Резерват Витаново

    Резерват "Витаново" е вторият по големина странджански резерват след "Узунбуджак".  Типично горски резерват, в който се опазват представителни гори от източен бук /Fagus orientalis/ и източен горун /Quercus polycarpa/, флора, фауна, карстови извори и пещери, характерни за западната част на северна Странджа.
Територията  на резерват "Витаново" обхваща северните и североизточните склонове на главното  (Резовско) било по границата с Турция, в землището на гр. Малко Търново и с. Бръшлян. Местността преди е била известна като "Витановото". Теренът е силно разлчленен на главни и второстепенни долове - Голям Мечи дол, Малък Мечи дол и Райчов дол.
    Резерватът е обявен през 1981 г. и обхваща площ 1 112,4 ха.  Бившата му буферна зона  е прекатегоризирана в защитена местност "Мечите долове".
    В резервата преобладават горите на възраст 90-110 години. Горите заемат почти 95 % от площта му.
Широколиостните гори са съставени от съобщества на  източен бук /Fagus orientalis/ - 57 %, източен горун /Quercus polycarpa/ - 33.9 %, цер /Q. cerris/ - 3.4 %, благун /Q. Frainetto/ - 3.8 %, обикновен габър /Carpinus betulus/ - 1.3 %, трепетлика /Populus tremula/ - 0.2 %, сребриста липа /Tilia tomentosa/ - 0.1 %. Най-широко застъпени тук са буково-източногоруновите гори.
    Вечнозеленият подлес в резервата е по-беден от този в източната част на планината и е представен от странджанско бясно дърво /Daphne pontica/, мушмула /Mespilus germanica/, бодлив залист  /Ruscus aculeatus, R. hypoglossum/, по-рядко  лавровишня /Laurocerassus officinalis/, колхидски джел /Ilex colhica/ и калуна /Calluna vulgaris/. Специфични тревисти видове в тези съобщества са и изтпочният лопох /Trachystemon orientalis/, безстъблената иглика /Primula acaulis subsp. Rubra/ и др. 
    Терциерни реликти са 26 от установените в резервата висши растения. Ендемичните видове са девет, като сред тях са локалният ендемит търилово великденче  /Veronica turrilliana/ и българските ендемити българска круша /Pyrus eleagrifolia ssp. bulgarica/ и крумово великденче /Veronica krumovii/.  
    Резерватът има много висока консервационна стойност и приоритетно значение за опазване на биологичното разнообразие в  Северна Странджа. Резерватът е включен в мрежата "Потенциални важни места за растенията" (IPAS).
    В чистите води на Айдере се среща балканска пътърва. В резеврат "Витаново" обитават всички видове диви животни, срещащи се в Странджа. В този район е запазено едно от малкото естествени находища на благородния елен.
    На територията на резрвата има и някои природни забележителности с културно-историческа стойност, най-известна от които е Братановата пещера.