което компетентният орган по околна среда изразява становище по План: "Външно кабелно електрозахранване за обект  вилни сгради в УПИ IX-5076, м. Буджака, землище гр. Созопол, община Созопол", с възложител: "ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ" ЕАД - КЕЦ ПРИМОРСКО. Писмото се намира в РИОСВ-Бургас, Дирекция "Превантивна дейност".

РИОСВ-Бургас съобщава за изпратено писмо с изх. №494/07.02.2013 г., с което компетентният орган по околна среда изразява становище по План: "Външно кабелно електрозахранване за обект  вилни сгради в УПИ VI-8178, м. Буджака, землище гр. Созопол, община Созопол", с възложител: "ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ" ЕАД - КЕЦ ПРИМОРСКО. Писмото се намира в РИОСВ-Бургас, Дирекция "Превантивна дейност".

РИОСВ-Бургас съобщава за изпратено писмо с изх. №493/07.02.2013 г., с което компетентният орган по околна среда изразява становище по План: "Външно кабелно електрозахранване за обект  вилни сгради в УПИ XIV-8566, м. Буджака, землище гр. Созопол, община Созопол", с възложител: "ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ" ЕАД - КЕЦ ПРИМОРСКО. Писмото се намира в РИОСВ-Бургас, Дирекция "Превантивна дейност".

РИОСВ-Бургас съобщава за изпратено писмо с изх. №492/06.02.2013 г., с което компетентният орган по околна среда изразява становище по План: "Парцеларен план за кабелна линия 20 kV 2 броя от ВС "Оазис" - ВС "Бисер", община Царево", с възложител: "ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ" ЕАД - КЕЦ ПРИМОРСКО. Писмото се намира в РИОСВ-Бургас, Дирекция "Превантивна дейност".

РИОСВ-Бургас съобщава за изпратено писмо с изх. №491/06.02.2013 г., с което компетентният орган по околна среда изразява становище по План: "Парцеларен план за кабелна линия 20 kV от ПС "Созопол" до ВС "Буджака", землище гр. Созопол, община Созопол", с възложител: "ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ" ЕАД - КЕЦ ПРИМОРСКО. Писмото се намира в РИОСВ-Бургас, Дирекция "Превантивна дейност".

Публикувано на 7 февуари  2013 г.
РИОСВ-Бургас съобщава за изпратено писмо с изх. №631/06.02.2013 г., с което компетентният орган по околна среда изразява становище по: "Горскостопанска програма за имот №040020, землище на  с. Белеврен, община Средец, представляващ част от отдел 426 подотдел "б" по таксационни данни от 2011 г. на "ДГС-Средец". Писмото се намира в РИОСВ-Бургас, Дирекция "Превантивна дейност".

РИОСВ-Бургас съобщава за изпратено писмо с изх. №785/06.02.2013 г., с което компетентният орган по околна среда изразява становище по: "Горскостопанска програма за имот №58356.54.121 землище на  гр. Приморско, община Приморско, представляващ  част от подотдел 518 "н" по ЛУП на ТП "ДЛС-Ропотамо". Писмото се намира в РИОСВ-Бургас, Дирекция "Превантивна дейност".

РИОСВ-Бургас съобщава за изпратено писмо с изх. №718/06.02.2013 г., с което компетентният орган по околна среда изразява становище по инвестиционно предложение: "Благоустрояване на площадно пространство на ул. "Граф Игнатиев", гр. Бургас", с възложител: Община Бургас". Писмото се намира в РИОСВ-Бургас, Дирекция "Превантивна дейност".

РИОСВ-Бургас съобщава за изпратено писмо с изх. №490/06.02.2013 г., с което компетентният орган по околна среда изразява становище по План: "Парцеларен план за кабелна линия 20 kV от ПС "Созопол" до ЖР стълб №158 на ВЛ 20 kV "Алепу", землище гр. Созопол, община Созопол", с възложител: "ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИИЕ" ЕАД - КЕЦ ПРИМОРСКО ". Писмото се намира в РИОСВ-Бургас, Дирекция "Превантивна дейност".

Публикувано на 6 февуари  2013 г.
РИОСВ-Бургас съобщава за изпратено писмо с изх. №711/06.02.2013 г., с което компетентният орган по околна среда изразява становище по инвестиционно предложение: "Изграждане на жилищна сграда в поземлен имот №57491.19.456, местност "Лахана", гр. Поморие, община Поморие". Писмото се намира в РИОСВ-Бургас, Дирекция "Превантивна дейност".

РИОСВ-Бургас съобщава за изпратено писмо с изх. №551/06.02.2013 г., с което компетентният орган по околна среда изразява становище по инвестиционно предложение: "Пристройка и надстройка на съществуваща жилищтна сграда и гараж в имот №501.318, кв. 39 по плана на с. Загорци, община Средец". Писмото се намира в РИОСВ-Бургас, Дирекция "Превантивна дейност".

РИОСВ-Бургас съобщава за изпратено писмо с изх. №84/04.02.2013 г., с което компетентният орган по околна среда изразява становище по План: "Изменение на ПУП-ПРЗ на кв. 120, зона "В", к-с "Меден рудник" за обособяване на самостоятелно УПИ в поземлен имот  №64, землище Бургас, община Бургас". Писмото се намира в РИОСВ-Бургас, Дирекция "Превантивна дейност".

РИОСВ-Бургас съобщава за изпратено писмо с изх. №428/05.02.2013 г., с което компетентният орган по околна среда изразява становище по инвестиционно предложение: "Преустройство и пристройка на съществуваща бивша обществена баня в музей, намираща се в УПИ VIII, кв. 6 по плана на гр. Приморско, община Приморско". Писмото се намира в РИОСВ-Бургас, Дирекция "Превантивна дейност".

РИОСВ-Бургас съобщава за изпратено писмо с изх. №38/05.02.2013 г., с което компетентният орган по околна среда изразява становище по инвестиционно предложение: "Изграждане на вилна сграда в поземлен имот  №203, с.о. "Червенка", землище гр. Черноморец, община Созопол". Писмото се намира в РИОСВ-Бургас, Дирекция "Превантивна дейност".

РИОСВ-Бургас съобщава за изпратено писмо с изх. №420/05.02.2013 г., с което компетентният орган по околна среда изразява становище по инвестиционно предложение: "Подмяна на съществуващи аналогови предаватели с цифрови в ТВРС-Шилото, имот №000420, местност "Кара баир", община Бургас". Писмото се намира в РИОСВ-Бургас, Дирекция "Превантивна дейност".

РИОСВ-Бургас съобщава за изпратено писмо с изх. №266/05.02.2013 г., с което компетентният орган по околна среда изразява становище по инвестиционно предложение: "Изграждане на къща за гости в УПИ I-144, кв. 45 по плана на с. Бръшлян, община Малко Търново". Писмото се намира в РИОСВ-Бургас, Дирекция "Превантивна дейност".

РИОСВ-Бургас съобщава за изпратено писмо с изх. №523/05.02.2013 г., с което компетентният орган по околна среда изразява становище по План: "План-извлечение за промяна вида и интензивността на сечта през 2013 г. в гори собственост на ТП "ДГС-Сунгурларе". Писмото се намира в РИОСВ-Бургас, Дирекция "Превантивна дейност".

Публикувано на 4 февуари  2013 г.
РИОСВ-Бургас съобщава за изпратено писмо с изх. №301/30.01.2013 г., с което компетентният орган по околна среда изразява становище по инвестиционно предложение: "Преустройство на съществуваща сграда "склад за зърнени храни" в "цех  за производство на сладки и баклави", както и обособяване на УПИ I-049031 в стопански двор "за производствени и складови дейности" в имот №049031, местност "Бялата пръст", землище с. Карагеоргиево, община Айтос". Писмото се намира в РИОСВ-Бургас, Дирекция "Превантивна дейност".

РИОСВ-Бургас съобщава за изпратено писмо с изх. №267/28.01.2013 г., с което компетентният орган по околна среда изразява становище по инвестиционно предложение: "Изграждане на торище в поземлен имот №107005, землище с. Везенково, община Сунгурларе". Писмото се намира в РИОСВ-Бургас, Дирекция "Превантивна дейност".

РИОСВ-Бургас съобщава за изпратено писмо с изх. №148/30.01.2013 г., с което компетентният орган по околна среда изразява становище по План: "Изменение на ПУП-План за улична регулация на обслужваща улица североизточно от УПИ III-672, кв. 43В по плана на к-с Лазур, гр.Бургас, община Бургас". Писмото се намира в РИОСВ-Бургас, Дирекция "Превантивна дейност".

РИОСВ-Бургас съобщава за изпратено писмо с изх. №359/30.01.2013 г., с което компетентният орган по околна среда изразява становище по инвестиционно предложение: "Изграждане на оптична кабелна мрежа FTTB на "БТК" АД в к-с "Славейков", гр. Бургас, община Бургас". Писмото се намира в РИОСВ-Бургас, Дирекция "Превантивна дейност".


Публикувано на 29 януари  2013 г.
РИОСВ-Бургас съобщава за изпратено писмо с изх. №106/28.01.2013 г., с което компетентният орган по околна среда изразява становище по инвестиционно предложение: "Нови кабелни лини ниско напрежение от ТП"Баев" и ТП "Буджака 4" и монтаж на нови кабелни разпределителни шкафове,Община Созопол". Писмото се намира в РИОСВ-Бургас, Дирекция "Превантивна дейност".

РИОСВ-Бургас съобщава за изпратено писмо с изх. №268/28.01.2013 г., с което компетентният орган по околна среда изразява становище по план: "ПУП-Парцеларен план за трасе на захранващ кабел". Писмото се намира в РИОСВ-Бургас, Дирекция "Превантивна дейност".

РИОСВ-Бургас съобщава за изпратено писмо с изх. №263/28.01.2013 г., с което компетентният орган по околна среда изразява становище по инвестиционно предложение: "Инсталиране на приемно-предавателна станция". Писмото се намира в РИОСВ-Бургас, Дирекция "Превантивна дейност"

РИОСВ-Бургас съобщава за изпратено писмо с изх. №7873/28.01.2013 г., с което компетентният орган по околна среда изразява становище по план: "ПУП-Парцеларен план на пътна връзка". Писмото се намира в РИОСВ-Бургас, Дирекция "Превантивна дейност".


Публикувано на 28 януари  2013 г.
РИОСВ-Бургас съобщава за изпратено писмо с изх. №349/25.01.2013 г., с което компетентният орган по околна среда изразява становище по план: "Горскостопанска програма в община Приморско". Писмото се намира в РИОСВ-Бургас, Дирекция "Превантивна дейност".

РИОСВ-Бургас съобщава за изпратено писмо с изх. №350/25.01.2013 г., с което компетентният орган по околна среда изразява становище по план: "Горскостопанска програма в община Приморско". Писмото се намира в РИОСВ-Бургас, Дирекция "Превантивна дейност".

РИОСВ-Бургас съобщава за изпратено писмо с изх. №175/23.01.2013 г., с което компетентният орган по околна среда изразява становище по инвестиционно предложение: "Изграждане на телекомуникационно съоръжение - базова станция, местност "Кралимаркова стъпка", землище гр. Карнобат, община Карнобат". Писмото се намира в РИОСВ-Бургас, Дирекция "Превантивна дейност".

РИОСВ-Бургас съобщава за изпратено писмо с изх. №198/23.01.2013 г., с което компетентният орган по околна среда изразява становище по инвестиционно предложение: "Изграждане на екопътека "Калето", землище на гр. Обзор, община Несебър". Писмото се намира в РИОСВ-Бургас, Дирекция "Превантивна дейност".

РИОСВ-Бургас съобщава за изпратено писмо с изх. №170/23.01.2013 г., с което компетентният орган по околна среда изразява становище по инвестиционно предложение: "Изграждане на инсталация за производство на дървени въглища на ретортен принцип, землище гр. Малко Търново". Писмото се намира в РИОСВ-Бургас, Дирекция "Превантивна дейност".

РИОСВ-Бургас съобщава за изпратено писмо с изх. №248/23.01.2013 г., с което компетентният орган по околна среда изразява становище по инвестиционно предложение: "Изграждане на котелна инсталация за изгаряне на биомаса в ОУ "Найден Геров", гр. Бургас, община Бургас". Писмото се намира в РИОСВ-Бургас, Дирекция "Превантивна дейност".

РИОСВ-Бургас съобщава за изпратено писмо с изх. №247/23.01.2013 г., с което компетентният орган по околна среда изразява становище по инвестиционно предложение: "Изграждане на котелна инсталация за изгаряне на биомаса в СОУ "Петко Росен", гр. Бургас, община Бургас". Писмото се намира в РИОСВ-Бургас, Дирекция "Превантивна дейност".

Публикувано на 24 януари  2013 г.
РИОСВ-Бургас съобщава за изпратено писмо с изх. №327/23.01.2013 г., с което компетентният орган по околна среда изразява становище по Инвестиционно предложение: "Създаване на 115,000 дка десертни лозя върху собствена и арендована земя с площ 124.101 дка в имоти № 029004, 029006, 029007, 029008, 029009, 029010, 029011, 029012, 029013, 029014, 029016, 029017, 029021, 029022, 029025, 029026, 029030, 029031, 029033, 029034, 029040, 029041, 029042, 029043, 029038, 029037, 029039, 029029, масив №29, местност "Кара бювет", землище с. Разбойна, община Руен, област Бургас". Писмото се намира в РИОСВ-Бургас, Дирекция "Превантивна дейност".

РИОСВ-Бургас съобщава за изпратено писмо с изх. №246/23.01.2013 г., с което компетентният орган по околна среда изразява становище по инвестиционно предложение: "Укрепителни действия на ската при Т - образното кръстовище на околовръстен път под бл.192, к-с "Меден рудник", гр. Бургас, община Бургас". Писмото се намира в РИОСВ-Бургас, Дирекция "Превантивна дейност".

Публикувано на 23 януари  2013 г.
РИОСВ-Бургас съобщава за изпратено писмо с изх. №193/18.01.2013 г., с което компетентният орган по околна среда изразява становище по План: "ПУП-Парцеларен план за водопровод за морска вода за поземлен имот № 57491.16.633 (образуван от поземлени имоти  № 57491.16.120 и № 57491.16.309), местност "Кротиря", землище гр. Поморие, община Поморие ". Писмото се намира в РИОСВ-Бургас, Дирекция "Превантивна дейност".

РИОСВ-Бургас съобщава за изпратено писмо с изх. №7536/14.01.2013 г., с което компетентният орган по околна среда изразява становище по инвестиционно предложение: "Построяване на къща за гости в УПИ-III-93 кв. 17 по плана на с. Равадиново, община Созопол за кандидатстване по мярка 311 от "Програма за развитие на селските райони". Писмото се намира в РИОСВ-Бургас, Дирекция "Превантивна дейност".

РИОСВ-Бургас съобщава за изпратено писмо с изх. №8013/18.01.2013 г., с което компетентният орган по околна среда изразява становище по инвестиционно предложение: "Изграждане на обект "Канална помпена станция "Мечките" в поземлен имот №67800.36.6, местност "Света Марина", землище на гр. Созопол, община Созопол". Писмото се намира в РИОСВ-Бургас, Дирекция "Превантивна дейност".

Публикувано на 22 януари  2013 г.
РИОСВ-Бургас съобщава за изпратено писмо с изх. №8037/14.01.2013 г., с което компетентният орган по околна среда изразява становище по инвестиционно предложение: "Изграждане на външно кабелно електрозахранване на вилни згради в землище на гр. Созопол, община Созопол". Писмото се намира в РИОСВ-Бургас, Дирекция "Превантивна дейност".

РИОСВ-Бургас съобщава за изпратено писмо с изх. №8036/14.01.2013 г., с което компетентният орган по околна среда изразява становище по инвестиционно предложение: "Изграждане на външно кабелно електрозахранване на вилни згради в землище на гр. Созопол, община Созопол". Писмото се намира в РИОСВ-Бургас, Дирекция "Превантивна дейност".

РИОСВ-Бургас съобщава за изпратено писмо с изх. №8035/14.01.2013 г., с което компетентният орган по околна среда изразява становище по инвестиционно предложение: "Изграждане на външно кабелно електрозахранване на вилни згради в землище на гр. Созопол, община Созопол". Писмото се намира в РИОСВ-Бургас, Дирекция "Превантивна дейност".

РИОСВ-Бургас съобщава за изпратено писмо с изх. №8034/14.01.2013 г., с което компетентният орган по околна среда изразява становище по инвестиционно предложение: "Изграждане на външно кабелно електрозахранване на вилни згради в землище на гр. Созопол, община Созопол". Писмото се намира в РИОСВ-Бургас, Дирекция "Превантивна дейност".

Публикувано на 21 януари  2013 г.
РИОСВ-Бургас съобщава за изпратено писмо с изх. №7895/15.01.2013 г., с което компетентният орган по околна среда изразява становище по инвестиционно предложение: "Рехабилитация и разширение на ВиК мрежите в кв. "Сарафово", гр. Бургас, община Бургас". Писмото се намира в РИОСВ-Бургас, Дирекция "Превантивна дейност".

Публикувано на 15 януари  2013 г.
РИОСВ-Бургас съобщава за изпратено писмо с изх. №63/14.1.2013 г., с което компетентният орган по околна среда изразява становище по план: "Горскостопанска програма в землището на с. Ясна Поляна, община Приморско". Писмото се намира в РИОСВ-Бургас, Дирекция "Превантивна дейност".

Публикувано на 9 януари  2013 г.
РИОСВ-Бургас съобщава за изпратено писмо с изх. №8074/8.1.2013 г., с което компетентният орган по околна среда изразява становище по план: "Поддръжка и реконструкция на съществуващи оранжерии в ПЗ "Север",гр. Бургас, община Бургас" с възложител "Бургасцвет-Баев" ЕООД. Писмото се намира в РИОСВ-Бургас, Дирекция "Превантивна дейност".

РИОСВ-Бургас съобщава за изпратено писмо с изх. №7475/8.1.2013 г., с което компетентният орган по околна среда изразява становище по план: "Горскостопанска програма в землището на с. Соколово, община Карнобат". Писмото се намира в РИОСВ-Бургас, Дирекция "Превантивна дейност".

РИОСВ-Бургас съобщава за изпратено писмо с изх. №8123/8.1.2013 г., с което компетентният орган по околна среда изразява становище по план: "Горскостопанска програма в землището на с. Соколово, община Карнобат". Писмото се намира в РИОСВ-Бургас, Дирекция "Превантивна дейност".

РИОСВ-Бургас съобщава за изпратено писмо с изх. №8122/8.1.2013 г., с което компетентният орган по околна среда изразява становище по план: "Горскостопанска програма в землището на с. Соколово, община Карнобат". Писмото се намира в РИОСВ-Бургас, Дирекция "Превантивна дейност".

РИОСВ-Бургас съобщава за изпратено писмо с изх. №8120/8.1.2013 г., с което компетентният орган по околна среда изразява становище по план: "Горскостопанска програма в землището на с. Соколово, община Карнобат". Писмото се намира в РИОСВ-Бургас, Дирекция "Превантивна дейност".

РИОСВ-Бургас съобщава за изпратено писмо с изх. №8119/8.1.2013 г., с което компетентният орган по околна среда изразява становище по план: "Горскостопанска програма в землището на с. Соколово, община Карнобат". Писмото се намира в РИОСВ-Бургас, Дирекция "Превантивна дейност".

Публикувано на 7 януари  2013 г.
РИОСВ-Бургас съобщава за изпратено писмо с изх. № 7143/27.12.2012 г., с което компетентният орган по околна среда изразява становище по инвестиционно предложение: "Производство на дървени въглища по ретортен метод в местност "Исуфова лъка", землище на с. Градец, община Котел" с възложител "Радеви ГТ" ООД. Писмото се намира в РИОСВ-Бургас, Дирекция "Превантивна дейност".

РИОСВ-Бургас съобщава за изпратено писмо с изх. № 7991/28.12.2012 г., с което компетентният орган по околна среда изразява становище по инвестиционно предложение: "Изграждане на склад за дървени материали в местност "Кладенеца", землище на кв. Долно Езерово, община Бургас". Писмото се намира в РИОСВ-Бургас, Дирекция "Превантивна дейност".

РИОСВ-Бургас съобщава за изпратено писмо с изх. № 7147/21.12.2012 г., с което компетентният орган по околна среда изразява становище по инвестиционно предложение: "Изграждане на външен водопровод в местност "Конопено поле", община Поморие". Писмото се намира в РИОСВ-Бургас, Дирекция "Превантивна дейност".

Публикувано на 2 януари  2013 г.
РИОСВ-Бургас съобщава за изпратено писмо с изх. № 7923/20.12.2012 г., с което компетентният орган по околна среда изразява становище по инвестиционно предложение: "Изграждане на жилищни сгради за сезонно ползване в община Бяла". Писмото се намира в РИОСВ-Бургас, Дирекция "Превантивна дейност".

РИОСВ-Бургас съобщава за изпратено писмо с изх. № 7312/19.12.2012 г., с което компетентният орган по околна среда изразява становище по инвестиционно предложение: "Изграждане на мотел с ресторант и две бунгала в с. калово, община Малко Търново". Писмото се намира в РИОСВ-Бургас, Дирекция "Превантивна дейност".

РИОСВ-Бургас съобщава за изпратено писмо с изх. № 7165/19.12.2012 г., с което компетентният орган по околна среда изразява становище по инвестиционно предложение: "Изграждане на интегриран проект за водния цикъл на гр. Ахтопол: ПСОВ-Ахтопол, довеждащ колеклтор, КПС, улична канализация и водопроводна мрежа". Писмото се намира в РИОСВ-Бургас, Дирекция "Превантивна дейност".

РИОСВ-Бургас съобщава за изпратено писмо с изх. № 8048/28.12.2012 г., с което компетентният орган по околна среда изразява становище по инвестиционно предложение: "Вътрешно преустройство на склад в община Бургас". Писмото се намира в РИОСВ-Бургас, Дирекция "Превантивна дейност".

РИОСВ-Бургас съобщава за изпратено писмо с изх. № 8038/28.12.2012 г., с което компетентният орган по околна среда изразява становище по инвестиционно предложение: "Изграждане на складова база за промишлени стоки и офиси в община Бургас". Писмото се намира в РИОСВ-Бургас, Дирекция "Превантивна дейност".

РИОСВ-Бургас съобщава за изпратено писмо с изх. № 7047/28.12.2012 г., с което компетентният орган по околна среда изразява становище по инвестиционно предложение: "Изграждане на външно кабелно ел.захранване в община Созопол". Писмото се намира в РИОСВ-Бургас, Дирекция "Превантивна дейност".

РИОСВ-Бургас съобщава за изпратено писмо с изх. № 8016/21.12.2012 г., с което компетентният орган по околна среда изразява становище по инвестиционно предложение: "Изграждане на склад за промишлени стоки в община Бургас". Писмото се намира в РИОСВ-Бургас, Дирекция "Превантивна дейност".

РИОСВ-Бургас съобщава за изпратено писмо с изх. № 7987/20.12.2012 г., с което компетентният орган по околна среда изразява становище по инвестиционно предложение: "Реконструкция, модернизация и адаптация на летен театър в община Бургас". Писмото се намира в РИОСВ-Бургас, Дирекция "Превантивна дейност".

РИОСВ-Бургас съобщава за изпратено писмо с изх. № 7932/27.12.2012 г., с което компетентният орган по околна среда изразява становище по инвестиционно предложение: "Изграждане на жилищна сграда в община Созопол". Писмото се намира в РИОСВ-Бургас, Дирекция "Превантивна дейност".

РИОСВ-Бургас съобщава за изпратено писмо с изх. № 7924/20.12.2012 г., с което компетентният орган по околна среда изразява становище по инвестиционно предложение: "Подобряване средата на живот в рибарска област чрез обновяване и изграждане на зелени площи, спортни съоръжения и детски площадки в община Бяла". Писмото се намира в РИОСВ-Бургас, Дирекция "Превантивна дейност".

РИОСВ-Бургас съобщава за изпратено писмо с изх. № 7920/20.12.2012 г., с което компетентният орган по околна среда изразява становище по инвестиционно предложение: "Преустройство и реконструкция на съществуващи сгради в община Бургас". Писмото се намира в РИОСВ-Бургас, Дирекция "Превантивна дейност".

РИОСВ-Бургас съобщава за изпратено писмо с изх. № 7878/20.12.2012 г., с което компетентният орган по околна среда изразява становище по инвестиционно предложение: "Изграждане на оптична кабелна линия в община Руен". Писмото се намира в РИОСВ-Бургас, Дирекция "Превантивна дейност".

РИОСВ-Бургас съобщава за изпратено писмо с изх. №7843/21.12.2012 г., с което компетентният орган по околна среда изразява становище по план: "Горскостопанска програма в община Малко Търново". Писмото се намира в РИОСВ-Бургас, Дирекция "Превантивна дейност"

РИОСВ-Бургас съобщава за изпратено писмо с изх. № 7829/20.12.2012 г., с което компетентният орган по околна среда изразява становище по инвестиционно предложение: "Изграждане на съоръжения за производство на дървени въглища в община Средец". Писмото се намира в РИОСВ-Бургас, Дирекция "Превантивна дейност".

РИОСВ-Бургас съобщава за изпратено писмо с изх. № 7727/19.12.2012 г., с което компетентният орган по околна среда изразява становище по инвестиционно предложение: "Изграждане на три бр. вилни сгради в община Царево". Писмото се намира в РИОСВ-Бургас, Дирекция "Превантивна дейност".

РИОСВ-Бургас съобщава за изпратено писмо с изх. 7705/19.12.2012 г., с което компетентният орган по околна среда изразява становище по план: "ПУП-ПР  в община Айтос". Писмото се намира в РИОСВ-Бургас, Дирекция "Превантивна дейност".

РИОСВ-Бургас съобщава за изпратено писмо с изх. № 7700/17.12.2012 г., с което компетентният орган по околна среда изразява становище по инвестиционно предложение: "Благоустрояване и паркоустрояване на районен парк "Лазур". Писмото се намира в РИОСВ-Бургас, Дирекция "Превантивна дейност".

РИОСВ-Бургас съобщава за изпратено писмо с изх. 7676/20.12.2012 г., с което компетентният орган по околна среда изразява становище по план: "Изсичане и изкореняване  на 60 бр. дървета и храсти в община Айтос". Писмото се намира в РИОСВ-Бургас, Дирекция "Превантивна дейност".

РИОСВ-Бургас съобщава за изпратено писмо с изх. 6747/17.12.2012 г., с което компетентният орган по околна среда изразява становище по инвестиционно предложение: "Изграждане на две вилни сгради в община Бургас". Писмото се намира в РИОСВ-Бургас, Дирекция "Превантивна дейност".

Публикувано на 20 декември  2012 г.

РИОСВ-Бургас съобщава за изпратено писмо с изх. 7181/19.12.2012 г., с което компетентният орган по околна среда изразява становище по план: "План-извлечение за промяна на вида на сечта в община Сунгурларе". Писмото се намира в РИОСВ-Бургас, Дирекция "Превантивна дейност"

РИОСВ-Бургас съобщава за изпратено писмо с изх. 7379/19.12.2012 г., с което компетентният орган по околна среда изразява становище по инвестиционно предложение: "Пристройка на съществуваща сграда в гр.Ахтопол". Писмото се намира в РИОСВ-Бургас, Дирекция "Превантивна дейност"

РИОСВ-Бургас съобщава за изпратено писмо с изх. 7457/19.12.2012 г., с което компетентният орган по околна среда изразява становище по инвестиционно предложение: "Изграждане на три вилни сгради в гр.Ахтопол". Писмото се намира в РИОСВ-Бургас, Дирекция "Превантивна дейност"

РИОСВ-Бургас съобщава за изпратено писмо с изх. №7502/19.12.2012 г., с което компетентният орган по околна среда изразява становище по план: "Санитарно прочистване с.Шиварово, община Руен". Писмото се намира в РИОСВ-Бургас, Дирекция "Превантивна дейност"

РИОСВ-Бургас съобщава за изпратено писмо с изх. №7738/19.12.2012 г., с което компетентният орган по околна среда изразява становище по план: "ПУП-ПРЗ за с.Индже Войвода". Писмото се намира в РИОСВ-Бургас, Дирекция "Превантивна дейност"

РИОСВ-Бургас съобщава за изпратено писмо с изх. №7880/19.12.2012 г., с което компетентният орган по околна среда изразява становище по план: "Горскостопанска програма в община Приморско". Писмото се намира в РИОСВ-Бургас, Дирекция "Превантивна дейност"

РИОСВ-Бургас съобщава за изпратено писмо с изх. №7881/19.12.2012 г., с което компетентният орган по околна среда изразява становище по план: "Горскостопанска програма в община Приморско". Писмото се намира в РИОСВ-Бургас, Дирекция "Превантивна дейност"

РИОСВ-Бургас съобщава за изпратено писмо с изх. №7937/19.12.2012 г., с което компетентният орган по околна среда изразява становище по инвестиционно предложение: "Пътна връзка в гр.Бургас". Писмото се намира в РИОСВ-Бургас, Дирекция "Превантивна дейност"

РИОСВ-Бургас съобщава за изпратено писмо с изх. №6747/17.12.2012 г., с което компетентният орган по околна среда изразява становище по инвестиционно предложение: "Изграждане на две сгради вобщина Бургас". Писмото се намира в РИОСВ-Бургас, Дирекция "Превантивна дейност"

РИОСВ-Бургас съобщава за изпратено писмо с изх. №7700/17.12.2012 г., с което компетентният орган по околна среда изразява становище по инвестиционно предложение: "Благоустрояване и паркоустрояване в гр.Бургас". Писмото се намира в РИОСВ-Бургас, Дирекция "Превантивна дейност"

РИОСВ-Бургас съобщава за изпратено писмо с изх. 7705/19.12.2012 г., с което компетентният орган по околна среда изразява становище поплан: "ПУП-ПРЗ за с.Тополица". Писмото се намира в РИОСВ-Бургас, Дирекция "Превантивна дейност"


Публикувано на 18 декември  2012 г.

РИОСВ-Бургас съобщава за изпратено писмо с изх. 7912/17.12.2012 г., с което компетентният орган по околна среда изразява становище по инвестиционно предложение: "Изграждане на жилищни сгради в община Поморие". Писмото се намира в РИОСВ-Бургас, Дирекция "Превантивна дейност"

РИОСВ-Бургас съобщава за изпратено писмо с изх. 7782/11.12.2012 г., с което компетентният орган по околна среда изразява становище по инвестиционно предложение: "Рехабилитация на гаров комплекс ж.п.гара Бургас". Писмото се намира в РИОСВ-Бургас, Дирекция "Превантивна дейност"

РИОСВ-Бургас съобщава за изпратено писмо с изх. 7619/11.12.2012 г., с което компетентният орган по околна среда изразява становище по инвестиционно предложение: "Рехабилитация на гаров комплекс ж.п.гара Бургас". Писмото се намира в РИОСВ-Бургас, Дирекция "Превантивна дейност"

РИОСВ-Бургас съобщава за изпратено писмо с изх. №7556/07.12.2012 г., с което компетентният орган по околна среда изразява становище по инвестиционно предложение: "Изграждане на кабелна оптична мрежа в община Созопол". Писмото се намира в РИОСВ-Бургас, Дирекция "Превантивна дейност"

РИОСВ-Бургас съобщава за изпратено писмо с изх. №7555/07.12.2012 г., с което компетентният орган по околна среда изразява становище по инвестиционно предложение: "Изграждане на кабелна оптична мрежа в община Царево". Писмото се намира в РИОСВ-Бургас, Дирекция "Превантивна дейност"

РИОСВ-Бургас съобщава за изпратено писмо с изх. №7547/10.12.2012 г., с което компетентният орган по околна среда изразява становище по инвестиционно предложение: "Изграждане на вилни сгради в община Царево". Писмото се намира в РИОСВ-Бургас, Дирекция "Превантивна дейност"

РИОСВ-Бургас съобщава за изпратено писмо с изх. №7524/07.12.2012 г., с което компетентният орган по околна среда изразява становище по инвестиционно предложение: "Облагородяване на паркова алейна мрежа". Писмото се намира в РИОСВ-Бургас, Дирекция "Превантивна дейност"

РИОСВ-Бургас съобщава за изпратено писмо с изх. №7406/17.12.2012 г., с което компетентният орган по околна среда изразява становище по план: "Горскостопанска програма в Община Карнобат". Писмото се намира в РИОСВ-Бургас, Дирекция "Превантивна дейност"

РИОСВ-Бургас съобщава за изпратено писмо с изх. № 6713/14.12.2012 г., с което компетентният орган по околна среда изразява становище по инвестиционно предложение: "Газоотделителни системи в нефтобаза "Росенец". Писмото се намира в РИОСВ-Бургас, Дирекция "Превантивна дейност".

РИОСВ-Бургас съобщава за изпратено писмо с изх. № 7736/17.12.2012 г., с което компетентният орган по околна среда изразява становище по план: "Горскостопанска програма в Община Сунгурларе". Писмото се намира в РИОСВ-Бургас, Дирекция "Превантивна дейност".

РИОСВ-Бургас съобщава за изпратено писмо с изх. № 7782/17.12.2012 г., с което компетентният орган по околна среда изразява становище за "Закупуване на специализирана земеделска техника за обработка и третиране на почвата". Писмото се намира в РИОСВ-Бургас, Дирекция "Превантивна дейност".

РИОСВ-Бургас съобщава за изпратено писмо с изх. № 6644/17.12.2012 г., с което компетентният орган по околна среда изразява становище инвестиционно предложение: "Изграждане на външно кабелно електрозахранване за обект "Вилна сграда". Писмото се намира в РИОСВ-Бургас, Дирекция "Превантивна дейност".

РИОСВ-Бургас съобщава за изпратено писмо с изх. № 6683/17.12.2012 г., с което компетентният орган по околна среда изразява становище инвестиционно предложение: "Изграждане на водопроводно отклонение от съществуващ водопровод за захранване на двуфамилна жилищна сграда. Писмото се намира в РИОСВ-Бургас, Дирекция "Превантивна дейност".

Публикувано на 15 декември  2012 г.
РИОСВ-Бургас съобщава за изпратено писмо с изх. № 7675/14.12.2012 г., с което компетентният орган по околна среда изразява становище по план: "Горскостопански план в Община Созопол". Писмото се намира в РИОСВ-Бургас, Дирекция "Превантивна дейност".

Публикувано на 15 декември  2012 г.
РИОСВ-Бургас съобщава за изпратено писмо с изх. № 7781/14.12.2012 г., с което компетентният орган по околна среда изразява становище по програма: "Горскостопанска програма в Община Котел". Писмото се намира в РИОСВ-Бургас, Дирекция "Превантивна дейност".

Публикувано на 15 декември  2012 г.
РИОСВ-Бургас съобщава за изпратено писмо с изх. № 7654/14.12.2012 г., с което компетентният орган по околна среда изразява становище по инвестиционно предложение: "Почистване на речни участъци с нарушена проводимост в Община Сунгурларе". Писмото се намира в РИОСВ-Бургас, Дирекция "Превантивна дейност".

Публикувано на 14 декември  2012 г.
РИОСВ-Бургас съобщава за изпратено писмо с изх. № 7577/10.12.2012 г., с което компетентният орган по околна среда изразява становище по инвестиционно предложение: "Изграждане на две сгради за отдих и курорт в землище гр. Созопол, община Созопол". Писмото се намира в РИОСВ-Бургас, Дирекция "Превантивна дейност".

Публикувано на 14 декември  2012 г.
РИОСВ-Бургас съобщава за изпратено писмо с изх. № 7719/12.12.2012 г., с което компетентният орган по околна среда изразява становище по инвестиционно предложение: "Преустройство, надстройка и пристройка на фурна в  къща за гости по плана на с. Горно Ябълково, община Средец". Писмото се намира в РИОСВ-Бургас, Дирекция "Превантивна дейност".