Банкова сметка:
Общинска банка Бургас
BG28SOMB91303137007401
BIC - SOMBBGSF
КОНТАКТИ:
гр. Бургас 8000
ул. Перущица 67
ет.3, п.к. 388
тел.:  056/ 813 207
факс: 056/ 813 200
e-mail: <riosvbs@unacs.bg>
Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция - Бургас
Защитени територии

НОРМАТИВНИ АКТОВЕ
Закон за защитените територии
Закон за опазване на околната среда

НАРЕДБА за разработване на планове за управление на защитени територии (Приета с ПМС № 7 от 8.02.2000 г., обн., ДВ, бр. 13 от 15.02.2000 г., изм. и доп., бр. 55 от 20.07.2012 г., в сила от 20.07.2012 г.)


Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Общият брой на защитените територии (ЗТ) на територията, контролирана от РИОСВ - Бургас е 127.
1 природен парк - ПП "Странджа",
7 резервата - "Ропотамо", "Силкосия", "Узунбуджак", "Средока", "Тисовица", "Витаново", "Орлицата",
4 поддържани резервата - "Атанасовско езеро", "Ардачлъка", "Вельов вир", "Пясъчна лилия"),
60 защитени местности
55 природни забележителности.