Решения по Оценка за съвместимост

28.11.2011 г.
Решение № БС-14-ОС/28.11.2011 г.
На основание чл. 30 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ДВ, бр.73/2007 г.), МОСВ съобщава за издадено на 28.11.2011 г.Решение № БС-14-ОС/28.11.2011 г. на Директора на РИОСВ-Бургас по оценка за съвместимостта, с което съгласува инвестиционно предложение: "Изграждане на складове за съхранение на селскостопанска техника в имот № 004076, местност "Черницата", землище с. Порой, Община Поморие, област Бургас. Инвестиционното предложение няма вероятност да доведе до значително увреждане на природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитена зона "Емине", с код BG0002043, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т.3 и 4 от Закона за биологичното разнообразие. Решението се намира в РИОСВ-Бургас, като достъпът до него се осъществява по реда на Закона за достъп до обществена информация.
пълният текст

19.09.2011 г.
Решение № БС-13-ОС/19.09.2011 г.
На основание чл. 30 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ДВ, бр.73/2007 г.), МОСВ съобщава за издадено на 19.09.2011 г. Решение № БС-13-ОС/19.09.2011 г. на Директора на РИОСВ-Бургас по оценка за съвместимостта, с което съгласува инвестиционно предложение: "Изграждане на складове за сено и слама в имот № 002071, местност "Габарака", землище с. Александрово, Община Поморие, област Бургас. Инвестиционното предложение няма вероятност да доведе до значително увреждане на природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитена зона "Емине", с код BG0002043, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т.3 и 4 от Закона за биологичното разнообразие. Решението се намира в РИОСВ-Бургас, като достъпът до него се осъществява по реда на Закона за достъп до обществена информация.
пълният текст

29.08.2011 г.
Решение № БС-12-ОС/29.08.2011 г.
На основание чл. 30 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ДВ, бр.73/2007 г.), МОСВ съобщава за издадено на 29.08.2011 г. Решение № БС-12-ОС/29.08.2011 г. на Директора на РИОСВ-Бургас по оценка за съвместимостта, с което съгласува инвестиционно предложение: "Изграждане на жилищни сгради в имот № 51500.243.9, местност "Бостанлъка", землище гр.|Несебър, Община Несебър, област Бургас. Инвестиционното предложение няма вероятност да доведе до значително увреждане на природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитена зона "Емине", с код BG0002043, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т.3 и 4 от Закона за биологичното разнообразие. Решението се намира в РИОСВ-Бургас, като достъпът до него се осъществява по реда на Закона за достъп до обществена информация.
пълният текст

Решение № БС-11-ОС/29.08.2011 г.
На основание чл. 30 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ДВ, бр.73/2007 г.), МОСВ съобщава за издадено на 29.08.2011 г. Решение № БС-11-ОС/29.08.2011 г. на Директора на РИОСВ-Бургас по оценка за съвместимостта, с което съгласува инвестиционно предложение: "Изграждане на складове за сено и слама в имот № 002129, местност "Габарака", землище с. Александрово, Община Поморие, област Бургас. Инвестиционното предложение няма вероятност да доведе до значително увреждане на природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитена зона "Емине", с код BG0002043, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т.3 и 4 от Закона за биологичното разнообразие. Решението се намира в РИОСВ-Бургас, като достъпът до него се осъществява по реда на Закона за достъп до обществена информация.
пълният текст

22.08.2011 г.
Решение № БС-10-ОС/22.08.2011 г.
На основание чл. 30 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ДВ, бр.73/2007 г.), МОСВ съобщава за издадено на 22.08.2011 г.Решение № БС-10-ОС/22.08.2011 г. на Директора на РИОСВ-Бургас по оценка за съвместимостта, с което съгласува инвестиционно предложение: "Изграждане на складове за съхранение на селскостопанска техника в имот № 004078, местност "Черницата", землище с. Порой, Община Поморие, област Бургас. Инвестиционното предложение няма вероятност да доведе до значително увреждане на природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитена зона "Емине", с код BG0002043, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т.3 и 4 от Закона за биологичното разнообразие. Решението се намира в РИОСВ-Бургас, като достъпът до него се осъществява по реда на Закона за достъп до обществена информация.
пълният текст

3.08.2011 г.
Решение № БС-9-ОС/03.08.2011 г.
На основание чл. 30 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ДВ, бр.73/2007 г.), МОСВ съобщава за издадено на 03.08.2011 г.Решение № БС-9-ОС/03.08.2011 г. на Директора на РИОСВ-Бургас по оценка за съвместимостта, с което съгласува инвестиционно предложение: "Изграждане на вилна сграда в поземлен имот № 000246, местност "Симеонова могила", землище гр.Каблешково, Община Поморие". Инвестиционното предложение няма вероятност да доведе до значително увреждане на природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитена зона "Емине", с код BG0002043, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т.3 и 4 от Закона за биологичното разнообразие. Решението се намира в РИОСВ-Бургас, като достъпът до него се осъществява по реда на Закона за достъп до обществена информация.
пълният текст

20.07.2011 г.
Решение № БС-8-ОС/20.07.2011 г.
На основание чл. 30 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ДВ, бр.73/2007 г.), РИОСВ-Бургас съобщава за издадено на 20.07.2011 г. Решение № БС-8-ОС/20.07.2011 г. на Директора на РИОСВ-Бургас по оценка за съвместимостта, с което съгласува инвестиционно предложение: "Изграждане на складове за селскостопанска техника в поземлен имот №013192, местност "Хонят", землище гр.Поморие, Община Поморие, обл. Бургас" с възложител: "Евроинвестрой" ООД. Инвестиционното предложение няма вероятност да доведе до значително увреждане на природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитена зона "Поморие", с код BG0000620, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т.3 и 4 от Закона за биологичното разнообразие. Решението се намира в РИОСВ-Бургас, като достъпът до него се осъществява по реда на Закона за достъп до обществена информация.
пълният текст

Решение № БС-7-ОС/20.07.2011 г.
На основание чл. 30 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ДВ, бр.73/2007 г.), РИОСВ-Бургас съобщава за издадено на 20.07.2011 г. Решение № БС-7-ОС/20.07.2011 г. на Директора на РИОСВ-Бургас по оценка за съвместимостта, с което съгласува инвестиционно предложение: "Изграждане на жилищни сгради за сезонно ползване в поземлен имот №07598.321.10, местност "Полихорова", землище гр.Бяла, Община Бяла, обл. Варна". Инвестиционното предложение няма вероятност да доведе до значително увреждане на природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитена зона "Камчийска планина", с код BG0002044, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т.3 и 4 от Закона за биологичното разнообразие. Решението се намира в РИОСВ-Бургас, като достъпът до него се осъществява по реда на Закона за достъп до обществена информация.
пълният текст

13.05.2011 г.
Решение № БС-6-ОС/13.05.2011 г.
На основание чл. 30 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ДВ, бр.73/2007 г.), МОСВ съобщава за издадено на 13.05.2011 г.Решение № БС-6-ОС/13.05.2011 г. на Директора на РИОСВ-Бургас по оценка за съвместимостта, с което съгласува инвестиционно предложение: "Изграждане на жилищни сгради в поземлен имот №67800.53.58, местност "Мапи", землище гр.Созопол, Община Созопол". Инвестиционното предложение няма вероятност да доведе до значително увреждане на природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитена зона "Бакърлъка", с код BG0002077, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т.3 и 4 от Закона за биологичното разнообразие. Решението се намира в РИОСВ-Бургас, като достъпът до него се осъществява по реда на Закона за достъп до обществена информация.
пълният текст

Решение № БС-5-ОС/13.05.2011 г.
На основание чл. 30 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ДВ, бр.73/2007 г.), МОСВ съобщава за издадено на 13.05.2011 г.Решение № БС-5-ОС/13.05.2011 г. на Директора на РИОСВ-Бургас по оценка за съвместимостта, с което съгласува инвестиционно предложение: "Изграждане на сгради за отдих и курорт в поземлен имот №81178.8.21, местност "Аклади", землище с.Черноморец, Община Созопол" с възложител: "Аполония Ризорт" ООД. Инвестиционното предложение няма вероятност да доведе до значително увреждане на природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитена зона "Бакърлъка", с код BG0002077, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т.3 и 4 от Закона за биологичното разнообразие. Решението се намира в РИОСВ-Бургас, като достъпът до него се осъществява по реда на Закона за достъп до обществена информация.
пълният текст

Решение № БС-4-ОС/13.05.2011 г.
На основание чл. 30 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ДВ, бр.73/2007 г.), МОСВ съобщава за издадено на 13.05.2011 г.Решение № БС-4-ОС/13.05.2011 г. на Директора на РИОСВ-Бургас по оценка за съвместимостта, с което съгласува инвестиционно предложение: "Изграждане на складове за съхранение на селскостопанска техника в поземлен имот №004077, местност "Черницата", землище с.Порой, Община Поморие". Инвестиционното предложение няма вероятност да доведе до значително увреждане на природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитена зона "Емине", с код BG0002043, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т.3 и 4 от Закона за биологичното разнообразие. Решението се намира в РИОСВ-Бургас, като достъпът до него се осъществява по реда на Закона за достъп до обществена информация.
пълният текст

28.03.2011 г.
Решение № БС-3-ОС/28.03.2011 г.
На основание чл. 30 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ДВ, бр.73/2007 г.), МОСВ съобщава за издадено на 28.03.2011 г. Решение № БС-3-ОС/28.03.2011 г. на Директора на РИОСВ-Бургас по оценка за съвместимостта, с което съгласува инвестиционно предложение: "Изграждане на складове за съхранение на селскостопанска техника в поземлен имот № 004075, местност "Черницата", землище с.Порой, Община Поморие". Инвестиционното предложение няма вероятност да доведе до значително увреждане на природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитена зона "Емине", с код BG0002043, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т.3 и 4 от Закона за биологичното разнообразие. Решението се намира в РИОСВ-Бургас, като достъпът до него се осъществява по реда на Закона за достъп до обществена информация.
пълният текст


21.03.2011 г.
Решение № БС-1-ДОС/17.03.2011 г.
РИОСВ-Бургас съобщава за издадено на 17.03.2011 г. Решение № БС-1-ДОС/17.03.2011 г. на Директора на РИОСВ-Бургас за прекратяване на процедура по оценка за съвместимостта, съвместена с процедура по екологична оценка, за започнала процедура за план: "Изграждане на жилищен комплекс за целогодишно ползване  в УПИ X-25005 и УПИ XI-25005, кв. 25 по плана на ЗВКО "Самотино", зелмище с. Самотино, общ. Бяла с възложител: "Палиник" ЕООД. Решението се намира в РИОСВ-Бургас, като достъпът до него се осъществява по реда на Закона за достъп до обществена информация.
пълният текст

16.02.2011 г.
Решение № БС-2-ОС/14.02.2011 г.
На основание чл. 30 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ДВ, бр.73/2007 г.), МОСВ съобщава за издадено на 14.02.2011 г.Решение № БС-2-ОС/14.02.2011 г. на Директора на РИОСВ-Бургас по оценка за съвместимостта, с което съгласува инвестиционно предложение: "Изграждане на жилищна сграда в поземлен имот №27454.17.120, местност "Пальо Манащеро", землище с.Емона, Община Несебър". Инвестиционното предложение няма вероятност да доведе до значително увреждане на природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитена зона "Емине", с код BG0002043, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т.3 и 4 от Закона за биологичното разнообразие и  защитена зона "Емине-Иракли", с код BG0001004, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т.1 и 2 от Закона за биологичното разнообразие. Решението се намира в РИОСВ-Бургас, като достъпът до него се осъществява по реда на Закона за достъп до обществена информация.
пълният текст

11.01.2011 г.
Решение № БС-1-ОС/11.01.2011 г.
На основание чл. 30 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ДВ, бр.73/2007 г.), МОСВ съобщава за издадено на 11.01.2011 г.Решение № БС-1-ОС/11.01.2011 г. на Директора на РИОСВ-Бургас по оценка за съвместимостта, с което съгласува инвестиционно предложение: ""Изграждане на жилищни сгради в поземлен имот №000238, местност "Давалии", землище гр.Каблешково, Община Поморие" с възложител:"Найт Интернешънъл" ЕООД . Инвестиционното предложение няма вероятност да доведе до значително увреждане на природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитена зона "Емине", с код BG0002043, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т.3 и 4 от Закона за биологичното разнообразие. Решението се намира в РИОСВ-Бургас, като достъпът до него се осъществява по реда на Закона за достъп до обществена информация.
пълният текст

2010 г.

2009 г.

2008 г.