Издадени решения за преценяване необходимостта от Екологична оценка

Публикувано на 22.02.2013 г.
Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава за издадено РЕШЕНИЕ № БС-03-ПР/20.02.2013 г. за прекратяване на процедура по преценяване на необходимостта от екологична оценка за инвестиционно предложение: "Изграждане на телекомуникационно съоръжение, представляващо съвкупност от технологична кабина за монтиране на приемо-предавателна станция и телевизионни предаватели върху съществуваща телевизионна кула, находяща се в поземлен имот №58356.67.51.1, местност "Беглик Таш", гр.Приморско, община Приморско", с възложител "НУРТС Диджитъл" ЕАД.
Решението е поставено на обществен достъп на информационните табла на РИОСВ-Бургас на 20.02.2013 г. за период от 14 дни.
След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.
пълният текст

Публикувано на 15.02.2013 г.
РЕШЕНИЕ № БС-1-ПР/12.02.2013 г.
Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава за издадено РЕШЕНИЕ № БС-1-ПР/12.02.2013 г. за прекратяване на процедура по екологична оценка на план: "ПУП-ПР в обхвата на масив 185 в местност "Еника", землищена гр.Бяла,Община Бяла", с възложител "ОДЕСОС-570" ЕООД.
Решението е поставено за обществен достъп на информационното табло на РИОСВ-Бургас на 12.02.2013 г. за период от 14 дни.
пълният текст

Публикувано на 20.11.2012 г.
Съгласно чл.15, ал.1, т.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка за планове и програми, РИОСВ-Бургас съобщава за издадено на 20.11.2012 г. Решение № 4491/20.11.2012 г. за поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № БС-12-ЕО/04.05.2012 г. на директора на РИОСВ-Бургас за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на план: "ПУП-ПП на напорен тръбопровод (тласкател) от КПС-Крайморие до шахта от съществуваща канализационна мрежа на гр.Бургас, изграждане на КПС-Крайморие в УПИ V, кв.34, кв.Крайморие, гр.Бургас, реконструкция на съществуваща КПС "Вая" и реконструкция на съществуващ напорен водопровод от КПС "Вая" до съществуваща ревизионна шахта от канализационната мрежа на гр.Бургас до главен колектор към ПСОВ-Бургас", с възложител Община Бургас..
Решението е поставено за обществен достъп на информационното табло на РИОСВ-Бургас на 20.11.2012 г. за период от 14 дни.
пълният текст

Публикувано на 14.11.2012 г.
РЕШЕНИЕ № БС-28-ЕО /13.11.2012г.
Съгласно чл.15, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка за планове и програми РИОСВ-Бургас съобщава за постановено на 13.11.2012 г. РЕШЕНИЕ № БС-28-ЕО/13.11.2012г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на план: "ПУП-План за регулация и парцеларен план за брегоукрепване в района на крайбрежна плажна ивица на гр. Ахтопол, община Царево", с възложител: Министерство на регионалното развитие и благоустройството.
Решението е да не се извършва екологична оценка. Решението е поставено на обществен достъп на информационните табла на РИОСВ-Бургас на 13.11.2012 г. за период от 14 дни. Решението се намира и в отдел "Превантивна дейност" Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.
пълният текст

Публикувано на 12.10.2012 г.
РЕШЕНИЕ № БС-27-ЕО /10.10.2012г.
Съгласно чл.15, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка за планове и програми РИОСВ-Бургас съобщава за постановено на 10.10.2012 г. РЕШЕНИЕ № БС-27-ЕО /10.10.2012г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на: "ПУП-Парцеларен план за обособяване на улична регулация на улица с о.т. 2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-15-14 за осигуряване достъп до ПИ № 63015.504.158, в местност "Ново селище", с.Атия, землище гр.Черноморец, Община Созопол".
Решението е да не се извършва екологична оценка. Решението е поставено на обществен достъп на информационните табла на РИОСВ-Бургас на 10.10.2012 г. за период от 14 дни. Решението се намира и в отдел "Превантивна дейност" Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.
пълният текст

Публикувано на 24.09.2012 г.
РЕШЕНИЕ № БС-03-ПР/21.09.2012 г.
Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава за издадено РЕШЕНИЕ № БС-03-ПР/21.09.2012 г. за прекратяване на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за инвестиционно предложение: "Частично изменение на ПУП-ПЗ на имоти №11538.13.52 и №11538.13.928, землище на гр.Свети Влас, община Несебър", с възложител "Брабантски лъв" ЕООД.
Решението е поставено на обществен достъп на информационните табла на РИОСВ-Бургас на 21.09.2012 г. за период от 14 дни.
След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.
пълният текст

Публикувано на 21.09.2012 г.
РЕШЕНИЕ № БС-26-ЕО/20.09.2012 г.
Съгласно чл.15, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка за планове и програми РИОСВ-Бургас съобщава за постановено на 20.09.2012 г. РЕШЕНИЕ № БС-26-ЕО/20.09.2012 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на план/програма: "Проект на ПУП-ПРЗ на поземлен имот с идентификатор № 67800.501.578, землище гр.Созопол, община Созопол - първи етап - Проект по годишна програма 2010 от Фонда за външните граници (ФВГ), Дейност 11 "Изграждане на база на Главна дирекция "Гранична полиция" Пристанище Созопол", с възложител Министерство на вътрешните работи.
Решението е да не се извърши екологична оценка.
Решението е поставено на обществен достъп на информационните табла на РИОСВ-Бургас на 20.09.2012 г. за период от 14 дни.
Решението се намира и в отдел "Превантивна дейност". Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.
пълният текст

Публикувано на 6.08.2012 г.
РЕШЕНИЕ № БС-25-ЕО/01.08.2012 г.
Съгласно чл.15, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка за планове и програми РИОСВ-Бургас съобщава за постановено на 01.08.2012 г. РЕШЕНИЕ № БС-25-ЕО/01.08.2012 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на план: "ПУП-ПРЗ за изграждане на курортен хотел, почивен дом в ПИ №07079.831.35, №07079.831.86, №07079.831.87  №07079.831.88 и за "Водна спортна база" в имот № 07079.831.43, местност "Росенец /бивша "Отманли"/, землище на кв.Крайморие, гр.Бургас, община Бургас", с възложител: "Стрейтлайн" ЕАД. Решението е да не се извърши екологична оценка.
Решението е поставено на обществен достъп на информационните табла на РИОСВ-Бургас на 01.08.2012 г. за период от 14 дни.
Решението се намира и в отдел "Превантивна дейност". Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.
пълният текст

РЕШЕНИЕ № БС-02-ЕО/01.08.2012 г.
Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава за издадено Решение № БС-02-ПР/01.08.2012 г. за отмяна на Решение № БС-23-ЕО/18.07.2012 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на план: "ПУП-ПРЗ за изграждане на курортен хотел, почивен дом в ПИ №07079.831.35, №07079.831.86, №07079.831.87  №07079.831.88 и за "Водна спортна база" в имот № 07079.831.43, местност "Росенец /бивша "Отманли"/, землище на кв.Крайморие, гр.Бургас, община Бургас", с възложител: "Стрейтлайн" ЕАД. Решението е поставено за обществен достъп на информационните табла на РИОСВ-Бургас на 01.08.2012 г. за период от 14 дни.
След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация
пълният текст

Публикувано на 27.07.2012 г.
РЕШЕНИЕ № БС-24-ЕО/26.07.2012 г.
Съгласно чл.15, т.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка за планове и програми РИОСВ-Бургас съобщава за постановено на 26.07.2012 г. РЕШЕНИЕ № БС-24-ЕО/26.07.2012 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на план: "ПУП-ПРЗ за поземлен имот № 10731.137.43, местност "Курията", землище с.Веселие, община Приморско".
Решението е да не се извърши екологична оценка. Решението е поставено за обществен достъп на информационните табла на РИОСВ-Бургас на 26.07.2012 г. за период от 14 дни.
Решението се намира и в отдел "Превантивна дейност". Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.
пълният текст

Публикувано на 26.07.2012 г.
РЕШЕНИЕ № БС-20-ЕО /14.06.2012г.
Съгласно чл.15, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка за планове и програми РИОСВ-Бургас съобщава за постановено на 14.06.2012 г. РЕШЕНИЕ № БС-20-ЕО /14.06.2012г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на: "Изготвяне и процедиране на ПУП-ПРЗ на масив 14 и част от масив 15 за изграждане на жилищни сгради за постоянно и сезонно ползване в ПИ № 014005, ПИ № 014007, ПИ № 014020, ПИ № 014024, ПИ № 014025, ПИ № 014030, ПИ № 014038, ПИ № 014047, ПИ № 014048, ПИ № 014061, ПИ № 014122, ПИ № 014124 в местност "Бостан тарла" и ПИ № 014009, ПИ № 014011, ПИ № 015001, ПИ № 015002, ПИ № 015003, ПИ № 015004, ПИ № 015008, ПИ № 015010, ПИ № 015023, ПИ № 015028, ПИ № 015030, ПИ № 015032, ПИ № 015035, ПИ № 015044, ПИ № 015045, ПИ № 015046, ПИ № 015047, ПИ № 015048, ПИ № 015061, ПИ № 015062, ПИ № 015101, ПИ № 015103, ПИ № 015144, ПИ № 015153, ПИ № 015172, ПИ № 015173 в местност "Светерица", землище на с.Горица, Община Бяла, с възложител: "БП РЕСУРС" ЕООД.
Решението е да се извърши екологична оценка. Решението е поставено на обществен достъп на информационните табла на РИОСВ-Бургас на 14.06.2012 г. за период от 14 дни. Решението се намира и в отдел "Превантивна дейност" Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.
пълният текст

Публикувано на 19.07.2012 г.
РЕШЕНИЕ № БС-23-ЕО/18.07.2012 г.
Съгласно чл.15, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка за планове и програми РИОСВ-Бургас съобщава за постановено на 14.08.2011 г. РЕШЕНИЕ № БС-23-ЕО/18.07.2012 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на план/програма: “ПУП-ПРЗ за изграждане на курортен хотел, почивен дом в ПИ №07079.831.35, №07079.831.86, №07079.831.87  №07079.831.88 и за “Водна спортна база” в имот № 07079.831.43, местност “Росенец /бивша “Отманли”/, землище на кв.Крайморие, гр.Бургас, община Бургас”, с възложител: “Стрейтлайн” ЕАД. Решението е да не се извърши екологична оценка.
Решението е поставено на обществен достъп на информационните табла на РИОСВ-Бургас на 18.07.2012 г. за период от 14 дни.
Решението се намира и в отдел "Превантивна дейност". Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.
пълният текст

Публикувано на 19.06.2012 г.
РЕШЕНИЕ № БС-21-ЕО/14.06.2012 г.
Съгласно чл.15, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка за планове и програми РИОСВ-Бургас съобщава за постановено на 14.06.2012 г. РЕШЕНИЕ № БС-21-ЕО/14.06.2012 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на план/програма: "ПУП-ПРЗ за укрепване на железен път от км 73+150 до 73+220 и изграждане на дълбок дренаж в участъка "Търнак - Аспарухово" в землището на с. Струя, община Руен", с възложител: Държавно предприятие "НКЖИ" - гр. София.
Решението е да не се извърши екологична оценка.Решението е поставено на обществен достъп на информационните табла на РИОСВ-Бургас на 14.06.2012 г. за период от 14 дни.
Решението се намира и в отдел "Превантивна дейност". Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.
пълният текст

Публикувано на 15.06.2012 г.
РЕШЕНИЕ № БС-22-ЕО/13.06.2012 г.
Съгласно чл.15, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка за планове и програми РИОСВ-Бургас съобщава за постановено на 13.06.2012 г. РЕШЕНИЕ № БС-22-ЕО/13.06.2012 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на план/програма: "ПУП-ПП на пътища и кабели 33 kV в землищата на с.Дрянковец и с.Мъглен, Община Айтос", с възложители: "Енерджи 5" АД и "Електрауиндс България" ЕАД.
Решението е да не се извърши екологична оценка.Решението е поставено на обществен достъп на информационните табла на РИОСВ-Бургас на 13.06.2012 г. за период от 14 дни.
Решението се намира и в отдел "Превантивна дейност". Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.
пълният текст

Публикувано на 12.06.2012 г.
РЕШЕНИЕ № БС-01-ЕО/11.06.2012 г.
Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава за издадено РЕШЕНИЕ № БС-01-ПР/11.06.2012 г. за прекратяване на процедура по преценяване на необходимостта от екологична оценка за инвестиционно предложение: "ПУП-План за застрояване за имоти №48619.48.53 и №48619.48.54, местност "Ск.фонд - липата", землище гр.Царево, община Царево", с възложител "Царвила" ООД.Решението е поставено на обществен достъп на информационните табла на РИОСВ-Бургас на 11.06.2012 г. за период от 14 дни.
След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.
пълният текст

Публикувано на 7.06.2012 г.
РЕШЕНИЕ № БС-19-ЕО/06.06.2012 г.
Съгласно чл.15, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка за планове и програми РИОСВ-Бургас съобщава за постановено на 06.06.2012 г. РЕШЕНИЕ № БС-19-ЕО/06.06.2012 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на план/програма: "ПУП-ПП на външен магистрален водопровод от деривация "Камчия" до резервоар №2 на с.Люляково, Община Руен", с възложител Община Руен.
Решението е да не се извърши екологична оценка.Решението е поставено на обществен достъп на информационните табла на РИОСВ-Бургас на 06.06.2012 г. за период от 14 дни.
Решението се намира и в отдел "Превантивна дейност". Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.
пълният текст

Публикувано на 29.05.2012 г.
РЕШЕНИЕ № БС-18-ЕО/28.05.2012 г.
Съгласно чл.15, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка за планове и програми РИОСВ-Бургас съобщава за постановено на 28.05.2012 г. РЕШЕНИЕ № БС-18-ЕО/28.05.2012 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на план/програма: „ План: “ПУП-ПРЗ за изграждане на четири броя сгради за отдих и курорт в ПИ №81178.8.133 в землището гр.Черноморец, община Созопол”, с възложител  “Дюни” АД . Решението е да не се извърши екологична оценка.
Решението е поставено на обществен достъп на информационните табла на РИОСВ-Бургас на 28.05.2012 г. за период от 14 дни.
Решението се намира и в отдел "Превантивна дейност". Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.
пълният текст

Публикувано на 28.05.2012 г.
РЕШЕНИЕ № БС-17-ЕО/23.05.2012 г.
Съгласно чл.15, т.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка за планове и програми РИОСВ-Бургас съобщава за постановено на 23.05.2012 г. РЕШЕНИЕ № БС-17-ЕО/23.05.2012 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на план "ПУП-ПП на външен довеждащ колектор към ПСОВ на с.Люляково, община Руен", с възложител Община Руен.
Решението е да не се извърши екологична оценка. Решението е поставено за обществен достъп на информационните табла на РИОСВ-Бургас на 23.05.2012 г. за период от 14 дни.
Решението се намира и в отдел "Превантивна дейност". Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.
пълният текст

Публикувано на 22.05.2012 г.
РЕШЕНИЕ № БС-16-ЕО/21.05.2012 г.
Съгласно чл.15, т.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка за планове и програми РИОСВ-Бургас съобщава за постановено на 21.05.2012 г. РЕШЕНИЕ № БС-16-ЕО/21.05.2012 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на план "ПУП-ПРЗ за поземлен имот № 10731.137.44, местност "Курията", землище с.Веселие, община Приморско".
Решението е да не се извърши екологична оценка. Решението е поставено за обществен достъп на информационните табла на РИОСВ-Бургас на 22.05.2012 г. за период от 14 дни.
Решението се намира и в отдел "Превантивна дейност". Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.
пълният текст

РЕШЕНИЕ № БС-15-ЕО/21.05.2012 г.
Съгласно чл.15, т.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка за планове и програми РИОСВ-Бургас съобщава за постановено на 21.05.2012 г. РЕШЕНИЕ № БС-15-ЕО/21.05.2012 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на план"ПУП-ПРЗ за поземлен имот № 10731.137.45, местност "Курията", землище с.Веселие, община Приморско".
Решението е да не се извърши екологична оценка. Решението е поставено за обществен достъп на информационните табла на РИОСВ-Бургас на 21.05.2012 г. за период от 14 дни.
Решението се намира и в отдел "Превантивна дейност". Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.
пълният текст

Публикувано на 16.05.2012 г.
РЕШЕНИЕ № БС-14-ЕО/15.05.2012 г.
Съгласно чл.15, т.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка за планове и програми РИОСВ-Бургас съобщава за постановено на 15.05.2012 г. РЕШЕНИЕ № БС-14-ЕО/15.05.2012 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на план "Изменение на ПУП-ПРЗ за изграждане на база за отдих в ПИ №7, масив 9, местност "Отманли", землище на кв.Крайморие, гр.Бургас, община Бургас, с възложител "Атиа Резорт" ЕАД.
Решението е да не се извърши екологична оценка. Решението е поставено за обществен достъп на информационните табла на РИОСВ-Бургас на 16.05.2012 г. за период от 14 дни.
Решението се намира и в отдел "Превантивна дейност". Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.
пълният текст

Публикувано на 15.05.2012 г.
РЕШЕНИЕ № БС-11-ЕО/10.05.2012 г.
Съгласно чл.15, т.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка за планове и програми РИОСВ-Бургас съобщава за постановено на 10.05.2012 г. РЕШЕНИЕ № БС-11-ЕО/10.05.2012 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на план"Изграждане на складово-хладилна база за съхранение на риба и рибни продукти (тържище) в ПИ 07079.2.355, местност "Дванадесетте" (бивша "Оникилика"), землище на гр.Бургас, Община Бургас" с възложител: "Атлантик"АД.
Решението е да не се извърши екологична оценка. Решението е поставено за обществен достъп на информационните табла на РИОСВ-Бургас на 15.05.2012 г. за период от 14 дни.
Решението се намира и в отдел "Превантивна дейност". Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.
пълният текст

Публикувано на 08.05.2012 г.
РЕШЕНИЕ № БС-13-ЕО/08.05.2012 г.
Съгласно чл.15, т.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка за планове и програми РИОСВ-Бургас съобщава за постановено на 08.05.2012 г. РЕШЕНИЕ № БС-13-ЕО/08.05.2012 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на план: "ПУП-ПРЗ за изграждане на 23 жилищни къщи в поземлен имот №020510, местност "Показателя", землище гр.Каблешково, община Поморие", с възложител "Еко Продукшън Партнершип" ЕООД.
Решението е да се извърши екологична оценка. Решението е поставено за обществен достъп на информационните табла на РИОСВ-Бургас на 10.05.2012 г. за период от 14 дни.
Решението се намира и в отдел "Превантивна дейност". Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.
пълният текст

Публикувано на 08.05.2012 г.
РЕШЕНИЕ № БС-12-ЕО/04.05.2012 г.
Съгласно чл.15, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка за планове и програми РИОСВ-Бургас съобщава за постановено на 04.05.2012 г. РЕШЕНИЕ № БС-12-ЕО/04.05.2012 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на план/програма: "ПУП-ПП на напорен тръбопровод (тласкател) от КПС-Крайморие до шахта от съществуваща канализационна мрежа на гр.Бургас, изграждане на КПС-Крайморие в УПИ V, кв.34, кв.Крайморие, гр.Бургас, реконструкция на съществуваща КПС "Вая" и реконструкция на съществуващ напорен водопровод от КПС "Вая" до съществуваща ревизионна шахта от канализационната мрежа на гр.Бургас до главен колектор към ПСОВ-Бургас", с възложител Община Бургас. Решението е да не се извърши екологична оценка.
Решението е поставено на обществен достъп на информационните табла на РИОСВ-Бургас на 04.05.2012 г. за период от 14 дни.
Решението се намира и в отдел "Превантивна дейност". Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.
пълният текст

Публикувано на 11.04.2012 г.
РЕШЕНИЕ № БС-9-ЕО /09.04.2012 г.
Съгласно чл.15, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка за планове и програми РИОСВ-Бургас съобщава за постановено на 09.04.2012 г. РЕШЕНИЕ № БС-9-ЕО /09.04.2012г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на: "Изграждане на шест едноетажни дървени сглобяеми къщички за собствени нужди в ПИ № 031092, местност "Край село", землище с.Евренозово, Община Малко Търново".
Решението е да се извърши екологична оценка. Решението е поставено на обществен достъп на информационните табла на РИОСВ-Бургас на 09.04.2012 г. за период от 14 дни. Решението се намира и в отдел "Превантивна дейност" Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.
пълният текст

Публикувано на 03.04.2012 г.
РЕШЕНИЕ № БС-10-ЕО/03.04.2012 г.
Съгласно чл.15, т.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка за планове и програми РИОСВ-Бургас съобщава за постановено на 03.04.2012 г. РЕШЕНИЕ № БС-10-ЕО/03.04.2012 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на план"ПУП-ПРЗ за изграждане на два бр. вилни сгради в ПИ №00878.503.259, местност "Лозята", землище гр.Ахтопол, община Царево".
Решението е да се извърши екологична оценка. Решението е поставено за обществен достъп на информационните табла на РИОСВ-Бургас на 03.04.2012 г. за период от 14 дни.
Решението се намира и в отдел "Превантивна дейност". Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.
пълният текст

Публикувано на 03.04.2012 г.
РЕШЕНИЕ № БС-8-ЕО /30.03.2012г.
Съгласно чл.15, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка за планове и програми РИОСВ-Бургас съобщава за постановено на 30.03.2012 г. РЕШЕНИЕ № БС-8-ЕО /30.03.2012г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на: "ПУП-ПРЗ за ПИ №№ 29, 615, 616, 713, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 723, 724, 726, 729, 754 и 756 (07079.604.10), 609 (07079.604.20), 712 (07079.604.9), 714 (07079.604.8), 715 (07079.604.4), 722 (07079.604.3), 745 (07079.604.214, 07079.604.215, 07079.604.216, 07079.604.223) и Частично изменение на УПИ Х, кв.13 (07079.604.211) по Плана на промишлена зона "Север" и съответните поземлени имоти по кадастралната карта на гр.Бургас". Решението е да не се извършва екологична оценка.
Решението е поставено на обществен достъп на информационните табла на РИОСВ-Бургас на 30.03.2012 г. за период от 14 дни. Решението се намира и в отдел "Превантивна дейност" Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.
пълният текст

Публикувано на 02.04.2012 г.
РЕШЕНИЕ № БС-07-ЕО/26.03.2012 г.
Съгласно чл.15, т.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка за планове и програми РИОСВ-Бургас съобщава за постановено на 26.03.2012 г. РЕШЕНИЕ № БС-07-ЕО/26.03.2012 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на план: "ПУП-План за регулация и план за застрояване за ПИ №00878.503.728, землище гр.Ахтопол, община Царево".
Решението е да се извърши екологична оценка. Решението е поставено за обществен достъп на информационните табла на РИОСВ-Бургас на 26.03.2012 г. за период от 14 дни.
Решението се намира и в отдел "Превантивна дейност". Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.
пълният текст

Публикувано на 16.3.2012 г.
РЕШЕНИЕ № БС-06-ЕО/15.03.2012 г.
Съгласно чл.15, т.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка за планове и програми РИОСВ-Бургас съобщава за постановено на 15.03.2012 г. РЕШЕНИЕ № БС-06-ЕО/15.03.2012 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на план/програма: "Изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ XXXII-79, масив 14, местност "Манаф хенде", землище на кв. "Сарафово", гр.Бургас, община Бургас.
Решението е да не се извърши екологична оценка. Решението е поставено за обществен достъп на информационните табла на РИОСВ-Бургас на 15.03.2012 г. за период от 14 дни.
Решението се намира и в отдел "Превантивна дейност". Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.
пълният текст

Публикувано на 15.3.2012 г.
РЕШЕНИЕ № БС-5-ЕО/14.03.2012 г.
Съгласно чл.15, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка за планове и програми РИОСВ-Бургас съобщава за постановено на 14.03.2012 г. РЕШЕНИЕ № БС-5-ЕО/14.03.2012 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на план/програма: "ПУП-ПРЗ за изграждане на складова база за промишлени стоки и представителен магазин, в поземлен имот № 070709.6.1149, местност "Герен бунар", землище гр. Бургас, Община Бургас". Решението е да не се извърши екологична оценка.
Решението е поставено на обществен достъп на информационните табла на РИОСВ-Бургас на 14.03.2012 г. за период от 14 дни.
Решението се намира и в отдел "Превантивна дейност". Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.
пълният текст

Публикувано на 7.3.2012 г.
РЕШЕНИЕ № БС-4-ЕО /06.03.2012г.
Съгласно чл.15, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка за планове и програми РИОСВ-Бургас съобщава за постановено на 01.02.2012 г. РЕШЕНИЕ № БС-4-ЕО /06.03.2012г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на: "Изграждане на жилищен комплекс "Фамагуста - Ахелой" в УПИ І-179, 180, 181, 182, 183 и 184, местност "Резервоара", землище с.Ахелой, Община Поморие" с възложител: "БИЛДИНГ СИТИ"ООД. Решението е да не се извършва екологична оценка. Решението е поставено на обществен достъп на информационните табла на РИОСВ-Бургас на 06.03.2012 г. за период от 14 дни. Решението се намира и в отдел "Превантивна дейност" Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.
пълният текст

Публикувано на 2.2.2012 г.
РЕШЕНИЕ № БС-3-ЕО /01.02.2012 г.
Съгласно чл.15, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка за планове и програми РИОСВ-Бургас съобщава за постановено на 01.02.2012 г. РЕШЕНИЕ № БС-3-ЕО /01.02.2012г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на: "Изграждане на фотоволтаична централа с мощност 1МВ в ПИ № 006492 и ПИ № 006485, местност "Минерален извор", землище гр.Каблешково, Община Поморие" с възложител: "ПАРАДАЙЗ ХОУМ"ООД. Решението е да се извърши екологична оценка. Решението е поставено на обществен достъп на информационните табла на РИОСВ-Бургас на 01.02.2012 г. за период от 14 дни. Решението се намира и в отдел "Превантивна дейност" Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.
пълният текст

Публикувано на 2.2.2012 г.
РЕШЕНИЕ № БС-02-ЕО/01.02.2012 г.
Съгласно чл.15, т.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка за планове и програми РИОСВ-Бургас съобщава за постановено на 01.02.2012 г. РЕШЕНИЕ № БС-02-ЕО/01.02.2012 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на план/програма: "ПУП-ПРЗ на ПИ №37023.21.28 и ПИ №37023.21.29, и изменение на ПУП-ПРЗ за ПИ №№37023.501.483, 37023.501.530, 37023.501.531, 37023.501.559 и 37023.501.560 по КК на землище гр.Китен, община Приморско", с възложители: Община Приморско и "Иф Фаворит" ООД.
Решението е да не се извърши екологична оценка. Решението е поставено на обществен достъп на информационните табла на РИОСВ-Бургас на 01.02.2012 г. за период от 14 дни. Решението се намира и в отдел "Превантивна дейност". Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.
пълният текст

Публикувано на 2.2.2012 г.
В публикуваното на 20.01.2012 г. РЕШЕНИЕ № БС-1-ЕО /17.01.2012г. е допусната техническа грешка - да се чете "ДА СЕ ИЗВЪРШИ ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА". 14-дневният срок на обявяването на издаденото решение започва да тече от 2.02.2012 г.
РЕШЕНИЕ № БС-1-ЕО /17.01.2012г.
Съгласно чл.15, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка за планове и програми РИОСВ-Бургас съобщава за постановено на 17.01.2012 г. РЕШЕНИЕ № БС-1-ЕО /17.01.2012г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на: "Проект за ОУП на част от територията на Община Бургас, включваща гр.Българово, с.Миролюбово, с.Брястовец, с.Изворище, с.Драганово, с.Рудник, с.Черно море, с.Братово, с.Равнец и техните землища" с възложител: ОБЩИНА БУРГАС. Решението е ДА СЕ ИЗВЪРШИ екологична оценка. Решението е поставено на обществен достъп на информационните табла на РИОСВ-Бургас на 17.01.2012 г. за период от 14 дни. Решението се намира и в отдел "Превантивна дейност" Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.
пълният текст


Публикувано на 20.1.2012 г.
РЕШЕНИЕ № БС-1-ЕО /17.01.2012г.
Съгласно чл.15, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка за планове и програми РИОСВ-Бургас съобщава за постановено на 17.01.2012 г. РЕШЕНИЕ № БС-1-ЕО /17.01.2012г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на: "Проект за ОУП на част от територията на Община Бургас, включваща гр.Българово, с.Миролюбово, с.Брястовец, с.Изворище, с.Драганово, с.Рудник, с.Черно море, с.Братово, с.Равнец и техните землища" с възложител: ОБЩИНА БУРГАС. Решението е да не се извършва екологична оценка. Решението е поставено на обществен достъп на информационните табла на РИОСВ-Бургас на 17.01.2012 г. за период от 14 дни. Решението се намира и в отдел "Превантивна дейност" Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.
пълният текст


2011 г.
2010 г.
2009 г.