Процедурата по ОВОС за изграждане на ваканционен комплекс в Иракли е проведена законосъобразно и при пълна прозрачност
До този момент тя не е обжалвана, нито са постъпвали възражения от заинтересувани страни

14 януари 2013 г.

По повод сигнал до медиите от Гражданска инициатива "Да спасим Иракли" министър Нона Караджова изиска информация за екологичната процедура, проведена от РИОСВ - Бургас, с която е одобрено реализирането на инвестиционно предложение за изграждане на ваканционен комплекс в местността Кладери, землището на село Емона, община Несебър.

Резултатите сочат следното:

Територията, на която е разрешено изграждането на ваканционния комплекс, е била урбанизирана. Към датата на процедиране на инвестиционното предложение в част от имотите е имало съществуващи постройки /бивш пионерски лагер и почивна станция/. Независимо от това директорът на регионалната екоинспекция е изискал да се изготви пълен доклад по ОВОС и оценка за съвместимостта на инвестиционното намерение със зоните от Натура 2000. Процедурата е проведена изцяло съобразно изискванията на екологичното законодателство и при пълна прозрачност.
Решението по ОВОС е издадено през август 2011 г. С него се одобрява реализирането на инвестиционното предложение, като са въведени редица условия за всички фази на изпълнението /проектиране, преди започване на строителството, по време на строителството, по време на експлоатацията/, които да гарантират опазването на околната среда и режима на зоните от Натура 2000.
По време на изготвянето на доклада са проведени консултации с всички заинтересувани страни, осигурен е обществен достъп на Доклада по ОВОС и е проведена среща за обществено обсъждане. Не са получени възражения срещу осъществяването на инвестиционното предложение.
Веднага след издаването му решението по ОВОС е публикувано на интернет страницата на РИОСВ Бургас - http://www.riosvbs.eu/reshenia_ovos_2011.html, но то не е обжалвано в законния срок. Сигнали и възражения срещу документа не са постъпвали до този момент нито в инспекцията, нито в централното управление на МОСВ.
Независимо че процедурата е проведена в условията на пълна прозрачност, в продължение на повече от година до този момент под никаква форма не е изказано недоволство срещу реализирането на ваканционния комплекс от страна на заинтересувани страни. Това доказва, че мотивите на инициативата "Да спасим Иракли" са тенденциозни и лишени от градивност.