Издадени становища по Екологична оценка


Публикувано на 11.02.2013
Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава за издадено Решение № БС-07-04-ЕО/08.02.2013 г. за допълване на Становище по екологична оценка №07-04/2009 г. относно план: "ПУП-ПРЗ за територията, обхващаща поземлени имоти №000340 и №000348 в землището на кв.Долно Езерово и поземлени имоти №№000502, 000340, 000339, 000329, 000504, 000592 и 000105 в землището на гр.Камено, съставляващи производствената площадка на "Лукойл Нефтохим Бургас" АД.
На основание чл.62 от Административнопроцесуалния кодекс Директорът на РИОСВ-Бургас допълва Становище по екологична оценка №07-04/2009 г.
Решението може да бъде обжалвано пред Министъра на околната среда и водите и/или Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.
Пълният текст


Публикувано на 11.10.2012
Издадено становище по екологична оценка № БС-7-5/08.10.2012 г.
РИОСВ-Бургас съобщава за постановено на 08.10.2012 г. Становище по екологична оценка № БС-7-5/08.10.2012 г., с което съгласува план: "ПУП-ПРЗ за изграждане на фотоволтаична система в поземлени имоти № 033109, 033105, 033106 и 033107 в местност "Курт баир", ПИ № 035025, 035031, 035019, 035023 и 035024, местност "Манда баир", землище с.Рудник, Община Бургас", възложители: "Уинд Парк" ООД, "БНЕ-Рудник ООД-1 и КО"КД.
Становището се намира в дирекция "Превантивна дейност". Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.
Пълният текст


Публикувано на 10.08.2012
Издадено становище по екологична оценка № БС-6-4/08.08.2012 г.
РИОСВ-Бургас съобщава за постановено на 08.08.2012 г. Становище по екологична оценка № БС-6-4/10.08.2012 г., с което съгласува план: "ПУП-ПРЗ за курортно строителство в поземлен имот №00878.46.360, местност "Аероплана", землище на гр. Ахтопол, Община Царево", възложител: "Дриймвил" ООД.
Становището се намира в отдел "Превантивна дейност". Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.
Пълният текст


Публикувано на 7.08.2012
Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава за издадено РЕШЕНИЕ № 3600/06.08.2012г. за поправка на очевидна фактическа грешка за: "ПУП-ПРЗ за фотоволтаичва електрическа централа в ПИ № 46663.52.479, местност "Добържана", землище гр. Малко Търново, Община Малко Търново" с възложител: "АЛФА ЕНЕРДЖИ МТ" ЕООД.
Съгласно чл. 8, ал. 4, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии, мотивираното решение е изложено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Бургас /сграда на ул. "Перущица" №67/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 06.08.2012 г.
След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.
Пълният текст


Публикувано на 12.06.2012
Издадено становище по екологична оценка № БС-5-3/11.06.2012 г.
РИОСВ-Бургас съобщава за постановено на 11.06.2012 г. Становище по екологична оценка № БС-5-3/11.06.2012 г., с което съгласува план/програма: "ПУП-ПРЗ за изграждане на складово-търговска база и офиси в ПИ № 07079.2.1676, местност "Чардак тарла-519, землище гр.Бургас, Община Бургас".
Становището се намира в отдел "Превантивна дейност". Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.
Пълният текст


Публикувано на 11.06.2012
Издадено становище по екологична оценка № БС-4-3/07.06.2012 г.
РИОСВ-Бургас съобщава за постановено на 07.06.2012 г. Становище по екологична оценка № БС-4-3/07.06.2012 г., с което съгласува план/програма: "ПУП-ПРЗ за изграждане на една жилищна сграда в ПИ №07598.83.187, местност "Глико", землище гр.Бяла, община Бяла", с възложител "777" ООД.
Становището се намира в отдел "Превантивна дейност". Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.
Пълният текст


Публикувано на 23.03.2012
Издадено становище по екологична оценка № БС-3-2/19.03.2012 г.
РИОСВ-Бургас съобщава за постановено на 19.03.2012 г. Становище по екологична оценка № БС-3-2/19.03.2012 г., с което съгласува план/програма: “Актуализация на действащ ПУП и ПУП-ПРЗ за разширение на с. Димчево, община Бургас" с възложител: Община Бургас.
Становището се намира в отдел “Превантивна дейност”. Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.
Пълният текстПубликувано на 17.02.2012
Издадено становище по екологична оценка № БС-2-2/17.02.2012 г.
РИОСВ-Бургас съобщава за постановено на 17.02.2012 г. Становище по екологична оценка № БС-2-2/17.02.2012 г., с което съгласува план/програма: “ ПУП-ПРЗ за фотоволтаична система за производство на ел. енергия в поземлени имоти №№ 033005, 033012, 033013, 033015, 033018, 033030, 033032, 033041, 033042, 033044, 033045, 033047, 033048, 033049 и 033055, (обединени в поземлени имоти №033050 и №033052) и полагане на захранващи кабели на фотоволтаичната система в местност „Герделийски герен” в землището на с. Сигмен, Община Карнобат” с възложител: „ЕНЕРДЖИ - ДИ” ЕООД.
Становището се намира в отдел “Превантивна дейност”. Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.
Пълният текст


Публикувано на 07.02.2012
Издадено становище по екологична оценка № БС-1-1/06.02.2012 г.
РИОСВ-Бургас съобщава за постановено на 06.02.2010 г. Становище по екологична оценка № БС-1-1/06.02.2012 г., с което съгласува план/програма: "Подробен Устройствен План - План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за изграждане на фотоволтаична инсталация в имоти № 111010, 111011,111012 местност „Сухата чешма” в землището на с. Загорци, община Средец. Становището се намира в отдел "Превантивна дейност". Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.
Пълният текстАрхив становища по Екологична оценка
2011 г.
2010 г.