Издадени решения за преценяване необходимостта от ОВОС

2013 г.
Публикувано на 27.2.2013 г.
РЕШЕНИЕ № БС-26-ПР/26.02.2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: "Изграждане на тръбен кладенец в поземлен имот №51500.502.850, землище гр. Несебър, Община Несебър" с възложител: "НОЙА"ООД.

РЕШЕНИЕ № БС- 7 - ПР/26.02.2013 г. за прекратяване на процедурата по реда на глава VІ от ЗООС  за инвестиционно предложение: "Обособяване на площадка за дейност с отпадъци от черни и цветни метали в поземлен имот №07079.660.603, ПЗ "Победа", гр. Бургас, община Бургас", с възложител: "ЕЛ КОМЕРС" ООД, гр. Варна

РЕШЕНИЕ № БС- 6 - ПР/26.02.2013 г. за прекратяване на процедурата по реда на глава VІ от ЗООС  за инвестиционно предложение: "Зарибяване на язовир "Чанаджика", землище на с. Екзарх Антимово, община Карнобат", с възложител: ЕТ "ШАМПИОН-КУТИЕВ-ГЕОРГИ-КУТИЕВ".

Публикувано на 25.2.2013 г.
Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава за издадено РЕШЕНИЕ № БС-11-ПР/20.02.2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: "Изграждане на шест вилни сгради и един трафопост в поземлен имот №023016, местност "Кошарите", землище гр. Каблешково, община Поморие", с възложител: "РОУЗУЪРКС БЪЛГАРИЯ" ЕООД - да се извърши ОВОС. Съгласно чл. 8, ал. 4, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии, мотивираното решение е изложено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-Бургас /сграда на ул. "Перущица" № 67/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 20.02.2013 г.
След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.
пълният текст

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава за издадено РЕШЕНИЕ № БС-12-ПР/20.02.2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: "Изграждане на шест вилни сгради в поземлен имот №023164, местност "Кошарите", землище гр. Каблешково, община Поморие", с възложител: "РОУЗУЪРКС БЪЛГАРИЯ" ЕООД - да се извърши ОВОС. Съгласно чл. 8, ал. 4, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии, мотивираното решение е изложено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-Бургас /сграда на ул. "Перущица" № 67/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 20.02.2013 г.
След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.
пълният текст

Публикувано на 21.2.2013 г.
Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава за издадено РЕШЕНИЕ № БС-22-ПР/20.02.2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: "Изграждане на водовземно съоръжение - тръбен кладенец за поливане в поземлен имот №61056.55.9, местност "Хендек тарла", землище с. Равда, община Несебър", с възложител: "ЗНАК" ЕООД - да не се  извършва ОВОС. Съгласно чл. 8, ал. 4, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии, мотивираното решение е изложено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-Бургас /сграда на ул. "Перущица" № 67/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 20.02.2013 г.
След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.
пълният текст

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава за издадено РЕШЕНИЕ № БС-21-ПР/18.02.2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: "Извършване на дейности по събиране и съхранение на отпадъци от вторични суровини и дейности по третиране и транспортиране на отпадъци от черни и цветни метали, негодни за употреба батерии и акумулатори /НУБА/, излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване /ИУЕЕО/ в имот №57491.516.9, местност "Хонят", землище гр. Поморие, община Поморие ", с възложител: "Стоянов Ойл" ЕООД - да не се  извършва ОВОС. Съгласно чл. 8, ал. 4, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии, мотивираното решение е изложено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-Бургас /сграда на ул. "Перущица" № 67/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 18.02.2013 г.
След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.
пълният текст

Публикувано на 20.2.2013 г.
Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава за издадено РЕШЕНИЕ № БС-24-ПР/20.02.2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: "Площадка за събиране, съхраняване и сортиране на отпадъци от черни и цветни метали, хартия, пластмаса, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО) в поземлен имот № 07079.8.825, землище гр. Бургас, община Бургас", с възложител: "Трансметал Индъстри" ЕООД - да не се  извършва ОВОС. Съгласно чл. 8, ал. 4, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии, мотивираното решение е изложено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-Бургас /сграда на ул. "Перущица" № 67/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 20.02.2013 г.
След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.
пълният текст

Публикувано на 19.2.2013 г.
Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава за издадено РЕШЕНИЕ № БС-20-ПР/18.02.2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: "Изграждане на тръбен кладенец в поземлен имот №39164.15.97, местност "Йовче дере", землище с. Кошарица, община Несебър", с възложител: "Регион България" ЕООД - да не се  извършва ОВОС. Съгласно чл. 8, ал. 4, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии, мотивираното решение е изложено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-Бургас /сграда на ул. "Перущица" № 67/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 18.02.2013 г.
След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.
пълният текст

Публикувано на 13.2.2013 г.
Съгласно чл.8,  ал.4,  т.2  от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда,  РИОСВ-Бургас съобщава за издадено на 11.02.2013  г. Решение № БС-19-ПР/11.02.2013  г. на Директора на РИОСВ-Бургас за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение за  ""Обособяване на площадка за дейности с излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) и отпадъци от черни и цветни метали в УПИ II-53, ПИ с идентификатор № 07079.9.278, местност "Сулу дере", землище гр.Бургас, Община Бургас", възложител: "ЮНИВЪРС-2010" ЕООД- да  не се извършва ОВОС. Решението е поставено за обществен достъп на информационните табла на РИОСВ-Бургас на 11.02.2013 г. за период от 14 дни.  Решението се намира и в дирекция "Превантивна дейност".  Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.
пълният текст

Публикувано на 11.2.2013 г.
Съгласно чл.8,  ал.4,  т.2  от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда,  РИОСВ-Бургас съобщава за издадено на 08.02.2013  г. Решение № БС-18-ПР/08.02.2013  г. на Директора на РИОСВ-Бургас за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение за  "Изграждане на хибриден парк от ветрогенератори и фотоволтаични панели в поземлен имот № 075009,местност Рапаня, землище гр.Българово,Община Бургас"  с възложител: "Мулти Хад" ООД- да   се извърши ОВОС. Решението е поставено за обществен достъп на информационните табла на РИОСВ-Бургас на 08.02.2013 г. за период от 14 дни.  Решението се намира и в дирекция "Превантивна дейност".  Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.
пълният текст

Съгласно чл.8,  ал.4,  т.2  от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда,  РИОСВ-Бургас съобщава за издадено на 08.02.2013  г. Решение № БС-17-ПР/08.02.2013  г. на Директора на РИОСВ-Бургас за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение за  "Изграждане на капково напояване на винени лозя в обект ІІ-"Венец-Запад",в землищата на с.Венец,с.Огнен,с.Искра,Община Карнобат"  с възложители:  ЕТ "Стефан Горинов-Комерс", ЕТ "Десислава Пешева-Комерс", ЕТ "Грозд-Белун Хазърбасанов", ЕТ "Златен грозд-Георги Йорданов" - да  не се извършва ОВОС. Решението е поставено за обществен достъп на информационните табла на РИОСВ-Бургас на 08.02.2013 г. за период от 14 дни.  Решението се намира и в дирекция "Превантивна дейност".  Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.
пълният текст

Съгласно чл.8,  ал.4,  т.2  от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда,  РИОСВ-Бургас съобщава за издадено на 08.02.2013  г. Решение № БС-16-ПР/08.02.2013  г. на Директора на РИОСВ-Бургас за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение за  "Изграждане на капково напояване на винени лозя в обект ІІІ-"Терзийско",в землището на с.Терзийско,Община Сунгурларе"  с възложители:  ЕТ "Миню Стайков-Комерс", ЕТ "Грозд-Нася Няголова" - да  не се извършва ОВОС. Решението е поставено за обществен достъп на информационните табла на РИОСВ-Бургас на 08.02.2013 г. за период от 14 дни.  Решението се намира и в дирекция "Превантивна дейност".  Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.
пълният текст

Съгласно чл.8,  ал.4,  т.2  от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда,  РИОСВ-Бургас съобщава за издадено на 08.02.2013  г. Решение № БС-15-ПР/08.02.2013  г. на Директора на РИОСВ-Бургас за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение за  "Изграждане на капково напояване на винени лозя в обект ІV-"Деветак",в землището на с.Деветак,Община Карнобат"  с възложители:  ЕТ "Яна Стайкова-Комерс", ЕТ "Топаз-Димитър Балджиев", ЕТ "Рени Стайкова-комерс",ЕТ "Грозд-Георги Няголов" - да  не се извършва ОВОС. Решението е поставено за обществен достъп на информационните табла на РИОСВ-Бургас на 08.02.2013 г. за период от 14 дни.  Решението се намира и в дирекция "Превантивна дейност".  Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.
пълният текст

Публикувано на 8.2.2013 г.
Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава за издадено РЕШЕНИЕ № БС-14-ПР/06.02.2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: "Извършване на дейности по третиране и транспортиране на отпадъци от черни и цветни метали, електрическо и електронно оборудване, негодни за употреба батерии и акумулатори , вкл. отпадъци от метални опаковки, пластмаса и каучук, хартия и картон, стъкло, дървесни и текстилни материали, в ПИ №48619.505.13, кв. "Белия бряг", землището на гр. Царево, община Царево, област Бургас", с възложител: "Феникс Инвест" ООД - да не се  извършва ОВОС. Съгласно чл. 8, ал. 4, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, решението е изложено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-Бургас /сграда на ул. "Перущица" № 67/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 06.02.2013 г.
След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.
пълният текст

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава за издадено РЕШЕНИЕ № БС-13-ПР/06.02.2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: "Изграждане на шест двуетажни вилни сгради, паркинг и обслужваща улица в имот №001212, местност "Поляните", землището на с. Синеморец, община Царево", което има вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природните местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони - възложител: "АЗ" ЕООД, гр. Царево, ул. "Крайморска №24". Съгласно чл. 8, ал. 4, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, решението е изложено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-Бургас /сграда на ул. "Перущица" № 67/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 06.02.2013 г.
След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.
пълният текст

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава за издадено РЕШЕНИЕ № БС-10-ПР/06.02.2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: "Водовземане от подземни води чрез ново водовземно съоръжение в поземлен имот №11538.12.170, землище гр. Свети Влас, община Несебър", което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природните местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони - възложител: "ФОРТ НОКС" ООД, гр. София, район "Сердика", ул. "Враня" №34, ет. 5, ап. 14. Съгласно чл. 8, ал. 4, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии, мотивираното решение е изложено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-Бургас /сграда на ул. "Перущица" № 67/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 06.02.2013 г.
След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.
пълният текст

Публикувано на 31.1.2013 г.
Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава за издадено РЕШЕНИЕ № БС- 5 - ПР/28.01.2013 г. за прекратяване на процедурата по реда на глава VІ от ЗООС  за инвестиционно предложение за за изграждане на ферма за риби в поземлен имот № 029098, местност "Лъките", землище с.Евренозово, Община Малко Търново. Решението е изложено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Бургас /сграда на ул. "Перущица" №67/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 09.01.2013г.
След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.
пълният текст

Публикувано на 23.1.2013 г.
Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава за издадено РЕШЕНИЕ № БС-9-ПР/16.01.2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: "Изграждане на площадка за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали, третиране и транспортиране на отпадъци от излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА) в ПИ 07079.605.276 от КК на гр. Бургас (база Лозово), Промишлена зона "Север", землището на гр. Бургас, Община Бургас, Област Бургас", което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природните местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони - възложители: "ФЕНИКС ИНВЕСТ" ООД, гр. Бургас. Съгласно чл. 8, ал. 4, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии, мотивираното решение е изложено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-Бургас /сграда на ул. "Перущица" № 67/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 16.01.2013 г.
След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.
пълният текст

Публикувано на 22.1.2013 г.
Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава за издадено РЕШЕНИЕ№ БС-5-ПР/15.01.2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: “Изграждане на площадка за дейности по третиране и транспортиране на отпадъци от черни и цветни метали  /ОЧЦМ/ и излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/ , излязло от употреба електрическо и електронно оборудване /ИУЕЕО/, негодни за употреба батерии и акумулатори /НУБА/, масла и нефтопродукти, отпадъци от опаковки, вкл. отпадъци от метални опаковки, пластмаса и каучук, хартия и картон, стъкло, дървесни материали, текстилни материали в поземлен имот № 07079.2.1781 по КК на гр. Бургас, местност “Гичата”, Община Бургас”, с възложители ”Еко Метал Груп” ЕООД, - да не се извърши ОВОС.
Решението е изложено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-Бургас /сграда на ул. "Перущица" №67/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 22.01.2013 г.
След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.
пълният текст

Публикувано на 17.1.2013 г.
Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава за издадено РЕШЕНИЕ № БС-8-ПР/16.01.2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: "Извършване на дейности по третиране и транспортиране на отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ), електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА), отпадъци от опаковки, вкл. отпадъци от метални опаковки, пластмаса и каучук, хартия и картон, стъкло, дървесни и текстилни материали, в част от УПИ ХVІ 63-101, кв.16, Промишлена зона "Север", землище гр. Карнобат, община Карнобат", с възложител: "Феникс Инвест" ООД - да не се  извършва ОВОС. Съгласно чл. 8, ал. 4, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии, мотивираното решение е изложено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-Бургас /сграда на ул. "Перущица" № 67/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 16.01.2013 г.
След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.
пълният текст

Публикувано на 15.1.2013 г.
Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава за издадено РЕШЕНИЕ № БС-07-ПР/14.01.2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: "Изграждане на 8 бр. вилни сгради в имот с идентификатор №48619.506.594, местност "Вургарски път", гр.Царево, община Царево" - да не се извърши ОВОС.
Решението е изложено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-Бургас /сграда на ул. "Перущица" №67/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 14.01.2013 г.
След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.
пълният текст

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава за издадено РЕШЕНИЕ № БС-04-ПР/14.01.2013 г. за прекратяване на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционни намерения за Изграждане на системи за капково напояване в землищата на с.Венец, с.Огнен, с.Искра и с.Деветак, община Карнобат, с.Терзийско, община Сунгурларе и с.Лозенец, община Стралджа, с възложители: ЕТ "Стефан Горинов-Комерс", ЕТ "Десислава Пешева-Комерс", ЕТ "Грозд-Белун Хазърбасанов", ЕТ "Златен грозд-Георги Йорданов", ЕТ "Миню Стайков-Комерс", ЕТ "Грозд-Нася Няголова", ЕТ "Рени Стайкова-Комерс", ЕТ "Яна Стайкова-Комерс", ЕТ "Грозд-Георги Няголов" и ЕТ "Топаз-Димитър Балджиев".
Решението е поставено на обществен достъп на информационните табла на РИОСВ-Бургас на 14.01.2013 г. за период от 14 дни.
След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.
пълният текст

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава за издадено РЕШЕНИЕ № БС-01-ПР/07.01.2013 г. за прекратяване на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: "Изграждане велосипедна алея, свързваща изградената велоалея на ул. "Иван Вазов", надлеза на ж.п. коловози, ул. "Индустриална", ул. "Чаталджа", пътен възел "Юг", път I-9 /ляво платно/, пътен възел Бургас-Малко Търново-Созопол, о.т. 94 - о.т. 90 от ПУР на кв. Крайморие, гр.Бургас, община Бургас", с възложител: Община Бургас.
Решението е поставено на обществен достъп на информационните табла на РИОСВ-Бургас на 07.01.2013 г. за период от 14 дни.
След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.
пълният текст

Публикувано на 11.1.2013 г.
Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава за издадено РЕШЕНИЕ № БС-2-ПР/9.01.2013 г. за прекратяване на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: "Изграждане на улична канализация от ревизионна шахта пред УПИ ХІ-1397, кв. 103 по плана на гр. Созопол (ПИ с идентификатор 67800.503.279 по КК) до съществуваща ревизионна шахта на улична канализация в ПИ 67800.593.190 по КК на гр. Созопол", с възложител: "Еврос К и П" ЕООД.
Решението е изложено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Бургас /сграда на ул. "Перущица" №67/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 09.01.2013г.
След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.
пълният текст

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава за издадено РЕШЕНИЕ № БС-6-ПР/04.01.2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: "Зарибяване на язовир "Зорница" в поземлен имот № 000429, местност "Козгуна", землище с. Зорница, община Средец", с възложител: "РИВОНА" ЕООД - да не се  извършва ОВОС. Съгласно чл. 8, ал. 4, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии, мотивираното решение е изложено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-Бургас /сграда на ул. "Перущица" № 67/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 04.01.2013 г.
След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.
пълният текст

Публикувано на 9.1.2013 г.
Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава за издадено РЕШЕНИЕ № БС-4-ПР/07.01.2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: "Изграждане на ферма за аквакултури в язовир "Крушево", поземлени имоти № 000162, № 000035, № 009033 и № 009034, землищата на с. Детелина, с. Черково и с. Екзарх Антимово, община Карнобат", с възложител: "Фишинг Груп 09" ЕООД - да не се  извършва ОВОС. Съгласно чл. 8, ал. 4, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии, мотивираното решение е изложено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-Бургас /сграда на ул. "Перущица" № 67/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 07.01.2013 г.
След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.
пълният текст

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава за издадено РЕШЕНИЕ № БС-3-ПР/07.01.2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: "Изграждане на ферма за аквакултури в язовир "Барган", поземлен имот № 000103, землище с. Детелина, община Карнобат", с възложител: "Фишинг груп 09" ЕООД - да не се  извършва ОВОС. Съгласно чл. 8, ал. 4, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии, мотивираното решение е изложено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-Бургас /сграда на ул. "Перущица" № 67/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 07.01.2013 г.
След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.
пълният текст

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава за издадено РЕШЕНИЕ № БС-2-ПР/07.01.2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: "Изграждане на ферма за аквакултури в язовир "Детелина", община Карнобат, поземлени имоти № 043005, 043004, 043001 в землището на с. Детелина - 26,10 дка и с. Козаре - 119,20 дка /ПИ №,№ 000081, 000155, 000154, 000080, 000152, 000167, 000078, 000095, 000090, 174005, 174006, 174007/, община Карнобат", с възложител: "Фишинг Груп 09" ЕООД - да не се  извършва ОВОС. Съгласно чл. 8, ал. 4, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии, мотивираното решение е изложено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-Бургас /сграда на ул. "Перущица" № 67/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 07.01.2013 г.
След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.
пълният текст

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава за издадено РЕШЕНИЕ № БС-1-ПР/07.01.2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: "Изграждане на ферма за аквакултури в язовир "Картелка", поземлен имот № 000185, землище с. Екзарх Антимово, община Карнобат", с възложител: "Фишинг Груп 09" ЕООД - да не се  извършва ОВОС. Съгласно чл. 8, ал. 4, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии, мотивираното решение е изложено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-Бургас /сграда на ул. "Перущица" № 67/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 07.01.2013 г.
След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.
пълният текстАрхив:
2012 г.
2011 г.
2010 г.
2009 г.
2008 г.