Банкова сметка:
Общинска банка Бургас
BG28SOMB91303137007401
BIC - SOMBBGSF
КОНТАКТИ:
гр. Бургас 8000
ул. Перущица 67
ет.3, п.к. 388
тел.:  056/ 813 213
факс: 056/ 813 200
e-mail: <riosvbs@unacs.bg>
Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция - Бургас
Направление "Опазване на земи, почви и земни недра"

Нормативни актове

Закон за опазване на околната среда

Закон за подземните богатства (Обн. ДВ. бр.23 от 12 Март 1999г., изм. ДВ. бр.28 от 4 Април 2000г., изм. ДВ. бр.108 от 14 Декември 2001г., изм. ДВ. бр.47 от 10 Май 2002г., изм. ДВ. бр.86 от 30 Септември 2003г., изм. ДВ. бр.28 от 1 Април 2005г., изм. ДВ. бр.94 от 25 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006г., изм. ДВ. бр.36 от 2 Май 2006г., изм. ДВ. бр.37 от 5 Май 2006г., изм. ДВ. бр.55 от 6 Юли 2007г., изм. ДВ. бр.70 от 8 Август 2008г., изм. ДВ. бр.19 от 13 Март 2009г., изм. ДВ. бр.82 от 16 Октомври 2009г., изм. ДВ. бр.46 от 18 Юни 2010г., изм. ДВ. бр.61 от 6 Август 2010г., изм. ДВ. бр.100 от 21 Декември 2010г., изм. ДВ. бр.19 от 8 Март 2011г.)

Закон за почвите

Наредба № 18/ 7.01.2000 г. за условията и реда за съгласуване на годишни проекти за търсене и/ или проучване, добив и първична преработка на подземни богатства, на проекти за ликвидация и консервация на геологопроучвателни и миннодобивни обекти и на техните изменения и допълнения (Обн. в ДВ, бр. 6/ 21.01.2000 г.)

Наредба за инвентаризацията и проучванията на площи със замърсена почва, необходимите възстановителни мерки, както и поддържането на реализираните възстановителни мероприятия, (обн. ДВ бр.15 от 16 02.2007 г.)

Наредба № 26 за рекултивация на нарушени терени, подобряване на слабопродуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт (обн.ДВ бр.89/1996г изм бр.30.от 22 март 2002 г.)

Наредба за реда и начина за оползотворяване на утайки от пречистването на отпадъчни води чрез употребата им  в земеделието (Приета с ПМС № 339 от 14.12.2004 г. Обн. ДВ. бр.112 от 23 Декември 2004г., изм. ДВ. бр.71 от 12 Август 2008г., изм. ДВ. бр.29 от 8 Април 2011г.)


Наредба № 3 за нормите за допустимо съдържание на вредни вещества в почвите (обн. ДВ бр. 71 от 1.08.2008 г.)

НАРЕДБА за вида, размера и реда за налагане на санкции при увреждане или при замърсяване на околната среда над допустимите норми и/или при неспазване на определените емисионни норми и ограничения
(Приета с ПМС № 247 от 30.08.2011 г., обн., ДВ, бр. 70 от 9.09.2011 г., в сила от 10.11.2011 г.)

Административни услуги
Издаване на Становища за съгласуване на цялостни и годишни работни проекти за търсене, проучване, добив и първична преработка на подземни богатства в срок до 14 дни от подаване на документите съгласно чл. 82, ал. 2 от Закона за подземните богатства и  Наредба № 18 /07.01.2000 г.

Издаване на Становища за съгласуване на проекти за ликвидация или консервация на геологопроучвателни и миннодобивни обекти и за рекултивация на засегнатите земи съгласно чл. 84, ал. 1 от ЗПБ и Наредба № 18/07.2000 г. и Наредба 26/1996 г. за рекултивация на нарушени терени, подобряване на слабопродуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт.