Издадени решения за преценка необходимостта от Оценка за съвместимост


Публикувано на 21.2.2013 г.
Решение № БС-4-ПР/20.02.2013г.
На основание чл.19 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ДВ, бр.73/2007г.), РИОСВ-Бургас съобщава за издадено на 20.02.2013г. Решение № БС-4-ПР/20.02.2013 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателното въздействие на инвестиционно предложение: "Изграждане на обект "Канална помпена станция "Мечките" в поземлен имот №67800.36.6, местност "Света Марина", землище на гр. Созопол, община Созопол ". Предложението няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитена зона BG0002077 "Бакърлъка" за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-530/26.05.2010 г. (ДВ, бр. 49/2010 г.) на министъра на околната среда и водите.
Решението се намира в РИОСВ-Бургас, отдел "Превантивна дейност", като достъпът до него се осъществява по реда на Закона за достъп до обществена информация.
пълния текст

Решение № БС-3-ПР/20.02.2013г.
На основание чл.19 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ДВ, бр.73/2007г.), РИОСВ-Бургас съобщава за издадено на 20.02.2013г. Решение № БС-3-ПР/20.02.2013 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателното въздействие на инвестиционно предложение: "Изграждане на една вилна сграда в поземлен имот №67800.50.69, местност "Куку баир" / зона по §4 от ЗСПЗЗ/, землище гр. Созопол, община Созопол". Предложението няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитена зона BG0002077 "Бакърлъка" за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-530/26.05.2010 г. на министъра на околната среда и водите.
Решението се намира в РИОСВ-Бургас, отдел "Превантивна дейност", като достъпът до него се осъществява по реда на Закона за достъп до обществена информация.
пълния текст

Публикувано на 24 януари 2013 г.
Решение № БС-1-ПР/22.01.2013г.
На основание чл.19 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ДВ, бр.73/2007г. изм. 2010г., 2011г. и 2012г.), РИОСВ-Бургас съобщава за издадено на 22.01.2013г. Решение № БС-1-ПР/22.01.2013г. за преценяване на вероятната степен на отрицателното въздействие на инвестиционно предложение: план: "ПУП-ПП за улична регулация на улица с осови точки 353-354-355-370-371-372-352-360-361-362-682-366-367-368-369 и улица с осови точки 371-356-418, осигуряваща достъп до поземлен имот №011034, местност "Факуда", землище на с. Равадиново, община Созопол". Няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху видовете, предмет на опазване в защитена зона "Бакърлъка" с код BG0002077 за опазване на дивите  птици, обявена със Заповед № РД-530/26.05.2012г. (ДВ,бр.49/2010г.) на министъра на околната среда и водите. Решението се намира в РИОСВ-Бургас, отдел "ЕО, ОВОС и ОС", като достъпът до него се осъществява по реда на Закона за достъп до обществена информация.
Пълният текст

Архив - издадени решения по преценяване необходимостта от ОС
2012 г.
2011 г.
2010 г.
2009 г.