Банкова сметка:
Общинска банка Бургас
BG28SOMB91303137007401
BIC - SOMBBGSF
КОНТАКТИ:
гр. Бургас 8000
ул. Перущица 67
ет.3, п.к. 388
тел.:  056/ 813 199
факс: 056/ 813 200
e-mail: <riosvbs@unacs.bg>
Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция - Бургас
Управление на отпадъците

Актуално: Нов ред за предоставяне на годишните отчети за дейностите по отпадъците  
Съгласно чл. 44, ал 6 от Закона за управление на отпадъците (Обн., ДВ, бр.53 от 13.07.2012г.) годишните отчети за отпадъци се предоставят в Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС), а не в Регионалните инспекции по околна среда и водите (РИОСВ) и в общината, на чиято територия се намират площадките, на които се извършва дейността.
Срокът за предоставяне на годишните отчети за отчетната 2012 г. е 31 март на 2013г.   пълният текст

Сметка за превеждане на отчисленията по чл. 71 а и 71 е от ЗУО:
РИОСВ-Бургас BG19SOMB91303337007401 BIC SOMBBGSF Общинска банка Бургас

Най-често задавани въпроси за полимерни торбички, включени в обхвата и прилагането на Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова таксa за продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци (изм., ДВ, бр. 75 от 02.10.2012 г.)

Инструкции по прилагане изискванията на § 18 от ПЗР към Закона за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците

Публичен регистър на издадените разрешения за дейности с отпадъци по чл. 37 от Закона за управление на отпадъците

Списък на лица, притежаващи разрешение за транспортиране на отпадъци от лечебните заведения  виж

Издадени разрешителни за дейности с отпадъци
Издадени регистрационни документи за дейности с отпадъци


ОБРАЗЦИ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДЕЙНОСТИ С ОТПАДЪЦИ
Разрешения за дейности с отпадъци 
Образец № 1 на заявление по чл. 68, ал. 1  от ЗУО за издаване на разрешение за извършване на дейности по третиране на отпадъци по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗУО
Образец № 2 на заявление по  чл. 72, ал. 3, т. 2 от ЗУО за издаване на решение за прекратяване действието на разрешение по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗУО
Образец № 3 на заявление по  чл. 73, ал. 2 и 3 от ЗУО за изменение и/или допълнение на разрешение по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗУО
Регистрационни документи за дейности с отпадъци
Образец № 1 на заявление за извършване на регистрация и издаване на регистрационен документ по чл. 78, ал. 3 от ЗУО за извършване дейности по третиране на отпадъци по чл. 35, ал. 3 от ЗУО
Образец № 2 на заявление за извършване на регистрация и издаване на регистрационен документ по чл. 78, ал. 3 от ЗУО за извършване дейности по събиране и транспортиране на отпадъци по чл. 35, ал. 5 от ЗУО
Образец № 3 на заявление за изменение и/или допълнение на регистрационен документ по чл. 79, ал. 1 от ЗУО за извършване дейности по третиране на отпадъци по чл. 35, ал. 3 от ЗУО
Образец № 4 на заявление за изменение и/или допълнение на регистрационен документ по чл. 79, ал. 1 от ЗУО за извършване дейности по събиране и транспортиране на отпадъци по чл. 35, ал. 5 от ЗУО
Образец № 5 на заявление за прекратяване на действие на регистрационен документ по чл. 80, ал. 1 от ЗУО за извършване на дейности по третиране/събиране и транспортиране на отпадъци


НОРМАТИВНИ АКТОВЕ

Закон за управление на отпадъците
Закон за опазване на околната среда
Закон за администрация на отпадъците - Заповед РД № 988/29.12.2006 г.

Наредба № 3 за класификация на отпадъците (изд. от Министъра на околната среда и водите и Министъра на здравеопазването, обн. в ДВ, бр. 44/ 25.05.2004 г.)
Наредба за опаковките и отпадъците от опаковки (Обн. в ДВ, бр. 19/ 19.03.2004 г.)

Наредба № 7 за изискванията, на които трябва да отговарят площадките за разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци (изд. от Министъра на околната среда и водите, Министъра на регионалното развитие и благоустройството, Министъра на земеделието и горите и Министъра на здравеопазването, обн. в ДВ, бр. 81/ 17.09.2004 г.)

Наредба № 8/24.08.2004 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци (Обн. ДВ. бр.83 от 24 Септември 2004г., изм. ДВ. бр.87 от 30 Октомври 2007г., изм. ДВ. бр.27 от 1 Април 2011г.)

Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци, приета с ПМС № 53/ 1999 г. (Обн. в ДВ, бр. 29/ 1999 г.)

Наредба за изискванията за третиране на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти, приета с ПМС № 131/ 2000 г. (Обн. в ДВ, бр. 59/ 2000 г.)

Наредба за изискванията за производство и пускане на пазара на батерии и акумулатори и за третиране и транспортиране на отпадъци от батерии и акумулатори (Обн. в ДВ, бр. 61/ 2000 г.)

Наредба за изискванията за пускане на пазара на луминесцентни и други лампи, съдържащи живак и за териране и транспортиране на излезли от употреба луминесцентни и други лампи, съдържащи живак (Обн. в ДВ, бр. 101/ 2000 г.)

Наредба за реда и начина за оползотворяване на утайки от пречистването на отпадъчни води чрез употребата им в земеделието, приета с ПМС № 339/ 14.12.2004 г. (Обн. в ДВ, бр. 112/ 23.12.2004 г.)

Наредба за изискванията за третиране на отпадъците от моторни превозни средства (В сила от 01.01.2005г. Приета с ПМС №311 от 17.11.2004г. Обн.ДВ бр.104 от 26 Ноември 2004г.,изм. ДВ бр.53 от 10 Юни 2008г., изм. ДВ бр.5от 20 Януари 2009г., изм. ДВ бр.45от 16 Юни 2009г., изм.ДВ бр.29от 8 Април2011г.)

Наредба за изискванията за третиране на излезли от употреба гуми (Приета с ПМС № 221 от 14.09.2012 г., обн. ДВ. бр.73 от 25.09.2012 г.)