НАПРАВЛЕНИЕ “Опазване на водите” 

Закон за водите
Закон за опазване на околната среда

НАРЕДБА № 1 от 11 април 2011 г. за мониторинг на водите (Обн. ДВ. бр.34 от 29 Април 2011г.)
НАРЕДБА № 2 от 8.06.2011 г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване (обн., ДВ, бр. 47 от 21.06.2011 г.)
Наредба № 6 / 9.11.2000г. на МОСВ, МРРБ, МЗ, МИ за емисионни норми за допустимото съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във водни обекти на МОСВ, МРРБ, МЗ, МИ / ДВ, брой 97 / 28.11.2000 г./;
Наредба No 7 от 8 август 1986 г. за показатели и норми за определяне качеството на течащите повърхностни води 
Наредба No 7 от 14 ноември 2000 г. за условията и реда за заустване на производствени отпадъчни води в канализационните системи на населените места
Наредба № 8/ 25.01.2001 г. за качеството на крайбрежните морски води (Обн. в ДВ, бр. 10/ 2001 г.)

ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ, ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ВОДЕН ОБЕКТ И ЗА ЗАМЪРСЯВАНЕ
В сила от 01.01.2012 г. Приета с ПМС № 177 от 24.06.2011 г. (Обн. ДВ. бр.50 от 1 Юли 2011г.)


ІІ. Контролна дейност
Контролната дейност на направление “Опазване на водите” включва контрол върху качеството на заустваните води в повърхностни водни обекти в териториалния обхват на РИОСВ – Бургас.

ТЕКУЩ КОНТРОЛ
Провеждане мониторинг на отпадъчните води;
Контрол върху обектите, формиращи отпадъчни води, параметрите и изпълнението на условията и изискванията в издадените разрешителни за заустване на отпадъчни води и комплексните разрешителни, издадени по реда на Закона за опазване на околната среда;
Контрол върху аварийните изпускания на отпадъчни води;
Поддръжка на база данни за извършения мониторинг и контрол на състоянието на отпадъчните води;
Поддръжка в актуално състояние на списъци на обектите, формиращи емисии на приоритетни и приоритетно опасни вещества;

ПРЕВАНТИВЕН КОНТРОЛ
Провеждане на процедури за издаване на разрешителни за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води:
• Изготвяне на становища по заявления съгласно чл. 60 от Закона за водите при необходимост и изискване от Басейнова Дирекция;
• Изготвяне на становища по проекти на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти.
Изготвяне на становища за:
• Отпускане на средства от ПУДООС и други фондове за водоснабдяване и изграждане на пречиствателни съоръжения за пречистване на отпадъчни води;
• Изготвяне на становища за екологично състояние на обекти за следприватизационен контрол;
Участие в държавни приемателни комисии, съгласно Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минималните гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

Разглеждане на доклади за ОВОС и изготвяне на становища за:
• ЕЕС в РИОСВ;
• ВЕЕС в МОСВ.

ПОСЛЕДВАЩ КОНТРОЛ
• Проверка по изпълнението на дадени предписания;
• Проверка по изпълнението на решенията по ОВОС;
• Проверки по условия, поставени в разрешителното за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води;
 

Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция - Бургас
КОНТАКТИ:
гр. Бургас 8000
ул. Перущица 67
ет.3, п.к. 388
тел.:  056/ 813 199
факс: 056/ 813 200
e-mail: <riosvbs@unacs.bg>
Банкова сметка:
Общинска банка Бургас
BG28SOMB91303137007401
BIC - SOMBBGSF