Резерват "Ропотамо"

    На 15 км от гр. Созопол , на площ от 1000.7 ха , край устието на р. Ропотамо се намира един от най-привлекателните кътове на тази територия - резерват "Ропотамо". Той е известен със своята ненакърнена дива природа, съчетание на разнообразни природни дадености, раздвижен релеф, скални брегове, обширна пясъчна ивица и пясъчни дюни, лонгозни гори и крайморски блата.
    Резерват "Ропотамо" е обявен през 1940 г. за запазване на горски съобщества от лонгозен тип, разположени около едноименната река, която пресича големите пясъчни дюни и се влива в Черно море. Районът е бил населен още през ранно-желязната епоха XІ - X в. пр. н. е., а по-късно тук се заселват траки, елини, римляни, славяни и прабългари. Оттогава са останките на крепостите "Бурхама", "Вълчаново кале", долмените, древните пристанища край устието на р. Ропотамо, жертвените камъни "Апостол таш", "Беглик таш" и църквата "Св. Параскева". Природният комплекс Ропотамо е обявен за Рамсарско място под № 65 с площ 97 ха още на 24.09.1975 г. По-късно, през 2003 г., площта на Рамсарското място е разширена до 5 500 ха. В него са включени блатото Аркутино (620 дка), находището от морски пелин (140 дка), Змийският остров (10 дка) и забележителни скални образувания - Лъвската глава, Веселата скала, фиорди и морски пещери.
    Европейското консервационно значение е определено по CORINE Biotopes. Резерват "Ропотамо"  притежава уникално биологично разнообразие: 60 % от сладководната ихтиофауна, 60 % от видовете от херпетофауната на страната, 50 % от гнездовата орнитофауна, 57 % от видовете бозайници. Резерватът е местообитание на редки животински видове. Оттук минава източноевропейският път на птиците "Виа Понтика". Големият брой влажни зони в този район представляват прекрасна база за гнездене на много птици, както и хранителна база за зимуващите и прелетните птици. На територията на резервата са установени 226 вида птици (бекаси, чинки, дроздове, гривести и речни рибарки, дъждосвирци, диви гъски, пойни и неми лебеди, чапли, пеликани, патици, морски орли, ястреби, лешояди   и др.), от които 8 са глобално застрашени и 70 са включени в Червената книга на България. Той е единственото находище в България на черновратата стрелушка и полубеловратата мухоловка.
    По сухите  скалисти места и пясъчните дюни се срещат много влечуги: шипобедрената и шипоопашатата костенурка, леопардов, ивичест и вдлъбнаточел смок, смок-мишкар и различни гущери, а по влажните и мочурливи - блатните костенурки, дъждовник, сива и жълтоуха водна змия, тритони и няколко вида жаби (кафява крастава, зелена крастава, дървесница и балканска чесновница).
    Резервата обитават 50 вида бозайници: благороден елен и елен-лопатар, сърни, муфлони, лисици, чакали, видри и колонии от прилепи в скалните пещери. Изчезнали видове от бозайниците са мечката, рисът и тюленът-монах.
    Ихтиофауната е представена от 14 вида риби, които обитават лиманната зона на реката постоянно: брияната, карагьозката, червеноперката, шаранът, сребристата каракуда, речният кефал. Много повече са видовете, регистрирани като временни обитатели. Това са кефаловите риби и атерината. 
    В границите на резервата са установени 600 вида висши растения, което представлява около 18 % от цялата флора на страната(25 дървесни и 30 храстови, над 10 лианови растения, над 250 вида многогодишни и над 130 вида едногодишни треви). Там се опазват около 11% от растителните видове, включени в Червената книга на България, което представлява 83 вида (71 редки, 11 застрашени и 1 изчезнал). 16 вида висши растения са ендемити и 23 дървесни и храстови видове са терциерни реликти. На територията на резервата могат да се видят: бряст, ясен, клен, мекиш, черна елша, обикновен габър, келяв габър, обикновен повет, леска, смрадлика, бръшлян, мъждрян, бук, дъб, върба, хагерово лале, блатно кокиче, водна лилия, пясъчна лилия. Блатата и разливите са обрасли с тръстика, камъш, папур, перуника, тамарикс, бърдуче и бяла водна лилия. По пясъчните дюни са запазени характерните за Южното Черноморие пясъчна лилия, морски пелин, див копър и др.
    В резерват "Ропотамо" функционира Посетителски център, оборудван със зала за демонстрации и информация на туристи и групи посетители. Тук всеки посетител може да получи информация за резервата и неговите обитатели, да види филм за природните богатства на резервата, да посети и разгледа обекти по определен маршрут.Маршрути - информационна табела